Du är här

Oltava, Finland

Det finns tre guldfyndigheter i Laivagruvans närområde – Kaukainen och Musunneva på omkring 2 kilometers avstånd från Laivagruvan samt Oltava, som ligger 12 kilometer bort. Prover tagna i Oltava pekar på guldhalter på samma nivåer som uppmätts i Laivagruvan.

Efter inledande moränprovtagning 2008 och 2009 utförde Nordic Mines under 2010-2011 prospekteringsborrningar i Oltava, 12 kilometer söder om Laivafyndigheten, med hjälp av ”Borrugglan”.

Totalt har i dag borrats 1194 hål. Dessa preliminära undersökningar för att identifiera mineraliseringen i bergytan utförs så att prover tas dels från ytmoränen och bottenmorän, dels från berggrunden ned till ett djup av 1,5-2 meter.

Borrhålen borrades i ett rutnät med 25 meter mellan hålen och 25-50 meter mellan profilerna.

Medelguldhalten i dessa 1194 hål blev 0,050 gram per ton och av dessa har 91 analyser av prov från bergytan givit halter på över 0,1 gram guld per ton, se bifogat Excel-dokument för detaljer >> Oltava PBH resultat mars 2012.xls