Du är här

Pressmeddelanden

2017-09-08 Nordic Mines AB (publ) har blivit avnoterade från Nasdaq Stockholm

Bolaget meddelar idag att Nasdaqs disciplinnämnden fattat beslut att avnotera bolagets aktier. Anledningen sägs vara ett antal brister i ledning och informationsgivning till marknaden. Handeln med bolagets aktier har varit stoppad sedan 7 juli, 2017.

Styrelsen accepterar börsens beslut men har avvikande uppfattning om att i en ambition om att bolagets problem är på väg att lösas.

Disciplinnämnden har beslutat att styrelsen och styrelsen för Nordic Mines inte har uppfyllt kraven i punkterna 2.4.1, 2.4.2 och 2.4.3 i Nasdaq Stockholms regelbok för emittenter.

En detaljerad beskrivning av ärendet och disciplinnämndens beslut finns på:

http://www.nasdaqomx.com/listing/europe/surveillance/stockholm/disciplinarycommittee/decisions/

 För ytterligare information kontakta:

Torbjörn Bygdén Företagsekreterare och Investor Relations

Torbjorn.Bygden@azets.com
00 46 (0) 70 301 45 46
Lindhagensgatan 94, Box 34212 10026 Stockholm

För mer information om Nordic Mines, besök www.nordicmines.com/.

Nordic Mines AB (publ.) Är skyldig att offentliggöra denna information enligt EU: s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande, via byrån för den kontaktperson som anges ovan, den 8 september 2017.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Laiva-gruvan i Finland producerade guld mellan 2011 och 2014. Fyndigheten är bland de största i Norden. Nordic Mines är medlem i SveMin och tillämpar sina rapporteringsregler för offentliga gruv- och prospekteringsföretag. Nordic Mines-aktien har tecknats för handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista. För ytterligare information, se www.nordicmines.com.Pressmeddelande (PFD)

2017-09-05 Inför fredagens bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ) önskar bolaget göra följande uttalande.

Bolaget har under ledning av styrelseordföranden Fredrik Zettergren och i samråd med Bolagets största aktieägare, Lau Su, förhandlat med Firesteel såvitt avser det föreslagna joint venture-avtalet.

Omförhandlingen har resulterat i ett antal förändringar, bl a att Bolaget i händelse av en lyckosam företrädesemission skall ha rätt att investera tillsammans med Firesteel i Nordic Mines Marknad, vilket kommer förändra ägarandelarna i Bolagets favör (givet att företrädesemissionen ger tillräckligt med kapital), och att styrelse/operating kommittee i vart fall intill dess Firesteel har förvärvat en aktiemajoritet i Nordic Mines Market, skall bestå av lika många ledamöter, och att beslut skall fattas enhälligt.

Omförhandlingen har skett på basis av de synpunkter som framförts av aktieägarkretsen, och med nuvarande utkast till avtal har Lau Sus synpunkter på JV-samarbetet, såsom dessa har framställts direkt till Firesteel och till styrelsen, beaktats.

Mot denna bakgrund är det styrelsens uppfattning att Firesteel-alternativet är det som aktieägarna i första hand bör beakta, särskilt mot bakgrund av att Lau Su, trots tidigare utfästelser därom, ännu inte inkommit med dokumentation som utvisar att Lau Su kommer att tillhandahålla bryggfinansiering för Bolaget, ej heller någon garanti för att Lau Su kommer att teckna sig för ett belopp om minst tre miljoner US-dollar i företrädesemissionen

För ytterligare information kontakta:

Torbjörn Bygdén Företagsekreterare och Investor Relations
Torbjorn.Bygden@azets.net
00 46 (0) 70 301 45 46 Lindhagensgatan 94, box 34212 10026 Stockholm
För mer information om Nordic Mines, besök www.nordicmines.com/ .

Nordic Mines AB (publ.) Är skyldig att offentliggöra denna information enligt EU: s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande, via byrån för den kontaktperson som anges ovan, den 5 september 2017.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Laiva-gruvan i Finland producerade guld mellan 2011 och 2014. Fyndigheten är bland de största i Norden. Nordic Mines är medlem i SveMin och tillämpar sina rapporteringsregler för offentliga gruv- och prospekteringsföretag. Nordic Mines-aktien har tecknats för handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista. För ytterligare information, se www.nordicmines.com.Pressmeddelande (PFD)

2017-09-04 Nordic Mines AB (publ): Styrelsen informerar om börsens agerande i samband med kommunikation kring regelefterlevnad

Enligt Nasdaq Stockholm har bolaget inte levt upp till börsens regelverk och anser att bolaget inte uppfyller grundläggande noteringskrav. Bolaget har i ett flertal kommunikationer till börsen förklarat att förutvarande problem och svårighet kommer att vara passerade när extrastämma beslutar om strategisk väg och kraftfull finansiering av verksamheten. Bolaget håller därför inte med den värdering som Övervakningen har tillskrivit bolaget.

Nasdaq skriver sålunda: "Börsen kommer skyndsamt att, i enlighet med punkt 2.9.3 i Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter, överlämna ärendet till börsens disciplinnämnd för prövning av beslut om avnotering av bolagets aktier från Nasdaq Stockholm."

För ytterligare information kontakta:
Torbjörn Bygdén
Företagsekreterare och Investor Relations
Torbjorn.Bygden@azets.net
00 46 (0) 70 301 45 46
Lindhagensgatan 94, box 34212
10026 Stockholm
För mer information om Nordic Mines, besök www.nordicmines.com/.

Nordic Mines AB (publ.) Är skyldig att offentliggöra denna information enligt EU: s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande, via byrån för den kontaktperson som anges ovan, den 4 september 2017.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Laiva-gruvan i Finland producerade guld mellan 2011 och 2014. Fyndigheten är bland de största i Norden. Nordic Mines är medlem i SveMin och tillämpar sina rapporteringsregler för offentliga gruv- och prospekteringsföretag. Nordic Mines-aktien har tecknats för handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista. För ytterligare information, se www.nordicmines.com.Pressmeddelande (PDF)

2017-08-22 Nordic Mines AB (publ): Delårsrapport januari - juni 2017

Andra kvartalet 2017

 • Intäkterna uppgick till 0,0 miljoner kronor (0,0 miljoner kronor), eftersom Laivagruvan fortsatt förvaltats endast genom skötsel- och underhållsdrift.
 • Rörelseresultatet uppgick till -4,2 miljoner kronor (-8,4 miljoner kronor andra kvartalet 2016).
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -4,5 miljoner kronor (-8,4 miljoner kronor), motsvarande - 0,01 kr (-0,01 kr) per aktie.
 • Likvida medel uppgick vid periodens slut till 4,8 miljoner kronor (2,9 miljoner kronor, 31 december 2016). Således har bolaget för närvarande inte tillräckligt med likviditet för att täcka sitt behov under de kommande tre månaderna räknat från och med rapportdagen.
 • Eget kapital uppgick vid periodens slut till 473,2 miljoner kronor (489,7 miljoner kronor, 31 december 2016).
 • Årsstämman beslutade att genomföra en nyemission om 69,1 miljoner kronor.
 • Bolaget har fått kortfristigt lån från Firesteel under andra kvartalet.

Januari - juni 2017

 • Intäkterna uppgick till 0,0 miljoner kronor (0,0 miljoner kronor), eftersom Laivagruvan fortsatt förvaltats endast genom skötsel- och underhållsdrift.
 • Rörelseresultatet uppgick till -15,5 Mkr (-21,8 Mkr).
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -16,5 Mkr (-20,4 Mkr), motsvarande -0,03 kr (-0,04 kr) per aktie.

Viktiga händelser efter periodens utgång

 • Styrelsen har igångsatt kontakter med potentiella samarbetspartner för att genomföra nyemissionen vilket dragit ut på tiden på grund av semesterledighet.
 • Nasdaq har i kommunikation med bolaget haft synpunkter på bolagets hantering i olika frågor och begärt att bolaget förklarar hur man avser att komma till rätta med ledningsfrågor och kommunikation. Bolaget har besvarat Nasdaq's frågor. Emellertid lade börsen bolagets aktier i handelsstopp per 7 juli. Bolaget har till den 21 augusti att besvara Nasdaq's ytterligare synpunkter och frågor.
 • Bolaget har kallat till extrastämma till 8 september för att besluta om affärsuppgörelse enligt förslag från Firesteel eller affärsuppgörelse enligt Lau Su. Dokumentation härför har publicerats som pressrelease.

Styrelsen har ordet
Bolaget har fortsatta svårigheter att hantera betydande finansieringsutmaningar. Det hämmar förstås möjligheterna till operativ verksamhet vid Laiva-gruvan. Som tidigare har informerats har årsstämman beslutat om nyemmission om drygt 69 miljoner kronor. I samband med extrastämma 8 september kommer aktieägarna att värdera två erbjudanden om finansiering och utveckling av bolaget. Ett erbjudande om att ingå en affärsöverenskommelse med det på den kanadensiska börsen noterade Firesteel Resources Inc eller en affärslösning som kommer att presenteras av aktieägaren Lau Su Holding AB.

Bolaget söker efter att både bredda styrelsen samt förstärka resurser för ledning inklusive utse verkställande direktör.

Resultat andra kvartalet 2017
Nettoförsäljningen uppgick till 0,0 miljoner kronor (0,0 miljoner kronor), eftersom Laivagruvan fortsatt förvaltats endast genom skötsel- och underhållsdrift.
Produktionskostnaderna uppgick till 3,1 miljoner (3,6 andra kvartalet 2016). Trots att det inte har varit någon produktion under kvartalet har Bolaget behållit en del av organisationen kring Laivagruvan, till exempel för underhållsarbete och miljöövervakning. Gruvan och anläggningen har också ett antal fasta kostnader, till exempel för balansering av vattennivån i gruvområdet, som kvarstår trots att gruvan inte är i produktion. Av- och nedskrivningarna uppgick till 2,9 miljoner (5,8 miljoner).
Försäljnings- och administrationskostnader uppgick till 4,0 miljoner kronor (6,4 miljoner kronor). Rörelseresultatet uppgick till -4,2 miljoner kronor (-8,5 miljoner kronor andra kvartalet 2016). Finansnetto uppgick till -0,3 miljoner kronor (0,9 miljoner kronor). Ingen inkomstskatt betalades under perioden (0,0 miljoner kronor) Periodens resultat efter skatt uppgick till -4,8 miljoner kronor (-7,5 miljoner kronor).

Kassaflöde och finansiell ställning
Kassaflödet från den löpande verksamheten inklusive förändring av rörelsekapital för andra kvartalet 2017 uppgick till 0,3 miljoner kronor (-7,4 miljoner kronor). Nettokassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 3,5 miljoner kronor (-0,2 miljoner kronor) under samma period. Likvida medel vid periodens slut uppgick till 4,8 miljoner kronor, jämfört med 2,9 miljoner kronor per den 31 december 2016. Därför har bolaget vid rapportdagen inte tillräckligt med likviditet för att täcka sitt behov under de kommande tre månaderna. Om inte externa medel tillförs är det styrelsens bedömning att risken för likviditetsunderskott är hög. Se vidare Likviditetsrisker.
Vid periodens utgång uppgick Koncernens eget kapital till 473,2 miljoner kronor, jämfört med 489,7 miljoner kronor per den 31 december 2016. För risker avseende Bolagets egna kapital, se avsnittet Fortlevnadsprincip. Soliditeten uppgick till 85,8 procent, jämfört med 88,7 procent per den 31 december 2016. Nettoskulden uppgick till 15,5 miljoner kronor, jämfört med 8,5 miljoner kronor per den 31 december 2016.

Investeringar
Då Bolaget för närvarande inte bedriver någon gruvverksamhet vid Laivagruvan har endast mindre investeringar genomförts. Investeringarna under kvartalet uppgick netto till 0,0 miljoner kronor jämfört med 0,3 miljoner kronor under motsvarande kvartal 2016.

Segmentrapportering
Från och med januari 2013 frångick koncernen segmentsindelning då det endast finns en produktiv gruva i Finland inom koncernen, och prospekteringsarbetet är på grund av kostnadsbesparingar för närvarande begränsat till administrativa insatser. Koncernens resultat- och balansräkningar har granskats och värderats därefter.

Medarbetare
Medelantalet anställda var 34 personer. Inga olycksfall har rapporterats under perioden.

Prospektering
Till följd av kostnadsbesparingar upphörde Nordic Mines i princip med prospektering i början av 2013. Totalt kapitaliserade prospekteringskostnader per den 30 juni 2017 uppgick till 65,1 miljoner kronor.

Mineraltillgång och mineralreserv, 1 januari 2015, framtagen av SRK Consulting UK Ltd
Tabellerna nedan visar den senaste uppdateringen avseende uppskattning av mineraltillgångar. Här ingår malmsortering som minskar mängden gråberg liksom den tidigare uppskattningen utan bortsortering av gråberg.

Mineraltillgång i Laiva - med sortering (16 maj 2016)
Kategori Tonnage (t) Guldhalt (g/t) Guldinnehåll (kg) Guldinnehåll (tr.oz)
         
Känd - - - -
Indikerad 24 317 397 1,13 27 535 885 000
Känd + indikerad 24 317 397 1,13 27 535 885 000
Antagen 4 374 277 1,64 7 187 231 000

Modellen för beräkningen av mineraltillgången begränsas av ett antaget femårigt guldpris om 1 225 EUR per troy ounce (1 400 USD per troy ounce).

Mineralreserv i Laiva - utan sortering (1 januari 2015)
Kategori Tonnage (t) Guldhalt (g/t) Guldinnehåll (kg) Guldinnehåll (tr.oz)
         
Känd - - - -
Indikerad 15 970 000 1,52 24 300 780 000
Känd + indikerad 15 970 000 1,52 24 300 780 000
Antagen 3 220 000 2,08 6 700 215 000

Mineraltillgången redovisas med en cut-off om 0,6 g/t.
Modellen för beräkningen av mineraltillgången begränsas av ett antaget guldpris om 1 300 EUR per troy ounce (1 510 USD per troy ounce).
Den redovisade mineraltillgången innehåller mineralreserven som visas nedan.

Mineralreserv i Laiva - utan sortering (1 januari 2015)
Kategori Tonnage (t) Guldhalt (g/t) Guldinnehåll (kg) Guldinnehåll (tr.oz)
         
Bevisad - - - -
Sannolik  9 367 000 1,19 11 200 360 000
Bevisad + sannolik 9 367 000 1,19 11 200 360 000

Mineralreserven redovisas med en cut-off om 0,6 g/t.
Modellen för beräkningen av mineraltillgången begränsas av ett antaget femårigt guldpris om 1 020 EUR per troy ounce (1 184 USD per troy ounce).
För definitioner, se avsnittet Definitioner enligt SveMin.

Guldmarknaden och guldpriset
Enligt LBMA (London Bullion Market Association) gold fixing price noterades guldpriset per tr oz vid kvartalets början till 1 243,25 USD och vid kvartalets slut till 1 100,03  USD.

Nordic Mines aktie
Nordic Mines aktie är sedan i juli 2008 upptagen till handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista Aktien har stoppats för handel av Nasdaq sedan 7 juli, 2017.

Aktieägare
Per den 30 juni 2017 uppgick antalet aktieägare i Nordic Mines till cirka 11 000. De tio största aktieägarna i Bolaget framgår av tabellen nedan.

Aktieägare per 30 juni 2017 Antal aktier Innehav %
EUROCLEAR BANK S.A/N.V, W8-IMY  123 024 503 21,75%
CBSG-PHILLIP SEC P/L-CL(INSTI NDVP)  47 754 771 8,44%
STATE STREET BANK & TRUST COM., BOSTON  24 326 540 4,30%
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION  18 857 366 3,33%
SWEDBANK FÖRSÄKRING  7 534 286 1,33%
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB  5 438 996 0,96%
SALA KEBAB AB  5 000 000 0,88%
HILMAND, BIRTE  4 550 000 0,80%
HANDELSBANKEN LIV  4 438 225 0,78%
MENDRIS, NICO  3 755 000 0,66%
ÖVRIGA 321 043 069 56,75%
TOTALT 565 722 756 100%

Källa: Euroclear

Aktiekapital
Per den 30 juni 2017 uppgick aktiekapitalet till 249,7 miljoner kronor fördelat på 565 722 756 aktier, vardera med ett kvotvärde om 0,44 kronor.
Det egna kapitalet uppgick till 473,2 miljoner kronor per den 30 juni 2017, jämfört med 489,7 miljoner kronor per den 31 december 2016.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Allt företagande är förenat med ett visst mått av risktagande Nordic Mines verksamhet måste utvärderas mot bakgrund av de risker, kostnader och svårigheter som bolag aktiva inom gruvverksamhet och prospektering ofta ställs inför. Riskerna är i flertalet fall av sådant slag, att Bolaget inte kan försäkra sig mot dem.
Riskerna i ett gruv- och prospekteringsföretag är främst kopplade till utfallet av själva prospekteringen, produktionen samt marknadspriset på metallmarknaden, men även till tillståndsfrågor avseende undersökning, bearbetning och miljö.
Koncernen är också exponerad för ett antal finansiella risker: likviditetsrisk, kreditrisk, guldprisrisk och valutarisk. Styrelsen och Bolagets ledning försöker hantera dessa risker genom att identifiera, utvärdera och i lämpliga fall minska de risker som räknas upp.En mer detaljerad analys finns i årsredovisningen för 2016, som finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.nordicmines.se

Likviditetsrisk
Bolaget har för närvarande inte tillräckligt med likviditet för att täcka sitt behov under de kommande tre månaderna räknat från och med rapportdagen. Likvida medel uppgick till 6,7 miljoner kronor per utgången av andra kvartalet
2017 och Bolaget saknar i princip intäkter sedan anläggningen stängdes. Bolaget är beroende av externt kapital för sin fortsatta verksamhet.
Bolaget saknar idag medel för att finansiera en återstart av Laivagruvan. För att finansiera en omstart av Laivagruvan krävs ett kapitaltillskott utöver befintliga likvida medel. Detta kapitaltillskott är avsett att finansiera rörelsekapital i samband med omstarten, initiala investeringar och en likviditetsreserv för oförutsedda kostnader samt administration. Denna finansiering antas vara en kombination av skuldfinansiering och ytterligare kapitaltillskott
Om Bolaget inte får ytterligare kapital finns det risk för att ett likviditetsunderskott så småningom uppstår. Med tanke på en sådan utveckling finns det en risk att den finska ackordsplanen förfaller, vilket skulle kunna leda till en ny företagsrekonstruktion, konkurs eller annan avveckling av Bolaget.

Ackordsplan för Nordic Mines Oy
Uleåborgs tingsrätt beslutade den 31 juli 2014 att fastställa det ackordsförslag som inlämnats till tingsrätten av rekonstruktören för Nordic Mines finska dotterbolag. Ackordsuppgörelsen innehåller villkor som gör det möjligt för Bolagets fordringsägare och övervakaren av ackordsuppgörelsen, advokat Hannu Ylönen vid advokatfirman Krogerus, att under vissa förutsättningar ansöka om att ackordet ska upphöra. Uppsägningsgrunderna innefattar bland annat det fall att koncernbolagen inte fullgör sina betalningsskyldigheter enligt ackordsplanerna.
Om Nordic Mines Oy bryter mot den finska ackordsplanen finns det en risk att den förfaller, vilket skulle kunna leda till en ny företagsrekonstruktion, konkurs eller annan avveckling av Bolaget. I händelse av att den finska ackordsplanen förfaller återgår de relevanta borgenärernas fordringar till Nordic Mines Oy, till fullt belopp, och i händelse av konkurs kommer samtliga aktieägare att förlora hela sitt tidigare investerade aktiekapital.

En mer detaljerad analys av ackordsplanen i Nordic Mines Oy återfinns i 2015 års prospekt, som finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.nordicmines.se.

Guldprisrisk
Försäljningen påbörjades under januari 2012 och har bestått väsentligen av en enda produkt, dorétackor, innehållande guld, silver och koppar. En nedgång i guldpriset kan få en negativ inverkan på Koncernens resultat framgent och även ha en negativ inverkan på Bolagets möjligheter att återstarta verksamheten vid Laivagruvan.

Valutarisk
Guld noteras i USD, majoriteten av kostnaderna uppkommer i EUR och Koncernen konsolideras i SEK Bolaget blir därmed direkt beroende av växelkurserna i dessa valutor. Om USD stärks gentemot EUR får det en positiv effekt. Om EUR stärks gentemot SEK får det en positiv effekt på försäljningen, men en negativ effekt på kostnaderna.

Medarbetare
Nordic Mines har idag en liten organisation och är beroende av ett antal nyckelpersoner. En begränsad förväntad livstid och hitintills svag lönsamhet för Laivagruvan kan resultera i att möjligheten är begränsad att rekrytera nyckelpersoner vid en återstart av gruvan.

Fortlevnadsprincip
Bolaget har för närvarande inte tillräckligt med likviditet för att täcka sitt behov under de kommande tolv månaderna räknat från och med rapportdagen. Bolaget saknar i princip intäkter sedan produktionen stängdes vid anläggningen och är därför beroende av externt tillfört kapital för fortsatt drift. Se vidare Likviditetsrisker ovan.
Det finns inga garantier för att externt kapital går att få fram för fortsatt drift. Inte heller finns det några garantier att Nordic Mines vid tidpunkten för beslut om återstart innehar tillräcklig likviditet för att finansiera en återstart av Laivagruvan
I en situation där Koncernens fortsatta drift inte längre kan förutsättas föreligger risk för väsentliga nedskrivningsbehov av Koncernens tillgångar liksom av moderbolagets bokförda värden på fordringar på koncernbolag och andelar i dotterbolag.

Redovisningsprinciper
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med de av EU anvisade International Financial Reporting Standards (IFRS), samt Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1, kompletterande redovisningsregler för koncerner, vilken specificerar de tillägg till IFRS-upplysningar som krävs enligt bestämmelserna i årsredovisningslagen. Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34, Interim Financial Reporting. Moderbolagets redovisning är upprättad enligt årsredovisningslagen och RFR 2, redovisning för juridiska personer. Koncernen använder sig av samma redovisningsprinciper såsom de beskrivits i årsredovisningen för år 2015. Det har inte trätt i kraft några nya IFRS-tillägg eller regler som påverkar Koncernen.

Kommande informationstillfällen
---
Finansiell rapport för tredje kvartalet 2017 21 november 2017
Finansiell rapport för fjärde kvartalet 2017 21 februari 2018

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av Bolagets och Koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som Bolaget och de bolag som ingår i Koncernen står inför.
Rapporten för januari - juni 2017 har inte granskats av Bolagets revisorer.

Stockholm, 22 augusti 2017
NORDIC MINES AB (publ)

Fredrik Zettergren           Hans Andreasson      Krister Söderholm        Torsten Börjemalm

Styrelseordförande          Styrelseledamot         Styrelseledamot           Styrelseledamot

Notera
Informationen är sådan som Nordic Mines ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 augusti 2017, kl 13.00 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Torbjörn Bygdén, +46 (0)10 141 2103

Definitioner enligt SveMin
En mineraltillgång (Mineral Resource) är en koncentration av ekonomiskt intressanta förekomster av material i eller på jordskorpan i en sådan form, kvalitet och kvantitet att det finns rimliga möjligheter till eventuell ekonomisk utvinning. Läge, kvantitet, halt, kontinuitet och andra geologiska karaktäristika av en mineraltillgång är kända, uppskattade eller tolkade utifrån specifika geologiska fakta, provtagning och kunskap. Beroende av ökad geologisk säkerhet delas mineraltillgång in i kategorierna antagen mineraltillgång, indikerad mineraltillgång och känd mineraltillgång.

En antagen mineraltillgång (Inferred Mineral Resource) är den del av en mineraltillgång för vilken tonnage, täthet av förekomster, form, fysiska karaktäristika, halt och mineralinnehåll kan uppskattas med en låg nivå av säkerhet. Den indikeras av geologi, provtagning och förväntad men inte verifierad kontinuitet i geologi och/eller halt. Den är baserad på information som erhållits genom prospektering, provtagning och testning utförd enligt lämplig teknik från till exempel hällar och blottningar, diken, gropar, bearbetningar och borrhål. Informationen är begränsad eller av osäker kvalitet och tillförlitlighet.

En indikerad mineraltillgång (Indicated Mineral Resource) är den del av en mineraltillgång för vilken tonnage, täthet av förekomster, form, fysiska karaktäristika, halt och mineralinnehåll kan uppskattas med rimlig nivå av säkerhet. Den är baserad på information som erhållits genom prospektering, provtagning och testning utförd enligt lämplig teknik från till exempel hällar och blottningar, diken, gropar, bearbetningar och borrhål. Informationspunkterna är dock för glesa eller olämpligt fördelade för att säkerställa kontinuitet i geologi och/eller halt.

En känd mineraltillgång (Measured Mineral Resource) är den del av en mineraltillgång för vilken tonnage, täthet av förekomster, form, fysiska karaktäristika, halt och mineralinnehåll kan uppskattas med hög nivå av säkerhet. Den är baserad på information vunnen genom detaljerad och tillförlitlig prospektering, provtagning och testning utförd enligt lämplig teknik från till exempelhällar och blottningar, diken, gropar, bearbetningar och borrhål. Informationspunkterna är tillräckligt täta för att påvisa kontinuitet i geologi och/eller halt.

En mineralreserv (Mineral Reserve) är den ekonomiskt utvinnbara delen av en känd eller indikerad mineraltillgång. Den inkluderar gråbergsinblandning(diluting materials) och malmförluster (losses), som kan uppstå när materialet bryts. Lämpliga värderingar och studier har gjorts och modifierats med hänsyn till realistiskt antagna brytnings-, metallurgiska, ekonomiska, marknads-, legala, miljö-, sociala och politiska faktorer. Dessa värderingar visar vid tiden för rapportering att utvinning rimligen kan motiveras. Beroende av ökad geologisk säkerhet delas mineralreserver in i kategorierna sannolik mineralreserv och bevisad mineralreserv.

För att använda benämningen mineralreserv förväntas att studier genomförts till åtminstone nivån "Pre-Feasibility", inklusive en gruvplan som är tekniskt lämplig och ekonomiskt möjlig.

En sannolik mineralreserv (Probable Mineral Reserve) är den ekonomiskt utvinnbara delen av en indikerad och under vissa omständigheter en känd mineraltillgång. Den inkluderar gråbergsinblandning och malmförluster när materialet bryts. Studier till åtminstone Pre-Feasibility-nivå har genomförts och modifierats med hänsyn tillbrytnings-, metallurgiska, ekonomiska, marknads-, legala, miljö-, sociala och politiska faktorer. Dessa värderingar visar vid tiden för rapportering att utvinning rimligen kan motiveras.

En bevisad mineralreserv (Proven Mineral Reserve) är den ekonomiskt utvinnbara delen av en känd mineraltillgång. Den inkluderar gråbergsinblandning och malmförluster när materialet bryts. Studier till åtminstone Pre-Feasibility-nivå har genomförts och modifierats med hänsyn tillbrytnings-, metallurgiska, ekonomiska, marknads-, legala, miljö-, sociala och politiska faktorer. Dessa värderingar visar vid tiden för rapportering att utvinning är motiverad.Pressmeddelande (PDF)

2017-08-10 Styrelsens kommentar och bedömning av alternativ från Firesteel och Lau Su samt sammanfattande beskrivning på svenska över alternativen. Fullständiga presentation på Engelska bifogas som separat pdf.

Styrelsen har sedan föregående bolagsstämma ägnat tid åt att diskutera med Firesteel och med företrädare för Lau Su kring NOMIs strategiska inriktning för framtiden, och för att slutligt fastställa de villkor som följer med de två aktuella vägvalen. Styrelsen försöker alltjämt hitta ett alternativ där de två förslagen kunde kombineras på ett för NOMI förmånligt sätt.

I dagsläget förordar styrelsen Firesteels alternativ, trots att det ännu saknas bekräftelse på om medel finns avsatta på konto för att genomföra planerna. Skälet till detta ställningstagande är att Firesteels förslag innebär att NOMI omgående tillförs erforderligt kapital för att säkerställa fortsatt verksamhet och för att inleda produktion vid Laiva.

Vad gäller Lau Sus förslag vill styrelsen inte avvisa det i dagsläget, då styrelsen saknar tillräckligt underlag för att kunna bedöma affären i alla delar. Av denna anledning förordar styrelsen att lönsamhetskalkyler, teknisk beskrivning och fördelarna versus Firesteel-förslaget genomförs, innan en ytterligare bolagsstämma kan ta ställning till om finns möjligheter att gå vidare. Om aktieägarna finner att Lau Sus förslag bör utredas på det sätt som nu föreslagits, är det av yttersta vikt att Lau Su även förbinder sig att föranstalta om erforderlig finansiering fram till dess att beslut därom kan fattas och för erforderlig tid därefter. Enligt vad styrelsen har låtit inhämta kommer nyssnämnda utredningar ta i vart fall sex månader, innan de kan föreläggas en bolagsstämma för beslut. Lau Su bör även förbinda sig att garantera ett belopp motsvarande tre miljoner US-dollar, såsom Lau Su självt har föreslagit, inom ramen för den företrädesemission som för närvarande förbereds enligt föregående årsstämmas beslut.

Som anmärkes ovan har styrelsen har också tagit mått och steg att i samarbete med bolagets partner och rådgivare igångsätta process för nyemission. Därutöver pågår sonderingar för att bredda styrelsen.

I sammandrag innebär de olika förslagen följande:

I. Firesteel's affärsplan

a) Driva Laiva-gruvan som ett Joint Venture tillsammans med Nordic Mines AB (publ)
b) Anskaffa nödvändiga resurser och kompetens för att återstarta gruvan. Från start till full produktion påräknas 6 månader
c) Behov av medel uppskattas vara c:a CAD 20.000.000
d) Stärka aktieägarvärden genom att driva en lönsam gruvverksamhet
e) Implementera bättre kostnadskontroll
f) Implementera bättre grade control vid brytningen för att höja guldhalten i malmen
g) Optimera brytningsmetoder och återvinning i processen. Det omfattar omarbetad geologisk modell, bättre brytningsmetoder, förkrossning, förbättringar i anrikningsverket samt kvalificerad ledning av gruvan. Målsättning att fördubbla guldhalten till 1,8 gr/ton.
h) Påvisa dolda värden i en sen tidigare undervärderad tillgång
i) Öka brytvärda mineralreserver genom prospektering
j) Utveckla sig till en internationell aktör i mellanklass genom att förvärva andra tillgångar i andra säkra regioner
k) Firesteel har hittills lagt ner c:a CAD 3.000.000 i direkt ekonomiskt stöd och omfattande tekniska undersökningar vilket omfattar förstå geologi, utarbetande av operationell plan samt kontakter med bolagets kreditorer.
l) Firesteel kommer att äga 51% av tillgången Nordic Mines Marknad AB inledningsvis och senare 60%. Firesteel kommer att erbjuda aktieägarna att köpa deras resterande 40% andel av aktierna.

II. Lau Su's affärplan

Affärsplanen sträcker sig från september 2017 till produktions-start, estimerad till hösten 2018. Den omfattar följande steg:
a) Nyemission om $8 miljoner, september 2017. Varav garanterat av Lau Su $3 miljoner
b) Utspädning 25%
c) Omvandling lån till eget kapital, december 2017
d) Ambition om nedskrivning av skulder till leverantörer med 80% avseende poster som ligger utanför composition plan.
e) Prospekt för splitt av gruva/anrikningsverk, februari 2018. Ingår tillståndsfrågorna.
f) Frivillig avregistrering från Nasdaq, februari 2018. Tar c:a 6 månader. Avregistrering kan också bli påtvingad varvid naturligen alternativ registrering söks.
g) Privat investering i nytt bolag 2, anrikningsverket, april 2018. Fusion med bolag $100 miljoner omsättning
h) Garanterad IPO (nyregistrering) av nytt bolag 1 och 2 på Bombay Stock Exchange, juli 2018
i) IPO för två bolag klara med var sin storlek om $6 miljoner klar vid september 2018
j) Målsättning om värde per aktie bolag 1 (gruva) = 1,55SEK/aktie: bolag 2 (anrikningsverk) 1,55SEK/aktie
k) Efter september 2018 målsättning att fortsätta med förvärv av ytterligare ett Nordiskt guld-gruvbolag samt fortsätta prospektering i Laiva

För ytterligare information kontakta:
Torbjörn Bygdén
Företagsekreterare och Investor Relations
Torbjorn.Bygden@azets.net
00 46 (0) 70 301 45 46
Lindhagensgatan 94, box 34212
10026 Stockholm

För mer information om Nordic Mines, besök www.nordicmines.com/.

Nordic Mines AB (publ.) Är skyldig att offentliggöra denna information enligt EU: s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande, via byrån för den kontaktperson som anges ovan, den 10 augusti 2017.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Laiva-gruvan i Finland producerade guld mellan 2011 och 2014. Fyndigheten är bland de största i Norden. Nordic Mines är medlem i SveMin och tillämpar sina rapporteringsregler för offentliga gruv- och prospekteringsföretag. Nordic Mines-aktien har tecknats för handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista. För ytterligare information, se www.nordicmines.com.Pressmeddelande (PDF)

2017-08-04 Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ)

Aktieägarna i Nordic Mines AB (publ), Bolags Registreringsnummer 556679-1215 ("Bolaget") uppmanas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 8 september 2017 kl. 13.30 På Azets Insight ABs kontor, Lindhagensgatan 94, Stockholm.

Rätt att delta i stämman

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per fredagen den 1 september 2017, och dels senast den 4 september 2017, helst före kl. 15, anmäla sitt deltagande till Bolaget antingen under adress: Nordic Mines AB (publ), c/o Azets Insight AB Att. Ludmilla Lundberg, Box 34212, 100 26 Stockholm, per telefon +46 70 268 81 13, eller via e-post till ludmilla.lundberg@azets.net.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida www.nordicmines.com. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakten får inte vara äldre än fem år.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per den 1 september 2017 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum.

Ärenden på stämman

Förslag till dagordning

1) Stämmans öppnande

2) Val av ordförande på stämman

3) Upprättande och godkännande av röstlängd

4) Val av en eller två justeringsmän

5) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

6) Godkännande av dagordning

7) Presentation av Firesteel Resources 51/49 Joint Venture i Nordic Mines Marknad. I motsats till punkt 8 - 10, som presenteras av aktieägaren Lau Su, står styrelsen bakom förslaget från Firesteel.

8) Delning av gruva och anrikningsverk, IPO plan: att presenteras av Lau Su

9) Frivillig avregistrering from NASDAQ OMX på grund av delning av anläggningar, se f.g. punkt

10) Fusion mellan Nordic Mines AB med Nordic Mines Marknad AB

11) Stämmans beslut om punkt 7 versus punkterna 8 - 10

12) Stämmans beslut om komplettering av styrelse

13) Mötets avslutande

För ytterligare information kontakta:
Torbjörn Bygdén
Företagsekreterare och Investor Relations
Torbjorn.Bygden@azets.net
00 46 (0) 70 301 45 46

Lindhagensgatan 94, box 34212
10026 Stockholm

För mer information om Nordic Mines, besök www.nordicmines.com/.

Nordic Mines AB (publ.) Är skyldig att offentliggöra denna information enligt EU: s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande, via byrån för den kontaktperson som anges ovan, den 4 augusti 2017 HHMM CEST.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Laiva-gruvan i Finland producerade guld mellan 2011 och 2014. Insättningen är bland de största i Norden. Nordic Mines är medlem i SveMin och tillämpar sina rapporteringsregler för offentliga gruv- och prospekteringsföretag. Nordic Mines-aktien har tecknats för handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista. För ytterligare information, se www.nordicmines.com.Pressmeddelande (PDF)

2017-07-25 Nordic Mines AB (publ): Till aktieägare i Nordic Mines

Styrelsen förstår den oro och frustration som finns hos bolagets aktieägare beträffande bolagets utveckling och att informationen dröjer. Styrelsen vill därför ta tillfället i akt att upplysa om hur den ser på läget och vilket arbete som sker.

Först och främst beslutade stämman om företrädesemission, vilket styrelsen avvaktat med. Anledningen till detta är att en nyemission inte synes vara garanterad av någon av de större ägarna, vilket skulle innebära att de summor som emissionen skulle generera möjligen endast förslår till betalning av av bolagets nuvarande fordringsägare. Dock skulle det inte räcka till - vilket är oerhört viktigt för bolagets överlevnad -  vad som fordras för att dra igång gruvverksamheten. Styrelsens inställning och uppfattning är att det måste skapas förutsättningar för t ex en industriell ägare som går in i verksamhet tillsammans med befintliga aktieägare med kapital och kunnande.

Nordic Mines styrelseordförande Fredrik Zettergren har uppgiften att föra diskussion med en sådan industriell samarbetspart,  Firesteel, med syfte att utröna huruvida en affär med Nordic Mines kan genomföras. Dialogen har pågått några veckor och fortsätter alltjämt. När samtalen är avslutade kommer det mynna ut i en klar agenda för en kommande extrastämma. Därför är det lätt att förstå att vi varit tvungna att skjuta på stämman till obestämt datum till dess samtalen är avslutade.

Bolaget har ännu inte fått återkoppling från Nasdaq om handelsstopp och eventuell krav på omregistrering på Nasdaq.

Slutligen ska det understrykas att nuvarande styrelse och även tidigare styrelse inte gett några bindande åtaganden till Firesteel. Nuvarande styrelse är däremot intresserade att föra förutsättningslösa samtal med Firesteel om samverkan.

För ytterligare information kontakta:
Torbjörn Bygdén
Företagsekreterare och Investor Relations
Torbjorn.Bygden@azets.net 
00 46 (0) 70 301 45 46
Lindhagensgatan 94, box 34212
10026 Stockholm

För mer information om Nordic Mines, besök www.nordicmines.com/.


Nordic Mines AB (publ.) Är skyldig att offentliggöra denna information enligt EU: s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande, via byrån för den kontaktperson som anges ovan, den 10 juli 2017 08.45 CEST.
 
Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Laiva-gruvan i Finland producerade guld mellan 2011 och 2014. Insättningen är bland de största i Norden. Nordic Mines är medlem i SveMin och tillämpar sina rapporteringsregler för offentliga gruv- och prospekteringsföretag. Nordic Mines-aktien har tecknats för handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista. För ytterligare information, se www.nordicmines.com.Pressmeddelande (PDF)

2017-07-11 Nordic Mines AB (publ): Styrelsen informerar om strategisk plan och att flytta fram extrastämma

Styrelsen jobbar för närvarande med ett antal strategiska överväganden vilka kommer ha betydelse för bolagets utveckling och finansiering. Av sagda skäl behöver planerad extrastämma 25 juli att behöva flyttas något fram i tiden. Bolaget avser att komma tillbaka med nytt datum inom kort.

För ytterligare information kontakta:
Torbjörn Bygdén
Företagsekreterare och Investor Relations
Torbjorn.Bygden@azets.net
00 46 (0) 70 301 45 46
Lindhagensgatan 94, box 34212
10026 Stockholm
För mer information om Nordic Mines, besök www.nordicmines.com/.

Nordic Mines AB (publ.) Är skyldig att offentliggöra denna information enligt EU: s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande, via byrån för den kontaktperson som anges ovan, den 11 juli 2017 08.45 CEST.
 
Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Laiva-gruvan i Finland producerade guld mellan 2011 och 2014. Insättningen är bland de största i Norden. Nordic Mines är medlem i SveMin och tillämpar sina rapporteringsregler för offentliga gruv- och prospekteringsföretag. Nordic Mines-aktien har tecknats för handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista. För ytterligare information, se www.nordicmines.com.Pressmeddelande (PDF)

2017-07-10 Nordic Mines AB (publ) - Information kring observationsnotering och handelsstopp aktiehandel

Citat av Nasdaq's anmärkning:

"Börsen kan konstatera att Nordic Mines AB inte uppfyller noteringskraven gällande ledning (punkt 2.4.2 i regelverket) och kapacitet för informationsgivning (punkt 2.4.3 i regelverket), samt att det förefaller föreligga väsentliga brister gällande styrelsen (punkt 2.4.1 i regelverket).

Mot bakgrund av ovan, och med utgångspunkt i punkten 2.9.2 (2) i regelverket, emotser börsen en grundlig redogörelse kring vilka åtgärder bolaget avser att vidta samt på vilket sätt dessa åtgärder föranleder att kraven ovan kan anses uppfyllda. En sådan redogörelse emotses senast fredagen den 21 juli 2017. Det handelsstopp som börsen beslutat om i dag kommer att bestå åtminstone till dess att börsen erhåller bolagets redogörelse.

När börsen erhållit återkoppling från bolaget kring ovan kommer vi att ta ställning till hur vi går vidare i ärendet.

Med anledning av att bolaget inte bedöms uppfylla tillämpliga noteringskrav har börsen beslutat att, även mot denna bakgrund, uppdatera observationsnoteringen av bolagets aktie, (punkt 2.7 (i) i regelverket)."

Nordic Mines svar

Bolaget och styrelsen jobbar intensivt med att lösa de frågor som Nasdaq poängterat och avser att återkomma till börsen innan 21 juli med ett svar.

För ytterligare information kontakta:
Torbjörn Bygdén
Företagsekreterare och Investor Relations
Torbjorn.Bygden@azets.net
00 46 (0) 70 301 45 46
Lindhagensgatan 94, box 34212
10026 Stockholm

För mer information om Nordic Mines, besök www.nordicmines.com


Nordic Mines AB (publ.) Är skyldig att offentliggöra denna information enligt EU: s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande, via byrån för den kontaktperson som anges ovan, den 10 juli 2017 08.45 CEST.


Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Laiva-gruvan i Finland producerade guld mellan 2011 och 2014. Insättningen är bland de största i Norden. Nordic Mines är medlem i SveMin och tillämpar sina rapporteringsregler för offentliga gruv- och prospekteringsföretag. Nordic Mines-aktien har tecknats för handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista. För ytterligare information, se www.nordicmines.com.Pressmeddelande (PDF)

2017-06-21 Nordic Mines AB (publ) kallar till extra bolagsstämma för att besluta om joint venture med Firesteel Resources Inc. enligt uppgifter som tidigare offentliggjorts.

Nordic Mines AB (publ) kallar till extra bolagsstämma för att besluta om joint venture med Firesteel Resources Inc. enligt uppgifter som tidigare offentliggjorts.

Aktieägarna i Nordic Mines AB (publ) eller "Bolaget", med organisationsnummer 556679-1215, välkomnas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 25 juli 2017 klockan 13:30 på Azets Insight ABs kontor, Lindhagensgatan 94, Stockholm.

Rätt att delta i stämman

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per fredagen den 18 juli 2017, och dels senast den 21 juni 2017, helst före kl. 15, anmäla sitt deltagande till Bolaget antingen under adress: Nordic Mines AB (publ), c/o Azets Insight AB Att. Ludmilla Lundberg, Box 34212, 100 26 Stockholm, per telefon +46 70 268 81 13, eller via e-post till ludmilla.lundberg@azets.net.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida www.nordicmines.com. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakten får inte vara äldre än fem år.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per den 18 juli 2017 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum.

Agenda för bolagsstämman

Föreslagens dagordning

 1. Öppnande av stämman
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Förberedelse och godkännande av röstlängden
 4. Val av en eller två personer för att verifiera protokollet
 5. Fastställande av om mötet har vederbörligen sammankallats
 6. Godkännande av dagordningen
 7. Beslut att fortsätta med förslaget till avtal med Firesteel om Joint Venture avseende Nordic Mines Marknad AB
 8. Stämmans avslutande

För ytterligare information, kontakta:

Torbjörn Bygdén
Företagsekreterare och Investor Relations
Torbjorn.Bygden@azets.com
00 46 (0) 70 301 45 46
Lindhagensgatan 94, box 34212
10026 Stockholm

Nordic Mines AB (publ.) Är skyldig att offentliggöra denna information enligt EU: s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande, via byrån för den kontaktperson som anges ovan, den 21 juni 2017 08:00 CEST.

 
Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Laiva-gruvan i Finland producerade guld mellan 2011 och 2014. Insättningen är bland de största i Norden. Nordic Mines är medlem i SveMin och tillämpar sina rapporteringsregler för offentliga gruv- och prospekteringsföretag. Nordic Mines-aktien har tecknats för handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista. För ytterligare information, se www.nordicmines.com.Press release June 21 SE

2017-06-20 Nordic Mines AB (publ) meddelar tillägg till kallelse till årsstämma 30 juni 2017

Nordic Mines AB (publ) meddelar tillägg till kallelse till årsstämma 30 juni 2017

Nordic Mines AB (publ) har glädjen att tillkännage att det auktoriserade revisionsföretaget KPMG har meddelat att de avser att utse auktoriserad revisor Helena Arvidsson Älgne som bolagets huvudansvariga revisor för det fall KPMG kommer att väljas på årsstämman 30 juni 2017.

För ytterligare information, kontakta:

Torbjörn Bygdén
Företagsekreterare och Investor Relations
Torbjorn.Bygden@azets.com
00 46 (0) 70 301 45 46
Lindhagensgatan 94, box 34212
10026 Stockholm

Nordic Mines AB (publ.) Är skyldig att offentliggöra denna information enligt EU: s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande, via byrån för den kontaktperson som anges ovan, den 20 juni 2017 08:00 CEST.

 
Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Laiva-gruvan i Finland producerade guld mellan 2011 och 2014. Insättningen är bland de största i Norden. Nordic Mines är medlem i SveMin och tillämpar sina rapporteringsregler för offentliga gruv- och prospekteringsföretag. Nordic Mines-aktien har tecknats för handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista. För ytterligare information, se www.nordicmines.com.Press release June 20 SE

2017-06-16 Nordic Mines AB (publ) och Firesteel Resources Inc. meddelar revision av tidigare kommunicerad överenskommelse

Nordic Mines AB (publ) och Firesteel Resources Inc. meddelar revision av tidigare kommunicerad överenskommelse


Nordic Mines och Firesteel meddelar ändringar av överenskommelsen som undertecknades den 7 juni 2017 i MoU (avsiktsförklaringen). Detta medför följande:

- Inledningsvis kommer joint venture-bolaget att vara till 51% ägt av Firesteel och till 49% av Nordic Mines AB vid en investering om CAD 18.000.000
- Firesteel förvärvar ytterligare 9% av Nordic Mines Marknad vid investering av ytterligare     4 000 000 CAD och produktion av 5.000 uns guld
- Joint Venture har stöd av Nordic Mines styrelse och stora aktieägare
- Firesteel har rösträttsstöd från cirka 40 procent av aktieägarna i Nordic Mines att rösta till Firesteels fördel
- Detta betraktas av båda parter som en rättvis och jämlik överenskommelse

Genom att investera CAD 18.000.000 kommer Firesteel att förvärva 51% av investeringen Nordic Mines Marknad AB. Nordic Mines kommer att ha 49% genom att bidra med anrikningsanläggning, gruva och mineralreserverna samt prospekteringsrättigheterna. Efter investeringen kommer Firesteel att förvärva ytterligare 9% genom att investera CAD 4.000.000 vid en produktion av 5.000 uns guld. Firesteels ägande kommer då att vara 60%.

Resterande ägarskap i Nordic Mines Marknad kommer att förvärvas till verkligt marknadsvärde när gruvan är åter i full produktion.

Transaktionen är föremål för aktieägare och myndighetsgodkännande och omfattas av reglerna för Nasdaq OMX Stockholm Small Cap och TSX Venture Exchange.

För ytterligare information, kontakta:

Torbjörn Bygdén
Företagsekreterare och Investor Relations
Torbjorn.Bygden@azets.com
00 46 (0) 70 301 45 46
Lindhagensgatan 94, box 34212
10026 Stockholm

Nordic Mines AB (publ.) Är skyldig att offentliggöra denna information enligt EU: s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande, via byrån för den kontaktperson som anges ovan, den 16 juni 2017 16:00 CEST.

 
Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Laiva-gruvan i Finland producerade guld mellan 2011 och 2014. Insättningen är bland de största i Norden. Nordic Mines är medlem i SveMin och tillämpar sina rapporteringsregler för offentliga gruv- och prospekteringsföretag. Nordic Mines-aktien har tecknats för handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista. För ytterligare information, se www.nordicmines.com.Press release June 16 SE

2017-06-08 Nordic Mines meddelar följande ändringar för styrelse och förändringar i koncernledningen

Formulärets överkant

Nordic Mines meddelar följande ändringar för styrelse och förändringar i koncernledningen

Samtliga medlemmar i den nuvarande styrelsen i Nordic Mines AB (Publ.) har nu beslutat att göra sig tillgängliga för omval vid årsstämman, med förbehåll för bolagsstämmans godkännande.

Dessutom tillkännager Nordic Mines styrelse utnämningar av ny koncernledning och avgångar av Tony Butler och Ole Eikeland.

Bolagets ledning kommer att förstärkas enligt följande. Saradhi Rajan fortsätter att vara kvar som koncernens VD. Koncernledningen kommer att förstärkas av Ludmilla Lundberg (CFO) och Torbjörn Bygden (bolagssekreterare och IR). Nuvarande CFO Tony Butler och Ole Eikeland (IR) kommer att avsluta sina engagemang. Tony Butler kommer att kvarstå tillgänglig som senior rådgivare för tillfället.

Ludmilla Lundberg (CFO, född 1955)
Ludmilla Lundberg har mer än 20 års erfarenhet av att arbeta med tillpassning av lagliga krav och rapportering som ekonomichef och huvudredovisning i stora börsnoterade bolag som Skanska, SEB, ABB och Vattenfall. Utöver detta var Ludmilla Lundberg även tf CFO för Copperstone Resources AB, noterade på Nasdaq OMX First North.

Torbjörn Bygden (Företagsekreterare och Investor Relations, Född 1959)
Torbjörn Bygden har mer än 27 års erfarenhet inom finans och företagsekonomi. Han har tillbringat 10 år med Astra Zeneca Group som ekonomichef (Accounting & Reporting) och som chef för Finance & Business Administration, 8 år med Visma Services AB (nu Cogital Group) som Director of International Services. Torbjörn har omfattande erfarenhet av IFRS-regelverk, Sarbanne-Oxley Financial Control Framework tillsammans med djup kunskap i svenska redovisningsprinciper och US Gaap. Torbjörn ska i sin roll ansvara för att följa lagstadgade krav i NASDAQ OMX, Investor Relations och för att säkerställa att alla beslut som fattas av styrelsen implementeras. Han har en ekonomieexamen från Umeå universitet

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Torbjörn Bygdén
Företagsekreterare och Investor Relations
Torbjorn.Bygden@azzets.net
00 46 (0) 70 301 45 46
Lindhagensgatan 94, box 34212
10026 Stockholm

För mer information om Nordic Mines, vänligen besök www.nordicmines.com.

Denna information är sådan som Nordic Mines AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons omsorg för offentliggörande den 8 juni 2017 kl. 10:30 CEST.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Vid Laivagruvan i Finland producerades guld under åren 2011 till och med 2014. Fyndigheten är en av de största i Norden. Nordic Mines är medlem i SveMin och tillämpar dess rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Nordic Mines aktie är upptagen till handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista. Se även www.nordicmines.com.Press release June 7 SE

2017-06-08 Nordic Mines undertecknar en avsiktsförklaring avseende ett Joint Venture med Firesteel

Nordic Mines undertecknar en avsiktsförklaring avseende ett Joint Venture med Firesteel

Nordic Mines AB (Publ) ("Nordic Mines" eller "Bolaget") har tecknat en avsiktsförklaring, (Memorandum of Understanding) med Firesteel Resources Inc ("FTR") i syfte att etablera ett Joint venture i FTR's favör. De viktigaste dragen i avsiktsförklaringen anges nedan.

- Målbolaget för detta Joint Venture kommer att vara Nordic Mines Marknad AB ("NMM") som idag är ett helägt dotterbolag till Nordic Mines. NMM kommer att inneha bolagets samtliga prospekteringstillstånd och alla tillgångar för exploatering. Nordic Mines kommer att bidra till Joint Venture med byggnader, anrikningsanläggning samt tillstånd vilket kommer att motsvara 49 % av Joint Venture. FTR kommer att bidra med CAD 18 000 000, ett operativt team, en verksamhetsplan och know-how vilket kommer att motsvara 51 % av Joint Venture. NMM innehåller all operativ verksamhet inom Nordic Mines koncernen.

