Du är här

Styrelsens Arbete

Styrelsen svarar för Bolagets organisation och förvaltningen av Bolagets angelägenheter. Styrelsens arbete leds av styrelseordföranden Lennart Schönning och styrelsens sekreterare är jur kand Torbjörn Koivisto.  Styrelseledamöterna utses vid årsstämman för en tid till slutet av nästa årsstämma. Nuvarande styrelse -->>.

Ansvarsfördelningen mellan styrelsen, dess ordförande och den verkställande direktören, samt riktlinjer för rapportering regleras i styrelsens arbetsordning, instruktion för den verkställande direktören och rapporteringsinstruktion.

Dessa dokument ses över och omarbetas vid behov och i vart fall en gång om året i samband med det konstituerande styrelsemötet. Under 2008 hölls 9 protokollförda styrelsemöten. Sammanträdena hålls utifrån en av styrelsen fastställd agenda, vilken säkerställer styrelsens behov av information om, utöver aktuella frågor, resultat och ställning, prospekteringsresultat, finansiering med mera. Styrelsen har sammanträtt med revisorerna vid ett tillfälle för att ta del av revisorernas löpande rapportering. Under 2009 har hittills 6 protokollförda styrelsemöten hållits. Styrelsen kan nås via kontakt med Bolagets huvudkontor, se Adress och Telefon.