- Samarbetsföretaget kommer att drivas av en arbetsgrupp bestående av fem ledamöter. Tre av dessa kommer att utses av FTR och två kommer att utses av Nordic Mines. Parternas avsikt är att eventuella vinster från NMM vid guldproduktionen kommer att distribueras till respektive part i form av utdelningar.

- Parterna har för avsikt att teckna juridiskt bindande avtal senast den 25 juni 2017. Detta inkluderar att FTR åtar sig betala summan CAD 18 000 000 (ca 116 MSEK) senast den 25 augusti 2017. För att initiera den juridiskt bindande dokumentationen, har detta föreslagna Joint Venture säkrat godkännande från aktieägare representerande cirka 40 % av kapitalet och rösterna i Nordic Mines, för nödvändiga röststödsavtal, frysning av kreditorers anspråk och exklusivitetsarrangemang med FTR för perioden fram till 25 augusti 2017, i syfte att slutföra transaktionen. Med frysning av kreditorers anspråk avses att lån utgivna till NMM inte kommer att inkrävas trots att dessa är förfallna. I utbyte mot detta betalar FTR summan av 887 100 EUR (ca 8,7 MSEK) till Bolaget med omedelbar verkan och senast under den vecka som börjar måndag 12 juni 2017 via bekräftad kopia på banköverföring till Bolaget. Överenskommelsen kommer vara föremål för aktieägarnas godkännande vid en kommande extra bolagsstämma till vilken kallelse kommer att ske.


- Som ett resultat av det föreslagna Joint Venture kommer Lau Su Holding AB ("Lau Su") inte längre att stödja den nyemission i Bolaget som beslutats av styrelsen under förutsättning av aktieägarnas efterföljande godkännande och som kommunicerats 2017-06-01 i kallelse till årsstämma.
 
- Lau Su har undertecknat avsiktsförklaringen och har gått med på att stödja en 51:49 Joint Venture-modell som innebär ett bindande åtagande om investering på CAD 18 000 000.

För ytterligare information, kontakta:
Torbjörn Bygdén
Företagsekreterare och Investor Relations
Torbjorn.Bygden@azets.net
00 46 (0) 70 301 45 46
Lindhagensgatan 94, box 34212
10026 Stockholm

För mer information om Nordic Mines, besök www.nordicmines.com/.


Nordic Mines AB (publ.) Är skyldig att offentliggöra denna information enligt EU: s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande, via byrån för den kontaktperson som anges ovan, den 8 juni 2017 10:30 CEST.
 
Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Laiva-gruvan i Finland producerade guld mellan 2011 och 2014. Insättningen är bland de största i Norden. Nordic Mines är medlem i SveMin och tillämpar sina rapporteringsregler för offentliga gruv- och prospekteringsföretag. Nordic Mines-aktien har tecknats för handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista. För ytterligare information, se www.nordicmines.com.Press release June 7 SE

2017-06-05 Nordic Mines AB (publ): Pressmeddelande rörande meddelande från Nasdaq Stockholm

Pressmeddelande rörande meddelande från Nasdaq Stockholm

Med anledning av föreslagna förändringar av styrelsen i Nordic Mines AB (publ), som kommunicerats genom pressmeddelande den 1 juni 2017 avseende kallelse till årsstämma den 30 juni 2017, har Nasdaq Stockholm meddelat bolaget att de föreslagna förändringarna bedöms innebära en väsentlig förändring i verksamheten och därför träffas av punkt 2.8 i Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Börsen har följaktligen beslutat att en ny noteringsprocess måste initieras. Sådan ny noteringsprocess innebär att en ny ansökan till noteringskommittén måste initieras, att en börsrevisor kommer att behöva engageras för att bedöma om bolaget uppfyller noteringskraven och att en fullständig ansökningsavgift måste betalas. På grundval av ovanstående har Nasdaq Stockholm begärt att styrelsen senast fredagen den 9 juni 2017 skriftligen ska återkomma med information om hur bolaget avser fortskrida.

I enlighet med detta kommer styrelsen att svara Nasdaq Stockholm senast fredagen den 9 juni 2017, avseende hur bolaget avser fortskrida för att om möjligt undvika en ny noteringsprocess.

En tänkbar lösning som blir föremål för en diskussion med NASDAQ är att nuvarande styrelse säkrar deltagande för fyra nuvarande styrelseledamöter tillsammans med tre av Lau Su Holding AB föreslagna nya styrelseledamöter, som då tillkännages för val vid den offentliggjorda årsstämman som hålles 30 juni 2017. Om föreslagen lösning bifalles av NASDAQ, kommer en uppdaterad kallelse med ändringar att utfärdas till årsmötet. Föreslagen lösning innefattar således stöd för att nuvarande styrelse säkerställer att Legacy Hill understödjer fortsatt stöd för kontinuitet under en övergångsperiod, där en smidig överlämning från Legacy Hill till den nya av nya styrelsen utsedda ledningen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anneli Önneby

annelionneby@icloud.com

0736-806242

För mer information om Nordic Mines, vänligen besök www.nordicmines.com.

 Denna information är sådan som Nordic Mines AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons omsorg för offentliggörande den 5 juni 2017 kl. 08.45 CEST.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Vid Laivagruvan i Finland producerades guld under åren 2011 till och med 2014. Fyndigheten är en av de största i Norden. Nordic Mines är medlem i SveMin och tillämpar dess rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Nordic Mines aktie är upptagen till handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista. Se även www.nordicmines.com.20170605 NOMI Press Release SE

2017-06-01 Nordic Mines AB (publ): Återpublicering av kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma i Nordic Mines AB (publ)

Bolagets kallelse till årsstämma återpubliceras här med redaktionella ändringar under punkterna nio och elva.

Aktieägarna i Nordic Mines AB (publ), org. nr. 556679-1215 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma fredagen den 30 juni 2017, kl. 13.30 på Azets Insight AB:s kontor på Lindhagensgatan 94, Stockholm.

A. Rätt att delta på stämman

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per fredagen den 23 juni 2017, och dels senast den 26 juni 2017, helst före kl. 15, anmäla sitt deltagande till Bolaget antingen under adress: Nordic Mines AB (publ), c/o Azets Insight AB Att. Ludmilla Lundberg, Box 34212, 100 26 Stockholm, per telefon +46 70 268 81 13, eller via e-post till ludmilla.lundberg@azets.net.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida www.nordicmines.com. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakten får inte vara äldre än fem år.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per den 23 juni 2017 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum.

B. Ärenden på stämman
Förslag till dagordning
1) Stämmans öppnande
2) Val av ordförande på stämman
3) Upprättande och godkännande av röstlängd
4) Val av en eller två justeringsmän
5) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6) Godkännande av dagordning
7) Framläggande av årsredovisning och koncernredovisning samt revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse
8) Beslut om:
a) fastställande av resultat- och balansräkning samt av koncernresultat- och koncernbalansräkning
b) disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
9) Bestämmande av antalet styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter
10) Fastställande av arvode till styrelse och revisor
11) Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor
12) Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
13) Beslut om:
a) ändring av bolagsordningen; och
b) minskning av Bolagets aktiekapital
14) Beslut om att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare
15) Beslut om att öka Bolagets aktiekapital genom fondemission
16) Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att företa smärre justeringar av beslut fattade vid stämman i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB
17) Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT
Punkt 8 b) disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016 samt att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 97 529 000 kronor.

Punkt 9 - Bestämmande av antalet styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter
Den enskilt största aktieägaren Lau Su Holding AB föreslår att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma ska bestå av fem ordinarie ledamöter.

Valberedningen föreslår att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Punkt 10 - Fastställande av arvode till styrelse och revisor
Den enskilt största aktieägaren Lau Su Holding AB har föreslagit att arvodet till styrelseledamöterna kvarstår i enlighet med årsstämmans beslut den 30 juni 2016, vilket innebär att ersättning till styrelseledamöter ska uppgå till 200 000 kronor per person och år till oberoende styrelseledamöter och att beroende styrelseledamöter inte får någon ersättning. Valberedningen föreslår att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11 - Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor
Då den sittande styrelsen har ställt sina platser till förfogande föreslår den enskilt största aktieägaren Lau Su Holding AB att Fredrik Zettergren, Denise Lagercrantz, Ludmilla Lundberg Pranay Panda och Göran Lundsten väljs till nya styrelseledamöter. Fredrik Zettergren föreslås väljas till styrelsens ordförande.

Fredrik Zettergren (född 1969)
Fredrik Zettergren, född 1969, är en av Sveriges framstående advokater och har vid tre tillfällen inom fältet affärsjuridik nominerats till "Advokaternas Advokat". Av svensk rättshistorias sju mest svårvunna skattemål har Fredrik två segrar på sin meritlista. Fredrik har lång erfarenhet av stora och komplexa mål inom bolagsstyrning, förhandling, skatteprocess och skatterevision. Innan Fredrik blev partner i advokatfirman Zettergren & Lagercrantz var han hos Fylgia AB. Fredrik har utöver juristexamen en officersexamen vid Artilleriets officershögskola. Han är medlem av Advokatsamfundet. Fredrik är oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning men beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Aktieinnehav i Bolaget:
Inga aktier

Göran Lundsten (född 1960)
Göran Lundsten, född 1960, är verksam affärsjurist och partner vid Hellströms Advokatbyrå. Tidigare har Göran varit verksam som juridisk rådgivare till Försäkrings AB Skandia, börsnoterade vid Nasdaq OMX och verkat som jurist vid Mannheimer Swartling Advokatbyrå och Arthur Andersen revisionsbyrå. Göran har lång erfarenhet av styrelsearbete både som ledamot och sekreterare vid flera bank- och försäkringsbolag såsom Skandia (börsnoterade vid Nasdaq) COOP Bank, Gaming Corps AB (börsnoterade vid Nasdaq First North), Fair Investments AB (kapitalförvaltning). Görans huvudsakliga kompetensområde är bolags- och finansieringsrätt med tyngdpunkt på rådgivning och bolagstyrning som regleras under Finansinspektionen samt finansiell rådgivning för börsnoterade bolag vid Nasdaq OMX. Göran är medlem av Advokatsamfundet sedan 2004 och avlade juristexamen 1984 vid Stockholms universitet. Göran är oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning och oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Aktieinnehav i Bolaget:
Inga aktier

Ludmilla Lundberg (född 1955)
Ludmilla Lundberg, född 1955, har mer än 20 års erfarenhet av verifiering och rapportering som ekonomisk internrevisor och chefsekonom i stora börsnoterade bolag som ABB, Skanska, Vattenfall, SEB och Visma. Tidigare har Ludmilla innehaft position som tillförordnad ekonomichef i det börsnoterade bolaget Copperstone Resources AB. Ludmillas långa erfarenhet kommer väl till pass med att utveckla bolagsstyrning och driva och förbättra redovisning och rapportering. Ludmilla är beroende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning men oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Aktieinnehav i Bolaget:
Inga aktier

Pranay Panda (född 1971)
Pranay Panda, född 1971, är för nuvarande ordförande för Lau Su Holding AB, som är den största aktieägaren i Nordic Mines AB. Han har mer än 20 års erfarenhet, varav 15 år som investerare inom kapital- och valutamarknaden (risk, värdering, fusion, bolagsförvärv och post-bolagsförvärv) och som entreprenör och rådgivare vid Deloitte och Bearing Point (tidigare KPMG), vidare har Pranay i över fem år arbetat med varumärkeshantering vid DDB och Lowe group. Pranay har en MBA från Handelshögskolan i Stockholm och en Fil.kand i matematik från universitetet vid Poona i Indien. Idag är Pranay aktiv ledamot i Lau Su Holding AB och Lau Su Investment AB. Pranay är oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning och beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Aktieinnehav i Bolaget:
123 010 854 aktier indirekt genom Lau Su Holding AB

Denise Lagercrantz ((född 1980)
Denise Lagercrantz, född 1980, är advokat, offentlig försvarare och affärsjurist. Denise har teknisk erfarenhet av förundersökningar och kunskap om utvärdering av bolagsstyrning, speciellt i rättsfall där bolagsstyrning får allt större betydelse. Idag är Denise partner vid Zettergren & Lagercrantz och medlem av Advokatsamfundet. Tidigare arbetade hon vid Kerstin Koortis advokatbyrå. 2007 tog Denise juristexamen vid Stockholms universitet. Idag är Denise oberoende i förhållande till både Bolaget och Bolagets ledning och oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Aktieinnehav i Bolaget:
Inga aktier

Valberedningen föreslår, för tiden fram till slutet av nästa årsstämma, nyval av det auktoriserade revisionsbolaget KPMG AB som Bolagets revisor. KPMGs förslag till huvudansvarig revisor kommer att meddelas av Bolaget innan stämman.

Punkt 12 - Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsen har utarbetat förslag till riktlinjer för bestämmande av ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Dessa utgörs av VD och andra ledande befattningshavare i Bolaget och dess dotterbolag. Styrelsen föreslår att stämman fastställer följande riktlinjer för bestämmande av ersättning och övriga anställningsvillkor till ledande befattningshavare i Bolaget.

Principerna gäller för anställningsavtal som ingås efter stämmans beslut samt för det fall ändringar görs i existerande villkor efter denna tidpunkt. Styrelsens förslag baseras på att Bolagets ersättningsnivå och ersättningsstruktur för ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig.

Fast lön
Den fasta lönen ska vara individuell och baserad på varje individs ansvar och roll såväl som individens kompetens och erfarenhet i relevant befattning.

Rörlig lön
Den rörliga lönen för ledande befattningshavare inom Bolaget ska vara strukturerad som en variabel komponent av det totala kontanta ersättningspaketet och kriterierna för den rörliga lönen ska vara relaterade till uppfyllandet av uppställda mål. Syftet med de rörliga ersättningarna är att främja Bolagets långsiktiga värdeskapande. Kriterierna för denna rörliga kompensation ska revideras årligen av styrelsen för att säkerställa att målen står i linje med gällande affärsstrategier. Den andel av den totala ersättningen som utgörs av rörlig lön varierar beroende på befattning och ska kunna utgöra högst 50 procent av den fasta lönen vid full måluppfyllelse och vara kontant baserad. Planen ska också innehålla en lägsta prestationsnivå i förhållande till mål, under vilken ingen bonus erhålles.

Övriga förmåner
Övriga förmåner, såsom företagsbil, ersättning för sjukvårdsförsäkring etc., ska vara av begränsat värde i förhållande till övrig kompensation och överensstämma med vad som marknadsmässigt är brukligt. Utöver detta kan deltagande i långsiktiga incitamentsprogram, t.ex. bestående av teckningsoptioner, eller andel i personalfond eller vinstandelsstiftelse, erbjudas som ett komplement, i förekommande och tillämpliga fall baserat på beslut och riktlinjer av bolagsstämma.

Pension
Ledande befattningshavare har rätt till pensionsförmåner på marknadsmässiga villkor, varvid pensionsgrundande lön utgörs av fast lön. Pensionsavsättningar får göras med upp till 35 procent av fast månadslön och, när det gäller VD, avgångsvederlag.

Uppsägningstid och avgångsvederlag
Ledande befattningshavare som är anställda av Bolaget ska gälla en uppsägningstid om upp till sex månader vid uppsägning från befattningshavarens sida och upp till tolv månader vid uppsägning från Bolagets sida. Vid uppsägning kan ledande befattningshavare ha rätt till ett avgångsvederlag motsvarande upp till tolv månadslöner. Anställningsvillkoren i övrigt ska vara marknadsmässiga.

Ersättningsutskott
Ett inom styrelsen utsett ersättningsutskott ska bereda frågor om lön och övriga anställningsvillkor för VD och ledande befattningshavare samt förelägga styrelsen förslag till beslut i sådana frågor.

Avvikelse i enskilt fall
Styrelsen ska ha rätt att frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Om sådan avvikelse sker ska information om detta och skälet till avvikelsen redovisas vid närmast följande årsstämma. Samtliga tidigare beslutade, men ännu inte utbetalda ersättningar till ledande befattningshavare överensstämmer med de ovan föreslagna riktlinjerna.

Punkt 13 - Beslut om a) ändring av bolagsordningen och b) minskning av Bolagets aktiekapital

13 a) ändring av bolagsordningen
För att möjliggöra minskningen av Bolagets aktiekapital enligt punkten 13 b) och nyemissionen enligt punkten 14, föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om följande ändringar av Bolagets bolagsordning:
Bestämmelsen i § 4 om gränserna för Bolagets aktiekapital ändras så att aktiekapitalet ska vara lägst 100 000 000 kronor och högst 400 000 000 kronor.
Bestämmelsen i § 5 om gränserna för antalet aktier i Bolaget ändras så att antalet aktier ska vara lägst 400 000 000 och högst 1 600 000 000.

13 b) minskning av Bolagets aktiekapital
Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman beslutar att minska Bolagets aktiekapital med 88 476 152,4011 kronor. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier. Minskningsbeloppet ska avsättas till fritt eget kapital. Minskningen sker i syfte att minska kvotvärdet på aktierna för att underlätta emissionerna under punkten 14. Efter minskningen kommer Bolagets aktiekapital att uppgå till 161 230 985,46 kronor fördelat på 565 722 756 aktier (före nyemissionerna), envar aktie med ett kvotvärde om 0,285 kronor.

Minskningen förutsätter att bolagsordningen ändras i enlighet med punkt 13 a) ovan.

Bolagsstämmans beslut i enlighet med punkt 13 a) - b) ovan ska antas som ett beslut. Sådant beslut förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 14 - Beslut om att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut av den 31 maj 2017 att öka Bolagets aktiekapital med högst 69 098 993,565 kronor genom nyemission av högst 242 452 609 aktier.

Rätt att teckna aktier i nyemissionen ska med företrädesrätt tillkomma de aktieägare som på avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget. Varje aktieägare äger företrädesrätt att teckna aktier i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger, varvid sju (7) befintliga aktier berättigar till teckning av tre (3) nyemitterade aktier. Teckningskursen per aktie är 0,285 kronor.

För det fall samtliga aktier inte tecknas med företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för nyemissionens högsta belopp, besluta om fördelning av aktier som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning ska i första hand ske till aktietecknare som tecknat aktier med stöd av företrädesrätt, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter som varje investerare har utnyttjat för teckning av aktier, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska fördelning ske till övriga som tecknat aktier utan stöd av företrädesrätt och, vid överteckning, i förhållande till tecknat belopp, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Avstämningsdag för att fastställa rätten att teckna aktier i nyemissionen ska vara 11 juli 2017.
Teckning av aktier med stöd av företrädesrätt ska ske genom kontant betalning under tiden från den 13 juli 2017 till och med den 27 juli 2017. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning, dels tiden för betalning.

Anmälan om teckning av aktier utan stöd av företrädesrätt ska ske på en separat teckningslista under ovan nämnda period. Betalning för teckning utan företrädesrätt ska ske genom kontant betalning senast tre (3) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som styrker tilldelning av aktier. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden. Det noteras särskilt att styrelsen har rätt att godkänna att betalning sker genom kvittning i enlighet med vad som stadgas i 13 kap. 41 § aktiebolagslagen (2005:551).

De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Lau Su Holding AB har informerat Bolaget om dess avsikt att erhålla återbetalning av befintliga aktieägarlån om 1 200 000 USD, inklusive upplupen ränta till och med den 30 juni 2017, genom att teckna sig för aktier i nyemissionen. Detta motsvarar 16,1 procent av nyemissionen, om den fulltecknas.

Nyemissionen förutsätter att bolagsstämman har fattat beslut, i enlighet med styrelsens förslag, om ändringen av bolagsordningen och minskningen av Bolagets aktiekapital i enlighet med punkt 13 a) - b) ovan.

Punkt 15 - Beslut om att öka Bolagets aktiekapital genom fondemission
För att underlätta registreringen av bolagsstämmans beslut att minska aktiekapitalet i enlighet med punkt 13 b) ovan föreslår styrelsen att bolagstämman beslutar om en fondemission, utan utgivande av nya aktier, för att öka aktiekapitalet med högst 50 942 384,54 kronor genom överföring från Bolagets fria egna kapital. Styrelsen ska vara behörig att verkställa överföringen.

Punkt 16 - Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att företa smärre justeringar av beslut fattade vid stämman i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB
Stämman föreslås bemyndiga styrelsen eller den styrelsen utser att företa smärre justeringar av besluten fattade vid årsstämman för det fall behov skulle uppstå vid registreringen hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

C. Tillhandahållande av handlingar, samt upplysningar och antal aktier och röster m.m.
Bolagsstämmans beslut i enlighet med punkt 13 ovan förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Azets Insight AB:s kontor på Lindhagensgatan 94, Stockholm, senast tre veckor innan stämman samt på Bolagets webbplats www.nordicmines.com. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid stämman.

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på Bolagets eller dotterbolagets ekonomiska situation, dels på Bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen.

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse är det totala antalet aktier och röster i Bolaget 565 722 756. Bolaget innehar inga egna aktier.
____________________
Stockholm i maj 2017
Nordic Mines AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anneli Önneby
annelionneby@icloud.com
0736-806242

För mer information om Nordic Mines, vänligen besök www.nordicmines.com.
Denna information är sådan som Nordic Mines AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons omsorg för offentliggörande den 1 juni 2017 kl. 16:30 CET.Kallelse till a°rssta¨mma i Nordic Mines AB

2017-06-01 Nordic Mines AB (publ): Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma i Nordic Mines AB (publ)

Aktieägarna i Nordic Mines AB (publ), org. nr. 556679-1215 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma fredagen den 30 juni 2017, kl. 13.30 på Azets Insight AB:s kontor på Lindhagensgatan 94, Stockholm.

A. Rätt att delta på stämman

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per fredagen den 23 juni 2017, och dels senast den 26 juni 2017, helst före kl. 15, anmäla sitt deltagande till Bolaget antingen under adress: Nordic Mines AB (publ), c/o Azets Insight AB Att. Ludmilla Lundberg, Box 34212, 100 26 Stockholm, per telefon +46 70 268 81 13, eller via e-post till ludmilla.lundberg@azets.net.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida www.nordicmines.com. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakten får inte vara äldre än fem år.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per den 23 juni 2017 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum.

B. Ärenden på stämman
Förslag till dagordning
1) Stämmans öppnande
2) Val av ordförande på stämman
3) Upprättande och godkännande av röstlängd
4) Val av en eller två justeringsmän
5) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6) Godkännande av dagordning
7) Framläggande av årsredovisning och koncernredovisning samt revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse
8) Beslut om:
a) fastställande av resultat- och balansräkning samt av koncernresultat- och koncernbalansräkning
b) disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
9) Bestämmande av antalet styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter
10) Fastställande av arvode till styrelse och revisor
11) Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor
12) Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
13) Beslut om:
a) ändring av bolagsordningen; och
b) minskning av Bolagets aktiekapital
14) Beslut om att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare
15) Beslut om att öka Bolagets aktiekapital genom fondemission
16) Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att företa smärre justeringar av beslut fattade vid stämman i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB
17) Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT
Punkt 8 b) disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016 samt att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 97 529 000 kronor.

Punkt 9 - Bestämmande av antalet styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter
Den enskilt största aktieägaren Lau Su Holding AB föreslår att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma ska bestå av fyra ordinarie ledamöter.

Valberedningen föreslår att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Punkt 10 - Fastställande av arvode till styrelse och revisor
Den enskilt största aktieägaren Lau Su Holding AB har föreslagit att arvodet till styrelseledamöterna kvarstår i enlighet med årsstämmans beslut den 30 juni 2016, vilket innebär att ersättning till styrelseledamöter ska uppgå till 200 000 kronor per person och år till oberoende styrelseledamöter och att beroende styrelseledamöter inte får någon ersättning. Valberedningen föreslår att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11 - Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor
Då den sittande styrelsen har ställt sina platser till förfogande föreslår den enskilt största aktieägaren Lau Su Holding AB att Fredrik Zettergren, Denise Lagercrantz, Ludmilla Lundberg och Pranay Panda väljs till nya styrelseledamöter. Fredrik Zettergren föreslås väljas till styrelsens ordförande.

Fredrik Zettergren (född 1969)
Fredrik Zettergren, född 1969, är en av Sveriges framstående advokater och har vid tre tillfällen inom fältet affärsjuridik nominerats till "Advokaternas Advokat". Av svensk rättshistorias sju mest svårvunna skattemål har Fredrik två segrar på sin meritlista. Fredrik har lång erfarenhet av stora och komplexa mål inom bolagsstyrning, förhandling, skatteprocess och skatterevision. Innan Fredrik blev partner i advokatfirman Zettergren & Lagercrantz var han hos Fylgia AB. Fredrik har utöver juristexamen en officersexamen vid Artilleriets officershögskola. Han är medlem av Advokatsamfundet. Fredrik är oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning men beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Aktieinnehav i Bolaget:
Inga aktier

Göran Lundsten (född 1960)
Göran Lundsten, född 1960, är verksam affärsjurist och partner vid Hellströms Advokatbyrå. Tidigare har Göran varit verksam som juridisk rådgivare till Försäkrings AB Skandia, börsnoterade vid Nasdaq OMX och verkat som jurist vid Mannheimer Swartling Advokatbyrå och Arthur Andersen revisionsbyrå. Göran har lång erfarenhet av styrelsearbete både som ledamot och sekreterare vid flera bank- och försäkringsbolag såsom Skandia (börsnoterade vid Nasdaq) COOP Bank, Gaming Corps AB (börsnoterade vid Nasdaq First North), Fair Investments AB (kapitalförvaltning). Görans huvudsakliga kompetensområde är bolags- och finansieringsrätt med tyngdpunkt på rådgivning och bolagstyrning som regleras under Finansinspektionen samt finansiell rådgivning för börsnoterade bolag vid Nasdaq OMX. Göran är medlem av Advokatsamfundet sedan 2004 och avlade juristexamen 1984 vid Stockholms universitet. Göran är oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning och oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Aktieinnehav i Bolaget:
Inga aktier

Ludmilla Lundberg (född 1955)
Ludmilla Lundberg, född 1955, har mer än 20 års erfarenhet av verifiering och rapportering som ekonomisk internrevisor och chefsekonom i stora börsnoterade bolag som ABB, Skanska, Vattenfall, SEB och Visma. Tidigare har Ludmilla innehaft position som tillförordnad ekonomichef i det börsnoterade bolaget Copperstone Resources AB. Ludmillas långa erfarenhet kommer väl till pass med att utveckla bolagsstyrning och driva och förbättra redovisning och rapportering. Ludmilla är beroende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning men oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Aktieinnehav i Bolaget:
Inga aktier

Pranay Panda (född 1971)
Pranay Panda, född 1971, är för nuvarande ordförande för Lau Su Holding AB, som är den största aktieägaren i Nordic Mines AB. Han har mer än 20 års erfarenhet, varav 15 år som investerare inom kapital- och valutamarknaden (risk, värdering, fusion, bolagsförvärv och post-bolagsförvärv) och som entreprenör och rådgivare vid Deloitte och Bearing Point (tidigare KPMG), vidare har Pranay i över fem år arbetat med varumärkeshantering vid DDB och Lowe group. Pranay har en MBA från Handelshögskolan i Stockholm och en Fil.kand i matematik från universitetet vid Poona i Indien. Idag är Pranay aktiv ledamot i Lau Su Holding AB och Lau Su Investment AB. Pranay är oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning och beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Aktieinnehav i Bolaget:
123 010 854 aktier indirekt genom Lau Su Holding AB

Denise Lagercrantz ((född 1980)
Denise Lagercrantz, född 1980, är advokat, offentlig försvarare och affärsjurist. Denise har teknisk erfarenhet av förundersökningar och kunskap om utvärdering av bolagsstyrning, speciellt i rättsfall där bolagsstyrning får allt större betydelse. Idag är Denise partner vid Zettergren & Lagercrantz och medlem av Advokatsamfundet. Tidigare arbetade hon vid Kerstin Koortis advokatbyrå. 2007 tog Denise juristexamen vid Stockholms universitet. Idag är Denise oberoende i förhållande till både Bolaget och Bolagets ledning och oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Aktieinnehav i Bolaget:
Inga aktier

Valberedningen föreslår, för tiden fram till slutet av nästa årsstämma, nyval av det auktoriserade revisionsbolaget KPMG AB som Bolagets revisor. KPMGs förslag till huvudansvarig revisor kommer att meddelas av Bolaget innan stämman.

Punkt 12 - Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsen har utarbetat förslag till riktlinjer för bestämmande av ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Dessa utgörs av VD och andra ledande befattningshavare i Bolaget och dess dotterbolag. Styrelsen föreslår att stämman fastställer följande riktlinjer för bestämmande av ersättning och övriga anställningsvillkor till ledande befattningshavare i Bolaget.

Principerna gäller för anställningsavtal som ingås efter stämmans beslut samt för det fall ändringar görs i existerande villkor efter denna tidpunkt. Styrelsens förslag baseras på att Bolagets ersättningsnivå och ersättningsstruktur för ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig.

Fast lön
Den fasta lönen ska vara individuell och baserad på varje individs ansvar och roll såväl som individens kompetens och erfarenhet i relevant befattning.

Rörlig lön
Den rörliga lönen för ledande befattningshavare inom Bolaget ska vara strukturerad som en variabel komponent av det totala kontanta ersättningspaketet och kriterierna för den rörliga lönen ska vara relaterade till uppfyllandet av uppställda mål. Syftet med de rörliga ersättningarna är att främja Bolagets långsiktiga värdeskapande. Kriterierna för denna rörliga kompensation ska revideras årligen av styrelsen för att säkerställa att målen står i linje med gällande affärsstrategier. Den andel av den totala ersättningen som utgörs av rörlig lön varierar beroende på befattning och ska kunna utgöra högst 50 procent av den fasta lönen vid full måluppfyllelse och vara kontant baserad. Planen ska också innehålla en lägsta prestationsnivå i förhållande till mål, under vilken ingen bonus erhålles.

Övriga förmåner
Övriga förmåner, såsom företagsbil, ersättning för sjukvårdsförsäkring etc., ska vara av begränsat värde i förhållande till övrig kompensation och överensstämma med vad som marknadsmässigt är brukligt. Utöver detta kan deltagande i långsiktiga incitamentsprogram, t.ex. bestående av teckningsoptioner, eller andel i personalfond eller vinstandelsstiftelse, erbjudas som ett komplement, i förekommande och tillämpliga fall baserat på beslut och riktlinjer av bolagsstämma.

Pension
Ledande befattningshavare har rätt till pensionsförmåner på marknadsmässiga villkor, varvid pensionsgrundande lön utgörs av fast lön. Pensionsavsättningar får göras med upp till 35 procent av fast månadslön och, när det gäller VD, avgångsvederlag.

Uppsägningstid och avgångsvederlag
Ledande befattningshavare som är anställda av Bolaget ska gälla en uppsägningstid om upp till sex månader vid uppsägning från befattningshavarens sida och upp till tolv månader vid uppsägning från Bolagets sida. Vid uppsägning kan ledande befattningshavare ha rätt till ett avgångsvederlag motsvarande upp till tolv månadslöner. Anställningsvillkoren i övrigt ska vara marknadsmässiga.

Ersättningsutskott
Ett inom styrelsen utsett ersättningsutskott ska bereda frågor om lön och övriga anställningsvillkor för VD och ledande befattningshavare samt förelägga styrelsen förslag till beslut i sådana frågor.

Avvikelse i enskilt fall
Styrelsen ska ha rätt att frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Om sådan avvikelse sker ska information om detta och skälet till avvikelsen redovisas vid närmast följande årsstämma. Samtliga tidigare beslutade, men ännu inte utbetalda ersättningar till ledande befattningshavare överensstämmer med de ovan föreslagna riktlinjerna.

Punkt 13 - Beslut om a) ändring av bolagsordningen och b) minskning av Bolagets aktiekapital

13 a) ändring av bolagsordningen
För att möjliggöra minskningen av Bolagets aktiekapital enligt punkten 13 b) och nyemissionen enligt punkten 14, föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om följande ändringar av Bolagets bolagsordning:
Bestämmelsen i § 4 om gränserna för Bolagets aktiekapital ändras så att aktiekapitalet ska vara lägst 100 000 000 kronor och högst 400 000 000 kronor.
Bestämmelsen i § 5 om gränserna för antalet aktier i Bolaget ändras så att antalet aktier ska vara lägst 400 000 000 och högst 1 600 000 000.

13 b) minskning av Bolagets aktiekapital
Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman beslutar att minska Bolagets aktiekapital med 88 476 152,4011 kronor. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier. Minskningsbeloppet ska avsättas till fritt eget kapital. Minskningen sker i syfte att minska kvotvärdet på aktierna för att underlätta emissionerna under punkten 14. Efter minskningen kommer Bolagets aktiekapital att uppgå till 161 230 985,46 kronor fördelat på 565 722 756 aktier (före nyemissionerna), envar aktie med ett kvotvärde om 0,285 kronor.

Minskningen förutsätter att bolagsordningen ändras i enlighet med punkt 13 a) ovan.

Bolagsstämmans beslut i enlighet med punkt 13 a) - b) ovan ska antas som ett beslut. Sådant beslut förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 14 - Beslut om att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut av den 31 maj 2017 att öka Bolagets aktiekapital med högst 69 098 993,565 kronor genom nyemission av högst 242 452 609 aktier.

Rätt att teckna aktier i nyemissionen ska med företrädesrätt tillkomma de aktieägare som på avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget. Varje aktieägare äger företrädesrätt att teckna aktier i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger, varvid sju (7) befintliga aktier berättigar till teckning av tre (3) nyemitterade aktier. Teckningskursen per aktie är 0,285 kronor.

För det fall samtliga aktier inte tecknas med företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för nyemissionens högsta belopp, besluta om fördelning av aktier som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning ska i första hand ske till aktietecknare som tecknat aktier med stöd av företrädesrätt, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter som varje investerare har utnyttjat för teckning av aktier, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska fördelning ske till övriga som tecknat aktier utan stöd av företrädesrätt och, vid överteckning, i förhållande till tecknat belopp, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Avstämningsdag för att fastställa rätten att teckna aktier i nyemissionen ska vara 11 juli 2017.
Teckning av aktier med stöd av företrädesrätt ska ske genom kontant betalning under tiden från den 13 juli 2017 till och med den 27 juli 2017. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning, dels tiden för betalning.

Anmälan om teckning av aktier utan stöd av företrädesrätt ska ske på en separat teckningslista under ovan nämnda period. Betalning för teckning utan företrädesrätt ska ske genom kontant betalning senast tre (3) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som styrker tilldelning av aktier. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden. Det noteras särskilt att styrelsen har rätt att godkänna att betalning sker genom kvittning i enlighet med vad som stadgas i 13 kap. 41 § aktiebolagslagen (2005:551).

De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Lau Su Holding AB har informerat Bolaget om dess avsikt att erhålla återbetalning av befintliga aktieägarlån om 1 200 000 USD, inklusive upplupen ränta till och med den 30 juni 2017, genom att teckna sig för aktier i nyemissionen. Detta motsvarar 16,1 procent av nyemissionen, om den fulltecknas.

Nyemissionen förutsätter att bolagsstämman har fattat beslut, i enlighet med styrelsens förslag, om ändringen av bolagsordningen och minskningen av Bolagets aktiekapital i enlighet med punkt 13 a) - b) ovan.

Punkt 15 - Beslut om att öka Bolagets aktiekapital genom fondemission
För att underlätta registreringen av bolagsstämmans beslut att minska aktiekapitalet i enlighet med punkt 13 b) ovan föreslår styrelsen att bolagstämman beslutar om en fondemission, utan utgivande av nya aktier, för att öka aktiekapitalet med högst 50 942 384,54 kronor genom överföring från Bolagets fria egna kapital. Styrelsen ska vara behörig att verkställa överföringen.

Punkt 16 - Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att företa smärre justeringar av beslut fattade vid stämman i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB
Stämman föreslås bemyndiga styrelsen eller den styrelsen utser att företa smärre justeringar av besluten fattade vid årsstämman för det fall behov skulle uppstå vid registreringen hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

C. Tillhandahållande av handlingar, samt upplysningar och antal aktier och röster m.m.
Bolagsstämmans beslut i enlighet med punkt 13 ovan förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Azets Insight AB:s kontor på Lindhagensgatan 94, Stockholm, senast tre veckor innan stämman samt på Bolagets webbplats www.nordicmines.com. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid stämman.

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på Bolagets eller dotterbolagets ekonomiska situation, dels på Bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen.

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse är det totala antalet aktier och röster i Bolaget 565 722 756. Bolaget innehar inga egna aktier.
____________________
Stockholm i maj 2017
Nordic Mines AB (publ)
Styrelsen

För ytterliggare information, vänligen kontakta:

Anneli Önneby
annelionneby@icloud.com
0736-806242

För mer information om Nordic Mines, vänligen besök www.nordicmines.com.
Denna information är sådan som Nordic Mines AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons omsorg för offentliggörande den 1 juni 2017 kl. 08.30 CET.Kallelse till a°rssta¨mma i Nordic Mines AB (publ)

2017-05-23 Nordic Mines AB (publ): Delårsrapport januari - mars 2017

Första kvartalet 2017

Första kvartalet 2017

· Intäkterna uppgick till 0,3 miljoner kronor (0,0 miljoner kronor), eftersom Laivagruvan fortsatt förvaltats endast genom skötsel- och underhållsdrift.
· Rörelseresultatet uppgick till -11,3 miljoner kronor (-13,3 miljoner kronor första kvartalet 2016).
· Periodens resultat efter skatt uppgick till -11,8 miljoner kronor (-13,4 miljoner kronor), motsvarande - 0,02 kr (-0,02 kr) per aktie.
· Likvida medel uppgick vid periodens slut till 1,3 miljoner kronor (2,9 miljoner kronor, 31 december 2016). Således har bolaget för närvarande inte tillräckligt med likviditet för att täcka sitt behov under de kommande tre månaderna räknat från och med rapportdagen.
· Eget kapital uppgick vid periodens slut till 478,0 miljoner kronor (489,7 miljoner kronor, 31 december 2016).
· Den 9 januari 2017 ställde styrelsen för Nordic Mines in den extra bolagsstämman då de beslutade att vidta nödvändiga åtgärder för att genomföra en nyemission av stamaktier till bolagets aktieägare om
cirka 5,0 miljoner USD, med förbehåll för aktieägarens godkännande .
· Den 18 januari utsåg Nordic Mines investeringsbanken Evli Bank (plc) att sköta nyemissionen på bolagets vägnar.
· Den 18 januari tillkännagav bolaget att Pranay Panda med omedelbar verkan skulle lämna styrelsen.
· Under perioden har bolaget säkrat ytterligare 3,8 miljoner kronor (USD 0,45 miljoner) i aktieägarlån från Lau Su Holding AB.
· Den 15 mars meddelade Bolaget sitt beslut att genomföra en nyemission om 51 miljoner kronor till ett teckningskurs om 0,27 kronor per aktie och att utfärda aktier till Lau Su Holdings AB och Lao Tzu Investments AB på samma villkor som kompensation för deras utestående aktieägarlån.

Betydande händelser efter 31 mars 2017


· Den 10 april meddelade Nordic Mines att det hade tecknat en avsiktsförklaring med det kanadensiska företaget Firesteel Resources Inc (TSXV: "FTR"), där FTR kommer att förvärva en majoritetsandel i Laiva-projektet genom en kombination av nyemitterade aktier i Nordic Market AB ("NMM"), ett helägt dotterbolag till Bolaget eller genom förvärv av aktier i NMM från Bolaget. Enligt villkoren för affärsuppgörelsen kommer FTR att förvärva 60 procent av NMM i två steg och finansiera projektet så att produktionen kan återupptas.
· Affärsuppgörelsen med FTR är villkorad av att minst 40 procent av bolagets aktieägare ska rösta för förslaget. För närvarande har cirka 17 procent av bolagets aktieägare uttryckt sitt stöd för affärsuppgörelsen med FTR.
· Den 2 maj lånade FTR ut 200 000 euro till Bolaget som ett förskott på de 1,0 miljoner euro som gör det möjligt för Firesteel att förvärva 10 procent av Nordic Mines Marknad AB
· Den 8 maj stoppades handeln med Bolagets aktier på Nasdaq Stockholmsbörsen sedan det uppdagats att vissa priskänsliga uppgifter om Bolaget hade dykt upp på internet. Handeln återupptogs den 9 maj
sedan Nordic Mines publicerat en marknadsuppdatering.
· Den 11 maj fick Nordic Mines en skriftlig bekräftelse från finska myndigheter att man får tillstånd att bearbeta malm och koncentrat från tredje part för upp till 18 procent av lakningskretsens kapacitet för högkvalitativ malm i anläggningen.
· Den 11 maj mottog Bolaget också ett erbjudande från Lau Su Holding AB, bolagets största aktieägare, om en garanterad nyemission på 69,1 miljoner.
· Efter utvärdering av de alternativ som Bolaget har till sitt förfogande beslutade styrelsen att en nyemission garanterad av Lau Su var det ekonomiskt mest lönsamma valet för Bolaget.
· Ordföranden, styrelseledamöterna, VD och ekonomichefen har alla beslutat att ställa sina platser till förfogande och kommer att avgå vid den extra bolagsstämma som hålls inom kort.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
D. Saradhi Rajan, vd: Tel: +44 743 271 1564
Ole Eikeland: Tel: +47 900 60 666
Mer information om Nordic Mines finns på webbplatsen: www.nordicmines.com.
Denna information är sådan som Nordic Mines AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande 15:30 CET den 23 maj 2017 via kontaktpersonens PR-byrå enligt ovan.
Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Laivagruvan i Finland producerades guld under åren 2011 till och med 2014. Fyndigheten är en av de största i Norden. Nordic Mines är medlem i SveMin och tillämpar dess rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Nordic Mines aktie är upptagen till handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista. Se även: www.nordicmines.com.2017 Q1 Swedish

2017-05-15 Nordic Mines får erbjudande om garanterad nyemission

Nordic Mines får erbjudande om garanterad nyemission

Den 11 maj 2017 mottog Nordic Mines AB (publ) ("Nordic Mines" eller "Bolaget") ett erbjudande från Lau Su Holding AB ("Lau Su"), bolagets största aktieägare, som innehar 21,7 procent av stamaktierna i Nordic Mines, om en garanterad nyemission som stöd till företaget. Förslaget är avsett att ersätta affärsuppgörelsen med Firesteel Resources Inc ("Firesteel").

Huvudvillkoren i Lau Sus förslag är:

 • 69,1 miljoner kronor i nyemission
 • Pris fastställt till 0,285 SEK per aktie
 • Lau Su satsar 3,0 miljoner USD i nya investeringar
 • Omvandling av 1,2 miljoner USD i lån som tidigare tillhandahållits av Lau Su, plus ränta avseende emissionskursen
 • 1,0 miljoner USD ställs till förfogande omedelbart genom ett kortfristigt lån för att klara Nordic Mines finansieringskrav
 • Lau Su ska leda ett skuldkonsortium som ska tillhandahålla minst 6 miljoner dollar för skuldfinansiering säkrade mot bolagets tillgångar och exklusiva rättigheter till bolagets guldproduktion i 5 år
 • Lau Su tar över kontrollen av bolaget genom att man efter nyemissionen har tre av bolagets fyra styrelseledamöter

Styrelsen för Nordic Mines har svarat på Lau Su rörande vissa av villkoren i förslaget och kommer att utvärdera det och eventuella justeringar av förslaget. 

Nordic Mines har utsett finansiella rådgivare att hjälpa styrelseledamöterna att utvärdera förslaget och jämföra det med den föreslagna affärsuppgörelsen med Firesteel, som meddelades den 10 april 2017 och som uppdaterades den 9 maj 2017.  Styrelsen kommer i god tid att göra en rekommendation till aktieägarna. Under tiden fortsätter Bolaget att arbeta med affärsuppgörelsen med Firesteel.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

D. Saradhi Rajan, vd: Tel: +44 743 271 1564

Ole Eikeland: Tel: +47 900 60 666

Mer information om Nordic Mines finns på webbplatsen: www.nordicmines.com.

Denna information är sådan som Nordic Mines AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande 12:00 CET den 15 maj 2017 via kontaktpersonens PR-byrå enligt ovan.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Laivagruvan i Finland producerades guld under åren 2011 till och med 2014. Fyndigheten är en av de största i Norden. Nordic Mines är medlem i SveMin och tillämpar dess rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Nordic Mines aktie är upptagen till handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista. Se även: www.nordicmines.com.20170515 NOMI Press Release

2017-05-11 Nordic Mines AB (publ): Godkännande att bearbeta malm från tredje part

Godkännande att bearbeta malm från tredje part

Den 9 maj 2017, när Bolaget publicerade Marknadsuppdateringen från Nordic Mines, fick Bolaget en skriftlig bekräftelse att det får tillstånd att bearbeta malm och koncentrat från tredje part för upp till 18 procent av anläggningens kapacitet för högkvalitativ malm (en liten del av kapaciteten hos lakningskretsen). Detta är föremål för kontroll att avfallets sammansättning och rester från driften inte förändras på något väsentligt sätt jämfört med Laivas vanliga utsläpp och malmrester. Dessutom är detta godkännande villkorat av att Nordic Mines lämnar en analys av den malm och det koncentrat som ska bearbetas för godkännande minst fyra månader före planerad bearbetning av sådan malm och sådant koncentrat.

Tillståndet är föremål för en klagomålsperiod på 30 dagar.

Detta bekräftar bolagets uppfattning att hantering av allt externt material skulle innebära databearbetning, analyser, läcktester m.m. och sålunda utgöra en märkbar rapporteringsbörda för företaget. Miljömyndigheterna kan bestämma sig för nya övervakningsparametrar beroende på kvaliteten hos det externa materialet.

Vidare noterar Bolaget att 

 1. det finns få potentiella materialkällor inom ett tillräckligt kort avstånd från Laiva, vilket innebär att material från tredje part skulle kunna tullbehandlas ekonomiskt i Laiva, 
 2. Nordic Mines för närvarande inte har några erbjudanden om materialleverans till anläggningen och 
 3. anläggningen inte kan drivas ekonomiskt med leverans av material från tredje part som motsvarar endast 18 procent av anläggningens kapacitet för högkvalitativ malm, och skulle sålunda vara beroende av malm från Laivagruvan.  

För ytterligare information, vänligen kontakta:  
D. Saradhi Rajan, vd: Tel: +44 743 271 1564
Ole Eikeland: Tel: +47 900 60 666
Mer information om Nordic Mines finns på webbplatsen: www.nordicmines.com.
Denna information är sådan som Nordic Mines AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande 16.30 CET den 11 maj 2017 via kontaktpersonens PR-byrå enligt ovan.
Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Laivagruvan i Finland producerades guld under åren 2011 till och med 2014. Fyndigheten är en av de största i Norden. Nordic Mines är medlem i SveMin och tillämpar dess rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag.  Nordic Mines aktie är upptagen till handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista. Se även: www.nordicmines.comNordic Mines - Pressmeddelande 11 maj 2017

2017-05-10 Nordic Mines AB (publ): Kallelse till aktieägarmöte

Kallelse till aktieägarmöte

Som nämnts i ett tidigare pressmeddelande, Marknadsuppdatering från Nordic Mines, bekräftar Bolaget detaljerna för aktieägarmötet enligt nedan:

Datum: 16 maj, 2017
Klockslag: 16:30 till 18.30
Plats: Locanda, Mäster Samuelsgatan 60, Stockholm, Sverige

Saradhi Rajan, vd, kommer att göra en presentation liksom Michael Hepworth, vd för Firesteel. Både är sedan tillgängliga för frågor. 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
D. Saradhi Rajan, vd: Tel: +44 743 271 1564
Ole Eikeland: Tel: +47 900 60 666
Mer information om Nordic Mines finns på webbplatsen www.nordicmines.com.
Denna information är sådan som Nordic Mines AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning Informationen lämnades för offentliggörande genom ovanstående kontaktpersons omsorg för offentliggörande klockan 14:30 CET 10 maj 2017.
Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag Laivagruvan i Finland producerades guld under åren 2011 till och med 2014. Fyndigheten är en av de största i Norden. Nordic Mines är medlem i SveMin och tillämpar dess rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Nordic Mines aktie är upptagen till handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista Se även www.nordicmines.com.20170510 Nordic Mines Press Release Shareholder Meeting

2017-05-09 Nordic Mines AB (publ): Marknadsuppdatering från Nordic Mines

Marknadsuppdatering från Nordic Mines

Under helgen lördag den 6 maj till söndag den 7 maj 2017 har det kommit till  Nordic Mines AB:s (publ) ("Nordic Mines" eller "Bolaget") kännedom att viss konfidentiell och priskänslig information nått allmänheten utan bolagets vetskap och som cirkulerade på Internet.  Bolaget informerade omedelbart Nasdaq Stockholms fondbörs ("Nasdaq") omedelbart innan börsen öppnade den 8 maj 2017 och bolagets aktier handelsstoppades. 

Med tanke på den konfidentiella information som cirkulerar på Internet vill Nordic Mines klargöra följande:

 • Den 4 maj 2017 fick Bolaget e-post med ett "motbud" till affärsuppgörelsen med Firesteel Resources Inc. (Firesteel) från Nordic Mines största aktieägare, Lau Su Holding AB.  Erbjudandet var att teckna sig för en viss procent av en nyemission. Lau Su:s "motbud" var inte i en form som bolagets styrelse kunde överväga, huvudsakligen för att det saknade rimliga detaljer som styrelsen måste ha för att kunna fatta beslut. Dessutom begärde Bolaget att Lau Su skulle klargöra sina finansieringskällor i "motbudet" och att ge tillräckligt med detaljer avseende bolagets och dess framtid. Bolaget föreslog därför att Lau Su skulle skriva om budet och föra fram det via en erkänd marknadsmotpart. Det ursprungliga "motbudet" som gjordes via e-post togs snabbt tillbaka av Lau Su Holding AB. 
   
 • Lau Su Holding AB har sagt att de avser att lägga fram ett nytt, formellt förslag den här veckan. Om ett sådant erbjudande kommer och är i en sådan form att det övervägas av styrelseledamöterna i Nordic Mines, kommer marknaden att informeras om det.
   
 • I slutet av april 2017 hade Nordic Mines ett möte med miljömyndigheterna i Finland gällande en ansökan om tillstånd avseende tullbehandling av material från tredje part. Det var ett informellt möte utan något formellt resultat. Den icke-bindande indikationen som framkom under mötet var att myndigheterna kan tillåta att 18 procent av det material som transporteras till  bearbetningsanläggningen i Laiva skulle kunna få komma från tredje part.
   
 • Hantering av allt externt material skulle innebära databearbetning, analyser, läcktester m.m. och sålunda utgöra en märkbar rapporteringsbörda för företaget. Miljömyndigheterna kan bestämma sig för nya övervakningsparametrar beroende på kvaliteten hos det externa materialet. Dessutom krävs ett nytt vattenreningssystem för bearbetning av externt material. 
   
 • Vidare noterar Bolaget att 
 1. Det finns få potentiella materialkällor inom ett tillräckligt kort avstånd från Laiva, vilket innebär att material från tredje part skulle kunna tullbehandlas ekonomiskt i Laiva, 
 2. Nordic Mines för närvarande inte har några erbjudanden om materialleverans till anläggningen och 
 3. Anläggningen inte kan drivas ekonomiskt med leverans av material från tredje part som motsvarar endast 18 procent av anläggningens kapacitet, och skulle sålunda vara beroende av malm från Laivagruvan. 
 • Malmsortering: Bolaget anser att användning av malmsortering med laser kan innebära en väsentlig skillnad för Laivaanläggningens ekonomi Bolaget har redogjort för alla testresultat som hittills framkommit.  Mer arbete behövs för att avgöra huruvida man ska sätta in malmsortering i Laivaflödet. Tills det arbetet är gjort kan Bolaget inte slutgiltigt konstatera att malmsortering fungerar. 
   
 • Den kommunicerade affärsuppgörelsen med Firesteel har godkänts av bolagets styrelse, i avvaktan på vissa villkor som föregår, som meddelades den 10 april 2017 Den första delen av uppgörelsen med Firesteel (där Firesteel kommer att köpa 10 procent av Nordic Mines Marknad till ett belopp av 1 miljon euro) är villkorat följande "förutsättningar":
   
  • Att de aktieägare som representerar aktieägarna i Lau Su-koncernen, stöder uppgörelsen med FDR genom att underteckna ett röststödsavtal 
  • Att Lau Su-koncernen tecknar ett frysningsavtal avseende sina lån till Bolaget och godkänner att lånebeloppet återbetalas av Firesteel antingen i aktier eller som kontanter efter Firesteels eget val.  
  • Att Bolaget tillåter Firesteels ledning att ta kontroll över ledningen av Laiva-gruvan enligt villkoren i ett förvaltningsavtal, vars fortsättning är villkorat att nästa 20 miljoner canadadollar investeras i Nordic Mines Marknad. 
  • Att Bolaget skulle bevilja Firesteel en option att köpa ytterligare 50 procent av Nordic Mines Marknad under förutsättning att Firesteel investerar ytterligare 20 miljoner canadadollar, och enligt villkoren i ett aktieägaravtal som ska undertecknas av Bolaget och en extra bolagsstämma, där aktieägarna får möjlighet att rösta om Firesteel-förslaget. 
    
 • Enligt meddelandet den 10 april 2017 kan Bolaget bekräfta att man gör goda framsteg i dokumentationen och att den ursprungliga uppgörelsen nu är under behandling av Lau Su:s koncernens aktieägare, som alla - med undantag av Lau Su själv - har sagt att de kommer att stödja Firesteel-uppgörelsen. Men även om Firesteel ännu inte har fått de undertecknade avtalen om röststöd som omnämns här, har Firesteel enligt överenskommelsen med Bolaget den 2 maj 2017 skickat den första betalningen på 200 000 euro, vilket är en del av de 1,0 miljoner euro som gör det möjligt för Firesteel att förvärva 10 procent av Nordic Mines Marknad AB. Firesteel publicerade ett pressmeddelande den 3 maj 2017, som uppgav att man slutfört den första betalningen på 200 000 euro.
   
 • Bolaget har fått många frågor från aktieägare som vill veta mer om Firesteel-överenskommelsen och har därför publicerat en detaljerad Q&A på sin webbplats, där överenskommelsen förklaras noggrant. 
   
   
 • Utöver VD för Firesteel kommer Bolaget att ge aktieägarna möjlighet att träffa styrelseledamöterna och ledningen tisdagen den 16 maj 2017. Platsen för mötet bestäms under de närmaste 24 timmarna. Syftet med mötet är att diskutera utsikterna för Bolaget och Laiva-gruvan. Om Bolaget vid den tidpunkten fått Lau Su:s "motbud" kommer Bolaget gärna vid samma forum att diskutera fördelarna även med det förslaget med aktieägarna. 

Bolagets likvida ställning är ansträngd och behöver finansiering för att hålla sig flytande. Bolaget ar tittat på många olika alternativ, men för närvarande är Firesteel den enda alternativet. Om andra erbjudanden kommer, är det självklart att Bolagets styrelse utvärderar dem och föreslår det bästa alternativet för aktieägarna.  

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

D. Saradhi Rajan, CEO: Tel: +44 743 271 1564 

Ole Eikeland: Tel: +47 900 60 666

Mer information om Nordic Mines finns på webbplatsen www.nordicmines.com

Denna information är sådan som Nordic Mines AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande genom ovanstående kontaktpersons omsorg för offentliggörande klockan 15:00 CET 9 maj 2017. 

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Vid Laivagruvan i Finland producerades guld under åren 2011 till och med 2014 Fyndigheten är en av de största i Norden. Nordic Mines är medlem i SveMin och tillämpar dess rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag.  Nordic Mines aktie är upptagen till handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista. Se även www.nordicmines.com.20170509 NOMI Press Release se

2017-04-28 Nordic Mines AB (publ): Valberedning i Nordic Mines

Valberedning i Nordic Mines

I enlighet med årsstämmans beslut 2016 har det inrättats en valberedning inför årsstämman 2017 i Nordic Mines AB (publ) ("Nordic Mines"). I valberedningen ingår Mr. Nikul Sarin, Mr. Ajay Anand, Mrs. Catharina Lagarstam, Mr. Fredrik Zettergren och Mr. Torbjörn Bygden. Mr. Zettergren och Mr. Bygden representerar Lau Su Holding AB.

Mrs. Catharina Lagerstam representerar de mindre aktieägarna i Nordic Mines. Valberedningens sammansättning baseras i enlighet med årsstämmans beslut 2016.

Till ordförande för valberedningen har Mr. Ajay Anand utsetts.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

D. Saradhi Rajan, CEO: +44 743 271 1564

Ole Eikeland:  +47 900 60 666

För mer information om Nordic Mines, vänligen besök www.nordicmines.com.

Denna information är sådan som Nordic Mines AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons omsorg för offentliggörande den 28 april 2017 kl. 08.00 CEST.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Vid Laivagruvan i Finland producerades guld under åren 2011 till och med 2014. Fyndigheten är en av de största i Norden. Nordic Mines är medlem i SveMin och tillämpar dess rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Nordic Mines aktie är upptagen till handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista. Se även www.nordicmines.com.20170428 NOMI Press Release Nomination Committee SVE

2017-04-28 Nordic Mines AB (publ) publicerar årsredovisning för 2016

Nordic Mines AB (publ) årsredovisning för 2016 finns nu tillgänglig på Bolagets hemsida www.nordicmines.se

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

D. Saradhi Rajan, CEO: +44 743 271 1564

Ole Eikeland:  +47 900 60 666

För mer information om Nordic Mines, vänligen besök www.nordicmines.com.

Denna information är sådan som Nordic Mines AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons omsorg för offentliggörande den 28 april 2017 kl. 08.00 CEST.

 

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Vid Laivagruvan i Finland producerades guld under åren 2011 till och med 2014. Fyndigheten är en av de största i Norden. Nordic Mines är medlem i SveMin och tillämpar dess rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Nordic Mines aktie är upptagen till handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista. Se även www.nordicmines.com.Nordic Mines Arsredovisning 2016

2017-04-20 Nordic Mines AB (publ): Ledningsförändringar i Nordic Mines

Ledningsförändringar i Nordic Mines

Nordic Mines AB (publ) har utsetts Ole Eikeland till talesperson och ansvarig för investerarrelationer - IR i bolaget.

Eikeland, är partner i Eikeland & Ravnaas AS och har lång erfarenhet från den internationella aktiemarknaden och corporate communication. Ole Eikeland har tidigare arbetat för Pareto Securities och som affärsjournalist på Nettavisen i Oslo. 

Eikeland är väl skickad att axla rollen som talesperson för Nordic Mines i den viktiga fas som bolaget befinner sig i.

Nordic Mines tidigare IR-konsult Rune Nordström har valt att lämnat uppdraget eftersom det kan uppstå intressekonflikter mellan uppdraget för Nordic Mines och andra kunder som Rune Nordström arbetar med.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

D. Saradhi Rajan, CEO: +44 743 271 1564

Ole Eikeland: +47 900 60 666

För mer information om Nordic Mines, vänligen besök www.nordicmines.com.

Denna information är sådan som Nordic Mines AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons omsorg för offentliggörande den 20 april 2017 kl. 08.00 CEST.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Vid Laivagruvan i Finland producerades guld under åren 2011 till och med 2014. Fyndigheten är en av de största i Norden. Nordic Mines är medlem i SveMin och tillämpar dess rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Nordic Mines aktie är upptagen till handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista. Se även www.nordicmines.com.20170420 NOMI Press Release SVE

2017-04-10 Nordic Mines AB (publ): Nordic Mines genomför transaktion för att få Laivagruvan tillbaka i produktion

Nordic Mines genomför transaktion för att få Laivagruvan tillbaka i produktion

Nordic Mines AB (publ) ("Nordic Mines" eller "Bolaget") har tecknat ett "Heads of agreement" med det kanadensiska bolaget Firesteel Resources Inc (TSXV: "FTR"), i vilket FTR förvärvar en majoritet i Laivaprojektet genom förvärv  av aktier i Nordic Mines Marknad AB, ett av Nordic Mines AB helägt dotterbolag. FTR avser att göra de nödvändiga investeringar som krävs för att ta Laivaprojektet tillbaka till lönsam produktion. De viktigaste punkterna i överenskommelsen är:

 • Bolaget kommer att ge FTR möjlighet att på vissa villkor förvärva upp till 60 % av Nordic Mines Marknad AB, ett av Nordic Mines AB helägt dotterbolag.
 • Enligt villkoren kommer FTR först förvärva 10 % av Nordic Mines Marknad AB inom 30 arbetsdagar för en sammanlagd summa av 1 miljon EUR (ca 9,6 miljoner SEK), varav 200 000 EUR kommer att betalas till Bolaget inom 7 arbetsdagar.
 • FTR kommer att ha möjlighet att investera ytterligare 20 miljoner CAD (kanadensiska dollar) i bolaget Nordic Mines Marknad AB (cirka 135 miljoner SEK) genom en kombination av nyemitterade och befintliga aktier för att förvärva ytterligare 50 % av aktierna i Nordic Mines Marknad AB. Denna option gäller under 90 arbetsdagar från det datum då FTR förvärvade de inledande 10 % av Nordic Mines Marknad AB. Detta steg är beroende av aktieägarnas godkännande, regulatoriska krav, samt reglerna på TSX Venture Exchange ("TSXV").
 • När transaktionerna är genomförda kommer aktieägarna i Nordic Mines AB att äga 40 % av Nordic Mines Marknad AB  på en fullt finansierad basis utan ytterligare utspädning på nivån Nordic Mines AB. Resterande 40 % av Nordic Mines Marknad AB kan FTR förvärva till  marknadspris inom 12 månader efter slutförande av den initiala affären genom ett kontantköp eller genom betalning med nya aktier i FTR.
 • FTR är noterat på TSX Venture-börsen i Kanada. Det är Nordic Mines avsikt att arbeta tillsammans med teamet på FTR och att tillsammans med Legacy Hill Resources  arbeta för att få Laivagruvan i produktion så snart som möjligt.
 • Nordic Mines styrelse har beslutat att ställa in den extra bolagstämman som skulle ägt rum den 18 april 2017, till vilken aktieägarna i Nordic Mines AB kallats för att besluta om en företrädesemission. Beslutet att ställa in företrädesemissionen och den extra bolagsstämman har tagits av styrelsen med anledning av att styrelsen beslutat att genomföra transaktionen med FTR. 
 • Nordic Mines meddelar härmed att den planerade företrädesemissionen och den extra bolagsstämman, som offentliggjordes den 15 mars 2017 och vilken extra bolagsstämma var avsedd att hållas den 18 april 2017, ställs in.

Transaktionen med FTR som beskrivs ovan är villkorad av att parterna ingår  definitivt avtal. Kallelse till en ny extra bolagsstämma i Nordic Mines kommer att ske när vissa villkor för transaktionen är uppfyllda.

- FTRs team har flera års framgångsrik erfarenhet av att starta och driva guldgruvor. Denna affär säkerställer att Laivaprojektet får tillräckliga ekonomiska förutsättningar och lämplig personal för en framgångrik återstart, säger Saradhi Rajan, VD för Nordic Mines.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rune Nordström, Head of Corporate Communications and Investor Relations:

rune.nordstrom@nordicmines.com, +46 70 602 65 20

För mer information om Nordic Mines, vänligen besök www.nordicmines.com.

 Denna information är sådan som Nordic Mines AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons omsorg för offentliggörande den 10 april 2017 kl. 08.30 CEST.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Vid Laivagruvan i Finland producerades guld under åren 2011 till och med 2014. Fyndigheten är en av de största i Norden. Nordic Mines är medlem i SveMin och tillämpar dess rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Nordic Mines aktie är upptagen till handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista. Se även www.nordicmines.com.20170410 NOMI Pressmeddelande

2017-03-15 Nordic Mines AB (publ): KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I NORDIC MINES AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I Nordic Mines AB (PUBL)

Aktieägarna i Nordic Mines AB (publ), org.nr 556679-1215 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 18 april 2017 kl. 14.00 hos Visma Services AB, Lindhagensgatan 94 i Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman ska:

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 10 april 2017, och
 • dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast måndagen den 10 april 2017 under adress Nordic Mines AB (publ), c/o Advokatfirman Lindahl KB, Att. Sarah Rehnström, Box 1065, 101 39 Stockholm, Sverige, per telefon +46 8 527 70 882, eller via e-post till bolagsstamma@lindahl.se.

Vid anmälan ska uppges aktieägarens fullständiga namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två) samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd måndagen den 10 april 2017. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.nordicmines.se.

Förslag till dagordning

1.         Öppnande av stämman och val av ordförande på stämman

2.         Upprättande och godkännande av röstlängd

3.         Val av en eller två justeringsmän

4.         Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

5.         Godkännande av dagordning

6.         Beslut om:

a.         ändring av bolagsordningen; och

b.         minskning av Bolagets aktiekapital

7.         Beslut om att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier och teckningsoptioner (Units) med företrädesrätt för befintliga aktieägare

8.         Beslut om att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier och teckningsoptioner (Units) med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

9.         Beslut om att öka Bolagets aktiekapital genom fondemission

10.      Beslut om minskning av Bolagets aktiekapital

11.      Beslut om antalet styrelseledamöter

12.      Fastställande av styrelsearvode

13.      Val av styrelseledamot

14.      Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 6 - Beslut om:

 1. ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra minskningen av Bolagets aktiekapital enligt punkten 6 b) och nyemissionerna enligt punkterna 7 och 8, föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om följande ändringar av Bolagets bolagsordning:

Bestämmelsen i § 4 om gränserna för Bolagets aktiekapital ändras så att aktiekapitalet ska vara lägst 100 000 000 kronor och högst 400 000 000 kronor.

Bestämmelsen i § 5 om gränserna för antalet aktier i Bolaget ändras så att antalet aktier ska vara lägst 400 000 000 och högst 1 600 000 000.

 1. minskning av Bolagets aktiekapital

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att minska Bolagets aktiekapital med högst 96 961 993,74 kronor. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier. Minskningsbeloppet ska avsättas till fritt eget kapital. Minskningen sker i syfte att minska kvotvärdet på aktierna för att underlätta emissionerna under punkterna 7 och 8. Efter minskningen kommer Bolagets aktiekapital att uppgå till 152 745 144,12 kronor fördelat på 565 722 756 aktier (före nyemissionerna), envar aktie med ett kvotvärde om 0,27 kronor.

Minskningen förutsätter att bolagsordningen ändras i enlighet med punkt 6 a) ovan.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Bolagsstämmans beslut i enlighet med punkt 6 a)-b) ovan ska antas som ett beslut. Sådant beslut förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 7 - Beslut om att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier och teckningsoptioner (Units) med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut av den 15 mars 2017 att öka Bolagets aktiekapital med högst 50 915 048,04 kronor genom nyemission av högst 188 574 252 aktier.

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman beslutar godkänna styrelsens beslut av den 15 mars 2017 att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av högst 188 574 252    teckningsoptioner berättigande till teckning av totalt högst 188 574 252 aktier i Bolaget, varmed aktiekapitalet kan komma att öka med högst 50 915 048,04 kronor genom utnyttjande av de utgivna teckningsoptionerna.

Emissionerna ska behandlas som ett beslut och genomföras i form av utgivande av s.k. Units och ska ske med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen ska ske enligt följande villkor.

Rätt att teckna Units i Företrädesemissionen ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för Företrädesemissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget. Varje aktieägare äger företrädesrätt att teckna Units i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger.

En (1) befintlig aktie berättigar till en (1) Uniträtt. Tre (3) Uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit bestående av en (1) aktie och en (1) teckningsoption. En (1) teckningsoption berättigar till teckning av en (1) aktie i Bolaget. Teckningskursen per Unit är 0,27 kronor. Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag.

För det fall samtliga Units inte tecknas med företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om fördelning av Units som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning ska i första hand ske till aktietecknare som tecknat Units med stöd av Uniträtter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning, i förhållande till det antal Uniträtter som varje investerare har utnyttjat för teckning av Units, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska fördelning ske till övriga som tecknat Units utan stöd av Uniträtter och, vid överteckning, i förhållande till tecknat belopp, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Avstämningsdag för att fastställa rätten att erhålla Uniträtter ska vara torsdagen den 27 april 2017.

Teckning av Units med stöd av Uniträtter ska ske genom kontant betalning under tiden från den 2 maj 2017 till och med den 16 maj 2017. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning, dels tiden för betalning.

Anmälan om teckning av Units utan stöd av Uniträtter ska ske på en separat teckningslista under ovan nämnda period. Betalning för teckning utan företrädesrätt ska ske genom kontant betalning senast tre (3) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som styrker tilldelning av Units. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden. Det noteras särskilt att styrelsen har rätt att godkänna att betalning sker genom kvittning i enlighet med vad som stadgas i 13 kap. 41 § aktiebolagslagen (2005:551).

De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. De nya aktier som utges efter teckning med stöd av teckningsoptionerna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

En (1) teckningsoption berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget och teckningskursen ska vara det lägsta av 0,27 kronor och aktiens kvotvärde vid utnyttjandet av teckningsoptionen.

Teckning av aktier i Bolaget med stöd av teckningsoptionerna ska äga rum under perioden från och med den 2 april 2018 till och med den 30 april 2018.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Lau Su Holding AB och Lao Tzu Investments AB har informerat Bolaget om deras avsikt att erhålla återbetalning av befintliga aktieägarlån och kortfristiga lån om 1 200 000 USD respektive 250 000 USD, inklusive upplupen ränta till och med den 16 maj 2017, genom att teckna sig för Units i Företrädesemissionen. Detta motsvarar 22,0 procent respektive 4,7 procent av Företrädesemissionen, om den fulltecknas. De befintliga aktieägarlånen och kortfristiga lånen på totalt 1 450 000 USD, inklusive upplupen ränta, motsvarar 26,7 procent av Företrädesemissionen, om den fulltecknas.

Företrädesemissionen förutsätter att bolagsstämman har fattat beslut, i enlighet med styrelsens förslag, om ändringen av bolagsordningen och minskningen av Bolagets aktiekapital i enlighet med punkt 6 a)-b) ovan.

Punkt 8 - Beslut om att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier och teckningsoptioner (Units) med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

För det fall Lao Tzu Investment AB inte tilldelas minst 8 882 403 Units i Företrädesemissionen, föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut av den 15 mars 2017 att öka Bolagets aktiekapital med högst 2 398 248,81 kronor genom nyemission av högst 8 882 403 aktier. Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman beslutar godkänna styrelsens beslut av den 15 mars 2017 att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av högst 8 882 403 teckningsoptioner berättigande till teckning av totalt 8 882 403 aktier i Bolaget, varmed aktiekapitalet kan komma att öka med högst 2 398 248,81 kronor genom utnyttjande av de utgivna teckningsoptionerna. Emissionerna ska behandlas som ett beslut och genomföras i form av utgivande av Units enligt följande villkor.

En (1) Unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption. En (1) teckningsoption berättigar till teckning av en (1) aktie i Bolaget. Teckningskursen ska vara 0,27 kronor per Unit, vilket motsvarar både teckningskursen i Företrädesemissionen och enligt styrelsens bedömning marknadsvärdet.

Rätt att teckna Units ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Lao Tzu Investments AB, i syfte att möjliggöra för Lao Tzu Investments AB att kvitta kortfristiga lån som Lao Tzu Investments AB har försett Bolaget med. Styrelsens ordförande Vinod Sethi och styrelseledamoten Salim Govani är även styrelseledamöter i Lao Tzu Investments AB. Styrelseledamoten Kari Langenoja är även styrelseordförande i Lao Tzu Investments AB. 

Teckning ska ske på en särskild teckningslista senast den 19 maj 2017. Betalning för tecknade Units ska ske genom kontant betalning senast den 19 maj 2017. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden. Det noteras särskilt att styrelsen har rätt att godkänna att betalning sker genom kvittning i enlighet med vad som stadgas i 13 kap. 41 § aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen ska besluta om tilldelning av tecknade Units under denna punkt. Styrelsen får tilldela upp till 8 882 403 Units i denna emission, med avdrag för det antal Units som Lao Tzu Investment AB har tilldelats i Företrädesemissionen under punkt 7.

De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att emissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. De nya aktier som utges efter teckning med stöd av teckningsoptionerna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

En (1) teckningsoption berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget och teckningskursen ska vara det lägsta av 0,27 kronor och aktiens kvotvärde vid utnyttjandet av teckningsoptionen.

Teckning av aktier i Bolaget med stöd av teckningsoptionerna ska äga rum under perioden från och med den 2 april 2018 till och med den 30 april 2018.

Nyemissionen förutsätter beslut om ändring av bolagsordningen och minskning av Bolagets aktiekapital i enlighet med punkt 6 a)-b) ovan. Beslutet under punkt 8 förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 9 - Beslut om att öka Bolagets aktiekapital genom fondemission

För att underlätta registreringen av bolagsstämmans beslut att minska aktiekapitalet i enlighet med 6 b) föreslår styrelsen att bolagstämman beslutar om en fondemission, utan utgivande av nya aktier, för att öka aktiekapitalet med högst 83 343 720,78 kronor genom överföring från Bolagets fria egna kapital. Styrelsen ska vara behörig att verkställa överföringen.

Punkt 10 - Beslut om minskning av Bolaget aktiekapital

Styrelsens föreslår att bolagsstämman beslutar att minska Bolagets aktiekapital med ett belopp om högst 83 343 720,78 kronor. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier och minskningsbeloppet ska avsättas till fritt eget kapital. Minskningen sker i syfte att minska kvotvärdet på aktierna för att möjliggöra teckning av aktier i Bolaget genom utnyttjandet av de teckningsoptionerna som föreslås emitteras under punkterna 7 och 8. Bortsett från minskningen av aktiekapitelet kommer Bolagets bundna egna kapital inte att påverkas. Minskningen av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital erfordrar tillstånd av Bolagsverket eller allmän domstol.

Minskningen förutsätter att bolagsordningen ändras i enlighet med punkt 6 a) ovan.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Punkt 11 - Beslut om antalet styrelseledamöter

Lau Su Holding AB, majoritetsägaren i Bolaget, har föreslagit att antalet styrelseledamöter kvarstår i enlighet med årsstämmans beslut den 30 juni 2016 och ska förbli åtta.

Punkt 12 - Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter

Lau Su Holding AB, majoritetsägaren i Bolaget, har föreslagit att arvodet till styrelseledamöterna kvarstår i enlighet med årsstämmans beslut den 30 juni 2016, vilket innebär att ersättning till styrelseledamöter ska uppgå till 200 000 kronor per person och år till oberoende styrelseledamöter och att beroende styrelseledamöter inte får någon ersättning.

Punkt 13 - Val av styrelseledamöter

Lau Su Holding AB, majoritetsägaren i Bolaget, har föreslagit att Fredrik Zettergren för tiden intill slutet av nästa årsstämma väljs till styrelseledamot. Fredrik Zettergren är beroende i förhållande till Bolagets majoritetsägare Lau Su Holding AB och ska därmed i enlighet med punkt 13 inte erhålla någon ersättning. Det noteras att övriga styrelseledamöter (Vinod Sethi, Hans Andréasson, Torsten Börjemalm, Salim Govani, Kari Langenoja, Saradhi Rajan och Krister Söderholm) ska sitta kvar i styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Fredrik Zettergren

Fredrik Zettergren är svensk medborgare och född 1969. Fredrik Zettergren är partner på Zettergren & Lagercrantz Advokatfirma. Fredrik Zettergren var tidigare partner och styrelseordförande i Advokatfirman Fylgia. Han har en Jur.kand. från Stockholms universitet och är medlem i Advokatsamfundet.  

Fredrik Zettergren är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen och beroende i förhållande till större aktieägare i Bolaget.

Upplysningar på stämman

Aktieägare har möjlighet att begära upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Sådan information lämnas av styrelsen eller den verkställande direktören vid stämman under förutsättning att uppgifterna kan lämnas utan väsentlig skada för Bolaget.

Antal aktier och röster i Bolaget

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget per dagen för kallelsen till stämman uppgår till 565 722 756. Bolaget innehar inte några egna aktier.

Tillhandahållande av handlingar

Fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Advokatfirman Lindahls kontor med adress Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm, senast den 28 mars 2017 samt på Bolagets webbplats www.nordicmines.se. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid stämman.

Stockholm i mars 2017

Nordic Mines AB (publ)

Styrelsen

För ytterliggare information, vänligen kontakta:

Rune Nordström, Head of Corporate Communications and Investor Relations:

rune.nordstrom@nordicmines.com, +46 70 602 65 20

För mer information om Nordic Mines, vänligen besök www.nordicmines.com.

Denna information är sådan som Nordic Mines AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons omsorg för offentliggörande den 15 mars 2017 kl. 09.30 CET.Notice to EGM - Nordic Mines - 2017-03-15 - SWE

2017-03-15 Nordic Mines AB (publ): Nordic Mines fattar beslut om Företrädesemission om 51 miljoner kronor samt riktad nyemission

Detta pressmeddelande får inte publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller till någon annan jurisdiktion där distribution respektive utskick av detta pressmeddelande skulle vara olagligt. Informationen i detta pressmeddelande får ej distribueras, kopieras eller vidareföras på sätt som går i konflikt med gällande restriktioner.

Nordic Mines fattar beslut om Företrädesemission om 51 miljoner kronor samt riktad nyemission

Den 15 mars 2017 beslutade styrelsen i Nordic Mines AB (publ) ("Nordic Mines" eller "Bolaget"), villkorat av godkännande av efterföljande extra bolagsstämma som kommer att hållas den 18 april 2017, om en nyemission av aktier och teckningsoptioner (Units) med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. ("Företrädesemissionen"). Vid fullteckning i Företrädesemissionen kommer Bolaget att få in cirka 51 miljoner kronor, före emissionskostnader.

Sammanfattning av Företrädesemissionen:

 • På avstämningsdagen för Företrädesemissionen kommer aktieägare i Bolaget att för varje aktie i Bolaget erhålla en (1) Uniträtt. Tre (3) Uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit bestående av en (1) aktie och en (1) teckningsoption.
 • Teckningskursen är 0,27 kronor per Unit (motsvarande 0,27 kronor per aktie). Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag.
 • En teckningsoption ger rätt att, mellan 2 april 2018 - 30 April 2018, teckna en (1) aktie till det lägsta av aktiens kvotvärde vid utnyttjande av teckningsoptionen och 0,27 kronor.
 • Vid fullteckning av Företrädesemissionen kommer Nordic Mines att få in cirka 51 miljoner kronor, före emissionskostnader.
 • Teckningsperioden är 2 - 16 maj 2017.
 • Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna i april 2018 tillförs Nordic Mines ytterligare högst cirka 51 miljoner kronor före emissionskostnader, under förutsättning att kvotvärdet är högst 0,27 kronor.

Kallelse till den extra bolagsstämman, för att bland annat godkänna besluten gällande nyemissionerna, kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.

Lau Su Holding AB och Lao Tzu Investments AB har informerat Bolaget om sin avsikt att kvitta befintliga aktieägarlån och kortfristiga lån om 1 200 000 respektive 250 000 USD, inklusive upplupen ränta till och med den 16 maj 2017, genom att teckna Units i Företrädesemissionen. Detta motsvarar 22,0 procent respektive 4,7 procent av Företrädesemissionen, om den fulltecknas. De befintliga aktieägarlånen och kortfristiga lånen om totalt 1 450 000 USD, inklusive upplupen ränta, motsvarar 26,7 procent av Företrädesemissionen, om den fulltecknas.

Riktad nyemission

Styrelsen avser också föreslå att den extra bolagsstämman beslutar om att godkänna styrelsens beslut av den 15 mars 2017 om  riktad nyemission till Lau Tzu Investments AB, ett företag som kontrolleras av Bolagets ordförande, Vinod Sethi. Företaget äger ej aktier i Nordic Mines, men har försett Nordic Mines med ett kortfristigt lån på 250 000 USD (det "kortfristiga lånet"). Det kortfristiga lånet från Lau Tzu Investments AB, tillsammans med upplupen ränta till och med den 16 maj 2017, uppgår till 2 398 248,94 kronor, räknat på växelkursen 9,03 SEK/1,00 USD per den 28 februari 2017. Styrelsen har beslutat om  den riktade emission för att möjliggöra för Lao Tzu Investments AB att kvitta sitt kortfristiga lån mot aktier i Bolaget till teckningskursen i Företrädesemissionen, i enlighet med villkoren för det kortfristiga lånet. Växelkursen vid beräkning av kortfristiga lån som ska kvittas mot aktier i Bolaget ska vara 9.03 SEK/1,00 USD. Den maximala storleken på den riktade nyemissionen är 8 882 403 aktier och 8 882 403 teckningsoptioner.


Dock kommer den riktade nyemissionen vara villkorad av att Företrädesemissionen blir fulltecknad. Styrelsen kommer därför i första hand tilldela Lao Tzu Investments AB Units i Företrädesemissionen, och endast tilldela Lao Tzu Investments AB Units i den riktade nyemissionen om Lao Tzu Investments AB inte har kunnat kvitta sitt kortfristiga lån genom teckning av Units i Företrädesemissionen.


Bakgrund och anledning till Företrädesemissionen

Vidareutveckling av Laiva och allmänna företagsändamål. Ytterligare information kommer att offentligöras inom kort.

Villkor för Företrädesemissionen

På avstämningsdagen för Företrädesemissionen kommer aktieägare i Bolaget att för varje aktie i Bolaget erhålla en (1) Uniträtt. Tre (3) Uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit bestående av en (1) aktie och en (1) teckningsoption. Teckningkursen är 0,27 kronor per Unit (motsvarande 0,27 kronor per ny aktie). Teckningsoptionerna utfärdas utan vederlag. En teckningsoption ger, mellan den 2 april 2018 och 30 april 2018, rätt att teckna en (1) aktie till det lägsta av aktiens kvotvärde vid utnyttjande av teckningsoptionen och 0,27 kronor.

Företrädesemissionen omfattar totalt högst 188 574 252 aktier och 188 574 252 teckningsoptioner. Teckningsperioden kommer att löpa mellan den 2 och den 16 maj 2017, eller sådant senare datum som beslutas av Bolagets styrelse. Prospektet för Företrädesemissionen beräknas offentliggöras den 28 april 2017.

Blir Företrädesemissionen fulltecknad kommer antalet aktier i Nordic Mines att öka med 188 574 252 aktier till 754 297 008 aktier totalt och aktiekapitalet kommer att öka med 50 915 048,04 kronor. Utöver detta kommer 188 574 252 teckningsoptioner att ha utfärdats. Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer att få sina respektive innehav utspädda med 25,0 procent, om Företrädesemissionen blir fulltecknad, men kommer att ha en möjlighet till ekonomisk kompensation för utspädningseffekten genom att sälja sina respektive Uniträtter.

Styrelsen kommer dessutom att föreslå till den extra bolagsstämman att minska Bolagets aktiekapital med högst 96 961 993,74 kronor till 152 745 144,12 kronor utan indragning av aktier. Styrelsen kommer också att föreslå till den extra bolagsstämman att besluta om en fondemission om högst 83 343 720,78 kronor för att göra det möjligt att överföra ytterligare medel till aktiekapitalet, utan att utfärda nya aktier, vilket skulle medföra att aktiekapitalet helt skulle återställas.

Styrelsen kommer vidare att föreslå den extra bolagstämman att besluta om ändring av Bolagets bolagsordning för att sänka gränserna för aktiekapitalet från 200 000 000 - 800 000 000 kronor till 100 000 000 - 400 000 000 kronor och ändra gränserna för antalet aktier från 200 000 000 - 800 000 000 till 400 000 000 - 1 600 000 000.

Utöver detta avser styrelsen att föreslå till den extra bolagstämman att minska Bolagets aktiekapital så att kvotvärdet för Bolagets aktier blir 0,27 kronor. En sådan minskning av aktiekapitalet kräver dock tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol.

Den totala emissionslikviden i Företrädesemissionen uppgår till högst cirka 51 miljoner kronor vid full teckning före emissionskostnader.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna i april 2018 tillförs Nordic Mines ytterligare högst cirka 51 miljoner kronor före emissionskostnader, antalet aktier ökar med 188 574 252 och aktiekapitalet ökar med 50 915 048,04 kronor, under förutsättning att kvotvärdet är högst 0,27 kronor.

Om den riktade nyemissionen till Lao Tzu Investments AB blir fulltecknad, kommer antalet aktier i Nordic Mines att öka med 8 882 403 till 763 179 411 aktier totalt. Antalet teckningsoptioner, om den riktad emissionen fulltecknas, ökar med 8 882 403 till 197 456 655. Dock är den riktade nyemissionen, som framgår ovan, villkorade av att Företrädesemissionen blir fulltecknad. Därför kommer styrelsen i första hand att tilldela Lao Tzu Investments AB Units i Företrädesemissionen, och endast tilldela Lao Tzu Investments AB Units i den riktade nyemissionen om Lao Tzu Investments AB inte har kunnat kvitta sina kortfristiga lån genom teckning av Units i Företrädesemissionen.

Ytterligare information

Företrädesemissionen och den riktade emissionen förutsätter godkännande av den extra bolagsstämman i Nordic Mines. En extra bolagsstämma kommer att hållas den 18 april 2017 klockan 14.00 CET hos Visma Sevices AB, Lindahagensgatan 94 i Stockholm, Sverige. En kallelse till stämman kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande och kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida www.nordicmines.com.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

18 april 2017 Extra bolagsstämma
 

25 april 2017
Sista dag för handel inklusive Uniträtt
 

26 april 2017
Första dag för handel exklusive Uniträtt
 

27 april 2017
 

Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen, dvs. aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag erhåller Uniträtter som medför rätt att delta i Företrädesemissionen.
 

28 april 2017
Beräknad dag för offentliggörande av prospekt
 

2 - 12 maj 2017
Handel med Uniträtter på Nasdaq Stockholm
 

2 - 16 maj, 2017
 

Teckningsperiod med och utan stöd av Uniträtter
 

19 maj, 2017
Offentliggörande av Företrädesemissionens preliminära utfall

Finansiella och legala rådgivare

EVLI Bank är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl är legal rådgivare till Nordic Mines i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rune Nordström, Head of Corporate Communications and Investor Relations:

rune.nordstrom@nordicmines.com, +46 70 602 65 20

För mer information om Nordic Mines, vänligen besök www.nordicmines.com.

Denna information är sådan som Nordic Mines AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 15 mars 2017 kl. 09.30 CET.

VIKTIG INFORMATION

Publicering eller distribuering av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte, helt eller delvis, en inbjudan till att förvärva eller teckna eller en uppmaning till något erbjudande om att köpa eller teckna aktier eller andra värdepapper i Nordic Mines.

Detta pressmeddelande får inte publiceras eller distribueras direkt eller indirekt till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller till någon annan jurisdiktion där distribution respektive utskick av detta pressmeddelande skulle vara olagligt. Informationen i detta pressmeddelande får ej distribueras, kopieras eller vidareföras på sätt som går i konflikt med gällande restriktioner. Underlåtenhet att efterfölja dessa begränsningar kan utgöra ett brott mot USA:s Securities Act från 1933 ("Securities Act"), eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende Företrädesemissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "planeras", "uppskattas", "kan" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Bolaget anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.170315 NM RIGHTS ISSUE PR SWE

2017-03-01 Nordic Mines AB (publ): Återpublicering av bokslutskommuniké för 2016 med redaktionella ändringar

Återpublicering av bokslutskommuniké för 2016

Nordic Mines AB (publ) ("Bolaget" eller "Nordic Mines") önskar genom detta pressmeddelande meddela att Bolagets bokslutskommuniké för 2016 återpubliceras med redaktionella ändringar.

Tabellerna på sida 11, 13 och 20 har gjorts fullständiga samt en kompletterande kommentar har tillförts på sida 20.

Bokslutskommuniké 2016

                     

Fjärde kvartalet 2016

 • Intäkter uppgick som en följd av produktionsstoppet vid Laivagruvan till 0,0 miljoner kronor (0,0 miljoner kronor fjärde kvartalet 2016).
 • Rörelseresultatet uppgick till -12,3 miljoner kronor (-25,0 miljoner Q4 2015).
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -12,5 miljoner (76,1 miljoner Q4 2015), motsvarande -0,02 kronor (0,36 kronor) per aktie.
 • Likvida medel uppgick vid periodens slut till 2,8 miljoner kronor (3,5 miljoner kronor, 30 september 2016). Bolaget har vid rapportdagen inte tillräckligt med likviditet för att täcka sitt behov under de kommande tre månaderna.
 • Eget kapital uppgick vid periodens slut till 489,7 miljoner kronor (501,9 miljoner kronor 30 september 2016).
 • Aktieägarlån på 4,5 miljoner kronor säkrades för att finansiera Bolaget löpande kostnader.
 • Den 19 oktober utsåg Bolaget Ola Wahlquist, tidigare senior partner på Ernst & Young, till senior rådgivare. Ola Wahlquist är expert inom områdena riskhantering, compliance och revisorsfrågor.
 • Den 25 oktober tillkännagav Nordic Mines att Tony Butler utsetts till ny CFO och Rune Nordström utsetts till Head of Corporate Communications and Investor Relations.
 • Den 27 oktober utsåg Nordic Mines Ludmilla Lundberg till senior rådgivare för Compliance och Reporting. Ludmilla tillför bolaget 20 års erfarenhet inom compliance och reporting
 • Den 30 november tillkännagav bolaget ett aktieägarlån från Lau Su Holding AB och meddelade Bolagets avsikt att hålla en extrainsatt bolagsstämma för att där få aktieägares godkännande att ändra bolagsordningen för att kunna skapa en ny typ av preferensaktier och för att godkänna en placering av 1,5 miljoner USD i en kombination av preferens och stamaktier till Lau Su Holding AB. Den 9 januari beslutade styrelsen om att ställa in den extrainsatta bolagsstämman och den planerade finansieringen till förmån för att söka efter alternativ kapitalinsamling - se mer detaljer nedan.
 • Den 21 december mottog Bolaget analyserade resultat från den första omgången av test genomförda vid Björkdalsgruvan i september. Det är uppenbart att det optiska sorteringstestet har potential att förändra ekonomin vid Laivagruvan. Medan den uppgraderade prognosen på 1,33 g/t var nära våra bästa förhoppningar är det tydligt att ytterligare arbete med tröskeloptimering krävs.

Januari - december 2016

 • Intäkter uppgick som en följd av produktionsstoppet vid Laivagruvan till 0,0 miljoner kronor (0,0 miljoner kronor 2015).
 • Rörelseresultatet uppgick till -37,2 miljoner kronor (-92,3 miljoner 2015).
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -37,3 miljoner (0,0 miljoner 2015), motsvarande -0,07 kronor per aktie (0,00 kronor 2015).
 • Totalresultat för perioden var -35,2 miljoner kronor (-2,6 miljoner 2015).

Betydande händelser efter 31 december 2016

 • Den 9 januari 2017 bestämde styrelsen att ställa in den extrainsatta bolagsstämman som beskrivs ovan. Beslutet togs då styrelsen i Nordic Mines har bestämt att genomföra de nödvändiga steg för att genomföra en nyemission av stamaktier till Bolagets aktieägare på cirka 5 miljoner USD, efter godkännande av en extra bolagsstämma.
 • Den 18 januari utsåg Nordic Mines investmentbanken Evli Bank plc för att leda en nyemission på uppdrag av Bolaget.
 • Den 18 januari tillkännagav Bolaget att Pranay Panda lämnar styrelsen med omedelbar verkan.
 • Bolaget säkrade ytterligare 2,6 miljoner kronor i aktieägarlån från Lau Su Holding AB.

Notera

Informationen är sådan som Nordic Mines ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 mars 2017 kl 16:00 CET

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rune Nordström, Head of Corporate Communications and Investor Relations,
+46 70 602 65 20
Mail: rune.nordstrom@nordicmines.com

info@nordicmines.com20170228 Bokslutskommunike´ 2016 med redaktionella a¨ndringar

2017-02-28 Nordic Mines AB (publ): Bokslutskommuniké 2016

NORDIC MINES AB (publ)

Bokslutskommuniké 2016

     

Fjärde kvartalet 2016

 • Intäkter uppgick som en följd av produktionsstoppet vid Laivagruvan till 0,0 miljoner kronor (0,0 miljoner kronor fjärde kvartalet 2015).
 • Rörelseresultatet uppgick till -12,3 miljoner kronor (-25,0 miljoner fjärde kvartalet 2015).
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -12,5 miljoner (76,1 miljoner fjärde kvartalet 2015), motsvarande -0,02 kronor (0,36 kronor) per aktie.
 • Likvida medel uppgick vid periodens slut till 2,8 miljoner kronor (3,5 miljoner kronor, 30 september 2016). Bolaget har vid rapportdagen inte tillräckligt med likviditet för att täcka sitt behov under de kommande tre månaderna.
 • Eget kapital uppgick vid periodens slut till 489,7 miljoner kronor (501,9 miljoner kronor 30 september 2016).
 • Aktieägarlån på 4,5 miljoner kronor säkrades för att finansiera Bolaget löpande kostnader.
 • Den 19 oktober utsåg Bolaget Ola Wahlquist, tidigare senior partner på Ernst & Young, till senior rådgivare. Ola Wahlquist är expert inom områdena riskhantering, compliance och revisorsfrågor.
 • Den 25 oktober tillkännagav Nordic Mines att Tony Butler utsetts till ny CFO och Rune Nordström utsetts till Head of Corporate Communications and Investor Relations.
 • Den 27 oktober utsåg Nordic Mines Ludmilla Lundberg till senior rådgivare för Compliance och Reporting. Ludmilla tillför bolaget 20 års erfarenhet inom compliance och reporting
 • Den 30 november tillkännagav bolaget ett aktieägarlån från Lau Su Holding AB och meddelade Bolagets avsikt att hålla en extrainsatt bolagsstämma för att där få aktieägares godkännande att ändra bolagsordningen för att kunna skapa en ny typ av preferensaktier och för att godkänna en placering av 1,5 miljoner USD i en kombination av preferens och stamaktier till Lau Su Holding AB. Den 9 januari beslutade styrelsen om att ställa in den extrainsatta bolagsstämman och den planerade finansieringen till förmån för att söka efter alternativ kapitalinsamling - se mer detaljer nedan.
 • Den 21 december mottog Bolaget analyserade resultat från den första omgången av test genomförda vid Björkdalsgruvan i september. Det är uppenbart att det optiska sorteringstestet har potential att förändra ekonomin vid Laivagruvan. Medan den uppgraderade prognosen på 1,33 g/t var nära våra bästa förhoppningar är det tydligt att ytterligare arbete med tröskeloptimering krävs.

Januari - december 2016

 • Intäkter uppgick som en följd av produktionsstoppet vid Laivagruvan till 0,0 miljoner kronor (0,0 miljoner kronor 2015).
 • Rörelseresultatet uppgick till -37,2 miljoner kronor (-92,3 miljoner 2015).
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -37,3 miljoner (0,0 miljoner 2015), motsvarande -0,07 kronor per aktie (0,00 kronor 2015).
 • Totalresultat för perioden var -35,2 miljoner kronor (-2,6 miljoner 2015).

Betydande händelser efter 31 december  2016

 • Den 9 januari 2017 bestämde styrelsen att ställa in den extrainsatta bolagsstämman som beskrivs ovan. Beslutet togs då styrelsen i Nordic Mines har bestämt att genomföra de nödvändiga steg för att genomföra en nyemission av stamaktier till Bolagets aktieägare på cirka 5 miljoner USD, efter godkännande av en extra bolagsstämma.
 • Den 18 januari utsåg Nordic Mines investmentbanken Evli Bank plc för att leda en nyemission på uppdrag av Bolaget.
 • Den 18 januari tillkännagav Bolaget att Pranay Panda lämnar styrelsen med omedelbar verkan.
 • Bolaget säkrade ytterligare 2,6 miljoner kronor i aktieägarlån från Lau Su Holding AB.

VDs kommentar

Under det fjärde kvartalet fortsatte Nordic Mines framåt med Laivaprojektet. Ledningens har haft huvudfokus på två saker under de två senaste kvartalen. Det första har varit att undersöka olika sätt att minska brytning och bearbetning av gråberg, vilket är avgörande för låghaltiga guldfyndigheter som Laiva. Den andra delen har varit att planera ett borrningsprogram som kommer att a) göra det möjligt att bryta i ett bredare spektra än tidigare och b) kliva utanför och öka gruvresursen, utveckla nya dagbrott och minska mängden gråberg som behöver fraktas bort i förhållande till malmen under de tidiga produktionsåren.

Borrning kommer att möjliggöra för ledningen att fastställa graden av potentiellt direkt utvinningsbara resurser och uppgradera en del av den befintliga tillgången till brytbar. Det kommer samtidigt även att möjliggöra noggrann hantering av djupet på sektionerna i dagbrottet.

Ledningen har genomfört ett utförligt optiskt lasersorteringsprogram under två år som kulminerade i ett stort sorteringstest vid Mandalays Björkdalsgruva i Sverige i augusti 2016. Optisk sortering i olika former har använts i stor utsträckning inom gruvindustrin sedan 1990-talet. Sortering fungerar i huvudsak som en andra användning av bruten malm. Vi anser att resultaten från Björkdal är mycket framgångsrika: omräknade guldhalter från kvarnen har kunnat uppdateras med 45 %. Dessa resultat bekräftar att optisk sortering av vår kvartsdiorit och vulkanmalm sannolikt kommer att utgöra en betydande del av vår plan för att återföra Laivafyndigheten till långsiktigt lönsam produktion efter bolagets finansiering.

Laivafyndighetens längd (malmkroppen) har spårats till över åtta kilometer. Det är idag en relativt outforskad tillgång och ledningen är övertygad om att det finns potential att avsevärt öka mängden brytvärda resurser längs med malmkroppen och även nedåt - en uppfattning som grundar sig på kända mineralhaltiga prover och borrhålsdata från 499 borrhål och totalt 79 000 meter.

Finansiering

Nordic Mines styrelse undersöker olika strategiska alternativ för att skapa aktieägarvärde och driva Laivagruvan tillbaka i produktion. Vi räknar med att några de av dessa alternativ kommer att utkristalliseras under de närmsta månaderna. Styrelsen kommer så snart som möjligt att tillkännage det bästa alternativet. Alternativen sträcker sig från en dubbel notering på en andra större aktiemarknad, samarbete med framstående guldinvesterare, en direkt försäljning, en nyemission eller en kombination. Företaget genomför due diligence på vissa av dessa tänkbara alternativ.

Under tiden har Lau Su Holdings AB ("Lau Su") avser att ge ytterligare ett aktieägarlån till Bolaget om 0,5 miljoner USD som en bro till mer finansiering. Med förbehåll för villkor och styrelsens godkännande har Lau Su även meddelat att de är beredda att garantera en andel av en föreslagen nyemission. Alla Lau Sus utestående aktieägarlån förväntas omvandlas till stamaktier i Bolaget på samma villkor vid en nyemission. Nordic Mines hoppas kunna göra ett tillkännagivande till marknaden inom kort i detta avseende.

Resultat fjärde kvartalet 2016

Intäkter uppgick till 0,0 miljoner kronor (0,0 miljoner kronor) under det fjärde kvartalet 2016 och hittills under året som en följd av produktionsstoppet vid Laivagruvan.

Produktionskostnaderna uppgick till -3,8 miljoner kronor (-2,7 miljoner fjärde kvartalet 2015) under det fjärde kvartalet 2016. Även om ingen produktion har skett under kvartalet har Bolaget behållit en viss organisation kring Laivagruvan för bland annat underhåll och miljötillsyn. Gruva och verk har även en del fasta kostnader som kvarstår även när produktionen står still, exempelvis för att balansera vattennivåerna inom gruvområdet. Av- och nedskrivningarna för det fjärde kvartalet uppgick till -3,5 miljoner kronor (-5,8 miljoner kronor Q4 2015).

Försäljning och administrationskostnader uppgick till -4,6 miljoner kronor (-11,1 miljoner Q4 2015).

Bolagets rörelseresultat uppgick till -12,3 miljoner kronor (-25 miljoner Q4 2015).

Finansnetto uppgick till -0,2 miljoner kronor (101,0 miljoner, huvudsakligen ackumulerade räntor). Bolagets inkomstskatt för perioden påverkar resultat med 0,0 miljoner kronor (0,0 miljoner kronor).

Periodens resultat efter skatt uppgick till -12,5 miljoner kronor (76,1 miljoner kronor Q4 2015).

Kassaflöde och finansiell ställning

Kassaflödet för den löpande verksamheten inklusive förändringar av rörelsekapital för fjärde kvartalet 2016 uppgick till -7,7 miljoner kronor (-34,3 miljoner Q4 2015). Nettokassaflöde från finansieringsverksamheten uppgick till 7 miljoner kronor (48,9 miljoner Q4 2015) under samma period. Likvida medel vid periodens slut uppgick till 2,9 miljoner kronor att jämföra med 3,5 miljoner kronor per den 30 september 2016. Därmed har Bolaget vid rapportdagen inte tillräckligt med likviditet för att täcka sina behov för de kommande tre månaderna. Om inte externa medel tillförs är det styrelsens bedömning att risken för likviditetsunderskott är hög. Majoritetsägaren Lau Su har dock meddelat styrelsen sitt stora engagemang för att uppfylla den nya ledningens finansieringsbehov för att få bolaget att gå framåt. För mer information, se Likviditetsrisker.

Vid periodens utgång uppgick Koncernens eget kapital till 489,7 miljoner kronor, jämfört med 501,9 miljoner kronor per den 30 september 2016. För risker avseende Bolagets eget kapital, se avsnittet Fortlevnadsprincip. Soliditeten uppgick till 88,7 procent jämfört med 89,8 procent per den 30 september 2016. Nettoskulden uppgick till 8,5 miljoner kronor jämfört med 0,8 miljoner kronor per den 30 september 2016.

Investeringar

Då Bolaget för närvarande inte bedriver någon gruvverksamhet vid Laivagruvan har endast mindre investeringar genomförts. Investeringarna under kvartalet uppgick netto till -0,0 miljoner kronor, jämfört med 0,6 miljoner kronor under samma kvartal 2015.

Segmentrapportering

Koncernen har från och med januari 2013 frångått segmentsindelning då det endast funnits en produktiv gruva i
Finland inom Koncernen och då prospekteringsarbetet för närvarande sker endast i administrativ omfattning till följd av kostnadsbesparingar. Koncernens resultat och balansräkningar följs upp och värderas därefter.

Anställda

Medelantalet anställda var 16 under det fjärde kvartalet 2016.

Inga allvarliga olyckor har rapporters under perioden.

Prospektering

Till följd av kostnadsbesparingar upphörde Nordic Mines i princip med prospektering i början av 2013. Totalt
kapitaliserade prospekteringskostnader per den 31 december 2016 uppgick till 64,7 miljoner kronor.

Mineraltillgång och mineralreserv, 1 januari 2015, framtagen av SRK Consulting UK Ltd

Tabellerna nedan visar den senaste uppdateringen av uppskattningen av mineraltillgång som inkluderar malmsortering som minskar mängden gråberg och den tidigare uppskattningen av mineraltillgång utan sortering.

Mineraltillgång i Laiva - Med sortering (16 maj 2016)

Kategori Tonnage (t) Guldhalt (g/t) Guldinnehåll (kg) Guldinnehåll (tr.oz)
Känd - - - -
Indikerad 24,317,397 1.13 27,535 885,000
Känd + Indikerad 24,317,397 1.13 27,535 885,000
Antagen 4,374,277 1.64 7,187 231,000

Mineraltillgången redovisas med en cut-off om 0,6 g/t.
Modellen för beräkningen av mineraltillgången baseras på ett antaget femårigt guldpris om 1 225 euro per tr.oz (1,400 USD per tr.oz).

Mineraltillgång i Laiva - utan sortering (1 januari 2015)

Kategori Tonnage (t) Guldhalt (g/t) Guldinnehåll (kg) Guldinnehåll (tr.oz)
Känd - - - -
Indikerad 15,970,000 1.52 24,300 780,000
Känd + Indikerad 15,970,000 1.52 24,300 780,000
Antagen 3,220,000 2.08 6,700 215,000

Mineraltillgången redovisas med en cut-off om 0,6 g/t
Modellen för beräkningen av mineraltillgången begränsas av ett antaget guldpris om 1 300 EUR per troy
ounce (1 510 USD per troy ounce)
Mineraltillgången redovisas inklusive nedan redovisad mineralreserv

Mineralreserv I Laiva - utan sortering (1 januari 2015)

Kategori Tonnage (t) Guldhalt (g/t) Guldinnehåll (kg) Guldinnehåll (tr.oz)
Bevisad - - - -
Sannolik 9,367,000 1.19 11,200 360,000
Bevisad + sannolik 9,367,000 1.19 11,200 360,000

Mineralreserven redovisas med en cut-off om 0,6 g/t
Beräkningen av mineralreserven har baserats på ett antaget femårigt guldpris om 1 020 EUR per troy ounce
(1 184 USD per troy ounce)

För definitioner, se avsnittet Definitioner enligt SveMin.

Guldmarknaden och guldpriset

Enligt LBMA (London Bullion Market Association) gold fixing price noterades guldpriset per troy oz vid kvartalets början till 1,318.65 USD (1,175.27 EUR) och vid kvartalets slut till 1,159.1 USD (1,100.03 EUR).

   

Nordic Mines aktie

Nordic Mines aktie är sedan i juli 2008 upptagen till handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista. Aktien har kortnamnet NOMI och ISIN-koden SE0007491105.

   

 


Aktieägare

Per den 30 december 2016 uppgick antalet aktieägare i Nordic Mines till cirka 13 000. De tio största aktieägarna i bolaget framgår av tabellen nedan.

Shareholders per den 30 december 2016 Antal aktier Innehav %
EUROCLEAR BANK S.A/N.V, W8-IMY 143 801 629 25,42 %
STATE STREET BANK & TRUST COM., BOSTON 51 356 381 9,08 %
CBSG-PHILLIP SEC P/L-CL(INSTI NDVP) 47 754 771 8,44 %
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 18 069 220 3,19 %
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB 7 084 479 1,25 %
SWEDBANK FÖRSÄKRING AB 6 360 547 1,12 %
HANDELSBANKEN LIV 4 746 245 0,84 %
HILMAND, BIRTE 4 600 000 0,81 %
CBLDN-UBS FINANCIAL SERVICES INC 4 129 996 0,73 %
MENDRIS, NICO 3 350 000 0,59 %
OTHER 274 469 488 48,52 %
Totalt 565,722,756 100%

Källa: Euroclear

Aktiekapital

Per den 30 December 2016 uppgick aktiekapitalet till 282,9 miljoner fördelat på 565,722,756 aktier, vardera med ett kvotvärde om 0,5 SEK per styck.

Det egna kapitalet uppgick till 489.7 miljoner kronor per den 31 december 2016, jämfört med 501.9 miljoner kronor per den 30 september 2016.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Allt företagande är förenat med ett visst mått av risktagande. Nordic Mines verksamhet måste utvärderas mot
bakgrund av de risker, kostnader och svårigheter som bolag aktiva inom gruvverksamhet och prospektering ofta
ställs inför. Riskerna är i flertalet fall av sådant slag, att Bolaget inte kan försäkra sig mot dem.

Riskerna i ett gruv- och prospekteringsföretag är främst kopplade till utfallet av själva prospekteringen, produktionen samt marknadspriset på metallmarknaden, men även till tillståndsfrågor avseende undersökning, bearbetning och miljö.

Koncernen är också exponerad för ett antal finansiella risker: likviditetsrisk, kreditrisk, guldprisrisk och valutarisk.
Styrelsen och Bolagets ledning försöker hantera dessa risker genom att identifiera, utvärdera och i lämpliga fall
minimera de risker som uppräknas.

Se även en mer detaljerad analys i årsredovisningen för 2015, liksom i 2015 års prospekt, vilka finns tillgängliga på Bolagets hemsida www.nordicmines.se.


Likviditetsrisk
Bolaget har vid rapportdagen inte tillräckligt med likviditet för att täcka sitt behov under de kommande tre
månaderna. Likvida medel uppgick till 2,9 miljoner kronor per utgången av fjärde kvartalet 2016 och Bolaget saknar i princip intäkter sedan gruvproduktionen stängdes, även om det har skett mindre timmerförsäljning under det fjärde kvartalet. Bolaget är beroende av externt kapital för sin fortsatta verksamhet.

Bolaget saknar idag medel för att finansiera en återstart av Laivagruvan. För att finansiera återstarten av Laivagruvan krävs ett yttre tillskott av kapital. Ett sådant ytterligare kapitaltillskott avser att finansiera rörelsekapital i samband med återstarten, initiala investeringar samt en likviditetsreserv för oförutsedda kostnader samt administration. Finansieringen antas ske genom en kombination av skuldfinansiering samt ytterligare tillskott av eget kapital.

Om Bolaget inte kan få tag i ytterligare kapitaltillskott finns det en risk att ett likviditetsunderskott uppstår. Det finns då en risk att den finska ackordsplanen förfaller, vilket skulle kunna leda till en ny företagsrekonstruktion, konkurs eller annan avveckling av Bolaget.

Ackordsplan för Nordic Mines Oy
Uleåborgs tingsrätt beslutade den 31 juli 2014 att fastställa det ackordsförslag som inlämnats till tingsrätten av
rekonstruktören för Nordic Mines finska dotterbolag. Ackordsuppgörelsen innehåller villkor som gör det möjligt för
Bolagets fordringsägare och övervakaren av ackordsuppgörelsen, advokat Hannu Ylönen vid advokatfirman
Krogerus, att under vissa förutsättningar ansöka om att ackordet ska upphöra. Uppsägningsgrunderna innefattar
bland annat det fall att koncernbolagen inte fullgör sina betalningsskyldigheter enligt ackordsplanerna.

Om Nordic Mines Oy bryter mot den finska ackordsplanen finns det en risk att den förfaller, vilket skulle kunna leda till en ny företagsrekonstruktion, konkurs eller annan avveckling av Bolaget. I händelse av att den finska
ackordsplanen förfaller återgår de relevanta borgenärernas fordringar till Nordic Mines Oy, till fullt belopp, och i
händelse av konkurs kommer samtliga aktieägare att förlora hela sitt tidigare insatta aktiekapital.

En mer detaljerad beskrivning av ackordsplanen i Nordic Mines Oy återfinns i 2015 års prospekt, vilket finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.nordicmines.se.

Guldprisrisk
Försäljningen påbörjades under januari 2012 och har bestått väsentligen av en enda produkt, dorétackor,
innehållande guld, silver och koppar. En nedgång i guldpriset kan få en negativ inverkan på Koncernens resultat
framgent och även en negativ inverkan på Bolagets möjligheter att återstarta Laivagruvan.

Valutarisk
Guld noteras i USD, majoriteten av kostnaderna uppkommer i EUR och Koncernen konsolideras i SEK. Bolaget blir därmed direkt beroende av växelkurserna i dessa valutor. Om USD stärks gentemot EUR får det en positiv effekt. Om EUR stärks gentemot SEK får det en positiv effekt på försäljningen, men en negativ effekt på kostnaderna.

Medarbetare
Nordic Mines har idag en liten organisation och är beroende av ett antal nyckelpersoner. En begränsad förväntad
livstid och hitintills svag lönsamhet för Laivagruvan kan resultera i att möjligheten att rekrytera nyckelpersoner vid en återstart av gruvan är begränsad.

Fortlevnadsprincip
Bolaget har vid rapportdagen inte tillräckligt med likviditet för att täcka sitt behov under de kommande tre
månaderna. Bolaget saknar i princip intäkter sedan gruvproduktionen stängdes och är därmed beroende av externt tillfört kapital för fortsatt drift. Se vidare Likviditetsrisk ovan.

Det finns inga garantier att externt kapital tillförs för fortsatt drift. Inte heller finns det några garantier att Nordic
Mines, vid tidpunkten då beslut om återstart av gruvan måste fattas, innehar tillräcklig likviditet för att finansiera en återstart av Laivagruvan.

I en situation där Koncernens fortsatta drift inte längre kan förutsättas föreligger risk för väsentliga
nedskrivningsbehov av Koncernens tillgångar liksom av moderbolagets bokförda värden på fordringar på koncernbolag och andelar i dotterbolag.

Redovisningsprinciper
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med de av EU anvisade International Financial Reporting Standards (IFRS), samt Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1, kompletterande redovisningsregler för koncerner, vilken specificerar de tillägg till IFRS-upplysningar som krävs enligt bestämmelserna i årsredovisningslagen. Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34, Interim Financial Reporting. Moderbolagets redovisning är upprättad enligt årsredovisningslagen och RFR 2, redovisning för juridiska personer. Koncernen använder sig av samma redovisningsprinciper såsom de beskrivits i årsredovisningen för år 2015. Det har inte trätt i kraft några nya IFRS-tillägg eller regler som påverkar Koncernen.

 

Kommande informationstillfällen
                            
Årsredovisning                               28 april 2017

Ordinarie årsstämma                   28 juni 2017

---

Kvartalsrapport 1                           23 maj 2017
Kvartalsrapport 2                           22 augusti 2017
Kvartalsrapport 3                           21 november 2017
Kvartalsrapport 4                           27 februari 2018 (Bokslutskommuniké)


Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av Bolagets
och Koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som
Bolaget och de bolag som ingår i Koncernen står inför.
Rapporten för januari - december 2016 har ej granskats av Bolagets revisorer.


 
Stockholm, 28 februari 2017

NORDIC MINES AB (publ)

 
 
Vinod Sethi
Styrelseordförande

 
D. Saradhi Rajan
VD och styrelseledamot
Hans Andreasson
Styrelseledamot
Torsten Börjemalm
Styrelseledamot
Salim Govani
Styrelseledamot
Kari Langenoja
Styrelseledamot
  Krister Söderholm
Styrelseledamot

 

Notera

Informationen är sådan som Nordic Mines ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller
lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 februari 2017 kl
09.00 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
D. Saradhi Rajan, VD, +44 743 271 1564
Rune Nordström, Head of Corporate Communications and Investor Relations, +46 70 602 65 20
Mail: rune.nordstrom@nordicmines.com
info@nordicmines.com
 
Definitioner enligt SveMin
En mineraltillgång (Mineral Resource) är en koncentration av ekonomiskt intressanta förekomster av material i
eller på jordskorpan i en sådan form, kvalitet och kvantitet att det finns rimliga möjligheter till eventuell ekonomisk
utvinning. Läge, kvantitet, halt, kontinuitet och andra geologiska karaktäristika av en mineraltillgång är kända,
uppskattade eller tolkade utifrån specifika geologiska fakta, provtagning och kunskap. Beroende av ökad geologisk säkerhet delas mineraltillgång in i kategorierna antagen mineraltillgång, indikerad mineraltillgång och känd mineraltillgång.

En antagen mineraltillgång (Inferred Mineral Resource) är den del av en mineraltillgång för vilken tonnage, täthet av förekomster, form, fysiska karaktäristika, halt och mineralinnehåll kan uppskattas med en låg nivå av säkerhet. Den indikeras av geologi, provtagning och förväntad men inte verifierad kontinuitet i geologi och/eller halt. Den är baserad på information som erhållits genom prospektering, provtagning och testning utförd enligt lämplig teknik från till exempel hällar och blottningar, diken, gropar, bearbetningar och borrhål. Informationen är begränsad eller av osäker kvalitet och tillförlitlighet.

En indikerad mineraltillgång (Indicated Mineral Resource) är den del av en mineraltillgång för vilken tonnage,
täthet av förekomster, form, fysiska karaktäristika, halt och mineralinnehåll kan uppskattas med rimlig nivå av
säkerhet. Den är baserad på information som erhållits genom prospektering, provtagning och testning utförd enligt lämplig teknik från till exempel hällar och blottningar, diken, gropar, bearbetningar och borrhål.
Informationspunkterna är dock för glesa eller olämpligt fördelade för att säkerställa kontinuitet i geologi och/eller
halt.

En känd mineraltillgång (Measured Mineral Resource) är den del av en mineraltillgång för vilken tonnage, täthet
av förekomster, form, fysiska karaktäristika, halt och mineralinnehåll kan uppskattas med hög nivå av säkerhet.
Den är baserad på information vunnen genom detaljerad och tillförlitlig prospektering, provtagning och testning
utförd enligt lämplig teknik från till exempelhällar och blottningar, diken, gropar, bearbetningar och borrhål.
Informationspunkterna är tillräckligt täta för att påvisa kontinuitet i geologi och/eller halt.

En mineralreserv (Mineral Reserve) är den ekonomiskt utvinnbara delen av en känd eller indikerad
mineraltillgång. Den inkluderar gråbergsinblandning(diluting materials) och malmförluster (losses), som kan
uppstå när materialet bryts. Lämpliga värderingar och studier har gjorts och modifierats med hänsyn till realistiskt
antagna brytnings-, metallurgiska, ekonomiska, marknads-, legala, miljö-, sociala och politiska faktorer. Dessa
värderingar visar vid tiden för rapportering att utvinning rimligen kan motiveras. Beroende av ökad geologisk
säkerhet delas mineralreserver in i kategorierna sannolik mineralreserv och bevisad mineralreserv.

För att använda benämningen mineralreserv förväntas att studier genomförts till åtminstone nivån "Pre-
Feasibility", inklusive en gruvplan som är tekniskt lämplig och ekonomiskt möjlig.

En sannolik mineralreserv (Probable Mineral Reserve) är den ekonomiskt utvinnbara delen av en indikerad och
under vissa omständigheter en känd mineraltillgång. Den inkluderar gråbergsinblandning och malmförluster när
materialet bryts. Studier till åtminstone Pre-Feasibility-nivå har genomförts och modifierats med hänsyn
tillbrytnings-, metallurgiska, ekonomiska, marknads-, legala, miljö-, sociala och politiska faktorer. Dessa
värderingar visar vid tiden för rapportering att utvinning rimligen kan motiveras.

En bevisad mineralreserv (Proven Mineral Reserve) är den ekonomiskt utvinnbara delen av en känd
mineraltillgång. Den inkluderar gråbergsinblandning och malmförluster när materialet bryts. Studier till åtminstone
Pre-Feasibility-nivå har genomförts och modifierats med hänsyn tillbrytnings-, metallurgiska, ekonomiska,
marknads-, legala, miljö-, sociala och politiska faktorer. Dessa värderingar visar vid tiden för rapportering att utvinning är motiverad.20170228 Bokslutskommunike´

2017-02-17 Nordic Mines AB (publ): Förtydligande kring datum för kvartalsrapport fjärde kvartalet 2016

Förtydligande kring datum för kvartalsrapport fjärde kvartalet 2016

Nordic Mines AB (publ) ("Bolaget" eller "Nordic Mines") önskar genom detta pressmeddelande förtydliga att bolagets rapport för det fjärde kvartalet 2016 offentliggörs den 28 februari 2017 klockan 09:00 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rune Nordström, Head of Corporate Communications and Investor Relations: rune.nordstrom@nordicmines.com, +46 70 602 65 20.

För mer information om Nordic Mines, vänligen se; www.nordicmines.com

Denna information är sådan som Nordic Mines AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons omsorg för offentliggörande den 17 februari 2017 kl. 15:00 CET.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Vid Laivagruvan i Finland producerades guld under åren 2011 till och med 2014. Fyndigheten är en av de största i Norden. Nordic Mines är medlem i SveMin och tillämpar dess rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Nordic Mines aktie är upptagen till handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista. Se även www.nordicmines.com.Nordic Mines pressmeddelande 17 feb 2017

2017-01-18 Nordic Mines AB (publ): Nordic Mines AB (publ) väljer Evli Bank plc för att leda en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Nordic Mines AB (publ) väljer Evli Bank plc för att leda en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Med anledning av styrelsens beslut i Nordic Mines AB (publ) ("Bolaget" eller "Nordic Mines") att vidta de åtgärder som krävs för att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare, meddelar bolaget att Evli Bank har anlitats för att leda processen. Evli är en oberoende, privat bank med ett starkt register av tidigare kapitalanskaffningar på nordiska kapitalmarknader.

Bolaget har även utsett Advokatfirman Lindahl KB, en ledande svensk advokatbyrå, för att hjälpa till vid nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

En sådan emission kommer att bli föremål för aktieägares godkännande. Detaljer kring detta, liksom de föreslagna villkoren för nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare kommer att tillkännages i sinom tid.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rune Nordström, Head of Corporate Communications and Investor Relations: rune.nordstrom@nordicmines.com, +46 70 602 65 20.

För mer information om Nordic Mines, vänligen se; www.nordicmines.com

Denna information är sådan som Nordic Mines AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons omsorg för offentliggörande den 18 januari 2017 kl. 09:00 CET.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Vid Laivagruvan i Finland producerades guld under åren 2011 till och med 2014. Fyndigheten är en av de största i Norden. Nordic Mines är medlem i SveMin och tillämpar dess rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Nordic Mines aktie är upptagen till handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista. Se även www.nordicmines.com.SE NM Appoints Evli Lindahl PM 18 jan 2017

2017-01-18 Nordic Mines AB (publ): Pranay Panda lämnar styrelsen i Nordic Mines AB (publ)

Pranay Panda lämnar styrelsen i Nordic Mines AB (publ)

Nordic Mines AB (publ) ("Bolaget" eller "Nordic Mines") meddelar härmed att Pranay Panda har lämnat styrelsen i bolaget med omedelbar verkan. Han har spelat en avgörande roll för styrelsen hittills och bolaget vill använda hans betydande talanger för att hjälpa bolaget. Vid denna viktiga tidpunkt har han gått med i företagsledningen och detta kommer förstärka bolagets kapitalmarknadsmöjligheter kraftigt.

Mr Panda kommer nu att leda företagets kapitalanskaffningsinsatser och fokusera på kapitalmarknaden.

Lau Su Holding AB kommer i fortsättningen att representeras i styrelsen av Fredrik Zettergren. Detta är beroende av aktieägares godkännande vid den extra bolagstämman som kommer  annonseras inom kort.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rune Nordström, Head of Corporate Communications and Investor Relations: rune.nordstrom@nordicmines.com, +46 70 602 65 20.

För mer information om Nordic Mines, vänligen se; www.nordicmines.com

Denna information är sådan som Nordic Mines AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons omsorg för offentliggörande den 18 januari 2017 kl. 09:00 CET.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Vid Laivagruvan i Finland producerades guld under åren 2011 till och med 2014. Fyndigheten är en av de största i Norden. Nordic Mines är medlem i SveMin och tillämpar dess rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Nordic Mines aktie är upptagen till handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista. Se även www.nordicmines.com.Panda la¨mnar styrelsen - Pressmeddelande 18 jan 2017

2017-01-09 Extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ) inställd

Från styrelsen i Nordic Mines AB (publ) ("Bolaget" eller "Nordic Mines") med referens till den kallelse till extra bolagsstämma som utfärdades den 29 november 2016.

Styrelsen i Nordic Mines har beslutat att ställa in den extra bolagsstämman den 9 januari 2017 till vilken aktieägarna har kallats för att ställning till ändring av bolagsordningen.

Detta skulle inkluderat införandet av ett nytt aktieslag, preferensaktier, samt en riktad emission av stamaktier och preferensaktier till Bolagets majoritetsaktieägare Lau Su Holding AB och till Lao Tzu Investments AB.

Beslutet att ställa in den extra bolagsstämman är taget med hänsyn till att styrelsen för Nordic Mines har beslutat att vidta nödvändiga åtgärder för att genomföra en företrädesemission av stamaktier till Bolagets aktieägare om cirka 5 miljoner USD, under förutsättning av aktieägarnas godkännande. Detaljerna avseende en sådan emission kommer att offentliggöras inom kort.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rune Nordström, Head of Corporate Communications and Investor Relations: rune.nordstrom@nordicmines.com, +46 70 602 65 20.

För mer information om Nordic Mines, vänligen se; www.nordicmines.com

Denna information är sådan som Nordic Mines AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons omsorg för offentliggörande den 9 januari 2017 kl. 08:00 CET.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Vid Laivagruvan i Finland producerades guld under åren 2011 till och med 2014. Fyndigheten är en av de största i Norden. Nordic Mines är medlem i SveMin och tillämpar dess rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Nordic Mines aktie är upptagen till handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista. Se även www.nordicmines.com.

Pressmeddelande (PDF)

2016-12-21 Nordic Mines AB (publ): Uppmuntrande analysresultat från sorteringstester

Den svenska texten är en inofficiell översättning av den engelska originalet och om en diskrepans uppstår mellan den engelska texten och den svenska översättningen gäller den engelska texten.

Den 26 september meddelade Nordic Mines ( "Bolaget") slutförandet av ett 70-tons sorteringstest vid Björkdalsgruvan, Sverige. 25 ton material har skickats till två laboratorier i Finland för beredning och analysprovet.

Vi har nu fått analysresultat från de första partierna av proverna från Björkdalsgruvan. Ytterligare analysresultat kommer att processas under januari.

Vi är mycket uppmuntrade av resultaten hittills. Det är uppenbart att optiska sorteringssystem har potential att förändra lönsamheten vid Laivagruvan. Men det finns utrymme för ytterligare förbättringar, både i sorteringsinställningar och för rengöring av bergytor för att underlätta upptäckt av kvarts.

Emedan uppgraderingar av prognoser till 1,33 g / t är nära våra bästa förväntningar, är det uppenbart att ytterligare arbete med tröskeloptimering måste utföras på vulkaniterna, vilket är den andra malmtypen. Aggressiva tröskelinställningar som använts på vulkaniterna under testerna, resulterade i förlust av guld i avfallet, som med ytterligare justering av inställningar, tror vi kommer att minska. De inställningar som används innebär huvudsakligen att större kvartspartiklar, som ska sorteras som malm, och många av de mindre kvartspartiklarna, rapporteras som avfall. Genom att sänka tröskelinställningar för kvarts i malm av vulkanittypen har mer kvarts, inklusive guld, hamnat i det sorterade malmflödet.

Eftersom optiska sorteringssystem är i sig själv ett andra steg, blir planeringen framåt en balansgång mellan en ökande guldhalt tillsammans med hanteringen av avfallsfraktionen. Optimerings-programmet kommer att fortsätta även under den kommersiella fasen. Tabell 1 presenterar det genomsnittliga resultatet från de mottagna analyserna. Ytterligare tröskeltest planeras för det nya året.

Tabell 1. Genomsnittliga resultat från sorteringstest (inklusive några preliminära analyser)

Malm-
typ
Gruva Sorterad
sten
storlek
mm
Sor-
terare
till-
försel
guld grad


g/t
Massa-%
Malm
efter
sor-
tering
Massa-%
Avfall
efter
sor-
tering
Guld upp-
grad-
ering av malm efter sor-
tering
Guld ned-
grad-
ering av avfall
efter
sortering
Åter-
vinning
av guld
I sor-
terings-
anlägg-
ning
Antal
prover
Quartz Diorite Norra 50-100 0,73 30 % 70 % 130 % -50 % 65 % 4
Vol-
canics
Södra 50-100 0,85 17 % 83 % 166 % -28 % 40 % 5


Ett prov är utanför den förväntade guldhalten och ingår inte i genomsnittet.

Quartz Diorite Södra 50-100 2,29 36 % 64 % 113 % -63 % 77 % 1

Det är viktigt att notera att den sorterade malmen kommer att utgöra mindre än 50% av tillförseln till anläggningen. Majoriteten av malmen till processanläggningen är partiklar som är mindre än den sorterade stenen - under 50 mm i storlek. Partiklarna härrör delvis från sprängning, när malmen bryts, och dels från två kross-steg innan malmen behandlas vidare. Guldhalten i detta mindre material är mycket högre än i det material som går till sortering, eftersom den innehåller mer guldhaltig kvarts. Kvarts är sprött och bryts ned lätt vid blästring och krossas så att kvarts, och därmed guld, ackumuleras lättare i mindre partiklar. Även malningsprodukter, som per definition är består av grövre stenbitar med måtten upp till 200 mm, går igenom anrikningsverket. Dessa har en lägre guldhalt än materialet som går via sortering. Tillsammans utgör dessa tre tillgångar - sorterad malm, små partiklar och malningsprodukter, den slutgiltiga tillförseln till anläggningen.

Andrew Malim, chef för Laivagruvans utveckling kommenterar
Vi är glada att kunna rapportera att baserat på en genomsnittligt R.O.M malmhalt på 0,95 g / t, uppskattar vi en uppgradering på 40% av den analyserade och sorterade kvartsdioritmalmen i kombination med de små partiklarna och malningsprodukterna som går till anläggningen. Ytterligare analysresultat förväntas komma i januari 2017. Användningen av optisk sortering under vår kommersiella produktionsfas förväntas sänka vår cut-off nivå, och därmed förbättra våra brytvärda reserver. Detta kommer att möjliggöra en bulkbrytningsapproach, som kan förändra våra ekonomiska grundförutsättningar och göra Laiva till en lönsam gruva med dagens guldpris.

Uppgradering av resultat påverkar mest trösklar och storleken på malmfraktioner. Därför, av skäl som förklaras i det här pressmeddelandet, kommer fortlöpande optimering av programmen vara nödvändigt både före och under processen, och jag tror att ytterligare förbättringar av kvalitet fortfarande är möjligt.

VDs kommentar
Den senaste tidens sorteringstester vid Björkdal bekräftar vår övertygelse om att användningen av optisk sortering parallellt med den befintliga nya AG kvarnen avsevärt kommer att förbättra guldhalten och kvaliteten på tillförseln till anläggningen och utgöra grunden för en lönsam återstart av gruvdriften i Laiva, efter en återfinansiering. Vi vill tacka vår personal för hängivet arbete och våra partners på Outotec för råd och input. Mer testarbete på vulkaniterna kommer att äga rum under de kommande månaderna och vi tror att ytterligare kvalitetsförbättringar kan uppnås med övning och nya erfarenheter. Vi ser fram emot att hålla aktieägarna uppdaterade om våra framsteg

För ytterligare information kontakta: D. Saradhi Rajan, VD: +44 207 993 5261 (växel) eller Rune Nordström, Head of Corporate Communications and Investor Relations: rune.nordstrom@nordicmines.com,+46 70 602 65 20

För mer information om Nordic Mines, vänligen se; www.nordicmines.com.
Denna information är sådan som Nordic Mines AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, lagen om värdepappersmarknaden och lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 21 december kl. 13:30

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Vid Laivagruvan i Finland producerades guld under åren 2011 till och med 2014. Fyndigheten är en av de största i Norden. Nordic Mines är medlem i SveMin och tillämpar dess rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Nordic Mines aktie är upptagen till handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista. Se även www.nordicmines.com.Pressmeddelande (PDF)

2016-11-30 KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I Nordic Mines AB (PUBL)

Aktieägarna i Nordic Mines AB (publ), org.nr 556679-1215 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 9 januari 2017 kl. 10.00 hos Visma Services AB, Lindhagensgatan 94 i Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman ska:

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 2 januari 2017, och
 • dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast måndagen den 2 januari 2017 under adress Nordic Mines AB (publ), c/o Advokatfirman Lindahl KB, Att. Sarah Rehnström, Box 1065, 101 39 Stockholm, per telefon 08-505 165 00, eller via e-post till info@nordicmines.com.

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd måndagen den 2 januari 2017. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.nordicmines.se.


Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av en eller två justeringsmän

4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad

5. Godkännande av dagordning

6. Beslut om a) ändring av bolagsordningen för införande av nytt aktieslag, preferensaktier, b) godkännande av styrelsens beslut om nyemission av stamaktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, samt c) godkännande av styrelsens beslut om nyemission av preferensaktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

7. Stämmans avslutande

 

Förslag till beslut

Punkt 6

a) Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen för att införa ett nytt aktieslag, preferensaktier

För att möjliggöra införandet av ett nytt aktieslag, preferensaktier, och de riktade nyemissionerna enligt punkterna b) och c) nedan, föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att ändra 5 § i Bolagets bolagsordning så att den får följande lydelse.

§ 5 Aktier

5.1. Antal aktier och aktieslag

Antalet aktier skall vara lägst 200 000 000 stycken och högst 800 000 000 stycken.

Aktier skall kunna ges ut i två slag: stamaktier och preferensaktier.

Stamaktie medför en (1) röst. Preferensaktie medför en tiondels (1/10) röst. Stamaktier och preferensaktier får emitteras till ett belopp motsvarande sammanlagt högst 100 procent av aktiekapitalet.

5.2. Vinstutdelning

Preferensaktierna skall medföra företrädesrätt framför stamaktierna till årlig utdelning om 0,044 kronor per preferensaktie med årlig utbetalning. Avstämningsdag för utbetalning ska vara den 15 juni. För det fall sådan dag ej är bankdag, d.v.s. dag som inte är söndag, allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton, skall avstämningsdagen vara närmast föregående bankdag. Utbetalning av utdelning skall ske tredje bankdagen efter avstämningsdagen. Den vinst enligt fastställd balansräkning, som får utdelas enligt bestämmelsen om skyddet för bolagets bundna egna kapital och försiktighetsregeln i 17 kap 3 § aktiebolagslagen och som ryms inom styrelsens förslag till vinstutdelning, får inte undantas från utdelning till preferensaktieägare med mindre beslut därom biträds av minst två tredjedelar av vid bolagsstämman företrädda preferensaktier. Om ingen sådan utdelning lämnats eller om endast utdelning understigande 0,044 kronor per preferensaktie lämnats under ett eller flera år, ska preferensaktierna medföra rätt att av följande års utdelningsbara medel också erhålla Innestående Belopp (enligt definition nedan) (innefattande, till undvikande av oklarhet, på Innestående Belopp belöpande Uppräkningsbelopp enligt nedan) innan utdelning på stamaktierna sker. Om ingen utdelning lämnats eller om endast utdelning understigande 0,044 kronor per preferensaktie lämnats under ett eller flera år ankommer det på följande års årsstämma att fatta beslut om fördelningen av den årliga utbetalningen av Innestående Belopp. Preferensaktierna ska i övrigt inte medföra någon rätt till utdelning.

Vid varje enskilt år läggs skillnaden mellan 0,044 kronor och utbetalad utdelning per preferensaktie (förutsatt att den vid årsstämma beslutade utdelningen understiger 0,044 kronor) till "Innestående Belopp". För det fall utdelning på preferensaktie sker enligt beslut vid annan bolagsstämma än årsstämma ska utdelat belopp per preferensaktie dras från Innestående Belopp. Avdraget ska ske per den dag då utbetalning sker till preferensaktieägare och därvid anses utgöra reglering av den del av Innestående Belopp som uppkommit först i tiden. Innestående Belopp ska räknas upp med en faktor motsvarande en årlig räntesats om åtta (8) procent ("Uppräkningsbeloppet"), varvid uppräkning ska ske med början från tidpunkten då utbetalning av utdelningen skett och baseras på skillnaden mellan 0,044 kronor och den vid samma årliga tidpunkt utbetalade utdelningen per preferensaktie.

5.3 Emissioner

Vid sådan nyemission av aktier som sker mot kontant betalning eller genom kvittning har aktieägarna företrädesrätt till de nya aktierna på det sättet att gammal aktie ska ge företrädesrätt till ny aktie av samma slag, att aktier som inte tecknas av de i första hand berättigade aktieägarna ska erbjudas samtliga ägare av aktier samt att, om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av sistnämnda erbjudande kan ges ut, aktierna ska fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Vid sådan nyemission av aktier som sker mot kontant betalning eller genom kvittning av endast ett aktieslag har aktieägarna företrädesrätt till de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Vid sådan emission av teckningsoptioner eller konvertibler som sker mot kontant betalning eller genom kvittning har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Ökning av aktiekapitalet genom fondemission får ske endast genom utgivande av stamaktier. Fondaktierna ska fördelas mellan stamaktieägarna i förhållande till det antal stamaktier som de förut äger. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

5.4 Omvandlingsförbehåll

Preferensaktieägare ska ha rätten, men ingen skyldighet, att begära preferensaktier omvandlas till stamaktier. Begäran om omvandling, som ska vara skriftlig och ange det antal preferensaktier som ska omvandlas till stamaktier samt om begäran inte omfattar hela innehavet, vilka preferensaktier omvandlingen avser, ska göras hos styrelsen.

Bolaget ska genast anmäla omvandlingen till Bolagsverket för registrering i aktiebolagsregistret. Omvandlingen är verkställd när registrering skett samt antecknats i avstämningsregistret.

5.5 Inlösen av preferensaktier

Den första bolagsstämman som hålls efter den 29 november 2019 kan besluta om en minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimikapitalet, genom inlösen av preferensaktier enligt följande grunder.

Bolagsstämman bestämmer det antal preferensaktier som ska inlösas. Vilka preferensaktier, som ska inlösas, bestäms på stämman genom lottdragning. Om beslutet biträds av samtliga preferensaktieägare, kan dock stämman besluta, vilka preferensaktier som ska inlösas.

Innehavare av till inlösen bestämd preferensaktie ska vara skyldig att tre månader efter det att han underrättats om inlösenbeslutet eller, där rättens tillstånd till minskningen erfordras, från det han underrättats om att rättens lagakraftvunna beslut om tillstånd registrerats, ta lösen för aktien med en ersättning uppgående till ett belopp beräknat som summan av 0,55 kronor samt eventuellt Innestående Belopp enligt punkt 5.2 (innefattande, till undvikande av oklarhet, på Innestående Belopp belöpande Uppräkningsbelopp till och med den dag då lösenbeloppet förfaller till betalning). Från den dag, då lösenbeloppet förfallit till betalning, upphör all ränteberäkning därpå.

5.6 Inlösen eller omvandling vid kontrollägarskifte

För det fall ett kontrollägarskifte sker i bolaget, vilket innebär att en fysisk eller juridisk förvärvar 50 procent av aktiekapitalet eller rösterna i bolaget, ska preferensaktieägare ha rätt att begära:

 1. att varje preferensaktie omvandlas till en stamaktie; eller
 2. att innehavarens varje preferensaktie ska lösas in av bolaget till ett inlösenbelopp som motsvarar 130 procent av summan av 0,55 kronor samt eventuellt Innestående Belopp enligt punkt 5.2 (innefattande, till undvikande av oklarhet, på Innestående Belopp belöpande Uppräkningsbelopp till och med den dag då lösenbeloppet förfaller till betalning).

Bolaget ska vidta åtgärder för att uppfylla en sådan begäran så snart som möjligt efter mottagandet av sådan begäran.

b) Förslag till beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av stamaktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut per den 29 november 2016, att öka bolagets aktiekapital med högst 3 684 403,54 kronor genom nyemission av högst 8 347 182 stamaktier enligt följande villkor.

1. Rätt att teckna nya stamaktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Lau Su Holding AB, org.nr. 556860-5421.

2. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att inhämta kapital för att finansiera Bolagets verksamhet och att styrelsen anser att en riktad nyemission är fördelaktig i jämförelse med andra alternativ till kapitalanskaffning.

3. Teckning av stamaktier ska ske genom teckning på teckningslista den 17 januari 2017. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden. 

4. De nya stamaktierna emitteras till en teckningskurs om 0,55 kronor per aktie.

5. Teckningskursen för de nya stamaktierna motsvarar enligt styrelsens bedömning marknadsvärdet.

6. Betalning för tecknade stamaktier ska erläggas den 17 januari 2017 genom kontant betalning. Styrelsen ska äga rätt att förlänga betalningstiden. 

7. De nya stamaktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. 

8. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

c) Förslag till beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av preferensaktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut per den 29 november 2016, att öka bolagets aktiekapital med högst 14 737 613,73 kronor genom nyemission av högst 33 388 727 preferensaktier enligt följande villkor.

 1. Rätt att teckna nya preferensaktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma följande med angiven fördelning: 

      Lau Su Holding AB, org.nr. 556860-5421 har rätt att teckna högst 29 215 136 preferensaktier. 

      Lao Tzu Investments AB, org.nr. 556752-0321 har rätt att teckna högst 4 173 591 preferensaktier. 

 1. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att anskaffa kapital för att finansiera Bolagets verksamhet och att styrelsen anser att en riktad nyemission är fördelaktig i jämförelse med andra kapitalanskaffningsalternativ. 
 2. Teckning av preferensaktier ska ske genom teckning på teckningslista den 17 januari 2017. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden. 
 3. De nya preferensaktierna emitteras till en teckningskurs om 0,55 kronor per aktie. 
 4. Teckningskursen för de nya preferensaktierna motsvarar enligt styrelsens bedömning marknadsvärdet. 
 5. Betalning för tecknade preferensaktier ska erläggas senast den 17 januari 2017 genom kontant betalning. Styrelsen ska äga rätt att förlänga betalningstiden.
 6. De nya preferensaktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. 
 7. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Bolagsstämmans beslut i enlighet med punkterna a) till c) ska fattas som ett beslut.

Bolagsstämmans beslut i enlighet med punkterna a) till c) förutsätter stöd av minst 9/10 av samtliga aktier och röster representerade på stämman.

Upplysningar på stämman

Aktieägare har möjlighet att begära upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Sådan information lämnas av styrelsen eller den verkställande direktören vid stämman under förutsättning att uppgifterna kan lämnas utan väsentlig skada för Bolaget.

Antal aktier och röster i Bolaget

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget per dagen för kallelsen till stämman uppgår till 565 722 756. Bolaget innehar inte några egna aktier.

Tillhandahållande av handlingar

Fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Advokatfirman Lindahls kontor med adress Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm, senast måndagen den 19 december 2016 samt på Bolagets webbplats www.nordicmines.se. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid stämman.

Stockholm i november 2016

Nordic Mines AB (publ)

StyrelsenKALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I Nordic Mines AB (PUBL)

2016-11-30 NORDIC MINES AB (publ): Kallelse till extra bolagsstämma

Nordic Aktieägarna i Nordic Mines AB (publ), org.nr 556679-1215 kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 9 januari 2017 kl. 10.00 hos Visma Services AB, Lindhagensgatan 94 i Stockholm.

För mer information om anmälan m.m. se pdf

För ytterligare information kontakta:
D. Saradhi Rajan, VD: +44 207 993 5261 (växel) eller Rune Nordström, Head of Corporate Communications and Investor Relations: rune.nordstrom@nordicmines.com, +46 70 602 65 20

För mer information om Nordic Mines, vänligen se; www.nordicmines.com.

Denna information är sådan som Nordic Mines AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, lagen om värdepappersmarknaden och lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 30 november 2016 kl. 11.00 CET.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Vid Laivagruvan i Finland producerades guld under åren 2011 till och med 2014. Fyndigheten är en av de största i Norden. Nordic Mines är medlem i SveMin och tillämpar dess rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Nordic Mines aktie är upptagen till handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista. Se även www.nordicmines.com.

Pressmeddelande (PDF)

2016-11-30 NORDIC MINES AB (publ): Ekonomisk omstrukturering med mål att återstarta gruvan under 2017, introduktion av nytt aktieslag och riktade emissioner om MSEK 23

Den svenska texten är en inofficiell översättning av det engelska originalet. Om den engelska texten och den svenska översättningen skiljer sig åt gäller den engelska texten.

Nordic Mines planerar att strukturera om värdekedjan både ekonomiskt och operativt genom att outsourca anrikningsverket genom ett leasingavtal. Genom att göra detta blir företaget kapitaleffektivt, riskerna reduceras och det skapas marginaler på 38 procent vid ett scenario då guldpriset ligger på en nivå av USD 1080/uns. Utgångspunkten är att få Nordic Mines att "göra mycket mer med mycket mindre" och att starta produktionen under 2017. Styrelsen för Nordic Mines har, under förutsättning av en extra bolagsstämmas godkännande, beslutat att emittera stamaktier och preferensaktier för MSEK 23. Preferensaktierna introduceras genom att Nordic Mines bolagsordning ändras, vilket den extra bolagsstämman föreslås besluta om.

 • Nordic Mines planerar en ekonomisk omstrukturering av värdekedjan genom att separera gruvdriften och anrikningsverkets verksamheter.
   
 • Som ett led i målet för verksamhetsmodellen planerar Nordic Mines att outsourca (a) anrikningsverkets verksamhet och (b) slutprodukten (guldet) till en indienbaserad guldhandelsaktör med en fast kostnadsmarginal som överensstämmer med standard inom guldhandelsbranchen, vilket kommer att resultera i en 400 USD/uns kostnadsoutsorcing och därmed minska "cash cost" för Nordic Mines till 400 USD/uns.
   
 • Modellen är utformad för ett tröskelvärde på en produktion av 1200 kilo och kommer att genomföras genom leasing av anrikningsverket under en tioårsperiod till vår outsourcingpartner.
   
 • Nordic Mines förändrade värdekedja syftar till att premiera den långsiktiga gruvdriften med en betydligt bättre marginal och minska känsligheten för förändringar i guldpriset. Denna förändring innebär en möjlighet till vinstdrivande produktion under 2017.
   
 • Styrelsen för  Nordic Mines har beslutat om, under förutsättning av en extra bolagsstämmas godkännande, emissioner av stamaktier och preferensaktier riktade till den nuvarande aktieägaren Lau Su Holding AB och till Lao Tzu Investments AB.

Nordic Mines är i slutfasen av att förhandla fram ett outsourcingkontrakt för guldmalmsanrikningen och köp av slutprodukten med Förenade Arabemiratenbaserade Viren Jewellers LLC (omsättning 3,5 miljarder USD) och indienbaserade Swarn Shilp Pvt Ltd (årlig omsättning 700 miljoner USD), båda är väletablerade guldhandlare. Här planeras en tioårsplan med operativ leasing av anrikningsverket till en fast kostnad av 400 USD/uns.

Nordic Mines planerar att ge Visma Services AB att i nära samarbete med Ola Wahlqvist, senior rådgivare hos Nordic Mines, tidigare senior partner på Ernst & Young, utforma outsorcingavtalet i linje med IFRS:s (International Financial Reporting Standards) höga standard och bistå Nordic Mines att implementera outsourcingsmodellen i gruvans verksamhet.  

Den här nya operativa modellen har som mål att  både öka effektiviteten med 20 procent och att förbättra Nordic Mines bruttomarginal till 38 procent vid ett utgångsscenario med ett guldpris på 1080 USD/uns.

Nordic Mines har redan dokumenterat en tjugoprocentig ökning av företagets effektivitet genom att minska kostnader med 100 USD per uns både i gruvdriften och anrikningsverksverksamheten (totalt 200 USD per uns).

Indien är världens största guldkonsument. En tillförlitilig och konsekvent leverans av guld har varit ett hinder för många guldhandlare i Indien. Kan vi rikta vår produktion mot Indien skulle det innebära en bra affär.

Outsourcingmodellen medför att Nordic Mines kan överlåta betydande "cash costs"-risker till guldhandelspartners. Detta förbättrar produktionsmarginalerna väsentligt. Dessutom är lönsamhetsscenariot betydligt mindre känsligt för förändringar i guldpriset och förbättrar lönsamheten även under nedgångar av guldpriset.

Nordic Mines räknar med ett ytterligare finansieringsbehov på fem miljoner USD för att förverkliga  outsourcingmodellen. Medel kommer i första hand att användas till uppstartskostnader av gruvan och fullfölja rekonstrueringsplanen, implementera de planerade åtgärder som kan ge 20 procent ökad effektivitet innan outsourcing och genom att sätta upp en pilotanläggning för sortering.

- Det handlar om att göra mycket mer med mindre insatser. Det minskar risken i en kapitalintensiv bransch. Vår inställning är att göra Nordic Mines kapitaleffektivt genom att rikta gruvan mot den indiska marknaden, säger styrelseordförande Vinod Sethi.

- Att genomföra den här modellen innebär ett genombrott. Vi som investerare är övertygade om den här modellen fungerar. Av de ytterligare fem miljoner USD i kapital som krävs för att få modellen på plats, innebär den nya kapitalanskaffningen på två miljoner USD från Lau Su Holding AB och den befintliga aktieägarskulden på 0,75 miljoner USD som avses omvandlas till kapital, att de som stödjer förslaget redan har garanterat över 50 procent av det kapital som krävs för att guldproduktionen enligt målet ska kunna starta under 2017. Trots att vi har intresse från aktieägare att bistå med ytterligare två miljoner USD även i denna modell skulle vi föredra en institutionell närvaro i Nordic Mines balansräkning, säger Lau Su Holdings Pranay Panda.

De föregående sex månaders arbete kring sortering pekar på potentialen som Nordic Mines kan uppnå utifrån ett helhetsperspektiv på gruvans livslängd och produktionsvolym, vilket är mycket högre än grundscenariots uppskattning på 1200 kilos guldproduktion. Försöket kommer innebära att outsourca både de operativa komponenterna och realkapitalkostnadskomponenter förknippade med sortering, genom en omarbetad outsourcing/off-take agreement för det extra guld som produceras.

Den nya verksamhetsmodellen gör det möjligt  för Nordic Mines att ha en betydligt större förmåga och smidighet att förstärka ytterligare effektiviseringar - här är sorteringen  en mycket viktig hävstång. Denna hållning möjliggör för sorteringsscenariot att överträffa malmbrytningen på ett kapitaleffektivt sätt, genom att använda företagets betydande tillgång till den indiska guldmarknaden. Nordic Mines kommer att minska sina risker genom att ha förhållningssättet  att göra mycket mer med mycket mindre.

- Vi har haft turen att Nordic Mines guld huvudsakligen ligger i kvartsådror och kvarts är lätt att sortera. Så är inte fallet för många gruvor. Vi måste fortfarande utveckla en sorteringsalgoritm och det innebär att vi sätter upp en pilotanläggning. Algoritmen kommer utgöra basen för att få sorteringsscenariot att överträffa malmbrytningens grundscenario. Med vår outsourcing kommer vi att uppnå detta på ett kapitaleffektivt sätt, kommenterar Vinod Sethi.

- Vårt första steg skulle vara att bygga upp malmbrytningen för att befästa lönsamheten och göra att företaget är livskraftigt utan sortering och att därefter få sorteringen kostnadseffektiv. Sortering är överflödet till grundscenariot som illustreras ovan (obegriplig mening), sammanfattar Pranay Panda.

Beslut om emission av aktier samt förslag till ändring av bolagsordningen

Styrelsen för Nordic Mines har beslutat att (i) emittera högst 8 347 182 nya stamaktier, motsvarande en aktiekapitalsökning om högst SEK 3 684 403,54 och att (ii) emittera högst 33 388 727 preferensaktier, motsvarande en aktiekapitalökning om högst SEK 14 737 613,73. Styrelsens beslut är villkorat av den extra bolagsstämmans godkännande och förutsätter att den extra bolagsstämman beslutar att ändra bolagets bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag.

Villkor för preferensaktien

Preferensaktier medför en tiondels (1/10) röst och har företrädesrätt framför stamaktierna till en årlig utdelning om SEK 0,044 per preferensaktie. Vidare har innehavare av preferensaktie rätt att omvandla preferensaktie till stamaktie.

Villkor för emissionerna

Teckningskursen uppgår till SEK 0,55 per stamaktie och SEK 0,55 per preferensaktie. Styrelsen för Nordic Mines bedömer att teckningskursen för stamaktierna och preferensaktierna motsvarar marknadsvärdet, då den överensstämmer med stängningskursen för Nordic Mines stamaktie den 29 november 2016, senaste dagen innan offentliggörandet av detta pressmeddelande, samt med hänsyn taget till bolagets finansiella situation.

Rätt att teckna stamaktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Lau Su Holding AB. Rätt att teckna preferensaktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Lau Su Holding AB och Lao Tzu Investments AB.

Lau Su Holding AB innehar 27,22 procent av det totala antalet aktier och röster i Nordic Mines och är bolagets största aktieägare. Pranay Panda, styrelseledamot i Nordic Mines, är styrelseordförande i Lau Su Holding AB. Lau Su Holding AB har rätt att teckna högst 8 347 182 stamaktier och högst 29 215 136 preferensaktier. Lau Su Holding AB ska erlägga kontant betalning om SEK 4 590 950 för 8 347 182 stamaktier. Lau Su Holding AB avser vidare att erlägga kontant betalning om SEK 9 181 900,20 för 16 694 364 preferensaktier och att betala SEK 6 866 425,15 för 12 520 773 preferensaktier genom kvittning mot aktieägarlån.

Lau Su Holding AB kommer, efter genomförandet av emissionerna av stamaktier och preferensaktier, inneha aktier motsvarande 28.62 procent av det totala antalet röster och 31,54 procent av det totala aktiekapitalet i Nordic Mines.

Vinod Sethi, Nordic Mines styrelseordförande, och Salim Govani, styrelseledamot i Nordic Mines, är även styrelseledamöter i Lao Tzu Investments AB. Kari Langenoja, styrelseledamot i Nordic Mines, är styrelseordförande i Lao Tzu Investments AB. Lao Tzu Investments AB har rätt att teckna högst 4 173 591 preferensaktier och avser att betala SEK 2 295 475,05 för 4 173 591 preferensaktier genom kvittning mot aktieägarlån.

Lao Tzu Investments AB innehar inga aktier i Nordic Mines men kommer, efter genomförandet av emissionen av preferensaktier, inneha aktier motsvarande 0,07 procent av av det totala antalet röster och 0,7 procent av det totala aktiekapitalet i Nordic Mines.

Efter genomförandet av emissionerna kommer bolagets totala aktiekapital att vara SEK 268 129 155,13 och totala antalet aktier kommer att vara 607 458 665, varav 574 069 938 stamaktier och 33 388 727 preferensaktier.

Genomförandet av emissionerna kommer medföra en utspädningseffekt om cirka 2,02 procent av rösterna och 6,87 procent av det totala aktiekapitalet, beräknat på det totala antalet röster och det totala aktiekapitalet efter genomförandet av emissionerna.

Emissionen av stamaktier och emissionen av preferensaktier förutsätter den extra bolagsstämmans godkännande, och att den extra bolagsstämman beslutar att ändra bolagets bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag. Den extra bolagsstämman kommer att hållas klockan 10.00 den 9 januari 2017 i Visma Services lokaler på Lindhagensgatan 94 i Stockholm. Se separat pressmedelande om kallelse till den extra bolagsstämman för ytterligare information.

För ytterligare information kontakta: D. Saradhi Rajan, VD: +44 207 993 5261 (växel) eller Rune Nordström, Head of Corporate Communications and Investor Relations: rune.nordstrom@nordicmines.com,+46 70 602 65 20

För mer information om Nordic Mines, vänligen se; www.nordicmines.com.
Denna information är sådan som Nordic Mines AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom D. Saradhi Rajans omsorg för offentliggörande den 30 november kl. 9.00 CET.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Vid Laivagruvan i Finland producerades guld under åren 2011 till och med 2014. Fyndigheten är en av de största i Norden. Nordic Mines är medlem i SveMin och tillämpar dess rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Nordic Mines aktie är upptagen till handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista. Se även www.nordicmines.com.Pressmeddelande (PDF)

2016-11-30 NORDIC MINES AB (publ): Delårsrapport tredje kvartalet 2016

Den svenska texten är en inofficiell översättning av den engelska originalet. Om den engelska texten och svenska översättningen skiljer sig åt gäller den engelska texten.

Tredje kvartalet 2016

 • Vinsten uppgick till 0,0 miljoner SEK (0,0 miljoner SEK), eftersom Laivagruvan inte är i drift, utan det endast sker underhållsarbete i gruvan för närvarande. 
 • Företaget rapporterade en operativ förlust på -3,1 miljoner SEK ( -12,6 miljoner SEK).
 • Förlust efter skatt under perioden uppgick till -2,9 miljoner SEK (-15,6 miljoner), motsvarande -0,01 SEK (-0,29 SEK) per aktie.
 • Likvida medel uppgick till 3,5 miljoner SEK (6,7 miljoner SEK, 30 juni 2016) vid slutet av perioden. 
 • Eget kapital var 501,9 miljoner SEK (504,4 miljoner SEK, 30 juni 2016) i slutet av perioden.
 • Nasdaq Stockholm har gett Nordic Mines böter motsvarande sju gånger den årliga listningskostnaden (cirka 1,5 miljoner SEK).
 • Aktieägarlån på 4,3 miljoner SEK har säkrats för att finansiera driftskostnader av företaget.
 • Nasdaq Stockholm satte företaget under observationsstatus på grund av att företaget inte har tillräckliga tillgångar för de kommande tre månaderna.
 • Ett positivt test med optisk sorteringsteknik har genomförts med 70 ton malm vid Björkdalsgruvan i Sverige.

Januari - September 2016

 • Vinsten uppgick till 0,0 miljoner SEK (0,0 miljoner SEK) eftersom Laivagruvan inte är i drift. 
 • Företaget rapporterade en förlust på -24,9 miljoner SEK (-67,3 miljoner SEK).
 • Förlust efter skatt uppgick till -24,7 miljoner SEK ( -76,1 miljoner SEK) för den aktuella perioden, motsvarande -0,04 SEK (-1,41 SEK) per aktie.
 • Det totala resultatet för perioden blev -23,0 miljoner SEK (-76,8 miljoner SEK).

Viktigare händelser efter 30 september 2016

 • Företaget har säkrat ytterligare 2,3 miljoner SEK i aktieägarlån
 • Företaget har gjort flera förändringar i ledningen under oktober för att förstärka Nordic Mines ledning.
 • Bolaget säkrade 2,0 miljoner US $ i finansiering från Lau Su Holding AB i en kombination av aktieägarlån, nytt eget kapital och preferensaktier som kommer att vara föremål för aktieägarnas godkännande. De konverterar också sina befintliga aktieägarlån av 0:25 miljoner USD till preferensaktier. För mer information läs pressmeddelandet om finansiell ombyggnad, släpptes 30 november 2016.
 • Lao Tzu Investments AB konverterar sitt aktieägarlån på 0,25 miljoner dollar till preferensaktier på samma villkor som Lau Su Holding AB, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande.

For further information, please contact:
D. Saradhi Rajan,  +44 743 271 1564
info@nordicmines.seNORDIC MINES AB (publ): Delårsrapport tredje kvartalet 2016

2016-11-25 NORDIC MINES AB (publ): Nytt datum för kvartalsrapport

Den här svenska texten är en inofficiell översättning av det engelska originalet. Vid eventuella skillnader mellan den svenska och engelska texten är det den engelska som gäller.

    
Nordic Mines släpper sin kvartalsrapport för tredje kvartalet 2016 onsdagen den 30 november, kl. 9 CET. Kvartalsrapporten var tidigare planerad att publiceras den 17 november och blev först uppskjuten till den 25 november. Det nya datumet beror på slutförande av investeringsdokumentation som berör företagets finansiering.

För ytterligare information kontakta: D. Saradhi Rajan, VD: +44 207 993 5261 (växel) eller Rune Nordström, Head of Corporate Communications and Investor Relations: rune.nordstrom@nordicmines.com,+46 70 602 65 20

För mer information om Nordic Mines, vänligen se; www.nordicmines.com.

Denna information är sådan som Nordic Mines AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, lagen om värdepappersmarknaden och lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 25 november 2016 kl. 9 CET.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Vid Laivagruvan i Finland producerades guld under åren 2011 till och med 2014. Fyndigheten är en av de största i Norden. Nordic Mines är medlem i SveMin och tillämpar dess rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Nordic Mines aktie är upptagen till handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista. Se även www.nordicmines.com.Pressmeddelande (PDF)

2016-11-16 Nordic Mines AB (publ): Nytt datum för kvartalsrapport

Nordic Mines släpper sin kvartalsrapport för tredje kvartalet 2016 fredagen den 25 november, kl. 9 CEST. Kvartalsrapporten var tidigare planerad att publiceras den 17 november. Rapporten skjuts fram drygt en vecka eftersom företaget är i slutskedet av förhandlingar om ny finansiering.

För ytterligare information kontakta:
D. Saradhi Rajan, VD: +44 207 993 5261 (växel) eller Rune Nordström, Head of Corporate Communications and Investor Relations: rune.nordstrom@nordicmines.com,+46 70 602 65 20

För mer information om Nordic Mines, vänligen se; www.nordicmines.com.

Denna information är sådan som Nordic Mines AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, lagen om värdepappersmarknaden och lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 16 november 2016 kl. 13:00 CEST.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Vid Laivagruvan i Finland producerades guld under åren 2011 till och med 2014. Fyndigheten är en av de största i Norden. Nordic Mines är medlem i SveMin och tillämpar dess rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Nordic Mines aktie är upptagen till handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista. Se även www.nordicmines.com.Pressmeddelande (PDF)

2016-10-27 Ledningsförändringar i Nordic Mines

PRESSMEDDELANDE, 27 oktober 2016

Nordic Mines AB (publ) har utsett Ludmilla Lundberg till Senior Advisor för Compliance & Reporting. Ludmilla har 20 års erfarenhet av att arbeta med compliance och rapportering som ekonomisk controller och chefsekonom i stora börsnoterade bolag som Skanska, SEB, ABB och Vattenfall.

Tidigare har Ludmilla även varit tillförordnad ekonomichef i det börsnoterade bolaget Copperstone Resources AB.

Med sin breda erfarenhet kommer Ludmilla tillföra mycket till Nordic Mines. Nyligen tillsattes även en ny CFO och Head of Corporate Communications and Investor Relations.

Med de här nyförvärven till ledningen anser styrelsen att Nordic Mines stärkts på ett positivt sätt. Nu finns det goda förutsättningar att implementera Nordic Mines förändringsstrategier för framtiden.

Eva Kaiser, tidigare Senior Advisor i styrelsen, har valt att lämna Nordic Mines.

För ytterligare information kontakta:

D. Saradhi Rajan, VD: +44 743 271 1564

För mer information om Nordic Mines, vänligen se; www.nordicmines.com.

Denna information är sådan som Nordic Mines AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, lagen om värdepappersmarknaden och lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 27 oktober 2016 kl. 11:30 CEST.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Vid Laivagruvan i Finland producerades guld under åren 2011 till och med 2014. Fyndigheten är en av de största i Norden. Nordic Mines är medlem i SveMin och tillämpar dess rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Nordic Mines aktie är upptagen till handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista. Se även www.nordicmines.com.Pressmeddelande (PDF)

2016-10-25 Ledningsförändringar i Nordic Mines

Nordic Mines AB (publ) har utsett Tony Butler till ny CFO i bolaget. Tony tillträder sin befattning den 25 oktober 2016. Tony kommer närmast från Legacy Hill Resources där han är Head of Finance med ansvar för alla delar av corporate finance, finansiell planering, system och kontroll. Tony har tidigare varit styrelseledamot för Cutfield Freeman & Co där han var verksam under 8 år samt Vice President för Metals & Mining vid Nomura International. Tony har lett flera transaktioner, bland annat inom publik M&A, kapitalanskaffningar genom både equity och debt capital markets samt såväl joint ventures som projekt- och offtakefinansieringar för flera olika typer av gruvbolag, alltifrån stora bolag som Rio Tinto och Anglo American till små gruvbolag med enstaka gruvor. Tony har arbetat med bolag som är börsnoterade på bland annat London Stock Exchange, Toronto Stock Exchange och Australia Securities Exchange. Tony har examina från Merton College i Oxford och Kings College i London samt en Graduate Diploma i juridik.

Nordic Mines har också utsett Rune Nordström som Head of Corporate Communications and Investor Relations. Rune är seniorkonsult och vice VD på Nowa Kommunikation. Rune har över 20 års erfarenhet som expert inom affärskommunikation, offentliga affärer och investerarrelationer. Han har tidigare arbetat med kunder som AstraZeneca, SWECO Cres, Sector Alarm, Regeringskansliet, Stockholms läns landsting och Stockholms stad. Rune har en examen i affärskommunikation från IHM Business School samt en fil.kand. från Stockholms universitet.

Styrelsen anser att bolaget genom dessa tillsättningar nu har starka finance- och IR-team, fokuserade på att implementera Nordic Mines förändringsstrategi.

Bolagets tidigare CFO, Lars Vilhelmson, samt bolagets IR-konsult, Joakim Kindahl, har valt att lämna Nordic Mines.

För ytterligare information kontakta:

D. Saradhi Rajan, VD: +44 743 271 1564

För mer information om Nordic Mines, vänligen se; www.nordicmines.com.

Denna information är sådan som Nordic Mines AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 25 oktober 2016 kl. 12:00 CET.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Vid Laivagruvan i Finland producerades guld under åren 2011 till och med 2014. Fyndigheten är en av de största i Norden. Nordic Mines är medlem i SveMin och tillämpar dess rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Nordic Mines aktie är upptagen till handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista. Se även www.nordicmines.com.Pressmeddelande (PDF)

2016-10-19 Nordic Mines har utsett Ola Wahlquist till Senior Advisor

PRESSMEDDELANDE, 19 oktober 2016

Ola Wahlquist är en framstående expert på riskhantering, frågor om compliance samt revision. Ola har över 30 års erfarenhet på ledande nivå, och var Senior Partner på Ernst & Young. Han har varit förbunden i uppdrag med många stora och medelstora börsnoterade bolag i Norden, inklusive gruvföretag. Ola Wahlquist's närvaro kommer att kraftigt stärka Nordic Mines. Ola kommer också bli invald i styrelsen, efter nödvändiga godkännanden.

För ytterligare information kontakta:
D. Saradhi Rajan, VD: +44 743 271 1564

För mer information om Nordic Mines, vänligen se; www.nordicmines.com

Ovanstående information kan vara sådan information som Nordic Mines ska offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande klockan 16:00 den 19 oktober 2016.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Vid Laivagruvan i Finland producerades guld under åren 2011 till och med 2014. Fyndigheten är en av de största i Norden. Nordic Mines är medlem i SveMin och tillämpar dess rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Nordic Mines aktie är upptagen till handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista.
Se även www.nordicmines.comPressmeddelande (PDF)

2016-10-07 Nordic Mines uppdaterar om den finansiella situationen

PRESSMEDDELANDE, 7 oktober 2016

Nordic Mines AB publ ("Bolaget") har sedan bolaget släppt sin andra kvartalsrapport erhållit, utöver de tidigare kommunicerade USD 500 000, ytterligare aktieägarlån om USD 250 000. Utöver detta har Bolaget kunna reducera kostnader, bland annat i samband med sorteringstestet, samt återfått vissa reserverade medel. Med nuvarande kassa och planerade utbetalningar har Bolaget likviditet fram till mitten av november månad.

Bolaget har blivit informerat från bolagets majoritetsägare Lau Su Holding AB ("Majoritetsägaren") att de har fortsatt dela upp sitt aktieinnehav i Nordic Mines på Majoritetsägarens ursprungliga investerare.

Bolaget har engagerat Pareto Securities som finansiella rådgivare avseende den större finansieringen och bolaget fortsätter utvärdera olika finansieringsalternativ där både eget kapital samt skuld är aktuellt.

För ytterligare information kontakta:
D. Saradhi Rajan, VD: +44 743 271 1564

För mer information om Nordic Mines, vänligen se; www.nordicmines.com

Ovanstående information kan vara sådan information som Nordic Mines ska offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande klockan 14:30 den 7 oktober 2016.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Vid Laivagruvan i Finland producerades guld under åren 2011 till och med 2014. Fyndigheten är en av de största i Norden. Nordic Mines är medlem i SveMin och tillämpar dess rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Nordic Mines aktie är upptagen till handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista.

Se även www.nordicmines.comNordic Mines uppdaterar om den finansiella situationen

2016-09-26 Nordic Mines: Positiva tidiga testresultat från sorteringstestet

PRESSMEDDELANDE, 26 september 2016

Nordic Mines ("Bolaget") är glada att kunna meddela att man framgångsrikt slutfört ett 70-tons sorteringstest vid Björkdalsgruvan, Sverige. Bolaget har kunnat använda samma sorteringsmaskin och utrustning som användes för Björkdals 60 000-tons test på låghaltig malm. Under testning har vi bekräftat att laser sorteringstekniken konsekvent upptäcker Laivas guldbärande kvartsgångar och är därför den lämpligaste teknologin för malmsortering vid Laivagruvan.

Detta 70-tons test har tillåtit att köra sorteringsmaskinen på full hastighet och tillsammans med data från tester som genomförts tidigare ge en liknande nivå av återkoppling som från ett mycket större test.

Vid visuell inspektion har sorteringstesterna visat på mycket uppmuntrande resultat. Bortsorterat material har bara innehållit enstaka synliga malmpartiklar. Den sorterade malmprodukten har tydligt blivit anrikat med kvartsmaterial. Omkring 60-70% av det sorterade materialet har utsorterats som gråberg.

Testerna har designats att testa alla huvudsakliga malmförande bergartstyper som återfinns i Laiva med en guldhalt om 0,6g/t (låghalt), 0,9g/t (mellan) samt 1,2g/t (höghalt) samt över flera partikelstorlekar. Sorteringsutrustningen består av två motstående laserstrålar som läser av varje bergfragment som går genom sorteringsmaskinen innan det går till anrikningsverket. Spridningen av strålarna på ytan av varje sten analyseras och blir omedelbart sorterad som gråberg eller malm beroende på fördefinierade tröskelvärden av den ytliga kvarts mängd som hittas.

En del av den fortsatta processen är att optimera detta så andelen malm i den bortsorterade delen är så låg som möjligt. Detta kommer att bekräftas av laboratorietester på de sorterade gråberg- respektive malmproverna. Bolaget förväntar sig att få testresultaten av detta i november varefter haltökningen i malmen kan beräknas.  Denna information kommer att användas i en ny gruvdesign baserat på brytning av bredare malmzoner och tillsammans med ytterligare borrning ("infill drilling") leda till en ny uppskattning av brytbar malmreserv.

Andrew Malim,"Head of Laiva mine development" kommenterar:

"Detta program vid Björkdal var kulmen av en två års intensiv studie av Laivas ledningsteam av malmsortering som ett sätt att på kommersiellt uppgradera  malm med låg halt, minska cut-off nivåerna samt brytkostnaderna. Än viktigare är att det ger möjlighet till s.k "bulk-mining"-metod vid Laivagruvan, vilket är den bästa metoden för den typ av mineralisering som finns vid Laiva samt det existerande anrikningsverket.

Fastän magnetism och färgsortering har använts i stor utsträckning i bland annat skrot- och livsmedelsindustrin sedan 1930-talet börjar nu optisk sortering (färg, laser, XRT och XRF) inom gruvindustrin att bli alltmer etablerat. Olika versioner används idag i över 50 gruvor runt om i världen och vi bedömer att det kommer att bli än mer vanligt framöver. Vi är trygga i vår förväntan att resultaten från laboratorietesterna, som beräknas vara klart i november, kommer att reflektera resultaten från de tidigare testerna där vi såg en minimiuppgradering av malmen om 35%.

För ytterligare information kontakta:

D. Saradhi Rajan, VD: +44 743 271 1564

För mer information om Nordic Mines, vänligen se; www.nordicmines.com

Ovanstående information kan vara sådan information som Nordic Mines ska offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande klockan 15:30 den 26 september 2016.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Vid Laivagruvan i Finland producerades guld under åren 2011 till och med 2014. Fyndigheten är en av de största i Norden. Nordic Mines är medlem i SveMin och tillämpar dess rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Nordic Mines aktie är upptagen till handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista.
Se även www.nordicmines.comNordic Mines: Positiva tidiga testresultat från sorteringstestet

2016-08-18 NORDIC MINES AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2016

Andra kvartalet 2016

 • Intäkter uppgick till 0,0 miljoner kronor (0,0 miljoner kronor), då Laivagruvan fortsatt förvaltats endast genom skötsel- och underhållsdrift.
 • Rörelseresultatet uppgick till -8,5 miljoner kronor (-28,4 miljoner kronor).
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -8,4 miljoner kronor (-31,3 miljoner kronor), motsvarande -0,01 kr (-0,58 kr) per aktie.
 • Likvida medel uppgick vid periodens slut till 6,7 miljoner kronor (14,8 miljoner kronor, 31 mars 2016).
 • Eget kapital uppgick vid periodens slut till 504,4 miljoner kronor (512,0 miljoner kronor, 31 mars 2016).
 • Nordic Mines AB (publ) ("Nordic Mines" eller "bolaget") har vid rapportdagen inte tillräckligt med likviditet för att täcka sina kostnader för september 2016. För ytterligare information se Kassaflöde och finansiell ställning i denna rapport.
 • Den 17 maj 2016, publicerade bolaget en rapport om uppdaterad malmtillgång för Laivagruvan baserad på ny laserbaserad malmsorteringsteknik.
 • Den 25 maj 2016, publicerade bolaget en preliminär ekonomisk uppskattning för Laiva-projektet.
 • Den 31 maj 2016, rapporterade bolaget om ägarförändringar i Nordic Mines till följd av att majoritetsägare Lao Su Holding AB är i färd med att skifta ut delar av innehavet till dess ursprungliga investerare.

Januari - juni 2016

 • Intäkter uppgick som en följd av produktionsstoppet vid Laivagruvan till 0,0 Mkr (0,0 Mkr).
 • Rörelseresultatet uppgick till -21,8 Mkr (-54,7 Mkr).
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -21,9 Mkr (-60,5 Mkr), motsvarande -0,04 kr (-1,12 kr) per aktie.
 • Periodens totalresultat uppgick till -20,4 Mkr (-63,0 Mkr), motsvarande -0,04 kr (-1,17 kr) per aktie.

Viktiga händelser efter periodens utgång

 • Den 14 juli 2016 meddelade bolaget att man kontrakterat Lars Vilhelmson som CFO och Joakim Kindahl som IR-konsult
 • Den 28 juli 2016 meddelade Disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm att Nordic Mines skall betala vite om sju årsavgifter (ca 1,4 Mkr), som grundar sig bland annat på Aktiemarknadsnämndens tidigare bedömning att det sätt på vilket Lau Su Holding AB tilläts att teckna nya aktier i Bolagets Företrädesemission 2015 inte var i enlighet med god sed på aktiemarknaden.
 • Den 4 augusti 2016 beslöt Nasdaq OMX att tillfälligt observationsnotera Nordic Mines aktie på grund av att bolagets likviditet ej är tillräcklig för nästkommande tre månader.
 • Den 18 augusti 2016 meddelade Nordic Mines att de har erhållit ett första brygglån genom ett aktieägarlån om 500 000 USD för att finansiera företagets operativa behov för nästa månad. För ytterligare information, se kassaflöde och finansiella ställning i denna rapport.

För ytterligare information kontakta:
D. Saradhi Rajan, VD: +44 743 271 1564

För mer information om Nordic Mines, vänligen se; www.nordicmines.com

Ovanstående information kan vara sådan information som Nordic Mines ska offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande klockan 08:00 den 18 augusti 2016.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Vid Laivagruvan i Finland producerades guld under åren 2011 till och med 2014. Fyndigheten är en av de största i Norden. Nordic Mines är medlem i SveMin och tillämpar dess rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Nordic Mines aktie är upptagen till handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista.
Se även www.nordicmines.comNORDIC MINES AB (publ) Delårsrapport januari – juni 2016

2016-08-18 Nordic Mines AB: Kortfristig finansiering

PRESSMEDDELANDE, 18 augusti 2016

Kortfristig finansiering

Nordic Mines ("Bolaget") har mottagit ett aktieägarlån om USD 500 000. Utöver detta förhandlar vi om ytterligare finansiering om USD 1 000 000. Detta kommer möjliggöra att Bolaget kan slutföra tester och parallellt arbeta med att säkerställa en större finansiering under hösten som tillåter bolaget att slutföra allt nödvändigt arbete innan beslut tas om om-start av Laiva gruvan.

Initiering av storskaligt malmsorteringstest

Bolaget har vid utvärderingen  av storskalig bulkbrytningsteknologi genomfört en serie av tester baserat på malmsortering som resulterat i mycket uppmuntrande resultat. Bolaget har bokat tid under september månad för att påbörja storskaligt test på omkring 1 200 ton för a verifiera tidigare resultat. Testet beräknas ta 6-8 veckor. Sorteringstestet är baserat på optisk teknologi som används i flera gruvor runt om i världen och initiala tester indikerar på minskade rörelsekostnader, lägre "cut-off" halt och därmed högre guldproduktion genom en implementering av detta i Laiva gruvan.

För ytterligare information kontakta:
D. Saradhi Rajan, VD: +44 743 271 1564

För mer information om Nordic Mines, vänligen se; www.nordicmines.com

Ovanstående information kan vara sådan information som Nordic Mines ska offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande klockan 07:55 den 18 augusti 2016.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Vid Laivagruvan i Finland producerades guld under åren 2011 till och med 2014. Fyndigheten är en av de största i Norden. Nordic Mines är medlem i SveMin och tillämpar dess rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Nordic Mines aktie är upptagen till handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista.
Se även www.nordicmines.comPressmeddelande (PDF)

2016-08-04 Nordic Mines aktie observationsnoteras

PRESSMEDDELANDE, 4 augusti 2016

Nasdaq Stockholm har efter dialog med Nordic Mines AB (publ) ("Nordic Mines" eller "Bolaget") beslutat att tillfälligt observationsnotera Nordic Mines aktie på grund av att bolagets likviditet ej är tillräcklig för nästkommande tre månader.

Dock så har bolaget kommit överens om villkor för en finansiering om USD 500 000 och håller på att slutföra villkoren för ytterligare USD 1 000 000 som kan tas i anspråk när det är nödvändigt.

VD Saradhi Rajan kommenterar: "Vi känner oss bekväma med den support vi har från våra större aktieägare att vi kommer slutföra den kortfristiga finansieringen inom kort. Parallellt med detta jobbar vi mot att slutföra en större finansiering under hösten som kommer att ge bolaget en stabil långsiktig finansiell ställning."

För ytterligare information kontakta:

D. Saradhi Rajan, VD: +44 743 271 1564

För mer information om Nordic Mines, vänligen se; www.nordicmines.com

Ovanstående information kan vara sådan information som Nordic Mines ska offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande klockan 16:30 den 4 augusti 2016.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Vid Laivagruvan i Finland producerades guld under åren 2011 till och med 2014. Fyndigheten är en av de största i Norden. Nordic Mines är medlem i SveMin och tillämpar dess rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Nordic Mines aktie är upptagen till handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista.

Se även www.nordicmines.comPressmeddelande (PDF)

2016-07-28 Börsens disciplinnämnd ålägger Nordic Mines att betala vite

PRESSMEDDELANDE, 28 juli 2016

Disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm ("Disciplinnämnden") ålägger Nordic Mines AB (publ) ("Nordic Mines" eller "Bolaget") att till Nasdaq Stockholm betala ett vite om sju gånger årsavgiften (uppgående till ett belopp om ca MSEK 1,5). Disciplinnämndens beslut grundar sig bland annat på Aktiemarknadsnämndens tidigare bedömning att det sätt på vilket Lau Su Holding AB tilläts att teckna nya aktier i Bolagets Företrädesemission 2015 inte var i enlighet med god sed på aktiemarknaden.

Vid tillfället för företrädesemissionen befann sig Bolaget i en mycket ansträngd finansiell situation och kunde inte se att några andra handlingsalternativ var tillgängliga. Som redogörs i Bolagets tidigare yttrande till Aktiemarknadsnämnden är det Bolagets uppfattning att det förelåg en hög sannolikhet för att den finska ackordsplanen skulle komma att förfalla för det fall Bolaget misslyckades med att slutföra Företrädesemissionen 2015. Detta i sin tur skulle kunna ha lett till en ny företagsrekonstruktion, konkurs eller annan avveckling av Bolaget.

Under 2016 har bolaget förstärkt sin organisation och en ny ledning är på plats sedan början av året tillsammans med en ny styrelse.

För ytterligare information kontakta:
D. Saradhi Rajan, VD: +44 743 271 1564

För mer information om Nordic Mines, vänligen se; www.nordicmines.com

Ovanstående information kan vara sådan information som Nordic Mines ska offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande klockan 16:00 den 28 juli 2016.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Vid Laivagruvan i Finland producerades guld under åren 2011 till och med 2014. Fyndigheten är en av de största i Norden. Nordic Mines är medlem i SveMin och tillämpar dess rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Nordic Mines aktie är upptagen till handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista.
Se även www.nordicmines.comPressmeddelande (PDF)

2016-07-14 Nordic Mines kontrakterar Lars Vilhelmson som CFO-konsult samt Joakim Kindahl som IR-konsult

PRESSMEDDELANDE, 14 juli 2016

Nordic Mines har kontrakterat Lars Vilhelmson som CFO-konsult. Lars är född 1957 och kommer närmast från Petrogrand där han arbetade som CFO. Dessförinnan arbetade han 25 år åt shippinggruppen CoolCarriers. Lars har en civilekonomexamen från Stockholms Universitet. Nordic Mines har dessutom kontrakterat Joakim Kindahl som IR-konsult. Joakim är född 1977 och har arbetat flera år som aktieanalytiker på Öhman Fondkommission och Carnegie samt med IR / affärsutveckling på Petrogrand. Joakim har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Båda tillträder den 1 augusti.

För ytterligare information kontakta:

D. Saradhi Rajan, VD: +44 743 271 1564
Lars Vilhelmson, CFO: +46 70 544 92 07
Joakim Kindahl, IR: +46 70 517 54 52

För mer information om Nordic Mines, vänligen se; www.nordicmines.com

Ovanstående information kan vara sådan information som Nordic Mines ska offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande klockan 08:00 den 14 juli 2016.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Vid Laivagruvan i Finland producerades guld under åren 2011 till och med 2014. Fyndigheten är en av de största i Norden. Nordic Mines är medlem i SveMin och tillämpar dess rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Nordic Mines aktie är upptagen till handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista.
Se även www.nordicmines.comPressmeddelande (PDF)

2016-06-30 Kommuniké från Nordic Mines årsstämma 2016

PRESSMEDDELANDE 30 JUNI 2016

Vid årsstämma i Nordic Mines AB (publ) ("Nordic Mines" eller "Bolaget") som hölls idag den 30 juni 2016, på Westmanska palatset, Holländargatan 17, i Stockholm, beslutade årsstämman i enlighet med styrelsens och valberedningens beslutsförslag, kommunicerade genom kallelsen till årsstämman, samt i enlighet med de av huvudaktieägaren Lau Su Holding ABs beslutsförslag, kommunicerade genom pressmeddelande den 27 juni 2016.

Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning, dispositioner beträffande Bolagets resultat och ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2015.

Årsstämman beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2015 och att det ansamlade resultatet om 85 072 tkr överförs i ny räkning.

Årsstämman beviljade var och en av styrelseledamöterna samt de två verkställande direktörena som var verksamma under räkenskapsåret 2015, ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara åtta utan suppleanter samt att Bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleant.

Beslut om arvode till styrelsen och revisor

Årsstämman beslutade att arvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med ett belopp om 200 000 kronor till var och en av de styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till större aktieägare (dvs. Torsten Börjemalm och Krister Söderholm), vilket ger ett sammanlagt belopp om 400 000 kronor.

Årsstämman beslutade vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse, styrelseordförande och revisor

Årsstämman beslutade att, för tiden fram till slutet av nästa årsstämma, till styrelsen omvälja Vinod Sethi, Hans Andreasson, Torsten Börjemalm, Salim Govani, Kari Langenoja, Pranay Panda, Saradhi Rajan och Krister Söderholm. Vinod Sethi omvaldes till styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade vidare att, för tiden fram till slutet av nästa årsstämma, omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till Bolagets revisor.

Beslut om inrättande av valberedning

Årsstämman beslutade att inför årsstämman 2017 inrätta en valberedning i enlighet med i kallelsen intaget förslag.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade att anta riktlinjer för ersättning till VD och andra ledande befattningshavare i Bolaget i enlighet med i kallelsen intaget förslag.

Beslut om emissionsbemyndigande

Årsstämman beslutade att, i enlighet med i kallelsen intaget förslag, bemyndiga styrelsen att - vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma - besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier samt att emittera teckningsoptioner och konvertibler i sådan utsträckning att det motsvarar en utspädning av det antal aktier som är utestående vid tidpunkten för årsstämman uppgående till högst 15 procent, räknat efter fullt utnyttjande av detta emissionsbemyndigande.

För ytterligare information kontakta:

D. Saradhi Rajan, CEO Nordic Mines: +44 743 271 1564

För mer information om Nordic Mines, vänligen se; www.nordicmines.com

Ovanstående information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades klockan 14.30 den 30 juni 2016.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Vid Laivagruvan i Finland producerades guld under åren 2011 till och med 2014. Fyndigheten är en av de största i Norden. Nordic Mines är medlem i Svemin och tillämpar dess rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Nordic Mines aktie är upptagen till handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista. Se även www.nordicmines.comPressmeddelande (PDF)

2016-06-27 Förslag till styrelse i Nordic Mines

Nordic Mines AB's (publ) ("Nordic Mines" eller "Bolaget") nuvarande styrelse föreslås till omval på Bolagets ordinarie årsstämma den 30 juni 2016 ("Årsstämman").

Nordic Mines huvudägare Lau Su Holding AB ("Lau Su" eller "Majoritetsägaren") har till Bolagets nuvarande styrelse ("Styrelsen") meddelat sitt förslag till Styrelse att väljas på Årsstämman. Förslaget är att Styrelsen ska bestå av åtta ledamöter samt att hela nuvarande Styrelse bestående av Vinod Sethi (ordförande), Hans Andreasson, Torsten Börjemalm, Salim Govani, Kari Langenoja, Pranay Panda, D. Saradhi Rajan och Krister Söderholm återväljs.

Enligt Majoritetsägarens bedömning är Torsten Börjemalm och Krister Söderholm oberoende i förhållande till större aktieägare i Bolaget medan Vinod Sethi, Hans Andreasson, Salim Govani, Kari Langenoja, Pranay Panda och D. Saradhi Rajan är beroende i förhållande till Majoritetsägaren. Vidare bedömer Majoritetsägaren att samtliga föreslagna ledamöter är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen förutom D. Saradhi Rajan som är Bolagets VD. Majoritetsägaren föreslår vidare att arvode för oberoende ledamöter fortsatt ska utgå om 200 000 kronor per år medan ingen ersättning ska utgå till ledamöter som är beroende.

Som tidigare meddelats (pressmeddelande 31 maj 2016) har Styrelsen även blivit informerat om att Lau Su är i färd med att dela upp delar av sitt aktieinnehav i Nordic Mines på Majoritetsägarens ursprungliga investerare ("Investerarna"), efter en så kallad lock-upp period om initialt sex månader Investerarna emellan. Förslaget som meddelats av Lau Su görs så i samförstånd med Investerarna.

Nordic Mines' valberedning kommer inte att meddela något ytterligare förslag utöver det förslag som presenterats av Majoritetsägaren.

För ytterligare information kontakta:
D. Saradhi Rajan, VD Nordic Mines: +44 743 271 1564

För mer information om Nordic Mines, vänligen se; www.nordicmines.com

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande klockan 14.30 den 27 juni 2016.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Vid Laivagruvan i Finland producerades guld under åren 2011 till och med 2014. Fyndigheten är en av de största i Norden. Nordic Mines är medlem i Svemin och tillämpar dess rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Nordic Mines aktie är upptagen till handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista. Se även www.nordicmines.comPressmeddelande (PDF)

2016-05-31 Kallelse till årsstämma i Nordic Mines AB (publ)

Aktieägarna i Nordic Mines AB (publ), 556679-1215 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 30 juni 2016 klockan 10:00 på Westmanska palatset, Holländargatan 17, Stockholm.

A.     Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska:

 1. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 23 juni 2016;
   
 2. dels senast torsdagen den 23 juni 2016, helst före klockan 15.00, anmäla sig till Bolaget antingen per post: Nordic Mines AB (publ), Mäster Samuelsgatan 60, 8tr., 111 21 Stockholm, per telefon: 08-505 165 00 eller per e-post: info@nordicmines.com.

I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och/eller antalet biträden (högst två). Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

För ytterligare information kontakta:
D. Saradhi Rajan, CEO +44 743 271 1564
d.saradhi.rajan@nordicmines.com

För mer information om Nordic Mines, vänligen se; www.nordicmines.com

Ovanstående information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades klockan 8:45 den 31 maj 2016.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Vid Laivagruvan i Finland producerades guld under åren 2011 till och med 2014. Fyndigheten är en av de största i Norden. Nordic Mines är medlem i Svemin och tillämpar dess rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Nordic Mines aktie är upptagen till handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista. Se även www.nordicmines.comPressmeddelande (PDF)

2016-05-31 Ägarförändringar hos Nordic Mines majoritetsägare Lau Su Holding AB

Nordic Mines AB (publ) ("Nordic Mines AB" eller "Bolaget") har blivit informerat om att Bolagets majoritetsägare Lau Su Holding AB ("Majoritetsägaren") är i färd med att dela upp delar av sitt aktieinnehav i Nordic Mines på Majoritetsägarens ursprungliga investerare ("Investerarna"), efter en så kallad lock-upp period om initialt sex månader Investerarna emellan.

För ytterligare information kontakta:
D. Saradhi Rajan, vd Nordic Mines: +44 743 271 1564

För mer information om Nordic Mines, vänligen se; www.nordicmines.com

Ovanstående information kan vara sådan information som Nordic Mines ska offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande klockan 08:30 den 31 maj 2016.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Vid Laivagruvan i Finland producerades guld under åren 2011 till och med 2014. Fyndigheten är en av de största i Norden. Nordic Mines är medlem i SveMin och tillämpar dess rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Nordic Mines aktie är upptagen till handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista. Se även www.nordicmines.comPressmeddelande (PDF)

2016-05-25 Nordic Mines AB: Ny preliminär ekonomisk uppskattning för Laivaprojektet baserat på uppdaterad mineraltillgång

Nordic Mines ("Nordic Mines" eller "Bolaget") presenterar en ny preliminär ekonomisk uppskattning för Laivaprojektet ("Laiva" eller "Projektet") ("Uppskattningen") till följd av den uppdaterade mineraltillgången som publicerades den 17 maj 2016. Uppskattningen följer FRB's (Fennoscandian Review Board) rekommendationer.

Base Case

 • Projektet har ett diskonterat nuvärde ("Net Present Value" eller "NPV") om EUR 77 miljoner[1].
 • Total guldproduktion uppgår till 529 tusen tr.oz vid sju års beräknad livslängd för Projektet.
 • Förväntad total operativ "cash cost" om USD 890 (EUR 787) per tr.oz, vilket visar både att Laiva kan återtas i drift och att gruvdrift även kan upprätthållas genom en hel råvarupriscykel.

Uppskattningen är framtagen i enlighet med den nu gällande JORC koden ("JORC Code 2012") och kvantifierar de reviderade operativa kostnaderna för Projektet. Uppskattningen och den uppdaterade mineraltillgången baseras båda på Bolagets nya malmsorteringsteknik som arbetats fram av bolagets ledning under de senaste månaderna.

För ytterligare information kontakta:

D. Saradhi Rajan, VD, +44 743 271 1564
Peter Kuiper, Utvecklingschef, 070-567 6444

För mer information om Nordic Mines, vänligen se; www.nordicmines.com
Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande klockan 15.30 den 25 maj 2016.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Vid Laivagruvan i Finland producerades guld under åren 2011 till och med 2014. Fyndigheten är en av de största i Norden. Nordic Mines är medlem i SveMin och tillämpar dess rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Nordic Mines aktie är upptagen till handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista. Se även www.nordicmines.com


[1] Guldprisantagande om USD 1,250 (EUR 1,105) per tr.oz och en diskonteringsränta om 6%.Pressmeddelande (PDF)

2016-05-17 Nordic Mines informerar

PRESSMEDDELANDE, 17 maj 2016

Nordic Mines AB (publ) ("Nordic Mines" eller "Bolaget") rapporterar idag i ett separat pressmeddelande en uppdaterad mineraltillgång för Laivaprojektet baserad på den nya malmsorteringsteknik som utvecklats av bolagets ledning i samband med förberedelsearbetet för att återta Laivagruvan i drift. Bolaget kommer även, som meddelades den 12 maj 2016 i samband med Bolagets delårsrapport för perioden januari-mars 2016, att i närtid söka ytterligare kapital för att finansiera Nordic Mines under det fortsatta planerings- och förberedelsearbetet, såväl som för att finna en finansieringslösning för att implementera hela den strategi som erfordras, för att återta Laivagruvan i drift.

För att erhålla ett visst mått av flexibilitet i finansieringsprocessen har Nordic Mines styrelse beslutat att senarelägga årets ordinarie bolagsstämma ("Bolagsstämman"). Bolagsstämman kommer att hållas i Stockholm den 30 juni 2016. Tidigare annonserat datum var den 16 juni 2016.

För ytterligare information kontakta:
D. Saradhi Rajan, CEO: +44 743 271 1564

För mer information om Nordic Mines, vänligen se; www.nordicmines.com

Ovanstående information kan vara sådan information som Nordic Mines ska offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande klockan 08:15 den 17 maj 2016.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Vid Laivagruvan i Finland producerades guld under åren 2011 till och med 2014. Fyndigheten är en av de största i Norden. Nordic Mines är medlem i SveMin och tillämpar dess rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Nordic Mines aktie är upptagen till handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista. Se även www.nordicmines.comPressmeddelande (PDF)

2016-05-17 Nordic Mines redovisar en uppdaterad mineraltillgång baserad på ny malmsorteringsteknik

PRESSMEDDELANDE 17 maj 2016

Nordic Mines ("Nordic Mines" eller "Bolaget") redovisar en uppdaterad mineraltillgång för Laivagruvan per den 16 maj 2016.

Den uppdaterade mineraltillgången baseras på nyligen genomförda malmsorteringstester utförda på ett mindre malmtonnage från Laiva. Den uppskattade mineraltillgången är framtagen i enlighet med den nu gällande JORC koden ("JORC Code 2012") och är vidare baserad på Bolagets mineralreserv och mineraltillgångsrapport daterad den 1 januari 2015. Uppdateringen görs på nya optimeringsskal som baseras på uppdaterade kostnader och faktorer som grundar sig på resultaten från malmsorteringstesterna. En jämförelse görs dock med optimeringsskal per den 1 januari 2015 med tillhörande "cut-off" halt.

Med ett antaget guldpris om USD 1 400 per tr.oz (tidigare USD 1 510 per tr.oz) och en "cut-off" halt på 0,3 g/t (tidigare 0,6 g/t), en minskning med 0,3 g/t till följd av malmsorteringen, uppgår den uppskattade kända och indikerade mineraltillgången till 24 320 000 ton med en genomsnittlig guldhalt om 1,13 g/t, motsvarande ett guldinnehåll om 885 000 tr.oz. Dessutom uppgår den uppskattade antagna mineraltillgången till 4 370 000 ton med en genomsnittlig guldhalt om 1,64 g/t, motsvarande ett guldinnehåll om 231 000 tr.oz. För den nu uppskattade kända och indikerade mineraltillgången innebär detta en ökning av guldinnehållet med 13 procent jämfört med tidigare uppskattad mineraltillgång. Med samma guldprisantagande som i tidigare uppskattad mineraltillgång motsvarar ökningen i guldinnehåll omkring 25 procent (för känd och indikerad).

Stockholm, 17 maj 2016
Nordic Mines AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Saradhi Rajan, VD, +44 743 271 1564
Peter Kuiper, Utvecklingschef, 070-567 6444

För mer information om Nordic Mines, vänligen se; www.nordicmines.se.

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande klockan 08.00 den 17 maj 2016.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Vid Laivagruvan i Finland producerades guld under åren 2011 till och med 2014. Fyndigheten är en av de största i Norden. Nordic Mines är medlem i SveMin och tillämpar dess rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Nordic Mines aktie är upptagen till handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista. Se även www.nordicmines.comPressmeddelande (PDF)

2016-05-12 Nordic Mines publicerar årsredovisning för 2015

PRESSMEDDELANDE, 12 maj 2016

Nordic Mines AB (publ) ("Nordic Mines" eller "Bolaget") årsredovisning för 2015 finns nu tillgänglig på Bolagets hemsida www.nordicmines.se

Bolagets revisor tillstyrker att Nordic Mines årsstämma fastställer resultaträkningen och balansräkningen för Bolaget och Nordic Mines koncernen i enlighet med årsredovisningen samt beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Bolagets revisor lämnar i revisionsberättelsen upplysningar av särskild betydelse avseende Nordic Mines likviditetsrisk samt fortlevnadsprincip.

Vid frågor, kontakta gärna:
D. Saradhi Rajan, VD: +44 743 271 1564

För mer information om Nordic Mines, vänligen se; www.nordicmines.se

Ovanstående information kan vara sådan information som Nordic Mines AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades klockan 08.15 den 12 Maj 2016.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Vid Laivagruvan i Finland producerades guld under åren 2011 till och med 2014. Fyndigheten är en av de största i Norden. Nordic Mines är medlem i Svemin och tillämpar dess rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Nordic Mines aktie är upptagen till handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista. Se även www.nordicmines.se.Nordic Mines Årsredovisning 2015

2016-05-12 NORDIC MINES AB (publ) Delårsrapport januari - mars 2016

Första kvartalet 2016

 • Intäkter uppgick till 0,0 miljoner kronor (0,0 miljoner kronor), då Laivagruvan fortsatt förvaltats endast genom skötsel- och underhållsdrift.
 • Rörelseresultatet uppgick till -13,3 miljoner kronor (-26,3 miljoner kronor).
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -13,4 miljoner kronor (-29,2 miljoner kronor), motsvarande -0,06 kr (-0,54 kr) per aktie.
 • Likvida medel uppgick vid periodens slut till 14,8 miljoner kronor (32,6 miljoner kronor, 31 december 2015).
 • Eget kapital uppgick vid periodens slut till 512,0 miljoner kronor (524,9 miljoner kronor, 31 december 2015).
 • Bolaget har vid rapportdagen inte tillräckligt med likviditet för att täcka sitt behov under de kommande sex månaderna och kommer att behöva anskaffa ytterligare kapital för att finansiera löpande driftskostnader för de närmsta sex månaderna såväl som för att återta Laivagruvan i drift.
 • Den 5 januari 2016 presenterade Bolagets nya majoritetsägare ett förslag till ny styrelse för Nordic Mines AB (publ) ("Nordic Mines" eller "Bolaget"), vilket också kom att väljas in på den extra bolagsstämman den 7 januari 2016.
 • Den 13 januari 2016 kom Aktiemarknadsnämnden med ett uttalande avseende Nordic Mines. Se Aktiemarknadsnämndens uttalande rörande Nordic Mines.
 • Den 3 februari 2016 tillkännagav Nordic Mines förändringar i Bolagets ledningsgrupp. D. Saradhi Rajan utsågs till VD i Nordic Mines. Därutöver utsågs även Nigel Pickett och Andrew Malim till nya medlemmar i Bolagets ledningsgrupp. Vidare tillkännagavs att nuvarande VD Eva Kaijser samt Bolagets CFO Jonatan Forsberg båda har valt att lämna sina respektive poster hos Nordic Mines.

För ytterligare information kontakta:

D. Saradhi Rajan,  +44 743 271 1564

För mer information om Nordic Mines, vänligen se; www.nordicmines.com

Ovanstående information kan vara sådan information som Nordic Mines AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades klockan 08.00 den 12 maj 2016.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Vid Laivagruvan i Finland producerades guld under åren 2011 till och med 2014. Fyndigheten är en av de största i Norden. Nordic Mines är medlem i Svemin och tillämpar dess rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Nordic Mines aktie är upptagen till handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista.  Se även www.nordicmines.com NORDIC MINES AB (publ) Delårsrapport januari - mars 2016

2016-02-25 NORDIC MINES AB (publ) Bokslutskommuniké 2015

Fjärde kvartalet 2015

 • Intäkter uppgick som en följd av produktionsstoppet vid Laivagruvan till 0,0 miljoner kornor (0,0 miljoner kronor).
 • Rörelseresultatet uppgick till 80,3 miljoner kronor (-38,7 miljoner kronor), huvudsakligen till följd av vinsten från förvärvet av utestående bankskuld.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 76,1 miljoner kronor (-45,6 miljoner kronor), motsvarande 0,36 kr (-0,86 kr) per aktie.
 • Likvida medel uppgick vid periodens slut till 32,6 miljoner kronor (21,1 miljoner kronor, 30 september 2015). Bolaget har vid rapportdagen inte tillräckligt med likviditet för att täcka sitt behov under de kommande tolv månaderna.
 • Eget kapital uppgick vid periodens slut till 524,9 miljoner kronor (390,0 miljoner kronor, 30 september 2015).
 • Den 16 oktober 2015 tillkännagav Nordic Mines ("Nordic Mines" eller "Bolaget" och tillsammans med dotterbolagen "Koncernen") Nordic Mines styrelses ("Styrelsen") beslut angående de slutliga villkoren för emission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare ("Företrädesemission").
 • Den 21 oktober 2015 höll Nordic Mines en extra bolagsstämma ("Oktoberstämman") för att fatta beslut kring Styrelsens förslag om den kommande Företrädesemissionen. Samma dag tillkännagav Nordic Mines också en bolagsuppdatering med anledning av Bolagets VDs presentation på Oktoberstämman där Eva Kaijser beskrev Bolagets aktiviteter och strategier framöver.
 • Den 23 oktober 2015 publicerade Nordic Mines ett prospekt med anledning av Företrädesemissionen innehållandes bland annat ny finansiell information kring Bolaget.
 • Den 9 november 2015 tillkännagav Nordic Mines att man nått en slutlig överenskommelse med Bolagets långivare om att Nordic Mines ska förvärva långivarnas samtliga fordringar på koncernbolagen enligt befintligt projektfinansieringsavtal. Samma dag publicerades även ett tilläggsprospekt avseende Företrädesemissionen med anledning av överenskommelsen.
 • Den 13 november 2015 tillkännagav Nordic Mines resultatet av Företrädesemissionen, där teckningsanmälningar motsvarande cirka 80 miljoner kronor inkommit, vilket medförde att Bolaget fick en ny majoritetsägare i Lau Su Holding AB ("Lau Su" eller "Majoritetsägaren").
 • Den 16 november 2015 offentliggjorde Nordic Mines ett tilläggsprospekt avseende Företrädesemissionen. Tilläggsprospektet togs fram dels med anledning av att Bolaget efter Företrädesemissionen skulle komma att få en ny majoritetsägare i Lau Su, dels med anledning av det aktiebaserade vederlag som skulle erläggas till Lau Su i och med slutförandet av Företrädesemissionen.
 • Den 18 november 2015 observationsnoterades Nordic Mines aktie i avvaktan på inbetalning av slutlig emissionslikvid.
 • Den 1 december 2015 tillkännagav Nordic Mines att Bolaget erhållet betalningar om cirka 80 miljoner kronor i Företrädesemission, varpå Styrelsen deklarerade att villkoren för Företrädesemissionen därmed ansågs uppfyllda.
 • Den 14 december 2015 togs observationsnoteringen för Nordic Mines aktie bort.
 • Den 14 december 2015 tillkännagav Nordic Mines att Bolaget slutfört återköpet av utestående bankskuld enligt tidigare ingångna överenskommelse med Bolaget långivare.
 • Den 14 december 2015 kallade Nordic Mines till en extra bolagsstämma att avhållas den 7 januari ("Januaristämman") 2016 med syfte att välja en ny styrelse för Bolaget som avspeglar den nya ägarstrukturen i Nordic Mines.

Januari - december 2015

 • Intäkter uppgick som en följd av produktionsstoppet vid Laivagruvan till 0,0 miljoner kronor (62,9 miljoner kronor).
 • Rörelseresultatet uppgick till 13,0 miljoner kronor, huvudsakligen till följd av vinsten från förvärvet av utestående bankskuld (305,2 miljoner kronor, huvudsakligen till följd av ackordsvinster).
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 0,0 miljoner kronor (125,8 miljoner kronor), motsvarande 0,00 kr (6,62 kr) per aktie.

Betydande händelser efter 31 december 2015

 • Den 5 januari 2016 annonserade Bolagets nya majoritetsägare ett förslag till ny styrelse för Nordic Mines.
 • Den 7 januari 2016 avhöll Nordic Mines Januaristämman, då den nya styrelsen för Bolaget valdes.
 • Den 13 januari 2016 kom Aktiemarknadsnämnden med ett uttalande avseende Nordic Mines. Se Aktiemarknadsnämndens uttalande rörande Nordic Mines.
 • Den 3 februari 2016 tillkännagav Nordic Mines förändringar i Bolagets ledningsgrupp. D. Saradhi Rajan utsågs till VD i Nordic Mines. Därutöver utsågs även Nigel Pickett och Andrew Malim till nya medlemmar i Bolagets ledningsgrupp. Vidare tillkännagavs att nuvarande VD Eva Kaijser samt Bolagets CFO Jonatan Forsberg båda har valt att lämna sina respektive poster hos Nordic Mines senast vid februari månads utgång 2016.
 • Den 19 februari 2016 tillkännagav Nordic Mines sammansättningen i valberedningen inför den ordinarie årsstämman 2016.

För ytterligare information kontakta:

D. Saradhi Rajan,  +44 743 271 1564
Eva Kaijser, CEO, +46 70 932 09 01
Jonatan Forsberg, CFO, +46 76 105 13 10

För mer information om Nordic Mines, vänligen se; www.nordicmines.com
Ovanstående information kan vara sådan information som Nordic Mines AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades klockan 08.00 den 25 februari 2016.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Vid Laivagruvan i Finland producerades guld under åren 2011 till och med 2014. Fyndigheten är en av de största i Norden. Nordic Mines är medlem i Svemin och tillämpar dess rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Nordic Mines aktie är upptagen till handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista. Se även www.nordicmines.com NORDIC MINES AB (publ) Bokslutskommuniké 2015

2016-02-19 Valberedning i Nordic Mines

PRESSMEDDELANDE 19 februari 2016

I enlighet med årsstämmans beslut 2015 har det inrättats en valberedning inför årsstämman 2016 i Nordic Mines AB (publ) ("Nordic Mines"). I valberedningen ingår Fredrik Zettergren, Torbjörn Bygden, Eva Kaijser och Manfred Lindvall. Zettergren och Bygden representerar Lau Su Holding AB. Kaijser representerar Property Dynamics AB och kommer att ingå i valberedningen från det att hon lämnar posten som vd för Nordic Mines senast vid utgången av februari 2016. Lindvall representerar de mindre aktieägarna i Nordic Mines. I enlighet med årsstämmans beslut 2015 baseras valberedningens sammansättning på ägarbilden i Bolaget vid utgången av fjärde kvartalet 2015.

Till ordförande för valberedningen har Fredrik Zettergren utsetts.

För ytterligare information kontakta:

Eva Kaijser, VD, 070-932 09 01
Jonatan Forsberg, CFO, 076-105 13 10

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande klockan 15.30 den 19 februari 2016.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Vid Laivagruvan i Finland producerades guld under åren 2011 till och med 2014. Fyndigheten är en av de största i Norden. Nordic Mines är medlem i SveMin och tillämpar dess rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Nordic Mines aktie är upptagen till handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista. Se även www.nordicmines.se.Pressmeddelande (PDF)

2016-02-03 Förändringar i Nordic Mines ledningsgrupp

PRESSMEDDELANDE 3 februari 2016

Nordic Mines AB (publ) ("Nordic Mines" eller "Bolaget") utser D. Saradhi Rajan till ny vd i Bolaget. Rajan kommer att stödjas av en ledningsgrupp bestående av Nigel Pickett (chef strategi och affärsutveckling), Andrew Malim (chef gruvutveckling Laiva), Peter Finnäs (General Manager Laiva) och Peter Kuiper (utvecklingschef Laiva).

Nya ledningsgruppen
Rajan har genom sin karriär genomfört flertalet förvärv och turn-arounds och skapat tillväxt i råvaruprojekt på en global arena. De senaste tio åren har han etablerat framgångsrika gruvprojekt som är lönsamma över hela råvarucykeln genom fokus på effektiv drift och låga kostnader.

Malim var en av grundarna av James Capels gruvteam och även grundare av Lion Mining Group ("Lion Mining"). Under 23 års tid utvecklade och avyttrade teamet vid Lion Mining framgångsrikt flertalet guldprojekt i västra Kanada och USA samt även kopparprojekt i Mexiko and i Afrika. Malims specialitet är inom geologisk strukturanalys.

Pickett påbörjade sin karriär som processingenjör. Han har arbetat med flertalet tekniska förbättringsprojekt inom gruvindustrin, däribland ombyggnaden av anrikningsverk.

Finnäs och Kuiper kvarstår i Nordic Mines ledningsgrupp i sina tidigare roller.

Strategi
Nordic Mines kommer fragment att fokusera på att avsluta pågående saneringsprogram i Finland, planera för att Laivaprojektet i framtiden ska kunna drivas på en, utifrån ett internationellt perspektiv, kostnadsmässigt konkurrenskraftig nivå samt ytterligare stärka investerarnas förtroende för Bolaget.

Nyligen genomfört arbete stödjer strategin att kombinera Laivas lovande geologiska förutsättningar med en gruvbrytning som fokuserar på att öka guldhalten, ett effektivt användande av processteknik och god kostnadsuppföljning. Målet är att skapa ett gruvprojekt som är uthålligt lönsamt över hela råvarucykeln.

Bolagets majoritetsägare Lau Su Holding AB har meddelat Nordic Mines styrelse sitt åtagande att stödja den nya ledningsgruppens finansieringsbehov för Bolaget.

Nordic Mines nya ledning kommer att centreras kring Laiva och fokusera på att utveckla projektet tekniskt och operationellt. Närheten till Laiva kommer att underlätta ledningens arbete att utveckla projektet i nära samarbete med lokal personal.


Utgående ledning
Nordic Mines vd Eva Kaijser och Bolagets CFO Jonatan Forsberg har valt att lämna sina uppdrag för Nordic Mines senast sista februari 2016. De kommer därefter att fortsätta i nya roller som senior advisors for Bolaget.

Eva Kaijser tillträdde som vd i maj 2015. Under sin tid som vd har Kaijser lett Nordic Mines genom en komplex refinansiering där Bolaget slutligen återfått full kontroll över tidigare pantsatta tillgångar, vilket nu möjliggör för Nordic Mines nya ledning att framöver utveckla Bolaget och Laivafyndigheten till dess fulla potential.

Jonatan Forsberg tillträdde som CFO i mars 2014. Under hans tid som CFO har Nordic Mines koncernen genomgått en finansiell rekonstruktion genom två mycket komplexa transaktionsprocesser 2014 och 2015. Totalt har finansiella skulder om sammantaget motsvarande drygt en halv miljard kronor avlägsnats från Bolagets balansräkning samtidigt som kapitalanskaffningar om cirka 250 miljoner kronor genomförts i syfte att stärka Bolagets balansräkning ytterligare.

Stockholm, 3 februari 2016
Nordic Mines AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
D. Saradhi Rajan, +44 743 271 1564
Eva Kaijser, VD, 070-932 09 01
Jonatan Forsberg, CFO, 076-105 13 10

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande klockan 08.00 den 3 februari 2016.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Vid Laivagruvan i Finland producerades guld under åren 2011 till och med 2014. Fyndigheten är en av de största i Norden. Nordic Mines är medlem i SveMin och tillämpar dess rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Nordic Mines aktie är upptagen till handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista. Se även www.nordicmines.se.Pressmeddelande (PDF)

2016-01-13 Aktiemarknadsnämnden uttalar sig om Nordic Mines

PRESSMEDDELANDE, 13 januari 2016

Aktiemarknadsnämnden har behandlat en framställan från Nasdaq Stockholm AB avseende den nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Nordic Mines AB (publ) ("Nordic Mines" eller "Bolaget") som slutfördes under fjärde kvartalet 2015 ("Företrädesemissionen"). Aktiemarknadsnämnden gör bedömningen att det sätt på vilket Lau Su Holding AB tilläts att teckna nya aktier i Företrädesemissionen inte var i enlighet med god sed på aktiemarknaden.

Bolaget beklagar att Aktiemarknadsnämnden kommit till den slutsats som redogörs för i nämndens uttalande, särskilt då Bolaget med beaktande av den mycket ansträngda finansiella situation som Bolaget befann sig i vid tidpunkten för Företrädesemissionen inte kunde se att några andra handlingsalternativ var tillgängliga för Bolaget. Som redogörs för i Bolagets yttrande till Aktiemarknadsnämnden är det Bolagets uppfattning att det förelåg en hög sannolikhet för att den finska ackordsplanen skulle komma att förfalla för det fall Bolaget misslyckades med att slutföra Företrädesemissionen, vilket i sin tur skulle kunna ha lett till en ny företagsrekonstruktion, konkurs eller annan avveckling av Bolaget.

För ytterligare information kontakta:

Eva Kaijser, VD, 070-932 09 01
Jonatan Forsberg, CFO, 076-105 13 10

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande klockan 10.30 den 13 januari 2016.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Vid Laivagruvan i Finland producerades guld under åren 2011 till och med 2014. Fyndigheten är en av de största i Norden. Nordic Mines är medlem i SveMin och tillämpar dess rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Nordic Mines aktie är upptagen till handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista. Se även www.nordicmines.se.Pressmeddelande (PDF)

2016-01-07 Kommuniké från Nordic Mines extra bolagsstämma

PRESSMEDDELANDE, 7 JANUARI 2016

Nordic Mines AB (publ) ("Bolaget" eller "Nordic Mines") höll tidigare idag extra bolagsstämma i Stockholm.

Bolagsstämman i beslutade:

 • att styrelsen ska ha åtta ordinarie ledamöter utan styrelsesuppleanter;
 • att välja Hans Andreasson, Torsten Börjemalm, Salim Govani, Kari Langenoja, Pranay Panda, D. Saradhi Rajan, Vinod Sethi och Krister Söderholm (omval) till styrelseledamöter för tiden till slutet av nästa årsstämma;
 • att välja Vinod Sethi till ordförande för styrelsen, samt
 • att arvode till styrelsen ska utgå med sammanlagt 600 000 kr per år; att fördelas med 200 000 kr till var och en av de från större aktieägare oberoende ledamöterna (dvs. Torsten Börjemalm, Kari Langenoja och Krister Söderholm).

För mer information, vänligen se bolagets pressmeddelande från den 5 januari 2016.

För ytterligare information kontakta:
Eva Kaijser, VD, 0709 320 901
Jonatan Forsberg, CFO, 0761 051 310
För mer information om Nordic Mines, vänligen se; www.nordicmines.se.

Ovanstående information kan vara sådan information som Nordic Mines ska offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande klockan 14.30 den 7 januari 2016.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Vid Laivagruvan i Finland producerades guld under åren 2011 till och med 2014. Fyndigheten är en av de största i Norden. Nordic Mines är medlem i SveMin och tillämpar dess rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Nordic Mines aktie är upptagen till handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista. Se även www.nordicmines.se.Pressmeddelande (PDF)

2016-01-05 Förslag till ny styrelse i Nordic Mines

Nordic Mines AB's (publ) ("Nordic Mines" eller "Bolaget") nya majoritetsägare Lau Su Holding AB ("Lau Su" eller "Majoritetsägaren") har meddelat styrelsen i Nordic Mines sitt förslag till ny bolagsstyrelse. Majoritetsägaren föreslår en styrelse om åtta medlemmar beståendes av Vinod Sethi (ordförande), Hans Andreasson, Torsten Börjemalm, Salim Govani, Kari Langenoja, Pranay Panda, D. Saradhi Rajan och Krister Söderholm.

Bakgrund
Genom slutförandet av Nordic Mines nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare har Nordic Mines fått en majoritetsägare i Lau Su, som nu äger 61,5 procent av aktierna i Bolaget. Majoritetsägaren kontrolleras av ett antal investerare med bakgrund inom bland annat gruvdrift samt finans- och investeringsverksamhet. På begäran från Majoritetsägaren har styrelsen för Nordic Mines tidigare kallat till en extra bolagsstämma ("Bolagsstämman") den 7 januari 2016 för att bland annat välja en ny styrelse. Majoritetsägaren har nu meddelat styrelsen i Nordic Mines sitt förslag till en ny bolagsstyrelse.

Förslaget till Bolagsstämman
Majoritetsägaren föreslår omval av Krister Söderholm (Finland) samt nyval av Vinod Sethi (Indien), Hans Andreasson (Sverige), Torsten Börjemalm (Sverige), Salim Govani (Indien), Kari Langenoja (Sverige), Pranay Panda (Sverige) och D. Saradhi Rajan (Storbritannien).[1]

Vinod Sethi föreslås till styrelsens ordförande.

Av de personer som Majoritetsägaren föreslår att Bolagsstämman väljer till styrelseledamöter är, enligt Majoritetsägarens bedömning, Torsten Börjesson, Kari Langenoja och Krister Söderholm samtliga oberoende i förhållande till större aktieägare i Bolaget. Vinod Sethi, Hans Andreasson, Salim Govani, Pranay Panda och D. Saradhi Rajan är beroende i förhållande till Majoritetsägaren. Samtliga föreslagna ledamöter är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen.

Majoritetsägaren föreslår vidare att arvode för oberoende ledamöter fortsatt ska utgå om 200 000 kronor per år medan ingen ersättning ska utgå till ledamöter som är beroende i förhållande till större aktieägare.

Den föreslagna styrelsen består av personer med lång bakgrund inom gruvindustrin såväl som personer med bred erfarenhet från näringslivet och finansvärlden i allmänhet. Majoritetsägarens uppfattning är att den föreslagna styrelsen har mångsidighet och bredd genom ledamöternas olika kompetens, erfarenhet och bakgrund som är ändamålsenlig med hänsyn till Bolagets verksamhet och utvecklingsskede. Majoritetsägarens avsikt är att den nya bolagsstyrelsen ska ge strategisk vägledning och arbeta fram en färdplan för Nordic Mines utveckling fragment. Viktiga strategiska och operativa beslut kommer att meddelas allteftersom.

Information om föreslagna styrelseledamöter

Vinod Sethi (ordförande)
Tidigare Managing Director Morgan Stanley Asset Management, Inc och en föregångare inom internationella investeringar i Indien. Sethi har sin expertis inom investeringsverksamhet.

Hans Andreasson (ledamot)
Partner vid Mannheimer Swartlings Advokatbyrå i Stockholm.

Torsten Börjemalm (ledamot)
Börjemalm är veteran inom svensk gruvindustri med en gedigen erfarenhet från flertalet gruvprojekt, däribland Björkdalsgruvan och Lappland Goldminers (ordförande).

Salim Govani (ledamot)
Indienbaserad investerare med en omfattande erfarenhet av investeringar i ett flertal olika branscher.

Kari Langenoja (ledamot)
Langenoja är ekonomi- och redovisningskonsult med omfattande erfarenhet från flera olika branscher och företag.

Pranay Panda (ledamot)
Panda är ordförande för Lau Su och innehar en gedigen erfarenhet från investeringsverksamhet inom flera olika branscher.

D. Saradhi Rajan (ledamot)
Tidigare Senior Vice President Vedanta Resources plc och grundare av Legacy Hill Resources Ltd. Rajan har genomfört förvärv, turn-arounds och skapat tillväxt i råvaruprojekt på en global arena.

Krister Söderholm (ledamot)
Söderholm har innehaft styrelseuppdrag i Nordic Mines i flera omgångar nu senast som ledamot sedan 2013. Han har även varit Managing Director för Laivagruvan. Söderholm har därutöver även varit Bergmästare i Finland samt innehaft ledande operativa uppdrag samt styrelseuppdrag i flertalet gruvbolag i Sverige och Finland.

För ytterligare information kontakta:
Pranay Panda, ordförande, Lau Su Holding 070-552 60 78
Eva Kaijser, VD, 070-932 09 01

För mer information om Nordic Mines, vänligen se; www.nordicmines.se.

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande klockan 12.00 den 5 januari 2016.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Vid Laivagruvan i Finland producerades guld under åren 2011 till och med 2014. Fyndigheten är en av de största i Norden. Nordic Mines är medlem i Svemin och tillämpar dess rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Nordic Mines aktie är upptagen till handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista. Se även www.nordicmines.se.


[1] Land vari den föreslagna ledamoten är bosatt i inom parentes.Pressmeddelande (PDF)

2015-12-30 Offentliggörande av förändring av det totala antalet aktier och röster i Nordic Mines

PRESSMEDDELANDE, 30 DECEMBER 2015

Det totala antalet aktier och röster i Nordic Mines AB (publ) uppgår per den 30 december 2015 till 565 722 756.

Ökningen av antalet aktier och röster under december 2015 är föranledd av den nyemissionen i Nordic Mines med företrädesrätt för befintliga aktieägare som slutfördes och registrerades hos Bolagsverket i december 2015.

För ytterligare information kontakta:

Eva Kaijser, CEO, +46 70 932 09 01
Jonatan Forsberg, CFO, +46 76 105 13 10

För mer information om Nordic Mines, vänligen se www.nordicmines.se

Ovanstående information har offentliggjorts enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades klockan 08.00 den 30 december 2015.Pressmeddelande (PDF)

2015-12-14 Nordic Mines observationsnotering på Nasdaq tas bort

PRESSMEDDELANDE, 14 december 2015

Nasdaq Stockholm AB ("Nasdaq Stockholm") har beslutat att observationsnoteringen för aktierna i Nordic Mines AB (publ) ("Nordic Mines" eller "Bolaget") (NOMI, ISIN-kod SE0007491105, orderbok-ID 57018) ska tas bort från och med idag den 14 december 2015. 

Den 18 november 2015 beslutade Nasdaq Stockholm att tillfälligt observationsnotera Nordic Mines aktie i avvaktan på inbetald emissionslikvid i Bolagets nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Nordic Mines har sedermera erhållit emissionslikviden och Företrädesemissionen har även registrerats hos Bolagsverket.

Stockholm,14 December 2015
Nordic Mines AB (publ)

Vid frågor, kontakta gärna:
Eva Kaijser, VD, 070-932 09 01
Jonatan Forsberg, CFO, 076-105 13 10

För mer information om Nordic Mines, vänligen se; www.nordicmines.se

Ovanstående information kan vara sådan information som Nordic Mines AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades klockan 13.30 den 14 december 2015.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Vid Laivagruvan i Finland producerades guld under åren 2011 till och med 2014. Fyndigheten är en av de största i Norden. Nordic Mines är medlem i Svemin och tillämpar dess rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Nordic Mines aktie är upptagen till handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista. Se även www.nordicmines.se.Pressmeddelande (PDF)

2015-12-14 Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ)

Aktieägarna i Nordic Mines AB (publ), organisationsnummer 556679-1215 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 7 januari 2016 klockan 10.00 på Locanda Café, Mäster Samuelsgatan 60, i Stockholm. Insläpp till stämman sker från klockan 9.30.

 1. Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska:

 1. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 30 december 2015;
   
 2. dels senast klockan 15.00 onsdagen den 30 december 2015 anmäla sig till Bolaget antingen per post: Nordic Mines AB (publ), Mäster Samuelsgatan 60, 8tr., 111 21 Stockholm, per telefon: 08-505 165 00 eller per e-post: info@nordicmines.se.

I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträden (högst två). Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

 1. Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta vid stämman, dessutom tillfälligt låta inregistrera sina aktier i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast onsdagen den 30 december 2015, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste begära omregistrering hos förvaltaren.

 1. Ombud m.m.

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren underskriven och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas fullmakten. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven postadress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.nordicmines.se.

 1. Förslag till dagordning
 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Dagordningens godkännande
 7. Fastställande av antal styrelseledamöter
 8. Val av styrelse och styrelseordförande
 9. Fastställande av arvode till styrelsen
 10. Stämmans avslutande
 1. Förslag till beslut

Punkt 2 Val av ordförande vid stämman

Styrelsen avser att återkomma med förslag till ordförande vid stämman så snart som möjligt och senast i samband med stämman.

Punkterna 7-9 Fastställande av antal styrelseledamöter, val av styrelse och styrelseordförande samt fastställande av arvode till styrelsen

Genom den nyemission av aktier som nyligen genomförts av Bolaget blev Lau Su Holding AB ny huvudägare i Bolaget med, per dagen för denna kallelse, ett aktieinnehav motsvarande 61,5 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Lau Su Holding AB har tillställt styrelsen en begäran om att extra bolagsstämma ska hållas.

Mot bakgrund av de nya ägarförhållandena i Bolaget har Bolagets valberedning meddelat att de inte funnit anledning att inför stämman presentera några egna beslutsförslag avseende punkterna 7-9 på dagordningen. Styrelsen hade vid tidpunkten för denna kallelse inte erhållit några beslutsförslag avseende punkterna 7-9 på dagordningen från Lau Su Holding AB, men har underrättats om att huvudägaren har för avsikt att återkomma med sådana beslutsförslag senast i samband med stämman. Så fort styrelsen erhåller beslutsförslagen kommer dessa att offentliggöras.

 1. Frågor till styrelsen och den verkställande direktören

Aktieägare har möjlighet att begära upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Upplysningsplikten avser även Bolagets förhållande till annat koncernföretag och sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening. Sådan information lämnas av styrelsen eller den verkställande direktören vid stämman under förutsättning att uppgifterna kan lämnas utan väsentlig skada för Bolaget.

 1. Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget per dagen för kallelsen till stämman uppgår till 565 722 756. Bolaget innehar inte några egna aktier.

 1. Handlingar

Fullmakt och övriga handlingar som ska tillhandahållas inför stämman hålls tillgängliga på Bolagets webbplats, www.nordicmines.se, hos Bolaget på Mäster Samuelsgatan 60, 8tr., 111 21 Stockholm och skickas kostnadsfritt till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid stämman.

* * *
Stockholm i december 2015
Nordic Mines AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Eva Kaijser, VD, 070 932 09 01   
Jonatan Forsberg, CFO, 0761 051 310

För mer information om Nordic Mines, vänligen se; www.nordicmines.se
 
Ovanstående information kan vara sådan information som Nordic Mines AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades klockan 10.00 den 14 december 2015.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Vid Laivagruvan i Finland producerades guld under åren 2011 till och med 2014. Fyndigheten är en av de största i Norden. Nordic Mines är medlem i SveMin och tillämpar dess rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Nordic Mines aktie är upptagen till handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista. Se även www.nordicmines.se.Pressmeddelande (PDF)

2015-12-14 Nordic Mines kallar till extra bolagsstämma för att välja ny styrelse

PRESSMEDDELANDE 14 DECEMBER 2015

Genom slutförandet av Nordic Mines AB (publ):s ("Nordic Mines" eller "Bolaget") nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare har Nordic Mines fått en ny huvudägare - Lau Su Holding AB ("Huvudägaren"), som nu äger 61,5 procent av aktierna i Bolaget. Huvudägaren kontrolleras av ett antal investerare med bakgrund inom bland annat gruvdrift samt finans- och investeringsverksamhet.

Huvudägaren har informerat Bolaget om sina avsikter att arbeta fram en strategi för långsiktigt värdeskapande där avsikten bland annat är att Nordic Mines ska drivas på en, utifrån ett internationellt perspektiv, kostnadsmässigt konkurrenskraftig nivå.

Huvudägaren har vidare informerat Bolaget om att dess investering är baserad på att:

 • Frigöra dolda värden i processverket
 • Uppnå operationell effektivitet i gruvdriften
 • Säkerställa finansiell ordning och avsluta pågående saneringsprogram i Nordic Mines finska dotterbolag
 • Konsolidera och integrera den nordiska guldgruvebranschen

På begäran från Huvudägaren kallar styrelsen för Nordic Mines nu till en extra bolagsstämma ("Bolagsstämman") för att bland annat välja en ny styrelse som speglar den nya ägarstrukturen i Bolaget. Huvudägaren har också meddelat att dess krav på den nyvalda styrelsen är att utarbeta en ny strategi för Bolaget framgent.

Bolagsstämman kommer att hållas i Stockholm den 7 januari 2016. Slutligt förslag avseende ny styrelse kommer att presenteras i vederbörlig tid inför Bolagsstämman.

Stockholm, 14 december 2015
Nordic Mines AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Eva Kaijser, VD, 070-932 09 01
Jonatan Forsberg, CFO, 076-105 13 10

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande klockan 08.30 den 14 december 2015.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Vid Laivagruvan i Finland producerades guld under åren 2011 till och med 2014. Fyndigheten är en av de största i Norden. Nordic Mines är medlem i SveMin och tillämpar dess rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Nordic Mines aktie är upptagen till handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista. Se även www.nordicmines.se.Pressmeddelande (PDF)

2015-12-14 Nordic Mines slutför förvärv av utestående bankskuld

PRESSMEDDELANDE 14 december 2015

Nordic Mines AB (publ) ("Nordic Mines" eller "Bolaget" och tillsammans med dess dotterbolag "Koncernen") meddelade genom pressmeddelande den 9 november 2015 att Bolaget och Bolagets långivare träffat ett slutligt avtal genom vilket Nordic Mines skulle förvärva långivarnas samtliga fordringar på Koncernen enligt befintliga projektfinansieringsavtal ("Bankskulden"). Bolaget har nu slutfört förvärvet av Bankskulden i enlighet med avtalet.

Köpet av Bankskulden innebär att: 

 • Bolaget förvärvar Bankskulden för en köpeskilling om 5 miljoner euro, motsvarande en ytterligare nedskrivning av de ursprungliga lånebeloppen med omkring 10 miljoner euro. Före den första nedskrivningen sommaren 2014 uppgick Bankskulden till drygt 45 miljoner euro.
 • Bolaget förvärvar de teckningsoptioner som innehas av långivarna, sådana teckningsoptioner motsvarar efter utnyttjande en ägarandel om 12 procent i Bolaget. Teckningsoptionerna kommer att makuleras av Bolaget.
 • Bolaget återfår full kontroll över de tillgångar som är pantsatta enligt projektfinansieringsavtalen.

Förvärvet av Bankskulden har finansierats genom den nu slutförda nyemissionen av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Bolaget ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket och de nya aktierna handlas på Nasdaq Stockholm sedan torsdagen den 10 december 2015.

Efter registrering av Företrädesemissionen uppgår antalet aktier och röster i Bolaget till 565 722 756 och Bolagets aktiekapital uppgår till 249 707 137,8611 kronor. Envar aktie med ett kvotvärde om cirka 0,4414 kronor.

Stockholm, 14 december 2015
Nordic Mines AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Eva Kaijser, VD, 070-932 09 01
Jonatan Forsberg, CFO, 076-105 13 10

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande klockan 08.00 den 14 december 2015.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Vid Laivagruvan i Finland producerades guld under åren 2011 till och med 2014. Fyndigheten är en av de största i Norden. Nordic Mines är medlem i SveMin och tillämpar dess rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Nordic Mines aktie är upptagen till handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista. Se även www.nordicmines.se.Pressmeddelande (PDF)

2015-12-01 Nordic Mines emissionslikvid inbetald

Ej för distribution, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig.

PRESSMEDDELANDE, 1 december 2015

Nordic Mines emissionslikvid inbetald

Inbetalningar uppgående till cirka 80 miljoner kronor har gjorts i Nordic Mines pågående företrädesemission varefter styrelsen har förklarat de uppställda emissionsvillkoren uppfyllda. Handeln med BTA i Nordic Mines förväntas inledas på Nasdaq Stockholm torsdagen den 3 december 2015.

Nordic Mines AB (publ) ("Nordic Mines" eller "Bolaget") har, såsom tidigare meddelats genom pressmeddelande den 13 november 2015, erhållit teckningsanmälningar i den pågående nyemissionen av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen") motsvarande cirka 80 miljoner kronor. Sedan inbetalningar av emissionslikvid i Företrädesemissionen, vid tidpunkten för detta pressmeddelande, gjorts till ett belopp uppgående till cirka 80 miljoner kronor har styrelsen gjort bedömningen att de uppställda emissionsvillkoren för Företrädesemissionen nu är uppfyllda. Bolaget fullföljer därmed Företrädesemissionen.

Arbetet med att boka ut betalda tecknade aktier ("BTA") till respektive VP-konton kommer nu att påbörjas. I samband härmed inleds också registreringen av Företrädesemissionen hos Bolagsverket.

Handeln med BTA i Nordic Mines förväntas inledas på Nasdaq Stockholm torsdagen den 3 december 2015. Så snart som möjligt efter att Bolagsverket har registrerat Företrädesemissionen kommer tilldelade BTA att omvandlas till nya aktier. Planerad sista dag för handel i BTA är fredagen den 4 december 2015. De nya aktierna i Nordic Mines förväntas bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm tidigast torsdagen den 10 december 2015.

Stockholm, 1 december 2015
Nordic Mines AB (publ)

Vid frågor, kontakta gärna:
Eva Kaijser, VD, 070-932 09 01
Jonatan Forsberg, CFO, 076-105 13 10

För mer information om Nordic Mines, vänligen se; www.nordicmines.se

Ovanstående information kan vara sådan information som Nordic Mines AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades klockan 14.15 den 1 december 2015.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Vid Laivagruvan i Finland producerades guld under åren 2011 till och med 2014. Fyndigheten är en av de största i Norden. Nordic Mines är medlem i SveMin och tillämpar dess rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Nordic Mines aktie är upptagen till handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista. Se även www.nordicmines.se.

VIKTIG INFORMATION
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Nordic Mines. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Nordic Mines kommer endast att ske genom det prospekt som kommer att offentliggöras av Nordic Mines på dess hemsida inom sinom tid.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, obetalda tecknade aktier, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Nordic Mines aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.Pressmeddelande (PDF)

2015-12-01 Nordic Mines informerar kring emissionslikvid

Ej för distribution, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig.

PRESSMEDDELANDE, 1 december 2015

Nordic Mines förväntas erhålla sista betalning av emissionslikvid under dagen. Bolaget återkommer med mer information så snart full betalning erhållits.

Nordic Mines AB (publ) har, såsom tidigare meddelats genom pressmeddelande den 13 november 2015, erhållit teckningsanmälningar i den pågående nyemissionen av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare motsvarande cirka 80 miljoner kronor.

Stockholm, 1 december 2015
Nordic Mines AB (publ)

Vid frågor, kontakta gärna:
Eva Kaijser, VD, 070-932 09 01
Jonatan Forsberg, CFO, 076-105 13 10

För mer information om Nordic Mines, vänligen se; www.nordicmines.se

Ovanstående information kan vara sådan information som Nordic Mines AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades klockan 10.30 den 1 december 2015.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Vid Laivagruvan i Finland producerades guld under åren 2011 till och med 2014. Fyndigheten är en av de största i Norden. Nordic Mines är medlem i SveMin och tillämpar dess rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Nordic Mines aktie är upptagen till handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista. Se även www.nordicmines.se.

VIKTIG INFORMATION
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Nordic Mines. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Nordic Mines kommer endast att ske genom det prospekt som kommer att offentliggöras av Nordic Mines på dess hemsida inom sinom tid.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, obetalda tecknade aktier, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Nordic Mines aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.Pressmeddelande (PDF)

2015-11-18 Nordic Mines aktie observationsnoteras

Ej för distribution, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig.

PRESSMEDDELANDE, 18 november 2015

Nasdaq Stockholm har efter dialog med Nordic Mines AB (publ) ("Nordic Mines" eller "Bolaget") beslutat att tillfälligt observationsnotera Nordic Mines aktie i avvaktan på inbetald emissionslikvid i Bolagets nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen").

Som framgår av pressmeddelande publicerat fredagen den 13 november 2015 och tilläggsprospekt offentliggjort den 16 november 2015 har Bolaget ingått avtal med Lau Su Holding AB ("Investeraren") varigenom detta bolag åtagit sig att teckna 233 500 000 nya aktier för ett belopp om 46 700 000 kronor. Åtagandet är inte säkerställt, men det indiska bolaget Royal Refinery Private Limited har ställt proprieborgen för dess uppfyllande. Enligt åtagandet ska betalning för de tecknade aktierna ske senast den 28 november 2015, vilket datum överenskommits till följd av att utförseltillstånd för valuta krävs från Indien. Förutsatt att åtagandet uppfylls (inklusive att betalning rättidigt skett), så har Investeraren därutöver, som vederlag för åtagandet, enligt avtalet rätt till en aktiebaserad ersättning motsvarande 114 419 495 nya aktier (vilka erläggs genom att ett kontantarvode om 22 883 899 kronor kvittas baserat på teckningskursen i emissionen). Åtagandet har inhämtats av Bolaget i syfte att säkerställa en tillräcklig anslutningsgrad i Företrädesemissionen. Avtalet, och den däri ingående åtagandeersättningen, har förhandlats fram mellan parterna. Flera olika investerare har kontaktats och även andra former av finansiering har sökts. Avtalet och villkoren däri har därigenom marknadsprövats.

Som framgår av Bolagets prospekt, vilket godkändes och registrerades av Finansinspektionen fredagen den 23 oktober 2015 samt offentliggjordes av Bolaget samma dag, har Bolaget (från och med dagen för prospektet) inte tillräckligt med rörelsekapital för att täcka sitt behov under de kommande tolv månaderna. Underskottet bedöms uppstå innan årsskiftet och om Bolaget misslyckas med en kapitalanskaffning genom Företrädesemissionen är det högst sannolikt att det skulle kunna leda till en ny företagsrekonstruktion, konkurs eller annan avveckling av Bolaget.

Prospekt och tilläggsprospektet finns tillgängligt på Nordic Mines hemsida (www.nordicmines.com) och på Evli Banks hemsida (www.evli.com).

Stockholm,18 november 2015
Nordic Mines AB (publ)

Vid frågor, kontakta gärna:
Eva Kaijser, VD, 070-932 09 01
Jonatan Forsberg, CFO, 076-105 13 10

För mer information om Nordic Mines, vänligen se; www.nordicmines.se

Ovanstående information kan vara sådan information som Nordic Mines AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades klockan 08.00 den 18 november 2015.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Vid Laivagruvan i Finland producerades guld under åren 2011 till och med 2014. Fyndigheten är en av de största i Norden. Nordic Mines är medlem i Svemin och tillämpar dess rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Nordic Mines aktie är upptagen till handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista. Se även www.nordicmines.se.

VIKTIG INFORMATION
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Nordic Mines. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Nordic Mines kommer endast att ske genom det prospekt som kommer att offentliggöras av Nordic Mines på dess hemsida inom sinom tid.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, obetalda tecknade aktier, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Nordic Mines aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.Pressmeddelande (PDF)

2015-11-16 Offentliggörande av ett tredje tilläggsprospekt avseende Nordic Mines företrädesemission

Ej för distribution, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig.

PRESSMEDDELANDE, 16 november 2015

Styrelsen i Nordic Mines AB (publ) ("Nordic Mines" eller "Bolaget") har upprättat ett tredje tilläggsprospekt till det prospekt som publicerades den 23 oktober 2015 avseende den företrädesemission som offentliggjordes den 21 september 2015. Det tredje tilläggsprospektet har upprättats med anledning av utfallet i företrädesemissionen och att Bolaget, om företrädesemissionen slutförs i enlighet med utfallet, får en huvudägare.

Tilläggsprospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Tilläggsprospektet finns nu tillgängligt på Nordic Mines hemsida (www.nordicmines.com) och på Evli Banks hemsida (www.evli.com). Tilläggsprospektet kan även beställas från Evli Bank i Stockholm under kontorstid på telefon 08-407 80 00.

Investerare som före offentliggörandet av detta Tilläggsprospekt har gjort en anmälan eller på annat sätt samtyckt till köp eller teckning av de värdepapper som omfattas av Prospektet har enligt 2 kap. 34 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument rätt att återkalla sin anmälan eller sitt samtycke till och med den 18 november 2015 (det vill säga inom två arbetsdagar från offentliggörandet av Tilläggsprospektet). Återkallelse ska ske skriftligen till Evli Bank Plc, Stockholmsfilial, Kungsgatan 27, 103 26 Stockholm, Sverige. Investerare som har tecknat aktier genom förvaltare ska kontakta sin förvaltare gällande återkallelse. Teckning som ej återkallas kommer förbli bindande och om investerare önskar kvarstå som tecknare av aktier behöver denne ej vidta några åtgärder.

Stockholm,16 november 2015
Nordic Mines AB (publ)

Vid frågor, kontakta gärna:
Eva Kaijser, VD, 070-932 09 01
Jonatan Forsberg, CFO, 076-105 13 10

För mer information om Nordic Mines, vänligen se; www.nordicmines.se

Ovanstående information kan vara sådan information som Nordic Mines AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades klockan 16.30 den 16 november 2015.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Vid Laivagruvan i Finland producerades guld under åren 2011 till och med 2014. Fyndigheten är en av de största i Norden. Nordic Mines är medlem i Svemin och tillämpar dess rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Nordic Mines aktie är upptagen till handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista. Se även www.nordicmines.se.

VIKTIG INFORMATION
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Nordic Mines. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Nordic Mines kommer endast att ske genom det prospekt som kommer att offentliggöras av Nordic Mines på dess hemsida inom sinom tid.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, obetalda tecknade aktier, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Nordic Mines aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.Pressmeddelande (PDF)

2015-11-13 Nordic Mines tillförs cirka 80 miljoner kronor i nyemission och får en ny industriell huvudägare

Ej för distribution, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig.

PRESSMEDDELANDE, 13 november 2015

Nordic Mines tillförs cirka 80 miljoner kronor i nyemission och får en ny industriell huvudägare

Teckningsanmälningar motsvarande cirka 80 miljoner kronor har inkommit i Nordic Mines AB (publ) ("Nordic Mines" eller "Bolaget") nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Styrelsen i Nordic Mines ("Styrelsen") gör därmed bedömningen att förutsättningarna för att nå en tillräcklig anslutningsgrad i Företrädesemissionen är goda och att samtliga villkor för Företrädesemissionen bör kunna uppfyllas. Nordic Mines kan då även fullgöra sina åtaganden enligt det avtal med Bolagets långivare som ingicks den 6 oktober 2015 om att Nordic Mines ska förvärva långivarnas samtliga fordringar på koncernbolag enligt befintliga projektfinansieringsavtal.

Förutsatt att inkomna teckningsanmälningar infrias får Nordic Mines en ny huvudägare i form av Lau Su Holding AB ("Investeraren") med en total ägarandel om 61,5 procent. Investeraren kontrolleras av ett antal investerare med bakgrund i bland annat den indiska guldbranschen. Bland investerarna kan nämnas raffinaderiet Royal Refinery Private Limited, vilket är baserat i Mumbai, Indien.

"Vi är nöjda med det preliminära utfallet av företrädesemissionen och stödet från såväl gamla aktieägare som från vår nya huvudägare. När emissionslikviden erhålls kan vi slutföra det avtal som träffats med bolagets långivare om förvärv av bankskulden och därmed återfå full kontroll över pantsatta tillgångar. Nordic Mines får nu en finansiell uthållighet i väntan på ett mer gynnsamt guldpris och även möjlighet att göra en strategisk resa tillsammans med vår nya ägarbas", säger Nordic Mines VD Eva Kaijser i en kommentar till emissionsutfallet.

Företrädesemissionen

Företrädesemissionen beslutades av Styrelsen den 20 september 2015 och godkändes den 21 oktober 2015 av Nordic Mines extra bolagsstämma.

Bolaget har nu erhållit anmälningar om teckning av nya aktier i Företrädesemissionen uppgående till 397 272 829 aktier, därutöver tillkommer 114 419 495 aktier vilka betalas genom kvittning av Investerarens aktiebaserade åtagandeersättning (se Åtagande om teckning av nya aktier nedan). Detta innebär att antalet aktier i Bolaget ökar till totalt 565 722 756 aktier och att Bolagets aktiekapital ökas med 5 116 923,24 kronor till 5 616 923,24 kronor. Av de för teckning anmälda aktierna har 150 377 749 aktier anmälts för teckning med företrädesrätt och 246 895 080 aktier har anmälts utan företrädesrätt.

Betalning

Betalningsavier kommer att skickas ut till aktietecknarna inom de närmsta dagarna. Betalning av emissionslikviden i Företrädesemissionen ska göras i enlighet med instruktion däri till ett särskilt konto hos Evli Bank. Emissionslikviden kommer att släppas till Bolaget först sedan erforderliga inbetalningar av emissionslikviden har erhållits, vilket beräknas ske omkring den 28 november 2015, varefter Företrädesemission kan slutföras.

När betalning för de nya aktierna gjorts kommer betalda tecknade aktier (BTA) bokas ut på respektive aktietecknares VP-konto. Detta beräknas ske först under vecka 49. Dessa BTA:s kommer att handlas på Nasdaq Stockholm. Så snart aktiekapitalökningen har registrerats av Bolagsverket kommer de BTA:s som erhållits att omvandlas till nya aktier.

De nya aktier som erhålls kommer att bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm.

Åtagande om teckning av nya aktier

Bolaget har ingått avtal med Investeraren som åtagit sig att teckna nya aktier för ett sammanlagt belopp om 46,7 miljoner kronor. Som vederlag för åtagandet har Investeraren enligt avtalet rätt till en aktiebaserad ersättning som kommer att erläggas genom kvittning mot ytterligare aktier i samband med Företrädesemissionens slutförande. Efter genomförd Företrädesemission, men ej inräknat aktier erhållna genom den aktiebaserade ersättningen, motsvarar Investerarens ägarandel 51,7 procent. Efter kvittning av den aktiebaserade ersättningen ökar Investerarens ägarandel efter genomförd Företrädesemission till 61,5 procent.

Investeraren har ansökt om och erhållit ett undantag från budplikt från Aktiemarknadsnämnden i och med att dess ägarandel kommer att överstiga 30 procent av rösterna i Bolaget till följd av ett infriande av dess åtagande i Företrädesemissionen (AMN 2015:35).

Ett tilläggsprospekt kommer att offentliggöras med anledning av informationen i detta pressmeddelande.

För ytterligare information kontakta:

Eva Kaijser, VD, 070-932 09 01

Jonatan Forsberg, CFO, 076-105 13 10

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande klockan 08.00 den 13 november 2015.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Vid Laivagruvan i Finland producerades guld under åren 2011 till och med 2014. Fyndigheten är en av de största i Norden. Nordic Mines är medlem i SveMin och tillämpar dess rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Nordic Mines aktie är upptagen till handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista. Se även www.nordicmines.se.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Nordic Mines. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Nordic Mines kommer endast att ske genom det prospekt som offentliggjorts av Nordic Mines på dess hemsida.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, obetalda tecknade aktier, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Nordic Mines aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.Pressmeddelande (PDF)

2015-11-09 Offentliggörande av ett andra tilläggsprospekt avseende Nordic Mines företrädesemission

Ej för distribution, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig

PRESSMEDDELANDE, 9 november 2015

Offentliggörande av ett andra tilläggsprospekt avseende Nordic Mines företrädesemission

Styrelsen i Nordic Mines AB (publ) ("Nordic Mines" eller "Bolaget") har upprättat ett andra tilläggsprospekt till det prospekt som publicerades den 23 oktober 2015 avseende den företrädesemission som offentliggjordes den 21 september 2015. Det andra tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att Bolaget har ingått slutligt avtal med Bolagets långivare om att Nordic Mines ska förvärva långivarnas samtliga fordringar på koncernbolag enligt befintliga projektfinansieringsavtal.

Tilläggsprospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Tilläggsprospektet finns nu tillgängligt på Nordic Mines hemsida (www.nordicmines.com) och på Evli Banks hemsida (www.evli.com). Tilläggsprospektet kan även beställas från Evli Bank i Stockholm under kontorstid på telefon 08-407 80 00. Särskild anmälningssedel för anmälan om teckning i företrädesemissionen finns att ladda ner på Evli Banks respektive Nordic Mines hemsidor.

Investerare som före offentliggörandet av detta Tilläggsprospekt har gjort en anmälan eller på annat sätt samtyckt till köp eller teckning av de värdepapper som omfattas av Prospektet har enligt 2 kap. 34 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument rätt att återkalla sin anmälan eller sitt samtycke till och med den 11 november 2015 (det vill säga inom två arbetsdagar från offentliggörandet av Tilläggsprospektet). Återkallelse ska ske skriftligen till Evli Bank Plc, Corporate Finance, Kungsgatan 27, 103 26 Stockholm, Sverige. Investerare som har tecknat aktier genom förvaltare ska kontakta sin förvaltare gällande återkallelse. Teckning som ej återkallas kommer förbli bindande och om investerare önskar kvarstå som tecknare av aktier behöver denne ej vidta några åtgärder.

Stockholm, 9 november 2015
Nordic Mines AB (publ)

Vid frågor, kontakta gärna:
Eva Kaijser, VD, 070-932 09 01
Jonatan Forsberg, CFO, 076-105 13 10
För mer information om Nordic Mines, vänligen se; www.nordicmines.se

Ovanstående information kan vara sådan information som Nordic Mines AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades klockan 12.15 den 9 november 2015.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Vid Laivagruvan i Finland producerades guld under åren 2011 till och med 2014. Fyndigheten är en av de största i Norden. Nordic Mines är medlem i Svemin och tillämpar dess rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Nordic Mines aktie är upptagen till handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista. Se även www.nordicmines.se.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Nordic Mines. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Nordic Mines kommer endast att ske genom det prospekt som kommer att offentliggöras av Nordic Mines på dess hemsida inom sinom tid.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, obetalda tecknade aktier, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Nordic Mines aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.Pressmeddelande (PDF)

2015-11-09 Nordic Mines avtal med bankerna klart

Ej för distribution, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig.

PRESSMEDDELANDE 9 november 2015

Nordic Mines AB (publ) ("Nordic Mines", "Bolaget" eller "Koncernen") har träffat ett slutligt avtal med Bolagets långivare om att Nordic Mines ska förvärva långivarnas samtliga fordringar på koncernbolag enligt befintliga projektfinansieringsavtal. Därmed bekräftas principöverens­kommelsen som tidigare offentliggjorts genom pressmeddelande den 21 september 2015. Bolaget genomför nu en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen") och Nordic Mines avsikt är att finansiera köpet genom Företrädesemissionen. Avtalet med Bolagets långivare innebär:

 • Bolaget förvärvar långivarnas samtliga fordringar på koncernbolag enligt befintliga projektfinansieringsavtal för en köpeskilling om 5 miljoner euro. Detta motsvarar en ytterligare nedskrivning av de ursprungliga lånebeloppen med omkring 10 miljoner euro. Före den första nedskrivningen sommaren 2014 var den utestående skulden drygt 45 miljoner euro.
 • Avtalet omfattar även utestående teckningsoptioner som innehas av långivarna motsvarande en ägarandel om 12 procent.
 • Nordic Mines återfår genom köpet full kontroll över de tillgångar som är pantsatta enligt projektfinansieringsavtalen.

Bolagets skyldighet att genomföra förvärvet är villkorad av att Bolagets styrelse beslutar och offentliggör att emissionsvillkoren för Företrädesemissionen har blivit uppfyllda. Om detta villkor inte är uppfyllt senast den 4 december 2015 eller förvärvet inte har slutförts den 13 december 2015 kan avtalet sägas upp. Avtalet kan också sägas upp tidigare om Bolaget inte erhåller anmälningar om teckning av aktier i Företrädesemissionen motsvarande minst köpeskillingen och det inte finns skälig anledning att tro att Bolaget kommer att erhålla anmälningar om teckning eller säkra annan finansiering som är acceptabel för långivarna sammanlagt uppgående till minst köpeskillingen senast den 13 november 2015.

För Företrädesemissionen gäller bland annat följande villkor:

 • Teckningskursen har fastställts till 20 öre per aktie.
 • Företrädesemissionen tillför vid full teckning Bolaget drygt 108 miljoner kronor före emissionskostnader.
 • Teckningsperioden löper till och med måndagen den 9 november 2015.

Prospekt och anmälningssedel (med eller utan teckningsrätt) finns tillgängliga på Nordic Mines hemsida; www.nordicmines.se. Ett tilläggsprospekt kommer att offentliggöras med anledning av det avtal som träffats med långivarna.

Nordic Mines har engagerat Evli Bank och PWC Corporate Finance Debt & Capital Advisory såsom finansiella rådgivare.

För ytterligare information kontakta:
Eva Kaijser, VD, 070-932 09 01
Jonatan Forsberg, CFO, 076-105 13 10

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande klockan 08.00 den 9 november 2015.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Vid Laivagruvan i Finland producerades guld under åren 2011 till och med 2014. Fyndigheten är en av de största i Norden. Nordic Mines är medlem i Svemin och tillämpar dess rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Nordic Mines aktie är upptagen till handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista. Se även www.nordicmines.se.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Nordic Mines. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Nordic Mines kommer endast att ske genom det prospekt som offentliggjorts av Nordic Mines på dess hemsida.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, obetalda tecknade aktier, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Nordic Mines aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.Pressmeddelande (PDF)

2015-11-02 Offentliggörande av tilläggsprospekt avseende Nordic Mines företrädesemission

Ej för distribution, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig.

PRESSMEDDELANDE, 2 november 2015

Styrelsen i Nordic Mines AB (publ) ("Nordic Mines" eller "Bolaget") har upprättat ett tilläggsprospekt till det prospekt som publicerades den 23 oktober 2015 avseende den företrädesemission som offentliggjordes den 21 september 2015. Tilläggsprospektet har upprättats i samband med publiceringen av Nordic Mines delårsrapport för perioden januari - september 2015.

Tilläggsprospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Tilläggsprospektet finns nu tillgängligt på Nordic Mines hemsida (www.nordicmines.com) och på Evli Banks hemsida (www.evli.com). Tilläggsprospektet kan även beställas från Evli Bank i Stockholm under kontorstid på telefon 08-407 80 00. Särskild anmälningssedel för anmälan om teckning i företrädesemissionen finns att ladda ner på Evli Banks respektive Nordic Mines hemsidor.

Stockholm, 2 november 2015
Nordic Mines AB (publ)

Vid frågor, kontakta gärna:

Eva Kaijser, VD, 070-932 09 01
Jonatan Forsberg, CFO 076-105 13 10

För mer information om Nordic Mines, vänligen se; www.nordicmines.se

Ovanstående information kan vara sådan information som Nordic Mines AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades klockan 14.30 den 2 november 2015.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Vid Laivagruvan i Finland producerades guld under åren 2011 till och med 2014. Fyndigheten är en av de största i Norden. Nordic Mines är medlem i Svemin och tillämpar dess rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Nordic Mines aktie är upptagen till handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista. Se även www.nordicmines.se.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Nordic Mines. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Nordic Mines kommer endast att ske genom det prospekt som kommer att offentliggöras av Nordic Mines på dess hemsida inom sinom tid.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, obetalda tecknade aktier, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Nordic Mines aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.Pressmeddelande (PDF)

2015-10-30 NORDIC MINES AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Tredje kvartalet 2015

 • Intäkter uppgick som en följd av produktionsstoppet vid Laivagruvan till 0,0 Mkr (1,3 Mkr).
 • Rörelseresultatet uppgick som en följd av produktionsstoppet vid Laivagruvan till -12,6 Mkr (406,7 Mkr till följd av ackordsvinster).
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -15,6 Mkr (235,9), motsvarande -0,29 kr (15,54 kr) per aktie.
 • Periodens totalresultat uppgick till -13,8 Mkr (224,3 Mkr), motsvarande -0,26 kr (14,78 kr) per aktie.
 • Likvida medel uppgick vid periodens slut till 21,1 Mkr (40,7 Mkr, 30 juni 2015).
 • Eget kapital uppgick vid periodens slut till 390,0 Mkr (403,8 Mkr, 30 juni 2015).
 • En principöverenskommelse har träffats med den lokala gruventreprenören Ab Tallqvist Infra Oy om framtida entreprenaddrift av Laivagruvan.
 • Nordic Mines Oy har genomfört samarbetsförhandlingar med representanter för de anställda vid Laivagruvan i syfte att uppnå ytterligare kostnadsbesparingar i närtid. Nordic Mines AB (publ) ("Nordic Mines" eller "Bolaget") har därutöver även initierat ytterligare ett antal åtgärder för att sänka Bolagets löpande kostnader. De sammantagna åtgärderna reducerar Bolagets totala löpande driftskostnader med omkring en tredjedel. Genom renodling och effektivisering reduceras Bolagets kostnader för overhead med omkring 50 procent.
 • Tom Söderman har, på egen begäran, valt att sluta sin tjänst som General manager vid Laivagruvan och ersätts tillsvidare av Bolagets nuvarande prospekteringschef Peter Finnäs från och med 1 november 2015.
 • Nordic Mines har genomfört den av årsstämman beslutade sammanläggningen av aktier (omvänd split) 1:100.
 • Nordic Mines har nått en principöverenskommelse med Bolagets långivare om att Nordic Mines ska köpa långivarnas samtliga fordringar på koncernbolag enligt befintligt projektfinansieringsavtal.
 • Nordic Mines styrelse har, under förutsättning av den extra bolagsstämmans godkännande ("Stämman"), beslutat om nyemission med företräde för nuvarande aktieägare ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen görs i syfte att finansiera köpet av långivarna samtliga fordringar på koncernbolag samt att finansiera bolaget i minst 12 månader framöver i väntan på mer gynnsamma externa faktorer i form av främst guldpris och valutakurser.

Januari - september 2015

 • Intäkter uppgick som en följd av produktionsstoppet vid Laivagruvan till 0,0 Mkr (62,9 Mkr).
 • Rörelseresultatet uppgick till -67,3 Mkr (343,8 Mkr).
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -76,1 Mkr (-172,3 Mkr), motsvarande -1,41 kr (23,5 kr) per aktie.
 • Periodens totalresultat uppgick till -76,8 Mkr (154,5 Mkr), motsvarande -1,42 kr (21,06 kr) per aktie.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Bolaget har hållit extra bolagsstämma den 21 oktober 2015. Där beslutades att godkänna styrelsens förslag till Företrädesemission.
 • Ordförande och samtliga ledamöter i Nordic Mines styrelse har meddelat att de har för avsikt att teckna aktier i Nordic Mines Företrädesemission och i förekommande fall motsvarande minst sina respektive pro rata-andelar. Även VD Eva Kaijser har meddelat att hon har för avsikt att teckna aktier i Företrädesemissionen.

För ytterligare information kontakta:

Eva Kaijser, CEO, +46 70 932 09 01
Jonatan Forsberg, CFO, +46 76 105 13 10

För mer information om Nordic Mines, vänligen se; www.nordicmines.se
Ovanstående information kan vara sådan information som Nordic Mines AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades klockan 08.00 den 30 oktober 2015.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag med mål att bli en av Nordens och Europas ledande guldproducenter och en förebild inom miljöarbete. I Laivagruvan i Finland påbörjades guldproduktionen i slutet av 2011. Fyndigheten är en av de största i Norden. Prospektering bedrivs i Finland och Sverige. Nordic Mines grundades 2005 och har över 100 anställda med huvudkontor i Uppsala. Aktien är upptagen till notering på Nasdaq OMX Small Cap-lista. Se även www.nordicmines.se Delårsrapport jan - sept 2015 Nordic Mines AB (publ)

2015-10-29 Styrelse och VD tecknar aktier i Nordic Mines Företrädesemission

PRESSMEDDELANDE 29 oktober 2015

Ordförande och samtliga ledamöter i Nordic Mines styrelse har meddelat att de har för avsikt att teckna aktier i Nordic Mines Företrädesemission och i förekommande fall motsvarande minst sina respektive pro rata-andelar. Även VD Eva Kaijser har meddelat att hon har för avsikt att teckna aktier i Företrädesemissionen.

Företrädesemissionen tillför vid full teckning Bolaget drygt 108 miljoner kronor före emissionskostnader. Teckningstiden löper från och med den 26 oktober 2015 till och med den 9 november 2015, eller sådan senare dag som beslutas av styrelsen.

För ytterligare information kontakta:
Eva Kaijser, VD, 070-932 09 01
Jonatan Forsberg, CFO, 076-105 13 10

För mer information om Nordic Mines, vänligen se; www.nordicmines.se.

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande klockan 15.00 den 29 augusti 2015.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Vid Laivagruvan i Finland producerades guld under åren 2011 till och med 2014. Fyndigheten är en av de största i Norden. Nordic Mines är medlem i Svemin och tillämpar dess rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Nordic Mines aktie är upptagen till handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista. Se även www.nordicmines.se.Pressmeddelande (PDF)

2015-10-23 Offentliggörande av prospekt, innehållande ny finansiell information, avseende Nordic Mines företrädesemission

Ej för distribution, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig

PRESSMEDDELANDE, 23 oktober 2015

Styrelsen i Nordic Mines AB (publ) ("Nordic Mines" eller "Bolaget") har upprättat ett prospekt avseende den företrädesemission som offentliggjordes den 21 september 2015 och som beslutades av den extra bolagsstämman i Bolaget den 21 oktober 2015. Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet finns nu tillgängligt på Nordic Mines hemsida (www.nordicmines.com) och på Evli Banks hemsida (www.evli.com). Prospektet kan även beställas från Evli Bank i Stockholm under kontorstid på telefon 08-407 80 00. Särskild anmälningssedel för anmälan om teckning i företrädesemissionen finns att ladda ner på Evli Banks respektive Nordic Mines hemsidor.

Bolaget offentliggör i prospektet skuldsättning, eget kapital samt nettoskuldsättning per den 30 september 2015. De kortfristiga räntebärande skulderna uppgår till 2,3 miljoner kronor, de långfristiga räntebärande skulderna uppgår till 132,7 miljoner kronor och det egna kapitalet uppgår till 389,9 miljoner kronor. Nettoskuldsättningen uppgår till 105,6 miljoner kronor. Bolagets likvida medel per samma datum uppgår till 21,1 miljoner kronor.

Emissionsvillkor och villkor för anmälan om teckning

I syfte att skydda aktieägarna från att tillföra kapital till Bolaget annat än om tillräcklig anslutning nås i företrädesemissionen är företrädesemissionen villkorad dels av att en tillräcklig anslutningsgrad i företrädesemissionen, enligt styrelsen bedömning, kan uppnås och dels av att Bolaget och bankkonsortiet träffar, enligt styrelsens bedömning, erforderliga överenskommelser avseende förvärv av långivarnas samtliga fordringar på koncernbolag enligt projektfinansieringsavtalen och att överenskommelserna, enligt styrelsens bedömning, kan förväntas genomföras på avsett sätt. Anmälningarna om teckning är villkorade av att emissionsvillkoren uppfylls.

Emissionslikviden

Emissionslikviden planeras användas till:

 • Motsvarande 5 miljoner euro för köp av långivarnas samtliga fordringar på koncernbolag.
 • Cirka 3 miljoner euro för att finansiera Bolaget 12 månader framöver i väntan på mer gynnsamma externa faktorer i form av främst guldpris och valutakurser.
 • Överskjutande emissionslikvid tillför Bolaget ytterligare finansiell uthållighet samt möjlighet till värdehöjande aktiviteter, främst vid Laivagruvan.

Företrädesemissionen tillför vid full teckning Bolaget drygt 108 miljoner kronor före emissionskostnader. För att anslutningsgraden ska bedömas som tillräcklig är det, vid tidpunkten för offentliggörande av prospektet, styrelsens uppfattning att Företrädesemissionen ska tillföra Bolaget minst omkring 80 miljoner kronor före löpande emissionskostnader (dvs. motsvarande en minsta teckningsvolym om totalt omkring 80 miljoner kronor med tillägg för från den 16 oktober 2015 obetalda emissionskostnader), dock att styrelsen ska kunna beakta även annan finansiering (inklusive lånefinansiering) som tillsammans med emissionslikviden uppgår till minst omkring 80 miljoner kronor före löpande emissionskostnader.

Stockholm, 23 oktober 2015
Nordic Mines AB (publ)

Vid frågor, kontakta gärna:
Eva Kaijser, VD, 070-932 09 01

För mer information om Nordic Mines, vänligen se; www.nordicmines.se

Ovanstående information kan vara sådan information som Nordic Mines AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades klockan 17.45 den 23 oktober 2015.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Vid Laivagruvan i Finland producerades guld under åren 2011 till och med 2014. Fyndigheten är en av de största i Norden. Nordic Mines är medlem i Svemin och tillämpar dess rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Nordic Mines aktie är upptagen till handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista. Se även www.nordicmines.se.

VIKTIG INFORMATION
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Nordic Mines. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Nordic Mines kommer endast att ske genom det prospekt som kommer att offentliggöras av Nordic Mines på dess hemsida inom sinom tid.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering
eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, obetalda tecknade aktier, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Nordic Mines aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.Pressmeddelande (PDF)

2015-10-21 Kommuniké från Nordic Mines extra bolagsstämma

PRESSMEDDELANDE, 21 oktober 2015

Nordic Mines AB (publ) ("Bolaget" eller "Nordic Mines") höll tidigare idag extra bolagsstämma i Stockholm.

Bolagsstämman i beslutade att godkänna styrelsens beslut av den 20 september 2015 om en företrädesemission till Bolagets aktieägare av högst 540 304 320 aktier till en teckningskurs om 0,20 kronor och med 22 oktober 2015 som avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter.

Bolagsstämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, om följande till företrädesemissionen sammanhängande åtgärder:

 1. ändring av aktiekapitalsgränserna i Bolagets bolagsordning för att möjliggöra minskningen av Bolagets aktiekapital,
 2. minskning av Bolagets aktiekapital i syfte att minska aktiernas kvotvärde för att underlätta företrädesemissionen,
 3. ändring av gränserna för aktiekapital och antal aktier i Bolagets bolagsordning för att möjliggöra företrädesemissionen,
 4. ändring av aktiekapitalsgränserna i Bolagets bolagsordning för att möjliggöra fondemissionen, samt
 5. fondemission för att underlätta registreringen av minskningen av Bolagets aktiekapital.

Bolagsstämman beslutade utöver ovan även, i enlighet med styrelsens förslag, om ett villkorat emissionsbemyndigande för styrelsen.

För mer information samt bakgrund och motiv för emissionsbeslutet, vänligen se bolagets pressmeddelande från den 21 september 2015.

För ytterligare information kontakta:

Eva Kaijser, VD, 0709 320 901

Jonatan Forsberg, CFO, 0761 051 310

För mer information om Nordic Mines, vänligen se; www.nordicmines.se.

Ovanstående information kan vara sådan information som Nordic Mines ska offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande klockan 13:00 den 21 oktober 2015.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Vid Laivagruvan i Finland producerades guld under åren 2011 till och med 2014. Fyndigheten är en av de största i Norden. Nordic Mines är medlem i SveMin och tillämpar dess rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Nordic Mines aktie är upptagen till handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista. Se även www.nordicmines.se.Pressmeddelande (PDF)

2015-10-21 Nordic Mines informerar

PRESSMEDDELANDE, 21 oktober 2015

Idag, den 21 oktober 2015, håller Nordic Mines AB (publ) ("Nordic Mines" eller "Bolaget") extra bolagsstämma ("Stämman") med anledning av styrelsens beslut om nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare under förutsättning av Stämmans efterföljande godkännande ("Företrädesemissionen"). Med anledning av Företrädesemissionen har Bolaget även valt att tidigarelägga Bolagets finansiella rapport för det tredje kvartalet till den 30 oktober 2015. På Stämman kommer Bolagets VD Eva Kaijser att hålla en företagspresentation där hon utvecklar de överväganden Nordic Mines gjort kring Företrädesemissionen samt Bolagets nuvarande aktiviteter och strategi framöver, däribland följande:

 • För att erhålla ytterligare finansiell uthållighet i väntan på mer gynnsamma externa faktorer, i form av bland annat guldpris och valutakurser, som erfordras för att återuppta Laivagruvan i drift har Nordic Mines initierat ett antal åtgärder för att sänka Bolagets totala löpande kostnader. Dessa åtgärder inkluderar de kostnadsbesparingar vid Laivagruvan som beskrivs närmare i pressmeddelande den 13 augusti 2015. Det är Bolagets förhoppning att åtgärderna vid full effekt reducerar Bolagets totala löpande driftskostnader med omkring en tredjedel. Genom renodling och effektivisering reduceras Bolagets kostnader för overhead med omkring 50 procent.
 • Laivagruvans General manager Tom Söderman har, som tidigare meddelats, på egen begäran valt att avsluta sin tjänst. Bolagets nuvarande prospekteringschef Peter Finnäs ersätter tillsvidare Tom Söderman såsom tillförordnad General Manager från och med 1 november 2015.
 • Nordic Mines gör i dagsläget bedömningen att ett guldpris i storleksordningen 1 200 euro per troy ounce erfordras för att återstarta Laivagruvan som ett fristående guldprojekt med tillräckligt god lönsamhet samt med möjlighet till framtida lånefinansiering.
 • För att i ett senare skede finansiera en återstart av Laivagruvan gör Bolaget idag bedömningen att ett ytterligare kapitaltillskott i storleksordningen cirka 20 miljoner euro utöver Företrädesemissionen erfordras varav cirka halva beloppet avser att finansiera rörelsekapital i samband med återstarten. Resterande del avser initiala investeringar samt en likviditetsreserv för oförutsedda kostnader och administration. Finansieringen antas ske genom en kombination av skuldfinansiering samt ytterligare tillskott av eget kapital.
 • Bolaget ser framöver möjligheter att stärka Laivaprojektet genom samarbeten och strukturaffärer med andra aktörer inom den nordiska guldgruvbranschen. Nordic Mines bedömer att guldkoncentrat från flera nordiska guldgruvor kan raffineras i Nordic Mines anrikningsverk och därmed förädla slutprodukten från guldkoncentrat till dorétackor med en förbättrad lönsamhet som följd. Det finns även tydliga synergier i form av inköpsoptimering och effektiviserad administration.
 • Med hänsyn till läget i branschen och de omvärldsfaktorer som påverkar branschen så kommer styrelsen att löpande utvärdera och överväga strategiska samarbeten och sammanslagningar samt även avyttringar av hela eller delar utav Laivaprojektet om det bedöms vara till gagn för Bolagets aktieägare.

Stämman hålls mot bakgrund av den finansieringslösning som Bolaget tidigare presenterat, vilken innebär att Nordic Mines har nått en principöverenskommelse med Bolagets långivare om att Nordic Mines ska förvärva långivarnas samtliga fordringar på koncernbolag enligt befintliga projektfinansieringsavtal. Principöverenskommelsen innebär bland annat:

 • Bolaget förvärvar långivarnas samtliga fordringar på koncernbolag enligt projektfinansieringsavtalen för en köpeskilling om cirka 5 miljoner euro. Detta motsvarar en ytterligare nedskrivning av de ursprungliga lånebeloppen med omkring 10 miljoner euro. Den ursprungliga skulden var på drygt 45 miljoner euro.
 • Överenskommelsen omfattar även utestående teckningsoptioner som innehas av långivarna motsvarande en ägarandel om 12 procent och tillhörande skuldebrev.
 • Nordic Mines återfår genom köpet full kontroll över de tillgångar som är pantsatta enligt projektfinansieringsavtalen.

Köpet finansieras genom Företrädesemissionen som vid full teckning tillför Bolaget omkring 108 miljoner kronor. Emissionslikviden från Företrädesemissionen planeras att användas till:

 • Motsvarande 5 miljoner euro för köp av långivarnas samtliga fordringar på koncernbolag.
 • Cirka 3 miljoner euro för att finansiera Bolaget 12 månader framöver i väntan på mer gynnsamma externa faktorer i form av främst guldpris och valutakurser.
 • Överskjutande emissionslikvid tillför Bolaget ytterligare finansiell uthållighet samt möjlighet till värdehöjande aktiviteter, främst vid Laivagruvan.

Principöverenskommelsen med Bolagets långivare är villkorad av full avtalsdokumentation, att formella interna beslut om godkännande av överenskommelsen fattas av respektive bank samt att Bolaget tillförs medel för köpeskillingen.

Nordic Mines har engagerat Evli Bank och PWC Corporate Finance Debt & Capital Advisory såsom finansiella rådgivare.

Kommande informationstillfällen

Extra bolagsstämma 21 oktober 2015
Finansiell rapport tredje kvartalet 2015  30 oktober 2015

   
För ytterligare information kontakta:
Eva Kaijser, VD, 070-932 09 01

För mer information om Nordic Mines, vänligen se; www.nordicmines.se.

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande klockan 08.00 den 21 oktober 2015.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Vid Laivagruvan i Finland producerades guld under åren 2011 till och med 2014. Fyndigheten är en av de största i Norden. Nordic Mines är medlem i Svemin och tillämpar dess rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Nordic Mines aktie är upptagen till handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista. Se även www.nordicmines.se.Pressmeddelande (PDF)

2015-10-19 Sista handelsdag i Nordic Mines aktie med företrädesrätt att delta i företrädesemissionen är den 20 oktober 2015

PRESSMEDDELANDE, 19 oktober 2015

Nordic Mines AB (publ) ("Bolaget" eller "Nordic Mines") offentliggjorde den 21 september 2015 att styrelsen, under förutsättning av extra bolagsstämmans godkännande, beslutat bland annat om en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). 

Slutliga villkor för Företrädesemissionen offentliggjordes den 16 oktober 2015 enligt följande:

 • Aktiekapitalet ska ökas med högst 5 403 043,20 kronor.
 • Antalet aktier ska ökas med högst 540 304 320.
 • För varje på avstämningsdagen innehavd aktie ska 10 teckningsrätter erhållas och 1 teckningsrätt berättigar till teckning av 1 ny aktie.
 • För varje ny aktie ska 20 öre betalas.

För Företrädesemissionen ska följande preliminära tidplan gälla:

20 oktober 2015 Sista handelsdagen i aktien med företrädesrätt att delta i Företrädesemissionen
21 oktober 2015 Första handelsdagen i aktien utan företrädesrätt att delta i Företrädesemissionen
21 oktober 2015 Extra bolagsstämma tar ställning till styrelsens beslut om Företrädesemission
22 oktober 2015 Avstämningsdag för att delta i Företrädesemissionen. Aktieägare som denna dag är
registrerade i Nordic Mines aktiebok kommer att erhålla teckningsrätter för
deltagande i Företrädesemissionen
23 oktober 2015 Beräknad dag för offentliggörande av prospektet
26 oktober -
5 november 2015   
Handel med teckningsrätter
26 oktober -
9 november 2015
Teckningsperiod

Kallelsen till den extra bolagsstämman finns tillgänglig på Nordic Mines hemsida, www.nordicmines.se.

För ytterligare information kontakta:

Eva Kaijser, VD, 0709 320 901

Jonatan Forsberg, CFO, 0761 051 310

För mer information om Nordic Mines, vänligen se; www.nordicmines.se.

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande klockan 08.00 den 19 oktober 2015.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Vid Laivagruvan i Finland producerades guld under åren 2011 till och med 2014. Fyndigheten är en av de största i Norden. Nordic Mines är medlem i SveMin och tillämpar dess rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Nordic Mines aktie är upptagen till handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista. Se även www.nordicmines.se.

VIKTIG INFORMATION
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Nordic Mines. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Nordic Mines kommer endast att ske genom det prospekt som kommer att offentliggöras av Nordic Mines på dess hemsida inom sinom tid.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering
eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, obetalda tecknade aktier, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Nordic Mines aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.Pressmeddelande (PDF)

2015-10-16 Styrelsen för Nordic Mines fastställer slutliga villkor för företrädesemission om minst 80 miljoner kronor

PRESSMEDDELANDE, 16 oktober 2015

Styrelsen för Nordic Mines AB (publ) ("Bolaget" eller "Nordic Mines") offentliggjorde den 21 september 2015 att styrelsen, under förutsättning av extra bolagsstämmans godkännande, beslutat bland annat om en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen") och en riktad nyemission av aktier.

Styrelsen har nu fastställt de slutgiltiga villkoren för (i) Företrädesemissionen (punkt 7 d) i den föreslagna dagordningen) och (ii) den därmed sammanhängande bolagsordningsändringen (punkt 7 c) i den föreslagna dagordningen), enligt nedan. Samtidigt har styrelsen efter att ha utvärderat förutsättningarna för kapitalanskaffningen beslutat att återkalla den riktade nyemissionen (punkt 7 e) i den föreslagna dagordningen).

Den extra bolagsstämman hålls i Stockholm den 21 oktober 2015, kl. 9.30. Kallelsen till den extra bolagsstämman finns tillgänglig på Nordic Mines hemsida, www.nordicmines.se.

Slutliga villkor, m.m.
7 c) Ändring av bolagsordningen
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att bestämmelserna i §§ 4 och 5 i Bolagets bolagsordning gällande gränserna för aktiekapitalet respektive antal aktier ska ha följande lydelse.

Gränserna för aktiekapitalet (§ 4 i bolagsordningen)
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 000 000 kronor respektive inte överstiga 8 000 000 kronor.

Gränserna för antalet aktier (§ 5 i bolagsordningen)
Antalet aktier skall vara lägst 200 000 000 stycken och högst 800 000 000 stycken.

7 d) Företrädesemissionen
Styrelsen har beslutat om följande villkor rörande Företrädesemissionen:

 • Aktiekapitalet ska ökas med högst 5 403 043,20 kronor.
 • Antalet aktier ska ökas med högst 540 304 320.
 • För varje på avstämningsdagen innehavd aktie ska 10 teckningsrätter erhållas och 1 teckningsrätt berättigar till teckning av 1 ny aktie.
 • För varje ny aktie ska 20 öre betalas.

Teckningskursen motsvarar en rabatt om cirka 24 procent jämfört med den teoretiska aktiekursen efter avskiljandet av teckningsrätter (TERP), baserat på stängningskursen för Nordic Mines aktie den 15 oktober 2015 på Nasdaq Stockholm. I förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen de 30 senaste handelsdagarna för Nordic Mines aktie på Nasdaq Stockholm fram till och med den 15 oktober 2015 motsvarar teckningskursen en rabatt om cirka 79 procent.

Företrädesemission är villkorad av (i) att Bolaget och koncernens långivare träffar, enligt styrelsens bedömning, erforderliga överenskommelser avseende samtliga fordringar på koncernbolag enligt befintligt projektfinansieringsavtal och att överenskommelserna, enligt styrelsens bedömning, kan förväntas genomföras på avsett sätt och (ii) att en tillräcklig anslutningsgrad i Företrädesemissionen enligt styrelsens bedömning kan uppnås.

Företrädesemissionen tillför vid full teckning Bolaget drygt 108 miljoner kronor före emissionskostnader. För att anslutningsgraden ska bedömas som tillräcklig är det, vid tidpunkten för offentliggörande av detta pressmeddelande, styrelsens uppfattning att Företrädesemissionen ska tillföra Bolaget minst omkring 80 miljoner kronor före löpande emissionskostnader, dock att styrelsen ska kunna beakta även annan finansiering (inklusive lånefinansiering) som tillsammans med emissionslikviden uppgår till minst omkring 80 miljoner kronor före löpande emissionskostnader.

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för erhållande av teckningsrätter är den 22 oktober 2015. Teckningstiden löper från och med den 26 oktober 2015 till och med den 9 november 2015. Styrelsen har dock bemyndigats att om så erfordras förlänga teckningstiden.

För ytterligare information kontakta:
Eva Kaijser, VD, 0709 320 901
Jonatan Forsberg, CFO, 0761 051 310

För mer information om Nordic Mines, vänligen se; www.nordicmines.se.

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande klockan 08.00 den 16 oktober 2015.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Vid Laivagruvan i Finland producerades guld under åren 2011 till och med 2014. Fyndigheten är en av de största i Norden. Nordic Mines är medlem i SveMin och tillämpar dess rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Nordic Mines aktie är upptagen till handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista. Se även www.nordicmines.se.Slutliga emissionsvillkor

2015-09-30 Offentliggörande av förändring av det totala antalet aktier och röster i Nordic Mines

PRESSMEDDELANDE, 30 SEPTEMBER 2015

Det totala antalet aktier och röster i Nordic Mines AB (publ) uppgår per den 30 september 2015 till 54 030 432.

Minskningen av antalet aktier och röster under september 2015 är föranledd av den sedan tidigare beslutade och offentliggjorda sammanläggningen (omvänd split) av bolagets aktier, med förhållandet 1:100, vilken registrerades hos Bolagsverket den 10 september 2015.

För ytterligare information kontakta:

Eva Kaijser, CEO, +46 70 932 09 01
Jonatan Forsberg, CFO, +46 76 105 13 10

För mer information om Nordic Mines, vänligen se www.nordicmines.se

Ovanstående information har offentliggjorts enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades klockan 08.00 den 30 september 2015.Offentliggörande av förändring av aktier & röster i NOMI

2015-09-21 Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ)

 

Aktieägarna i Nordic Mines AB (publ), organisationsnummer 556679-1215 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 21 oktober 2015 klockan 09.30 på Restaurang Locanda, Mäster Samuelsgatan 60, i Stockholm. Insläpp till stämman sker från klockan 09.15. Enklare frukost serveras i samband med stämman.

A.     Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska:

 1. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 15 oktober 2015;
   
 2. dels senast klockan 15.00 torsdagen den 15 oktober 2015 anmäla sig till Bolaget antingen per post: Nordic Mines AB (publ), Mäster Samuelsgatan 60, 8tr., 111 21 Stockholm, per telefon: 08-505 165 00 eller per e-post: info@nordicmines.se.

I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträden (högst två). Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

B.     Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta vid stämman, dessutom tillfälligt låta inregistrera sina aktier i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast torsdagen den 15 oktober 2015, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste begära omregistrering hos förvaltaren.

C.     Ombud m.m.

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren underskriven och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas fullmakten. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven postadress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.nordicmines.se.

D.     Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande på stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Dagordningens godkännande
 7. Beslut om:
  1. ändring av bolagsordningen;
  2. minskning av aktiekapital utan indragning av aktier för avsättning till fritt eget kapital;
  3. ändring av bolagsordningen;
  4. godkännande av styrelsens beslut om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna;
  5. godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission;
  6. ändring av bolagsordningen; och
  7. fondemission utan utgivande av nya aktier
 8. Emissionsbemyndigande
 9. Stämmans avslutande

E.     Förslag till beslut

Punkt 2 Val av ordförande vid stämman

Valberedningen avser återkomma med förslag till ordförande vid stämman så snart som möjligt och senast i samband med stämman.

Punkt 7 Kapitalanskaffning och därtill hörande beslut

Information med anledning av styrelsens förslag enligt denna punkt 7

Styrelsen har genom pressmeddelande publicerat måndagen den 21 september 2015 offentliggjort att styrelsen söndagen den 20 september 2015 beslutat om, under förutsättning av stämmans efterföljande godkännande, (i) en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna och (ii) en riktad nyemission till på förhand vidtalade långsiktiga investerare, med bemyndigande för styrelsen att besluta om de slutliga villkoren för sådana nyemissioner.

Styrelsen förbehåller sig rätten att återkalla ett eller flera av de beslutade och/eller föreslagna åtgärderna enligt denna punkt 7 om, enligt styrelsens bedömning, en eller flera av dessa åtgärder skulle visa sig inte vara erforderliga. Sådant eventuellt återkallande avses att meddelas vid en tidpunkt som ligger i nära anslutning till stämman.

Åtgärderna enligt denna punkt 7 är villkorade av att Bolaget och koncernens långivare träffar, enligt styrelsens bedömning, erforderliga överenskommelser avseende samtliga fordringar på koncernbolag enligt befintligt projektfinansieringsavtal och att överenskommelserna, enligt styrelsens bedömning, kan förväntas genomföras på avsett sätt.

Respektive nyemission enligt punkterna 7 d) och e) nedan förutsätter att stämman även beslutar att justera Bolagets bolagsordning (avseende gränserna för aktiekapitalet och antal aktier), att minska Bolagets aktiekapital och om fondemission, allt i enlighet med vad som framgår nedan i denna punkt 7.

Punkt 7 a) Beslut om ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra den av styrelsen föreslagna minskningen av Bolagets aktiekapital enligt punkt 7 b) nedan, föreslår styrelsen att stämman beslutar om att bestämmelsen i § 4 i Bolagets bolagsordning gällande gränserna för aktiekapitalet ändras så att aktiekapitalet ska utgöra lägst 500 000 kronor respektive inte överstiga 2 000 000 kronor.

Punkt 7 b) Beslut om minskning av aktiekapital utan indragning av aktier för avsättning till fritt eget kapital

Bolagets aktiekapital uppgår per dagen för kallelsen till 244 590 214,6211 kronor fördelat på 54 030 432 aktier, envar aktie med ett kvotvärde om 4,5269 kronor.

För att underlätta de av styrelsen beslutade nyemissionerna enligt punkterna 7 d) och e) nedan, föreslår styrelsen att stämman beslutar om minskning av Bolagets aktiekapital med 244 049 910,3011 kronor, att genomföras utan indragning av aktier, för avsättning till fritt eget kapital.

Efter minskningen kommer Bolagets aktiekapital att uppgå till
540 304,3200 kronor fördelat på sammanlagt 54 030 432 aktier (före
nyemissionerna enligt punkterna 7 d) och e) nedan), envar aktie med ett
kvotvärde om 0,01 krona.

Beslutet om minskning av aktiekapitalet enligt denna punkt 7 b) förutsätter ändring av bolagsordningen enligt punkt 7 a) ovan.

Punkt 7 c) Beslut om ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra de av styrelsen beslutade nyemissionerna enligt punkterna 7 d) och e) nedan, föreslår styrelsen att stämman beslutar om att bestämmelserna i §§ 4 och 5 i Bolagets bolagsordning gällande gränserna för aktiekapitalet respektive antal aktier ändras i erforderlig utsträckning.

Därvid ska de av styrelsen föreslagna nya gränserna för (i) aktiekapitalet inte kunna understiga 500 000 kronor respektive överstiga 120 000 000 kronor och (ii) antalet aktier inte kunna understiga 50 000 000 aktier respektive överstiga 12 000 000 000 aktier, varvid minimikapitalet inte får vara mindre än en fjärdedel av maximikapitalet och det lägsta antalet aktier inte får vara färre än en fjärdedel av det högsta antalet aktier.

Det fullständiga förslaget till beslut om bolagsordningsändring kommer att fastställas och offentliggöras av styrelsen i nära anslutning till stämman.

Punkt 7 d) Beslut om godkännande av nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsen föreslår att stämman godkänner styrelsens beslut fattat den 20 september 2015 om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna, på i huvudsak följande villkor.

Samtliga aktieägare i Bolaget ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de äger. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som ska ha rätt att teckna aktier med företrädesrätt (det vill säga att erhålla teckningsrätter) ska vara den 22 oktober 2015.

Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning eller teckning på särskild teckningslista under tiden från och med den 26 oktober 2015, eller sådant senare datum som infaller tre bankdagar efter att emissionsprospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen, och under en period om två veckor därefter. Styrelsen ska bemyndigas att om så erfordras förlänga teckningstiden. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske under samma tid. Teckning av nya aktier enligt eventuella åtagande om så kallad underwriting eller teckningsgaranti ska dock kunna ske senast fjärde bankdagen efter teckningstidens utgång. Teckning ska i sådana fall ske på särskild teckningslista. Betalning för aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter eller som tecknas med stöd av teckningsrätter på särskild teckningslista ska erläggas kontant i enlighet med instruktioner på avräkningsnota, dock senast tredje bankdagen efter utfärdandet av avräkningsnotan. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att aktierna registrerats hos Bolagsverket. Eventuell överkurs ska avsättas till överkursfonden.

Styrelsen (eller den som styrelsen utser inom sig) bemyndigas att, senast den dag som infaller fem vardagar före avstämningsdagen, fastställa det belopp, högsta belopp eller det lägsta och högsta belopp med vilket Bolagets aktiekapital ska ökas, det antal aktier, högsta antal aktier eller det lägsta och högsta antal aktier som ska ges ut och vilket belopp som ska betalas för varje ny aktie.

Beslutet om nyemission av aktier enligt denna punkt 7 d) förutsätter ändring av bolagsordningen enligt punkt 7 c) ovan.

Företrädesemissionen är villkorad av att en tillräcklig anslutningsgrad i företrädesemissionen (med beaktande även av den riktade nyemission som behandlas i punkt 7 e) nedan) enligt styrelsens bedömning kan uppnås. Företrädesemissionen enligt denna punkt 7 d) kan sålunda komma att återkallas.

Punkt 7 e) Beslut om godkännande av riktad nyemission

Styrelsen föreslår att stämman godkänner styrelsens beslut fattat den 20 september 2015 om nyemission riktad till, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, en eller flera på förhand vidtalade investerare som bedöms som långsiktiga, på i huvudsak följande villkor.

Teckning av nya aktier ska ske genom kontant betalning eller teckning på särskild teckningslista under tiden från och med den 26 oktober 2015. Betalning för aktier som tecknas på särskild teckningslista ska erläggas kontant i enlighet med instruktioner på avräkningsnota, dock senast tredje bankdagen efter utfärdandet av avräkningsnotan. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att aktierna registrerats hos Bolagsverket. Eventuell överkurs ska avsättas till överkursfonden.

Styrelsen (eller den som styrelsen utser inom sig) bemyndigas att, innan teckningstiden börjar, fastställa det belopp, högsta belopp eller det lägsta och högsta belopp med vilket Bolagets aktiekapital ska ökas, det antal aktier, högsta antal aktier eller det lägsta och högsta antal aktier som ska ges ut och vilket belopp som ska betalas för varje ny aktie.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen, efter sonderingar med befintliga aktieägare och potentiella nya investerare, bedömt att anskaffning av nytt kapital kraftigt underlättas om en del eller hela kapitalanskaffningen sker genom en riktad nyemission. Med hänsyn härtill har en riktad nyemission ansetts vara till fördel för Bolaget och dess aktieägare.

Beslutet om nyemission av aktier enligt denna punkt 7 e) förutsätter ändring av bolagsordningen enligt punkt 7 c) ovan.

Punkt 7 f) Beslut om ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra den fondemission som föreslås i punkt 7 g) nedan, föreslår styrelsen att stämman beslutar om att bestämmelserna i 4 § i Bolagets bolagsordning gällande gränserna för aktiekapitalet ändras så att aktiekapitalet ska utgöra lägst 200 000 000 kronor respektive inte överstiga 800 000 000 kronor.

Punkt 7 g) Beslut om fondemission utan utgivande av nya aktier

För att undvika att behöva Bolagsverkets eller allmän domstols tillstånd för att verkställa den av styrelsen under punkt 7 b) ovan föreslagna minskningen av Bolagets aktiekapital, föreslår styrelsen att stämman beslutar om att öka Bolagets aktiekapital genom att 244 049 910,3011 kronor överförs från Bolagets fria egna kapital. Fondemissionen ska ske utan utgivande av nya aktier.

Beslutet om fondemission enligt denna punkt 7 g) förutsätter ändring av bolagsordningen enligt punkt 7 f) ovan.

Punkt 8 Emissionsbemyndigande

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, för det fall kapitalanskaffningen enligt punkt 7 ovan inte genomföras, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler enligt följande.

Emission ska kunna ske upp till det högsta antal aktier som tillåts enligt vid var tid gällande bolagsordning. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller andra villkor. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller annars med villkor enligt ovan är att Bolaget ska ha flexibilitet att kunna anskaffa nödvändigt ytterligare kapital.

F.      Övrigt, majoritetskrav

Styrelsen föreslår att bolagsstämmans beslut i enlighet med punkterna 7 a) - g) ovan ska antas som ett beslut. Beslut enligt punkterna 7 och 8 ovan fordrar bifall av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

G.     Frågor till styrelsen och den verkställande direktören

Aktieägare har möjlighet att begära upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Upplysningsplikten avser även Bolagets förhållande till annat koncernföretag och sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening. Sådan information lämnas av styrelsen eller den verkställande direktören vid stämman under förutsättning att uppgifterna kan lämnas utan väsentlig skada för Bolaget.

H.     Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget per dagen för kallelsen till stämman uppgår till 54 030 432. Bolaget innehar inte några egna aktier[1].

I.       Handlingar

Styrelsens fullständiga beslutsförslag och övriga handlingar som ska tillhandahållas inför stämman kommer senast tre veckor före stämman att hållas tillgängliga på Bolagets webbplats, www.nordicmines.se, hos Bolaget på Mäster Samuelsgatan 60, 8tr., 111 21 Stockholm och skickas kostnadsfritt till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid stämman.

* * *
Stockholm i september 2015
Nordic Mines AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Eva Kaijser, VD, +46 70 932 09 01   
Jonatan Forsberg, CFO, +46 761 051 310

För mer information om Nordic Mines, vänligen se; www.nordicmines.se

Ovanstående information kan vara sådan information som Nordic Mines AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades klockan 08:00 den 21 september 2015.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Vid Laivagruvan i Finland producerades guld under åren 2011 till och med 2014. Fyndigheten är en av de största i Norden. Nordic Mines är medlem i Svemin och tillämpar dess rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Nordic Mines aktie är upptagen till handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista. Se även www.nordicmines.se.


[1] Med undantag för sådana aktier som i enlighet med 4 kap. 50 § aktiebolagslagen (2005:551) har övergått till Bolaget i samband med den sammanläggning av Bolagets aktier som registrerades av Bolagsverket den 10 september 2015 och som ännu inte har avyttrats.Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ)

2015-09-21 Nordic Mines har nått en principöverenskommelse med Bolagets långivare om återköp av utestående skuld

PRESSMEDDELANDE 21 september 2015

Nordic Mines AB (publ) ("Nordic Mines" eller "Bolaget") har nått en principöverenskommelse med Bolagets långivare om att Nordic Mines ska köpa långivarnas samtliga fordringar på koncernbolag enligt befintligt projektfinansieringsavtal. Nordic Mines avsikt är att finansiera köpet genom en eller flera nyemissioner. Principöverenskommelsen innebär bland annat:

 • Bolaget köper långivarnas samtliga fordringar på koncernbolag enligt befintligt projektfinansieringsavtal för en köpeskilling om cirka 5 miljoner euro. Detta motsvarar en ny nedskrivning med omkring 10 miljoner euro. Den ursprungliga skulden var på 45 miljoner euro.
 • Överenskommelsen omfattar även utestående teckningsoptioner som innehas av långivarna motsvarande en ägarandel om 12%
 • Nordic Mines återfår genom köpet full kontroll över de tillgångar som är pantsatta enligt projektfinansieringsavtalet

Köpet finansieras genom nyemissioner som vid full teckning tillför Bolaget omkring 110 miljoner kronor men minst omkring 80 miljoner kronor. Emissionslikviden från emissionerna planeras att användas till:

 • Motsvarande 5 miljoner euro för köp av långivarnas samtliga fordringar på koncernbolag
 • Cirka 3 miljoner euro för att finansiera bolaget 12 månader framöver i väntan på mer gynnsamma externa faktorer i form av främst guldpris och valutakurser
 • Överskjutande emissionslikvid tillför Bolaget ytterligare finansiell uthållighet samt möjlighet till värdehöjande aktiviteter, främst vid Laivagruvan

Principöverenskommelsen med Bolagets långivare är villkorad av slutlig avtalsdokumentation, att formella interna beslut om godkännande av överenskommelsen fattas av respektive bank samt att Bolaget tillförs medel för köpeskillingen genom förestående nyemissioner. Styrelsen i Nordic Mines har med anledning härav beslutat att kalla till extra bolagsstämma för beslut om villkorade nyemissioner i form av företrädesemission och/eller riktad nyemission för stämmans godkännande (för ytterligare information se punkt 7 i dagens kallelse till årsstämma). Bolaget återkommer med villkor, volym och transaktionsstruktur före Nordic Mines extra bolagsstämma den 21 oktober 2015.

Nordic Mines har engagerat Evli Bank och PWC Corporate Finance Debt & Capital Advisory såsom finansiella rådgivare.

För ytterligare information kontakta:
Eva Kaijser, VD, 070-932 09 01
Jonatan Forsberg, CFO, 076-105 13 10

För mer information om Nordic Mines, vänligen se; www.nordicmines.se.

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande klockan 08.00 den 21 september 2015.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Vid Laivagruvan i Finland producerades guld under åren 2011 till och med 2014. Fyndigheten är en av de största i Norden. Nordic Mines är medlem i Svemin och tillämpar dess rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Nordic Mines aktie är upptagen till handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista. Se även www.nordicmines.se.Nordic Mines har nått en principöverenskommelse med Bolagets långivare

2015-08-31 Offentliggörande av förändring av det totala antalet aktier och röster i Nordic Mines

PRESSMEDDELANDE, 31 AUGUSTI 2015

Det totala antalet aktier och röster i Nordic Mines AB (publ) uppgår per den 31 augusti 2015 till 5 403 043 200. Innebärande att det totala antalet aktier och röster under augusti 2015 har ökat med 4 (med anledning av en genomförd riktad nyemission enligt separat offentliggjord information).

För ytterligare information kontakta:
Eva Kaijser, CEO, +46 70 932 09 01
Jonatan Forsberg, CFO, +46 76 105 13 10

För mer information om Nordic Mines, vänligen se www.nordicmines.se.

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande klockan 08.05 den 31 augusti 2015.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag med mål att bli en av Nordens och Europas ledande guldproducenter och en förebild inom miljöarbete. I Laivagruvan i Finland påbörjades guldproduktionen i slutet av 2011. Fyndigheten är en av de största i Norden. Prospektering bedrivs i Finland och Sverige. Nordic Mines grundades 2005 och har över 100 anställda med huvudkontor i Uppsala. Aktien är upptagen till notering på Nasdaq Stockholm Small Cap-lista. Se även www.nordicmines.seFörändring av det totala antalet aktier och röster

2015-08-31 Nordic Mines genomför sammanläggning av aktier

PRESSMEDDELANDE 31 augusti 2015

På årsstämman för Nordic Mines AB (publ) ("Nordic Mines" eller "Bolaget") den 30 juni 2015 beslutades bland annat om en minskning av Bolagets aktiekapital för täckning av förlust samt en sammanläggning (omvänd split) av Bolagets aktier 1:100, innebärande att 100 aktier läggs samman till en aktie. Sedan åtgärderna godkänts av Bolagets långivare genomför Bolaget nu årsstämmans beslut.

Riktad nyemission
För att åstadkomma ett jämnt delbart antal aktier i Bolaget och på så sätt underlätta en sammanläggning av Bolagets aktier bemyndigade årsstämman Bolagets styrelse att besluta om en riktad nyemission av aktier i Bolaget. Med stöd av årsstämmans bemyndigande har styrelsen beslutat om en riktad nyemission av fyra aktier till Evli Corporate Finance AB. De nya aktierna har emitterats till en teckningskurs uppgående till befintliga aktiers kvotvärde (totalt 0,1811 kr).

Det totala antalet utestående aktier i Nordic Mines efter den riktade nyemissionen uppgår till 5 403 043 200.

Sammanläggning av aktier (1:100)
Den av årsstämman beslutade sammanläggningen av Nordic Mines aktier innebär att 100 befintliga aktier sammanläggs till 1 ny aktie. Styrelsen har med utnyttjande av bemyndigande från årsstämman fastställt avstämningsdagen för sammanläggningen till den 16 september 2015.

Sista dag för handel i Nordic Mines aktier på NASDAQ Stockholm före sammanläggningen är den 14 september 2015. Första dagen för handel i Nordic Mines aktier efter sammanläggningen är den 15 september 2015, vilket innebär att aktiekursen från och med den 14 september 2015 kommer att återspegla effekten av sammanläggningen. Observera även att från och med detta datum handlas aktien med en ny ISIN-kod, SE0007491105.

Genom sammanläggningen kommer det totala antalet aktier i Nordic Mines att minska från 5 403 043 200 till 54 030 432. Kvotvärdet för Bolagets aktier kommer efter sammanläggningen att uppgå till 4,5269 kr per aktie. Bolagets aktiekapital påverkas inte av sammanläggningen.

För de aktieägare som på avstämningsdagen inte innehar ett antal aktier som motsvarar ett helt antal nya aktier, kommer överskjutande aktier att övergå i Nordic Mines ägo och därefter säljas. Försäljningslikviden från de överskjutande aktierna kommer att betalas ut till berättigade aktieägare omkring den 21 september 2015.

Tidplan för sammanläggning av aktier

14 september 2015 Sista dag för handel före sammanläggning
15 september 2015 Första dag för handel efter sammanläggning. Ny ISIN-kod SE0007491105
16 september 2015 Avstämningsdag för sammanläggning

Minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning
Årsstämman beslutade även om minskning av Bolagets aktiekapital med 147 245 000 kr, att genomföras utan indragning av aktier, för täckning av förlust. Sedan aktiekapitalminskningen registrerats av Bolagetsverket den 20 augusti 2015 uppgår Bolagets aktiekapital till 244 590 214,44 kr.

För ytterligare information kontakta:
Eva Kaijser, VD, 070-932 09 01
Jonatan Forsberg, CFO, 076-105 13 10

För mer information om Nordic Mines, vänligen se; www.nordicmines.se.

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande klockan 08.00 den 31 augusti 2015.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Vid Laivagruvan i Finland producerades guld under åren 2011 till och med 2014. Fyndigheten är en av de största i Norden. Nordic Mines är medlem i Svemin och tillämpar dess rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Nordic Mines aktie är upptagen till handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista. Se även www.nordicmines.se.Nordic Mines genomför sammanläggning av aktier

2015-08-13 Nordic Mines AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2015

                                                                     

Andra kvartalet 2015

 • Intäkter uppgick som en följd av produktionsstoppet vid Laivagruvan till 0,0 Mkr (10,0 Mkr).
 • Rörelseresultatet uppgick som en följd av produktionsstoppet vid Laivagruvan till -28,4 Mkr (-26,0 Mkr).
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -31,3 Mkr (-27,1 Mkr), motsvarande -0,01 kr (-0,08 kr) per aktie.
 • Periodens totalresultat uppgick till -31,9 Mkr (-32,8 Mkr), motsvarande -0,01 kr (-0,10 kr) per aktie.
 • Likvida medel uppgick vid periodens slut till 40,7 Mkr (57,9 Mkr, 31 mars 2015).
 • Eget kapital uppgick vid periodens slut till 403,8 Mkr (435,7 Mkr, 31 mars 2015).
 • Då Nordic Mines beslutat att tillsvidare stoppa produktionen vid Laivagruvan har ingen malm anrikats under perioden.
 • Eva Kaijser utsågs av styrelsen för Nordic Mines AB (publ) ("Nordic Mines", "Bolaget" eller "Koncernen") till ny vd för Koncernen. Se vidare avsnittet Ny vd för Nordic Mines.
 • Styrelsen i Nordic Mines har beslutat att tillsvidare avvakta med produktionsstart av Laivagruvan. Bolaget arbetar dock fortsatt med att förbereda för en finansieringslösning som vid rätt förutsättningar möjliggör en återstart av Laivagruvan med tillräckligt god lönsamhet. Se vidare avsnitten Nordic Mines avvaktar med produktionsstart av Laivagruvan samt Strategi och finansiering för Nordic Mines och Laivagruvan.
 • Nordic Mines avhöll årsstämma för Bolaget den 30 juni 2015. På årsstämman valdes till styrelse för Nordic Mines Lennart Schönning (ordförande), Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist (vice ordförande), Krister Söderholm, Tord Cederlund och Manfred Lindvall. Se vidare avsnittet Årsstämma.

Januari - juni 2015

 • Intäkter uppgick som en följd av produktionsstoppet vid Laivagruvan till 0,0 Mkr (61,6 Mkr).
 • Rörelseresultatet uppgick till -54,7 Mkr (-62,8 Mkr).
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -60,5 Mkr (-63,6 Mkr), motsvarande -0,01 kr (-0,19 kr) per aktie.
 • Periodens totalresultat uppgick till -63,0 Mkr (-69,9 Mkr), motsvarande -0,01 kr (-0,20 kr) per aktie.
 • Likvida medel uppgick vid periodens slut till 40,7 Mkr (57,9 Mkr, 31 mars 2015).
 • Eget kapital uppgick vid periodens slut till 403,8 Mkr (435,7 Mkr, 31 mars 2015).

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • I syfte att uppnå ytterligare flexibilitet inför en framtida återstart av Laivagruvan samt att på kort sikt nå ytterligare kostnadsbesparingar har Nordic Mines vidtagit ett antal åtgärder. En principöverenskommelse har träffats med den lokala gruventreprenören Ab Tallqvist Infra Oy om framtida entreprenaddrift av Laivagruvan. Nordic Mines Oy har meddelat att man kommer att bjuda in till s.k. samarbetsförhandlingar i syfte att uppnå ytterligare kostnadsbesparingar i närtid vid Laivagruvan.
 • Nuvarande General manager Tom Söderman har, på egen begäran, valt att sluta sin tjänst från och med årsskiftet 2015/2016. Se vidare avsnittet Förändringar vid Laivagruvan.
 • Bolagets långivare har till Bolaget framfört ståndpunkten att Koncernen på ett antal punkter bryter mot gällande projektfinansieringsavtal och har till Bolaget den 10 augusti 2015 skriftligen begärt ett förtydligande från Bolagets sida avseende Bolagets finansiering. Bolaget för med anledning härav diskussioner med Bolagets långivare. Om Nordic Mines väsentligen bryter mot det gällande projektfinansieringsavtalet har bankkonsortiet rätt att ansöka om att den finska ackordsplanen ska förfalla. Se vidare Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer.

För ytterligare information kontakta:

Eva Kaijser, CEO, +46 70 932 09 01

Jonatan Forsberg, CFO, +46 76 105 13 10

 

För mer information om Nordic Mines, vänligen se; www.nordicmines.se

Ovanstående information kan vara sådan information som Nordic Mines AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades klockan 08.05 den 13 augusti 2015.

 

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag med mål att bli en av Nordens och Europas ledande guldproducenter och en förebild inom miljöarbete. I Laivagruvan i Finland påbörjades guldproduktionen i slutet av 2011. Fyndigheten är en av de största i Norden. Prospektering bedrivs i Finland och Sverige. Nordic Mines grundades 2005 och har över 100 anställda med huvudkontor i Uppsala. Aktien är upptagen till notering på Nasdaq OMX Small Cap-lista. Se även www.nordicmines.seNordic Mines AB (publ) Delårsrapport andra kvartalet 2015

2015-08-13 Nordic Mines informerar

PRESSMEDDELANDE 13 augusti 2015

Förändringar vid Laivagruvan
I syfte att bland annat erhålla ytterligare flexibilitet inför en framtida gruvstart av Laivagruvan samt att på kort sikt nå ytterligare kostnadsbesparingar vidtar Nordic Mines AB (publ) ("Nordic Mines", "Bolaget" eller "Koncernen") nu ett antal åtgärder:

 • Principöverenskommelse med den lokala gruventreprenören Ab Tallqvist Infra Oy om framtida entreprenaddrift av Laivagruvan
 • Nordic Mines Oy kommer att bjuda in till s.k. samarbetsförhandlingar med mål att uppnå ytterligare kostnadsbesparingar i närtid vid Laivagruvan
 • Nuvarande General manager Tom Söderman har, på egen begäran, valt att sluta sin tjänst från och med årsskiftet 2015/2016

Principöverenskommelsen med Ab Tallqvist Infra Oy innebär att den lokala gruventreprenören blir en strategisk partner till Nordic Mines och tar ett betydligt större ansvar för driften av Laivagruvan jämfört med tidigare. Det ger även Nordic Mines en ökad flexibilitet kring återstarten av Laivagruvan vad avser framförallt bemanning av gruvan. Det finska dotterbolaget Nordic Mines Oy kommer att bjuda in representanter för de anställda till s.k. samarbetsförhandlingar i enlighet med gällande finsk lag. Detta görs i syfte att genom ytterligare kostnadsbesparingar i närtid förlänga tiden för arbetet med att hitta en finansieringslösning för Bolaget och Laivagruvan. Vidare slutar nuvarande General manager Tom Söderman på egen begäran sin tjänst från och med årsskiftet 2015/2016.

Strategi och finansiering för Nordic Mines och Laivagruvan
Bolagets långivare har till Bolaget framfört ståndpunkten att Koncernen på ett antal punkter bryter mot gällande projektfinansieringsavtal och har till Bolaget den 10 augusti 2015 skriftligen begärt ett förtydligande från Bolagets sida avseende Bolagets finansiering. Bolaget för med anledning härav diskussioner med Bolagets långivare. Om Nordic Mines väsentligen bryter mot det gällande projektfinansieringsavtalet har bankkonsortiet rätt att ansöka om att den finska ackordsplanen ska förfalla.

Bolaget arbetar fortsatt med att ta fram en finansieringslösning som vid rätt förutsättningar möjliggör en återstart av Laivagruvan med tillräckligt god lönsamhet.  En sådan finansieringslösning kan bestå enskilt eller i en kombination av exempelvis nyemission och/eller samarbeten med strategiska eller finansiella partners, förförsäljning av guldproduktion och guldleveranser, omförhandling av leverantörsvillkor och andra sorters bryggfinansiering av rörelsekapital.

Nordic Mines har engagerat Evli Bank och PWC Corporate Finance Debt & Capital Advisory såsom finansiella rådgivare.

För ytterligare information kontakta:
Eva Kaijser, VD, 070-932 09 01
Jonatan Forsberg, CFO, 076-105 13 10

För mer information om Nordic Mines, vänligen se; www.nordicmines.se.

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande klockan 08.00 den 13 augusti 2015.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Vid Laivagruvan i Finland producerades guld under åren 2011 till och med 2014. Fyndigheten är en av de största i Norden. Nordic Mines är medlem i Svemin och tillämpar dess rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Nordic Mines aktie är upptagen till handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista. Se även www.nordicmines.se.Nordic Mines informerar

2015-06-30 Kommuniké från Nordic Mines årsstämma 2015

PRESSMEDDELANDE 30 JUNI 2015

Vid årsstämma i Nordic Mines AB (publ) ("Nordic Mines" eller "Bolaget") som hölls idag den 30 juni 2014, på Drabanten företagshotell, Bangårdsgatan 13, i Uppsala, beslutade stämman i enlighet med de i kallelsen kommunicerade beslutsförslagen, förutom vad avser ärendet under punkt 15 på den i kallelsen föreslagna dagordningen vilket återkallades av styrelsen den 25 juni 2015.

Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2014.

Årsstämman beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2014 och att den ansamlade förlusten om 147 245 tkr överförs i ny räkning.

Årsstämman beviljade var och en av styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.

Beslut om antalet styrelseledamöter

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara fem utan suppleanter samt att Bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleant.

Beslut om arvode till styrelsen och revisor

Årsstämman beslutade att arvode för tiden intill nästa årsstämma ska utgå till styrelsens ledamöter med ett sammanlagt belopp om 1 150 000 kronor, varav 300 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande, 250 000 kronor till styrelsens vice ordförande och 200 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna.

Årsstämman beslutade vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse, styrelseordförande och revisor

Årsstämman beslutade att, för tiden fram till slutet av nästa årsstämma, till styrelsen omvälja Lennart Schönning och Krister Söderholm samt att välja Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, Tord Cederlund och Manfred Lindvall. Lennart Schönning omvaldes till styrelsens ordförande och Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist valdes till vice ordförande.

Årsstämman beslutade vidare att, för tiden fram till slutet av nästa årsstämma, omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor för Bolaget.

Beslut om inrättande av valberedningen

Årsstämman beslutade att inför årsstämman 2016 inrätta en valberedning i enlighet med i kallelsen intaget förslag.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade att anta riktlinjer för ersättning till VD och andra ledande befattningshavare i Bolaget i enlighet med i kallelsen intaget förslag.

Minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning

Årsstämman beslutade om minskning av Bolagets aktiekapital med 147 245 tkr, att genomföras utan indragning av aktier, för täckning av förlust. De fullständiga villkoren för aktiekapitalminskningen framgår av i kallelsen intaget förslag. I samband härmed beslutade årsstämman även att ändra bestämmelsen i § 4 i bolagsordningen gällande gränserna för aktiekapitalet så att aktiekapitalet ska utgöra lägst 150 000 000 kronor respektive inte överstiga 600 000 000 kronor. Åtgärderna är villkorade av att Bolaget och Bolagets långivare träffar nödvändiga överenskommelser.

Beslut om sammanläggning av aktier (omvänd split)

Årsstämman beslutade om en sammanläggning (omvänd split) av aktier 1:100, innebärande att 100 aktier läggs samman till en aktie. I samband härmed beslutade årsstämman även att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av ett sådant antal aktier som krävs för att åstadkomma ett jämnt antal aktier efter genomförande av sammanläggningen av aktier samt om att ändra bestämmelsen i § 5 i bolagsordningen gällande gränserna för antal aktier så att antalet aktier ska vara lägst 30 000 000 stycken och högst 120 000 000 stycken.

De fullständiga villkoren för sammanläggningen av aktier, emissionsbemyndigandet och bolagsordningsändringen framgår av i kallelsen intaget förslag. Åtgärderna är villkorade av att Bolaget och Bolagets långivare träffar nödvändiga överenskommelser.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade att bestämmelsen gällande styrelsens säte i § 2 i bolagsordningen ändras så att styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun.

För ytterligare information kontakta:
Lennart Schönning, Styrelseordförande, 08-5051 6500
Eva Kaijser, VD, 070-932 09 01
Jonatan Forsberg, CFO, 076-105 13 10

För mer information om Nordic Mines, vänligen se; www.nordicmines.se.

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande klockan 14.45 den 30 juni 2015.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Vid Laivagruvan i Finland producerades guld under åren 2011 till och med 2014. Fyndigheten är en av de största i Norden. Nordic Mines är medlem i Svemin och tillämpar dess rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Nordic Mines aktie är upptagen till handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista. Se även www.nordicmines.se.Kommuniké från Nordic Mines Årsstämma

2015-06-25 Nordic Mines avvaktar med produktionsstart vid Laivagruvan och återkallar förslag till nyemission

PRESSMEDDELANDE 25 juni 2015

Som tidigare meddelats arbetar Nordic Mines AB (publ) ("Nordic Mines" eller "Bolaget") med målsättningen att säkerställa en optimal finansieringslösning för att återuppta Laivagruvan i drift vid en tidpunkt där främst externa faktorer, framförallt i form av guldpris och valutakurser, ger förutsättningar för en lönsam gruvdrift.

SRK Consulting UK Ltd ("SRK") har, som tidigare meddelats, tillsammans med Nordic Mines under vintern 2014/2015 tagit fram en åtgärdsplan för att återta Laivagruvan i drift. Åtgärdsplanen baseras på en av SRK framtagen mineralreserv, per den 1 januari 2015, om 9,4 miljoner ton med en guldhalt om 1,2 gram per ton. I samband med förberedelser inför uppstart har Nordic Mines tagit fram en detaljerad brytplan för de första 18 veckornas brytning, baserad på ytterligare borrhålsdata. Negativa avvikelser i den detaljerade brytplanen föranledde ytterligare genomgång av mineralreserven i sin helhet. Sammantaget görs nu bedömningen att det krävs ett högre guldpris, jämfört med tidigare gjorda antaganden, för att säkerställa en tillräckligt god lönsamhet för att återstarta Laivagruvan. Genomgången av mineralreserven indikerar även att ett mindre borrprogram rekommenderas för att optimera gruvplaneringen. Styrelsen har därför beslutat att avvakta med produktionsstart vid Laivagruvan.

Bolaget arbetar fortsatt med att förbereda för en finansieringslösning som vid rätt förutsättningar möjliggör en återstart av Laivagruvan med tillräckligt god lönsamhet. En sådan finansieringslösning kan bestå enskilt eller i en kombination av exempelvis förförsäljning av guldproduktion och guldleveranser, omförhandling av leverantörsvillkor, andra sorters bryggfinansiering av rörelsekapital, nyemission eller samarbeten med strategiska eller finansiella partners. Bolaget för med anledning härav diskussioner med Bolagets långivare. Om Nordic Mines väsentligen bryter mot gällande projektfinansieringsavtalet har bankkonsortiet rätt att ansöka om att den finska ackordsplanen ska förfalla.

I den tidigare publicerade kallelsen till Bolagets årsstämma som hålls i Uppsala den 30 juni 2015 sökte styrelsen skapa handlingsutrymme i det fortsatta arbetet med att säkerställa en för Bolaget optimal finansieringslösning. Kallelsen inkluderade därför bland annat förslag till beslut om en företrädesemission och en riktad nyemission (med därtill hörande åtgärder, bland annat bolagsordningsändringar och aktiekapitalminskning). Sedan styrelsen nu beslutat att avvakta med produktionsstart vid Laivagruvan kommer Bolaget i nuläget inte att söka ytterligare kapital från Bolagets aktieägare eller externa investerare genom de i kallelsen till årsstämman föreslagna nyemissionerna. Mot den bakgrunden har styrelsen beslutat att återkalla ärendet under punkt 15 på den föreslagna dagordningen (det vill säga emissionsförslagen och därtill hörande åtgärder).

Nordic Mines har engagerat Evli Bank och PWC Corporate Finance Debt & Capital Advisory såsom finansiella rådgivare.

För ytterligare information kontakta:
Eva Kaijser, VD, 070-932 09 01
Jonatan Forsberg, CFO, 076-105 13 10

För mer information om Nordic Mines, vänligen se; www.nordicmines.se.

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande klockan 08.00 den 25 juni 2015.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Vid Laivagruvan i Finland producerades guld under åren 2011 till och med 2014. Fyndigheten är en av de största i Norden. Nordic Mines är medlem i Svemin och tillämpar dess rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Nordic Mines aktie är upptagen till handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista. Se även www.nordicmines.se.Nordic Mines avvaktar med produktionsstart av Laivagruvan

2015-05-29 Kallelse till årsstämma i Nordic Mines AB (publ)

PRESSMEDDELANDE 29 maj 2015

 

Aktieägarna i Nordic Mines AB (publ), 556679-1215 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 30 juni 2015 klockan 10.00 på Drabanten, Bangårdsgatan 13, i Uppsala.

A.     Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska:

 1. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 24 juni 2015;
   
 2. dels senast klockan 15.00 onsdagen den 24 juni 2015 anmäla sig till Bolaget antingen per post: Nordic Mines AB (publ), Mäster Samuelsgatan 60, 8tr., 111 21 Stockholm, per telefon: 08-505 165 00 eller per e-post: info@nordicmines.se.

I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträden (högst två). Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

B.     Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta vid stämman, dessutom tillfälligt låta inregistrera sina aktier i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast onsdagen den 24 juni 2015, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste begära omregistrering hos förvaltaren.

C.     Ombud m.m.

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren underskriven och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas fullmakten. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven postadress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.nordicmines.se.

D.     Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande på stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Dagordningens godkännande
 7. Framläggande av årsredovisning och koncernredovisning samt revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2014
 8. Beslut om:

a)      fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncern-resultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2014;

 1. dispositioner beträffande Bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen; och
 2. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för den tid redovisningen omfattar
 3. Beslut om antalet styrelseledamöter som ska väljas av stämman samt antal revisorer och revisorssuppleanter
 4. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisor
 5. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande, vice styrelseordförande och revisor
 6. Beslut om valberedning
 7. Beslut om riktlinjer till ledande befattningshavare
 8. Beslut om:
 9. ändring av bolagsordningen; och
 10. minskning av aktiekapital utan indragning av aktier för täckning av förlust
 11. Beslut om:
 12. ändring av bolagsordningen;
 13. minskning av aktiekapital utan indragning av aktier för avsättning till fritt eget kapital;
 14. ändring av bolagsordningen;
 15. nyemission med företrädesrätt för aktieägarna;
 16. riktad nyemission;
 17. ändring av bolagsordningen; och
 18. fondemission utan utgivande av nya aktier
 19. Beslut om:
 20. ändring av bolagsordningen;
 21. bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission; och
 22. sammanläggning (omvänd split) av aktier
 23. Beslut om ändring av bolagsordningen
 24. Stämmans avslutande

E.     Valberedning

Valberedningen inför årsstämman har bestått av Tord Cederlund (ordförande), Catharina Lagerstam, Manfred Lindvall och Lennart Schönning.

F.      Förslag till beslut

Punkt 2 Val av ordförande vid stämman

Som ordförande vid stämman föreslås Torbjörn Koivisto.

Punkt 8 b); Beslut om dispositioner beträffande Bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2014 samt att den ansamlade förlusten disponeras så att i ny räkning överförs 147 245 000 kronor.

Punkt 9; Beslut om antalet styrelseledamöter som ska väljas av stämman

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter som ska utses av stämman ska vara fem utan suppleanter. Antalet revisorer och revisorssuppleanter ska vara en revisor utan suppleanter.

Punkt 10; Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisor

Valberedningen föreslår att det sammanlagda styrelsearvodet för tiden intill nästa årsstämma, beräknat på årsbasis och inklusive kommittéarbete, ska uppgå till 1 150 000 kronor, fördelat enligt följande:

 1. 300 000 kronor till styrelsens ordförande;
 2. 250 000 kronor till styrelsens vice ordförande; och
 3. 200 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningen föreslår vidare att styrelsearvode, efter särskild överenskommelse mellan styrelseledamot och Nordic Mines AB (publ) och förutsatt att det är kostnadsneutralt för Nordic Mines AB (publ) samt att styrelseledamoten uppfyller de formella krav som ställs för sådan fakturering, faktureras genom ett av styrelseledamot helägt svenskt bolag. Om sådan fakturering sker ska arvodet kunna ökas med ett belopp motsvarande Nordic Mines AB (publ):s besparing.

Punkt 11; Val av styrelseledamöter, styrelseordförande, vice styrelseordförande och revisor

Valberedningen föreslår, för tiden fram till slutet av nästa årsstämma, omval av Lennart Schönning och Krister Söderholm samt nyval av Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, Tord Cederlund och Manfred Lindvall. Som styrelseordförande föreslås omval av Lennart Schönning och som vice styrelseordförande föreslås val av Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist.

Valberedningen föreslår, för tiden fram till slutet av nästa årsstämma, omval av det auktoriserade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som Bolagets revisor. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att för det fall de väljs till Bolagets revisor kommer den auktoriserade revisorn Martin Johansson att utses som huvudansvarig revisor.

De nya personer som valberedningen föreslagit för val till styrelsen presenteras nedan. En presentation av samtliga personer som valberedningen föreslagit för val till styrelsen finns på Bolagets webbplats.

Tord Cederlund (f. 1941)

En av grundarna till Nordic Mines och tidigare styrelseledamot under åren 2007-2012.
Utbildning: Civilekonom och tidigare auktoriserad revisor.
Övriga uppdrag: VD och styrelseledamot i Arctic Gold sedan maj 2012.
Tidigare uppdrag: Tord Cederlund var grundare till ett av de första privata finansbolagen Cederlund & Grandin AB och har medverkat till ett stort antal företagsbildningar i Sverige och utomlands. Tord Cederlund var under många år bosatt i Bryssel och var där bl.a. ledamot i gruvbranschens lobbyorganisation Euromines Gold Group. Han har bred erfarenhet av styrelsearbete i Europa såväl som i gruvbranschen i Sverige och Finland. Tord Cederlund medverkade redan 1996 till uppstarten av Endomines och år 2005 till uppstarten av Nordic Mines.
Oberoende: Oberoende i förhållande till såväl Bolaget och bolagsledningen som Bolagets större aktieägare.
Antal aktier i Bolaget: 22 884 415 (varav 22 517 748 aktier ägs genom bolag).

Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist (f. 1954)

Utbildning: Civilingenjör Teknisk Fysik Chalmers Tekniska Högskola.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande Kongsberg Autmotive ASA och Vindora Holding AB, styrelseledamot ANNA+Cie, DataRespons ASA, e-man AB, HRM Affärsutveckling AB och Mycronic AB samt verksam i egna familjebolag där hon framförallt fokuserar sitt engagemang på frågor som rör industri, miljö, forskning och samhällsutveckling.
Tidigare uppdrag: Ledande befattningar i Volvo Cars, bl.a. som miljöchef, chef för Volvo Cars design- och konceptcenter i Kalifornien och vice president för Kvalitet. Hon har också arbete som utvecklingschef på Svenskt Näringsliv med ansvar för ett flertal näringspolitiska områden, inkluderande bl.a. miljö, energi, hållbar utveckling, transporter, IT, arbetsmarknad, diskriminering, utbildning och forskning. Styrelseordförande och ledamot i noterade, privata och statliga bolag och stiftelser samt i ideella organisationer.
Oberoende: Oberoende i förhållande till såväl Bolaget och bolagsledningen som Bolagets större aktieägare.
Antal aktier i Bolaget: 0

Manfred Lindvall (f. 1952)

Utbildning: Bergsingenjör och Teknologie Licentiat vid Luleå Tekniska Universitet
Övriga uppdrag: -
Tidigare uppdrag: Befattningar som Direktör - Miljö, Arbetsmiljö och Företagshälsovård, Teknik, Prospektering i Boliden, Lundin Mining och Northland Resources
Oberoende: Oberoende i förhållande till såväl Bolaget och bolagsledningen som Bolagets större aktieägare.
Antal aktier i Bolaget: 0

Punkt 12; Beslut om valberedning

Valberedningen föreslår följande vad gäller valberedning inför nästa årsstämma.

Valbredningen ska inför årsstämman 2016 arbeta fram förslag till beslut vad avser ordförande vid stämman, antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt av revisor, arvode till styrelsen och revisorn, eventuell ersättning för utskottsarbete samt principer för utseende av valberedning.

Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter vilka ska utses enligt följande. Envar av Bolagets två största aktieägare per den 30 september 2015, ska äga rätt att utse en representant var, varav högst en får vara en styrelseledamot som är beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare. Om båda nämnda ägare önskar utse en representant som är styrelseledamot och beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare ska ägaren med störst innehav ges företräde. Om någon av de två största aktieägarna skulle avstå från sin rätt att utse en representant i valberedningen enligt ovan, ska rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieägande i Bolaget. När ovan nämnda representanter har utsetts ska dessa tillsammans utse ytterligare två personer att ingå i valberedningen, varav minst en ska representera de mindre aktieägarna. Nämnda personer ska utses med beaktande av att en majoritet av valberedningens ledamöter inte ska utgöras av personer som även är ledamöter i Bolagets styrelse. Om valberedningen inte kan enas om annat ska den ledamot som representerar den största aktieägaren vara ordförande i valberedningen, förutsatt att denne inte är ordförande eller annan ledamot även i Bolagets styrelse, varvid istället representanten för nästkommande ägare i storleksordning, som inte är ordförande eller annan ledamot i Bolagets styrelse, ska vara ordförande. 

Valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart den utsetts och senast sex månader före årsstämman 2016. Om ledamot representerar viss ägare ska ägarens namn anges. Har de relevanta ägarförhållandena ändrats per utgången av det fjärde kvartalet 2015, ska valberedningens sammansättning, om möjligt och om så anses erforderligt av den sittande valberedningen, anpassas till de nya ägarförhållandena. Valberedningen kvarstår till dess ny valberedning utsetts. Lämnar ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört ska, om så bedöms erforderligt av den sittande valberedningen, ersättare utses av samma aktieägare som utsett den avgående ledamoten eller, om denna aktieägare inte längre tillhör de två största aktieägarna, av den nya aktieägare som tillhör denna grupp.

Till ledamot i valberedningen som inte uppbär annat arvode från Bolaget ska utgå ett arvode som uppgår till 25 000 kronor för valberedningens ordförande och till 15 000 kronor för envar övriga ledamöter. Eventuella omkostnader som uppstår i nomineringsprocessen ska bäras av Bolaget.

Punkt 13 Beslut om riktlinjer för ledande befattningshavare

Styrelsen har utarbetat förslag till riktlinjer för bestämmande av ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Dessa utgörs av VD och andra ledande befattningshavare i Bolaget och dess dotterbolag. Styrelsen föreslår att stämman fastställer följande riktlinjer för bestämmande av ersättning och övriga anställningsvillkor till ledande befattningshavare i Bolaget.
Principerna gäller för anställningsavtal som ingås efter stämmans beslut samt för det fall ändringar görs i existerande villkor efter denna tidpunkt. Styrelsens förslag baseras på att Bolagets ersättningsnivå och ersättningsstruktur för ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig.

Fast lön
Den fasta lönen ska vara individuell och baserad på varje individs ansvar och roll såväl som individens kompetens och erfarenhet i relevant befattning.

Rörlig lön
Den rörliga lönen för ledande befattningshavare inom Bolaget ska vara strukturerad som en variabel komponent av det totala kontanta ersättningspaketet och kriterierna för den rörliga lönen ska vara relaterade till uppfyllandet av uppställda mål. Syftet med de rörliga ersättningarna är att främja Bolagets långsiktiga värdeskapande. Kriterierna för denna rörliga kompensation ska revideras årligen av styrelsen för att säkerställa att målen står i linje med gällande affärsstrategier. Den andel av den totala ersättningen som utgörs av rörlig lön varierar beroende på befattning och ska kunna utgöra högst 50 procent av den fasta lönen vid full måluppfyllelse och vara kontant baserad. Planen ska också innehålla en lägsta prestationsnivå i förhållande till mål, under vilken ingen bonus erhålles. Mot bakgrund av att kriterierna för den rörliga ersättningen är tydliga, transparenta och målbaserade samt att kriterierna revideras årligen bedömer styrelsen att det inte finns anledning att införa några särskilda förbehåll som villkorar utbetalning av viss del av sådan ersättning av att de prestationer på vilka intjänandet grundats visar sig vara hållbara över tid, eller som ger Bolaget möjlighet att återkräva sådana ersättningar som utbetalats på grundval av uppgifter som senare visat sig vara uppenbart felaktiga.

Övriga förmåner
Övriga förmåner, såsom företagsbil, ersättning för sjukvårdsförsäkring etc., ska vara av begränsat värde i förhållande till övrig kompensation och överensstämma med vad som marknadsmässigt är brukligt. Utöver detta kan deltagande i långsiktiga incitamentsprogram, t.ex. bestående av teckningsoptioner, eller andel i personalfond eller vinstandelsstiftelse, erbjudas som ett komplement, i förekommande och tillämpliga fall baserat på beslut och riktlinjer av bolagsstämma.

Pension
VD och övriga ledande befattningshavare har rätt till pensionsförmåner på marknadsmässiga villkor, varvid pensionsgrundande lön utgörs av fast lön. Pensionsavsättningar får göras med upp till 35 procent av fast månadslön och, när det gäller VD, avgångsvederlag.

Uppsägningstid och avgångsvederlag
För VD och övriga ledande befattningshavare ska gälla en uppsägningstid om upp till sex månader vid uppsägning från befattningshavarens sida och upp till tolv månader vid uppsägning från Bolagets sida. Bolagets CFO är anlitad som konsult och omfattas därmed inte av uppsägningstiden angiven i föregående mening. Vid uppsägning kan ledande befattningshavare ha rätt till ett avgångsvederlag motsvarande upp till tolv månadslöner. Anställningsvillkoren i övrigt ska vara marknadsmässiga.

Ersättningsutskott
Ett inom styrelsen utsett ersättningsutskott ska bereda frågor om lön och övriga anställningsvillkor för VD och ledande befattningshavare samt förelägga styrelsen förslag till beslut i sådana frågor.

Avvikelse i enskilt fall
Styrelsen ska ha rätt att frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Om sådan avvikelse sker ska information om detta och skälet till avvikelsen redovisas vid närmast följande årsstämma. Samtliga tidigare beslutade, men ännu inte utbetalda ersättningar till ledande befattningshavare överensstämmer med de ovan föreslagna riktlinjerna.

Punkt 14 Minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning

Åtgärderna under denna punkt 14 ska anses som ett förslag och ska därför antas som en helhet av stämman genom ett beslut. Åtgärderna är vidare villkorade av att Bolaget och Bolagets långivare träffar de erforderliga överenskommelser, på sådana enligt styrelsens rimliga bedömning skäliga villkor, som krävs för att kunna genomföra respektive åtgärd på ett för Bolagets aktieägare fördelaktigt sätt.

Punkt 14 a) Beslut om ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra den av styrelsen föreslagna minskningen av Bolagets aktiekapital enligt punkt 14 b) nedan, föreslår styrelsen att stämman beslutar om att bestämmelsen i § 4 i bolagsordningen gällande gränserna för aktiekapitalet ändras så att aktiekapitalet ska utgöra lägst 150 000 000 kronor respektive inte överstiga 600 000 000 kronor.

Punkt 14 b) Beslut om minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier för täckning av förlust

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om minskning av Bolagets aktiekapital med 147 245 000 kronor, att genomföras utan indragning av aktier, för täckning av förlust.

Beslutet om minskning av aktiekapitalet enligt denna punkt 14 b) förutsätter ändring av bolagsordningen enligt punkt 14 a) ovan.
Efter aktiekapitalminskningen enligt denna punkt 14 b) kommer Bolagets aktiekapital att uppgå till 244 590 214,440 kronor fördelat på sammanlagt 5 403 043 196 aktier, envar aktie med ett kvotvärde om cirka 0,0453 kronor.

Beslut om kapitalanskaffning och därmed tillhörande beslut (punkt 15)

Information med anledning av styrelsens förslag enligt denna punkt 15

Genom pressmeddelande publicerat fredagen den 29 maj 2015 har styrelsen offentliggjort att Bolagets mål är att återuppta Laivagruvan i drift vid en tidpunkt där externa faktorer, i form av bland annat guldpris och valutakurser, ger förutsättning för en lönsam gruvdrift. Vidare framgick att Bolaget arbetar för att finna en finansieringslösning vilken kan bestå enskilt eller i en kombination av exempelvis förförsäljning av guldproduktion och guldleveranser, omförhandling av leverantörsvillkor, andra sorters bryggfinansiering av rörelsekapital, nyemission eller samarbeten med strategiska eller finansiella partners.

I syfte att skapa handlingsutrymme i styrelsens fortsatta arbete med att få fram en optimal finansieringslösning föreslår styrelsen att stämman beslutar om dels en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna, dels en riktad nyemission till på förhand vidtalade långsiktiga investerare.

Styrelsen föreslås bemyndigas att fastställa de slutliga emissionsvillkoren vid en senare tidpunkt. Vidare kommer styrelsen att fastställa och offentliggöra slutliga förslag avseende några av de erforderliga bolagsordningsändringarna vid en tidpunkt som ligger i nära anslutning till årsstämman.

Nyemissionerna förutsätter att stämman även beslutar om minskningar av aktiekapitalet, justeringar av Bolagets bolagsordning (avseende gränserna för aktiekapitalet och antal aktier) samt fondemission i enlighet med vad som framgår av punkt 14 ovan samt av denna punkt 15.

Åtgärderna under denna punkt 15 är villkorade av att Bolaget och Bolagets långivare träffar de erforderliga överenskommelser, på sådana enligt styrelsens rimliga bedömning skäliga villkor, som krävs för att kunna genomföra respektive åtgärd på ett för Bolagets aktieägare fördelaktigt sätt. Åtgärderna är vidare villkorade av att den föreslagna företrädesemissionen (punkt 15 d)) och/eller den föreslagna riktade nyemissionen (punkt 15 e)) genomförs.

Styrelsen förbehåller sig vidare rätten att återkalla ett eller flera av de beslutade och/eller föreslagna åtgärderna enligt denna punkt 15 om det skulle visa sig, enligt styrelsens bedömning, att en eller flera av dessa åtgärder inte är erforderliga. Sådant eventuellt återkallande avses att meddelas vid en tidpunkt som ligger i nära anslutning till årsstämman.

Punkt 15 a) Beslut om ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra den av styrelsen föreslagna minskningen av Bolagets aktiekapital enligt punkt 15 b) nedan, föreslår styrelsen att stämman beslutar om att bestämmelsen i § 4 i bolagsordningen gällande gränserna för aktiekapitalet ändras så att aktiekapitalet ska utgöra lägst 20 000 000 kronor respektive inte överstiga 80 000 000 kronor.

Punkt 15 b) Beslut om minskning av aktiekapital utan indragning av aktier för avsättning till fritt eget kapital

För att underlätta styrelsens förslag om nyemissioner enligt punkterna 15 d) och e) nedan, föreslår styrelsen att stämman beslutar om minskning av Bolagets aktiekapital med 217 574 998,460 kronor, att genomföras utan indragning av aktier, för avsättning till fritt eget kapital att användas enligt beslut av stämman.

Beslutet om minskning av aktiekapitalet enligt denna punkt 15 b) förutsätter ändring av bolagsordningen enligt punkt 15 a) ovan.

Efter aktiekapitalminskningen enligt denna punkt 15 b) kommer Bolagets aktiekapital att uppgå till 27 015 215,980 kronor fördelat på sammanlagt 5 403 043 196 aktier, envar aktie med ett kvotvärde om 0,005 kronor.

Punkt 15 c) Beslut om ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra de av styrelsen föreslagna nyemissionerna i punkterna 15 d) och e) nedan, föreslår styrelsen att stämman beslutar om att bestämmelserna i §§ 4 och 5 i Bolagets bolagsordning gällande gränserna för aktiekapitalet respektive antal aktier ändras i erforderlig utsträckning.

Därvid ska de av styrelsen föreslagna nya gränserna för (i) aktiekapitalet inte kunna understiga 30 000 000 kronor respektive överstiga 360 000 000 kronor och (ii) antalet aktier inte kunna understiga 5 000 000 000 aktier respektive överstiga 60 000 000 000 aktier, varvid minimikapitalet inte får vara mindre än en fjärdedel av maximikapitalet och det lägsta antalet aktier inte får vara färre än en fjärdedel av det högsta antalet aktier.

Det fullständiga förslaget till beslut om bolagsordningsändring kommer att fastställas och offentliggöras av styrelsen i nära anslutning till årsstämman.

Punkt 15 d) Beslut om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna, på i huvudsak följande villkor.

Samtliga aktieägare i Bolaget ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de äger. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som ska ha rätt att teckna aktier med företrädesrätt (det vill säga att erhålla teckningsrätter) ska vara den 7 juli 2015.

Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning eller teckning på särskild teckningslista under tiden från och med den 9 juli 2015, eller sådant senare datum som infaller tre bankdagar efter att emissionsprospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen, och under en period om två veckor därefter eller sådan längre period som styrelsen beslutar. Anmälan om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske under samma tid. Teckning av nya aktier enligt eventuella åtagande om så kallad underwriting eller teckningsgaranti ska dock kunna ske senast fjärde bankdagen efter teckningstidens utgång. Teckning ska i sådana fall ske på särskild teckningslista. Betalning för aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant i enlighet med instruktioner på avräkningsnota, dock senast tredje bankdagen efter utfärdandet av avräkningsnotan. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att aktierna registrerats hos Bolagsverket. Eventuell överkurs ska avsättas till överkursfonden.

Styrelsen (eller den som styrelsen utser inom sig) ska bemyndigas att, senast den dag som infaller fem vardagar före avstämningsdagen, fastställa det belopp med vilket Bolagets aktiekapital ska ökas, det antal aktier som ska ges ut och vilket belopp som ska betalas för varje ny aktie.

Beslutet om nyemission av aktier enligt denna punkt 15 d) förutsätter ändring av bolagsordningen enligt punkt 15 c) ovan.

Företrädesemissionen är utöver villkoret angivet ovan avseende att Bolaget och Bolagets långivare träffar, på enligt styrelsens rimliga bedömning skäliga villkor, erforderliga överenskommelser även villkorad av att en tillräcklig anslutningsgrad i företrädesemissionen enligt styrelsens rimliga bedömning kan uppnås för att kunna genomföra den föreslagna kapitalanskaffningen. Företrädesemissionen enligt denna punkt 15 d) kan sålunda helt eller delvis återkallas.

Punkt 15 e) Beslut om riktad nyemission

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om nyemission riktad till en eller flera på förhand vidtalade investerare som bedöms som långsiktiga, på i huvudsak följande villkor.

Teckning av nya aktier ska ske genom kontant betalning eller teckning på särskild teckningslista under tiden från och med den 9 juli 2015, eller sådant senare datum som infaller tre bankdagar efter att emissionsprospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen, och under en period om två veckor därefter eller sådan längre period som styrelsen beslutar. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att aktierna registrerats hos Bolagsverket. Eventuell överkurs ska avsättas till överkursfonden.

Styrelsen (eller den som styrelsen utser inom sig) ska bemyndigas att innan teckningstiden börjar fastställa det belopp med vilket Bolagets aktiekapital ska ökas, det antal aktier som ska ges ut och vilket belopp som ska betalas för varje ny aktie.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen, efter sonderingar med befintliga aktieägare och potentiella nya investerare, bedömt att anskaffning av nytt kapital kraftigt underlättas om kapitalanskaffning sker genom en riktad nyemission. Med hänsyn härtill har en riktad nyemission ansetts vara till fördel för Bolaget och dess aktieägare.

Beslutet om nyemission av aktier enligt denna punkt 15 e) förutsätter ändring av bolagsordningen enligt punkt 15 c) ovan.

Punkt 15 f) Beslut om ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra den fondemission som föreslås godkännas i punkt 15 g) nedan, föreslår styrelsen att stämman beslutar om att bestämmelserna i 4 § i bolagsordningen gällande gränserna för aktiekapitalet ändras så att aktiekapitalet ska utgöra lägst 200 000 000 kronor respektive överstiga 800 000 000 kronor.

Punkt 15 g) Beslut om fondemission utan utgivande av nya aktier

För att undvika att behöva Bolagsverkets eller allmän domstols tillstånd för att verkställa den av styrelsen under punkt 15 d) ovan föreslagna minskningen av Bolagets aktiekapital, föreslår styrelsen att stämman beslutar om att öka Bolagets aktiekapital genom att 217 574 998,460 kronor överförs från Bolagets fria egna kapital. Fondemissionen ska ske utan utgivande av nya aktier.

Beslutet om fondemission enligt denna punkt 15 g) förutsätter ändring av bolagsordningen enligt punkt 15 f) ovan.

Beslut om sammanläggning av aktier (omvänd split) (punkt 16)

Styrelsen föreslår i syfte att uppnå ett ändamålsenligt antal aktier och kvotvärde i Bolaget att en sammanläggning av Bolagets aktier genomförs på de villkor som framgår nedan.

Åtgärderna under denna punkt 16 ska anses som ett förslag och ska därför (med förbehåll för att vissa ärenden kan komma att återkallas) antas som en helhet av stämman genom ett beslut. Åtgärderna är vidare villkorade av att Bolaget och Bolagets långivare träffar de erforderliga överenskommelser, på sådana enligt styrelsens rimliga bedömning skäliga villkor, som krävs för att kunna genomföra respektive åtgärd på ett för Bolagets aktieägare fördelaktigt sätt.

Punkt 16 a) Beslut om ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra den av styrelsen föreslagna sammanläggningen av aktier enligt punkten 16 b) nedan, föreslår styrelsen att stämman beslutar om att bestämmelsen i § 5 i bolagsordningen gällande antalet aktier ändras i erforderlig utsträckning.

Därvid ska de av styrelsen föreslagna nya gränserna för antalet aktier inte kunna understiga 30 000 000 aktier respektive överstiga 600 000 000 aktier, varvid det lägsta antalet aktier inte får vara färre än en fjärdedel av det högsta antalet aktier.

Det fullständiga förslaget till beslut om bolagsordningsändring kommer att fastställas och offentliggöras av styrelsen i nära anslutning till årsstämman.

Punkt 16 b) Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett tillfälle under tiden fram till nästa årsstämma, med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt, besluta om nyemission av ett sådant antal aktier som krävs för att åstadkomma ett jämnt antal aktier efter genomförande av sammanläggningen av aktier i enlighet med förslaget i denna punkt 16 (dock alltid inom vid var tid gällande bolagsordning). Aktierna ska av administrativa skäl endast kunna tecknas av Evli Bank.

Punkt 16 c) Beslut om sammanläggning (omvänd split) av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om sammanläggning av Bolagets aktier 1:100, innebärande att 100 aktier läggs samman till en aktie. Styrelsen (eller den som styrelsen utser inom sig) ska bemyndigas att bestämma avstämningsdag för sammanläggningen, vilken dock inte får infalla före den tidpunkt då beslutet om sammanläggningen registrerats hos Bolagsverket. Styrelsen avser att bestämma avstämningsdagen till ett datum som infaller efter att de åtgärder som föreslås under punkt 15 ovan har registrerats hos Bolagsverket.

För de aktieägare som på avstämningsdagen för sammanläggningen inte innehar ett antal aktier som motsvarar ett helt antal nya aktier (efter genomförd sammanläggning), kommer överskjutande aktier att övergå i Bolagets ägo på avstämningsdagen för sammanläggningen. Överskjutande stamaktier kommer därefter att försäljas av ett av Bolaget utsett värdepappersinstitut, varvid berättigade aktieägare kommer att erhålla sin andel av försäljningslikviden.

Beslutet om om sammanläggning av Bolagets aktier enligt denna punkt 16 c) förutsätter ändring av bolagsordningen enligt punkt 16 a) ovan.

Punkt 17 Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att (i) att bestämmelsen i § 2 i bolagsordningen gällande styrelsens säte ändras så att styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun och (ii) att i § 8 i bolagsordningen den mening som lyder "- Bolagsstämma skall hållas i Uppsala" stryks.

G.     Övrigt, majoritetskrav

Besluten enligt punkterna 14, 15, 16 och 17 ovan fordrar bifall av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

H.     Frågor till styrelsen och den verkställande direktören

Aktieägare har möjlighet att begära upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även Bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen och sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening. Sådan information lämnas av styrelsen eller den verkställande direktören vid stämman under förutsättning att uppgifterna kan lämnas utan väsentlig skada för Bolaget.

I.       Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget per dagen för kallelsen till stämman uppgår till 5 403 043 196. Bolaget innehar inte några egna aktier.

J.      Handlingar

Årsredovisningen och revisionsberättelsen, styrelsens fullständiga beslutsförslag och övriga handlingar som ska tillhandahållas inför stämman kommer senast tre veckor före stämman att hållas tillgängliga på Bolagets webbplats, www.nordicmines.se, hos Bolaget på Mäster Samuelsgatan 60, 8tr., 111 21 Stockholm och skickas kostnadsfritt till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid stämman.

* * *

För ytterligare information kontakta:
Lennart Schönning 08 5051 6500
Eva Kaijser, VD, 070 932 0901   
Jonatan Forsberg, CFO, 076 105 1310

För mer information om Nordic Mines, vänligen se; www.nordicmines.se

Ovanstående information kan vara sådan information som Nordic Mines AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades klockan 08:00 den 29 maj 2015.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Vid Laivagruvan i Finland producerades guld under åren 2011 till och med 2014. Fyndigheten är en av de största i Norden. Nordic Mines är medlem i Svemin och tillämpar dess rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Nordic Mines aktie är upptagen till handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista. Se även www.nordicmines.se.Kallelse till Årsstämma

2015-05-29 Åtgärdsplan för Laivagruvan och fortsatt arbete med att säkerställa finansiering

PRESSMEDDELANDE 29 maj 2015

Nordic Mines har, som tidigare meddelats, under inledningen av 2015 färdigställt en åtgärdsplan för att återta Laivagruvan i drift. Som en del av åtgärdsplanen har en femårig brytplan framtagits tillsammans med SRK Consulting UK Ltd (SRK), vilken baseras på bolagets mineralreserv, per den 1 januari 2015, om 9,4 miljoner ton med en guldhalt om 1,2 gram per ton.

Nordic Mines mål är att återuppta Laivagruvan i drift vid en tidpunkt där externa faktorer, i form av bland annat guldpris och valutakurser, ger förutsättning för en lönsam gruvdrift.

För att idag återta Laivagruvan i drift föreligger ett ytterligare kapitalbehov i storleksordningen 12 EURm, varav 7 EURm är rörelsekapital, 3 EURm säsongsmässiga investeringar samt 2 EURm likviditetsreserv.

Bolaget arbetar nu för att finna en finansieringslösning vilken kan bestå enskilt eller i en kombination av exempelvis förförsäljning av guldproduktion och guldleveranser, omförhandling av leverantörsvillkor, andra sorters bryggfinansiering av rörelsekapital, nyemission eller samarbeten med strategiska eller finansiella partners.

I dagens kallelse till årsstämma söker Nordic Mines åstadkomma en viss flexibilitet för arbetet med att få fram en optimal finansieringslösning. Kallelsen inkluderar därför förslag till villkorade beslut om nyemissioner, företrädesemission och/eller riktad nyemission (för ytterligare information se punkt 15 i kallelsen till årsstämma). För det fall Nordic Mines går vidare med ovan nämnda emissionsförslag avser bolaget att återkomma med villkor, volym och närmare transaktionsstruktur före Nordic Mines årsstämma den 30 juni 2015.

Bolagets åtgärdsplan är fortsatt villkorad av godkännande från bolagagets nuvarande långivare. Samtidigt kommer bolaget villkora en finansieringslösning av nuvarande långivares godkännande av åtgärdsplanen.

Nordic Mines har engagerat Evli Bank och PWC Corporate Finance Debt & Capital Advisory såsom finansiella rådgivare.

För ytterligare information kontakta:
Eva Kaijser, VD, 070-932 09 01
Jonatan Forsberg, CFO, 076-105 13 10

För mer information om Nordic Mines, vänligen se; www.nordicmines.se.

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande klockan 08.00 den 29 maj 2015.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Vid Laivagruvan i Finland producerades guld under åren 2011 till och med 2014. Fyndigheten är en av de största i Norden. Nordic Mines är medlem i Svemin och tillämpar dess rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Nordic Mines aktie är upptagen till handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista. Se även www.nordicmines.se.Åtgärdsplan & finansiering Nordic Mines

2015-05-28 Valberedningen i Nordic Mines presenterar förslag till ny styrelse

Valberedningen i Nordic Mines AB (publ) föreslår till ny styrelse omval av Lennart Schönning och Krister Söderholm. Valberedningen föreslår därutöver nyval av Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, Tord Cederlund samt Manfred Lindvall.

Bakgrund

Nordic Mines bolagsstämma 2014 beslutade att utse en valberedning i vars uppgift det ingår att till Nordic Mines årsstämma 2015 lämna förslag avseende val av styrelseledamöter.

Inför årsstämman 2015 består valberedningen av Tord Cederlund, Catharina Lagerstam, Manfred Lindvall och Lennart Schönning. Ordförande i valberedningen är Tord Cederlund.

Val av styrelse, styrelseordförande och vice styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av Lennart Schönning och Krister Söderholm. Valberedningen föreslår nyval av Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, Tord Cederlund samt Manfred Lindvall. Nuvarande styrelseledamot Helve Boman har avböjt omval.

Lennart Schönning föreslås omväljas till styrelsens ordförande.

Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist föreslås väljas till styrelsens vice ordförande.

Av de personer som valberedningen föreslår att årsstämman väljer till styrelseledamöter är, enligt valberedningens bedömning, samtliga oberoende i förhållande till större aktieägare i Bolaget. Samtliga föreslagna ledamöter är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen.

Den föreslagna styrelsen består av personer med lång bakgrund inom gruvindustrin såväl som personer med bred erfarenhet från näringslivet i allmänhet, större industriprojekt i synnerhet och med lokal finsk kännedom. Valberedningens uppfattning är att den föreslagna styrelsen har mångsidighet och bredd genom ledamöternas olika kompetens, erfarenhet och bakgrund som är ändamålsenlig med hänsyn till Bolagets verksamhet och utvecklingsskede.

 

Information om föreslagna styrelseledamöter

Lennart Schönning, (f. 1948)
Styrelseledamot och styrelseordförande sedan 2009.

Utbildning:                        Civilingenjör.
Övriga uppdrag:                                    Bedriver egen verksamhet via bolaget Property Dynamics AB.
Tidigare uppdrag:                                 Verkställande direktör för Åke Larson Byggare i USA samt för fastighetsbolaget Näckebro AB (publ), Stockholm, tidigare noterat på Stockholmsbörsen.
Oberoende:                                           Oberoende i förhållande till såväl bolaget och bolagsledningen som bolagets större aktieägare.
Antal aktier i bolaget:      35 000 000 st genom bolaget Property Dynamics.

Tord Cederlund, (f. 1941)

En av grundarna till Nordic Mines och tidigare styrelseledamot under åren 2007-2012.

Utbildning:                        Civilekonom och tidigare auktoriserad revisor.
Övriga uppdrag:                                    VD och styrelseledamot i Arctic Gold sedan maj 2012.
Tidigare uppdrag:                                 Tord Cederlund var grundare till ett av de första privata finansbolagen Cederlund & Grandin AB och har medverkat till ett stort antal företagsbildningar i Sverige och utomlands. Tord Cederlund var under många år bosatt i Bryssel och var där bland annat ledamot i gruvbranschens lobbyorganisation Euromines Gold Group. Han har bred erfarenhet av styrelsearbete i Europa såväl som i gruvbranschen i Sverige och Finland. Tord Cederlund medverkade redan 1996 till uppstarten av Endomines och år 2005 till uppstarten av Nordic Mines. 
Oberoende:                                           Oberoende i förhållande till såväl bolaget och bolagsledningen som bolagets större aktieägare.
Antal aktier i bolaget:      22 884 415 st privat och genom bolag.

Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, (f. 1954)

Utbildning:                                             Civilingenjör Teknisk Fysik Chalmers Tekniska Högskola
Övriga uppdrag:                                    Styrelseordförande Kongsberg Autmotive ASA och Vindora Holding AB, styrelseledamot ANNA+Cie, DataRespons ASA, e-man AB, HRM Affärsutveckling AB och Mycronic AB samt verksam i egna familjebolag där hon framförallt fokuserar sitt engagemang på frågor som rör industri, miljö, forskning och samhällsutveckling.
Tidigare uppdrag:                                 Ledande befattningar i Volvo Cars bland annat som miljöchef, chef för Volvo Cars design och koncept center i Kalifornien och vice president för Kvalitet. Hon har också arbete som utvecklingschef på Svenskt Näringsliv med ansvar för ett flertal näringspolitiska områden, inkluderande bland annat miljö, energi, hållbar utveckling, transporter, IT, arbetsmarknad, diskriminering, utbildning och forskning. Styrelseordförande och ledamot i noterade, privata och statliga bolag och stiftelser samt i ideella organisationer.
Oberoende:                                           Oberoende i förhållande till såväl bolaget och bolagsledningen som bolagets större aktieägare.
            Antal aktier i bolaget:      -

Manfred Lindvall, (f. 1952)

Utbildning:                                             Bergsingenjör och Teknologie Licentiat vid Luleå Tekniska Universitet
           Övriga uppdrag:               -
Tidigare uppdrag:                                 Befattningar som Direktör - Miljö, Arbetsmiljö och Företagshälsovård, Teknik, Prospektering i Boliden, Lundin Mining och Northland Resources
Oberoende:                                           Oberoende i förhållande till såväl bolaget och bolagsledningen som bolagets större aktieägare.
            Antal aktier i bolaget:      -

Krister Söderholm, (f. 1950)
Styrelseledamot sedan 2013 samt 2010 - 2011.

       Utbildning: Geologi vid Åbo     Akademi.
Övriga uppdrag:                                    Styrelseledamot i Artic Gold AB, styrelseledamot i FinnMin och FRB.
Tidigare uppdrag:                                 Kevitsa Mining Oy, Outokumpu Mining Oy, Bergmästare i Finland, Viscaria AB Sverige, A/S Bidjovagge Gruber, Norge m.m.
Oberoende:                                           Oberoende i förhållande till såväl bolaget och bolagsledningen som bolagets större aktieägare.
            Antal aktier i bolaget:      140 000 st.

För ytterligare information kontakta:
Tord Cederlund, Valberedningens ordförande, 08-5051 6500
Eva Kaijser, VD, 070-932 09 01

För mer information om Nordic Mines, vänligen se; www.nordicmines.se.

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande klockan 08.00 den 28 maj 2015.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Vid Laivagruvan i Finland producerades guld under åren 2011 till och med 2014. Fyndigheten är en av de största i Norden. Nordic Mines är medlem i Svemin och tillämpar dess rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Nordic Mines aktie är upptagen till handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista. Se även www.nordicmines.se.Valberedningen i Nordic Mines presenterar förslag till ny styrelse

2015-05-26 Nordic Mines publicerar årsredovisning för 2014 samt uppdatering kring finansiering

PRESSMEDDELANDE 26 maj 2015

Nordic Mines AB (publ) årsredovisning för 2014 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.nordicmines.se

 

Uppdatering kring finansiering

Nordic Mines har under 2015, som tidigare kommunicerats, utvärderat olika alternativ för att stärka likviditeten i samband med en uppstart av Laivagruvan. Bolaget gör i dagsläget bedömningen att ett ytterligare rörelsekapitalbehov om 7 miljoner euro föreligger till dess att gruvan blir självfinansierande. Vidare tillkommer 3 miljoner euro i säsongsmässiga investeringar samt 2 miljoner euro i likviditetsreserv. Sammantaget föreligger ett ytterligare kapitalbehov i storleksordningen 12 miljoner euro för att på ett säkert sätt återta Laivagruvan i drift. Likviditetsstärkande åtgärder kan ske, exempelvis genom förförsäljning av guldproduktion och guldleveranser, omförhandling av leverantörsvillkor, andra sorters bryggfinansiering av rörelsekapital, nyemission eller samarbeten med strategiska eller finansiella partners.

För ytterligare information kontakta:
Eva Kaijser, VD, 070-932 09 01
Jonatan Forsberg, CFO, 076-105 13 10

För mer information om Nordic Mines, vänligen se; www.nordicmines.se.

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande klockan 08.00 den 26 maj 2015.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Vid Laivagruvan i Finland producerades guld under åren 2011 till och med 2014. Fyndigheten är en av de största i Norden. Nordic Mines är medlem i Svemin och tillämpar dess rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Nordic Mines aktie är upptagen till handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista. Se även www.nordicmines.se.Nordic Mines Årsredovisning 2014

2015-05-04 Nordic Mines utser Eva Kaijser till ny VD

PRESSMEDDELANDE 4 maj 2015

Styrelsen i Nordic Mines har beslutat att byta VD och har till ny VD för koncernen utsett Eva Kaijser. Eva har mer än 17 års erfarenhet från gruvindustrin, varav 11 år från Bolidenkoncernen i olika ledande befattningar och i koncernledningen. Eva har därefter även varit CFO på Northland Resources. Nu närmast kommer Eva från en roll som fristående rådgivare inom gruvindustrin. Eva Kaijser tillträder som vd för Nordic Mines omgående.

Kommentar från styrelsens ordförande, Lennart Schönning

"Eva har en gedigen finansiell och industriell bakgrund från gruvindustrin, inte minst vad avser komplicerade förhandlingar med långivare och banker. Med Eva i ledningen för Nordic Mines bildar vi nu ett starkt team för att slutföra de pågående diskussionerna med bolagets långivare. I kombination med bolagets pågående arbete för att ytterligare stärka likviditeten för att möta det ökade rörelsekapitalbehovet i samband med Laivagruvans uppstartsmånader läggs därmed grunden för att återuppta en lönsam gruvdrift vid Laivagruvan", säger styrelsens ordförande Lennart Schönning i en kommentar.

"Jag vill samtidigt passa på att tacka avgående vd Thomas Cederborg för en mycket förtjänstfull insats under sin tid som VD. Detta inte minst i samband med att Nordic Mines under hösten 2014 avslutade bolagets rekonstruktioner i Finland och i Sverige efter omfattande ackordsuppgörelser, betydande skuldnedskrivningar av befintliga banklån samt en kapitalanskaffning från nya och gamla aktieägare", avslutar Lennart Schönning.

För ytterligare information kontakta:
Lennart Schönning, ordförande, 08-5051 6500
Eva Kaijser, VD, 070-932 09 01

För mer information om Nordic Mines, vänligen se; www.nordicmines.se.

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande klockan 08.00 den 4 maj 2015.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. I Laivagruvan i Finland påbörjades guldproduktionen i slutet av 2011. Fyndigheten är en av de största i Norden. Nordic Mines är medlem i Svemin och tillämpar dess rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Nordic Mines aktie är upptagen till handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista. Se även www.nordicmines.se.Eva Kaijser ny VD i Nordic Mines

2015-04-30 Nordic Mines AB (publ) Delårsrapport januari - mars 2015

Första kvartalet 2015

· Intäkter uppgick som en följd av produktionsstoppet vid Laivagruvan till 0,0 Mkr (51,6 Mkr).

·  Rörelseresultatet uppgick som en följd av produktionsstoppet vid Laivagruvan till -26,3 Mkr (-36,9 Mkr).

·  Periodens resultat efter skatt uppgick till -29,2 Mkr (-36,4 Mkr), motsvarande -0,01 kr (-0,11 kr) per aktie.

· Periodens totalresultat uppgick till -31,0 Mkr (-37,0 Mkr), motsvarande -0,01 kr (-0,11 kr) per aktie.

·  Likvida medel uppgick vid periodens slut till 57,9 Mkr (83,2 Mkr, 31 december 2014).

·  Eget kapital uppgick vid periodens slut till 435,7 Mkr (466,7 Mkr, 31 december 2014).

·  Då Nordic Mines beslutat att tillsvidare stoppa produktionen vid Laivagruvan har ingen malm anrikats under perioden.

·   I syfte att nå Nordic Mines övergripande mål att återuppta driften av Laivagruvan, på ett sätt som ger förutsättningar för en lönsam gruvdrift, har bolaget under perioden vidtagit en rad åtgärder. Dessa omfattar bland annat att bolaget enligt tidigare offentliggjord tidplan under januari månad levererat en indikativ uppdaterad åtgärdsplan och en uppdaterad finansiell modell till bolagets långivare för deras godkännande. Bolagets långivare har därefter inbjudit Nordic Mines till en fortsatt diskussion kring åtgärdsplanen och uppstarten av Laivagruvan. Bolagets målsättning är att slutföra de pågående diskussionerna senast under maj 2015.

·  Nordic Mines har gått vidare i sin planering och utvärderat en rad alternativ för att stärka Laivaprojektet operationellt och finansiellt. Bolaget har under perioden även utvärderat samarbeten kring raffinering och möjliga strukturaffär inom den Nordiska guldgruvbranschen. Även om de diskussioner som bolaget har haft hitintills ännu inte givit några konkreta resultat ser Nordic Mines fortsatt positivt på en konsolidering inom den Nordiska guldgruvbranschen. Nordic Mines har under perioden även utvärderat olika alternativ för att stärka likviditeten i samband med Laivagruvans uppstartsmånader, exempelvis genom förförsäljning av guldproduktion och guldleveranser, omförhandling av leverantörsvillkor eller andra sorters bryggfinansiering av rörelsekapital.

· Den 26 februari presenterade Nordic Mines en uppdaterad mineralreserv motsvarande fem års guldproduktion. Den totala bevisade och sannolika mineralreserven i Laiva per den 1 januari 2015 uppgår till 9 367 000 ton med en genomsnittlig guldhalt om 1,19 gram guld per ton (cut-off 0,6 gram per ton). Guldinnehållet i mineralreserven motsvarar omkring 11 200 kg (360 000 troy ounce).

Kommentar från vd, Thomas Cederborg

Nordic Mines övergripande mål är att återuppta driften av Laivagruvan på ett sätt som ger förutsättningar för en lönsam gruvdrift. Vi är nu i slutfasen med att uppdatera och genomgripande verifiera den åtgärdsplan som Nordic Mines tidigare utarbetat i samarbete med det välrenommerade internationella gruvkonsultbolaget SRK Consulting (UK). Den uppdaterade åtgärdsplanen baseras på en av SRK uppdaterad geologisk modell och mineralreserv och fokuserar på en förbättrad arbetsmetod för gruvbrytning samt en kapacitetsökning i det till gruvan intilliggande anrikningsverket. Den uppdaterade mineralreserven för Laivagruvan motsvarar ett guldinnehåll på omkring 11 200 kg (360 000 troy ounce) eller fem års guldproduktion, säger vd Thomas Cederborg i en kommentar.

Vi har under kvartalet även utvärderat möjligheterna att stärka Laivaprojektet genom samarbeten och strukturaffärer med andra aktörer inom den Nordiska guldgruvbranschen. Även om de diskussioner som vi har haft hitintills inte givit några konkreta resultat gör Nordic Mines dock fortsatt bedömningen att guldkoncentrat från flera Nordiska guldprojekt kan raffineras i Nordic Mines anrikningsverk och därmed förädla slutprodukten från guldkoncentrat till dorétackor med en förbättrad lönsamhet som följd. Det finns även tydliga synergier i form av inköpsoptimering och effektiviserad administration. Slutligen har de senaste årens fallande guldpris lett till att en rad intressanta strukturaffärer nu kan bli aktuella, avslutar Thomas Cederborg.

Ovanstående information kan vara sådan information som Nordic Mines AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades klockan 08.00 den 30 april 2015.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag med mål att bli en av Nordens och Europas ledande guldproducenter och en förebild inom miljöarbete. I Laivagruvan i Finland påbörjades guldproduktionen i slutet av 2011. Fyndigheten är en av de största i Norden. Prospektering bedrivs i Finland och Sverige. Nordic Mines grundades 2005 och har över 100 anställda med huvudkontor i Uppsala. Aktien är upptagen till notering på Nasdaq OMX Small Cap-lista. Se även www.nordicmines.seNordic Mines AB (publ) första kvartalet

2015-03-26 Nordic Mines informerar kring det pågående arbetet med den uppdaterade åtgärdsplanen för Laivagruvan

Nordic Mines har som tidigare meddelats levererat en indikativ uppdaterad åtgärdsplan och en uppdaterad finansiell modell för Laivagruvan till bolagets långivare för deras godkännande. Nordic Mines för nu en diskussion med bolagets långivare kring uppstarten av Laivagruvan samt ett antal alternativ för att stärka projektet strukturellt, operationellt och finansiellt. Nordic Mines målsättning har, vilket tidigare meddelats, varit att under mars 2015 presentera en godkänd uppdaterad åtgärdsplan. Till följd av de pågående diskussionerna gör bolaget nu bedömningen att ett godkännande inte kommer att erhållas innan utgången av mars 2015. Bolagets reviderade målsättning är därför att slutföra de pågående diskussionerna och genom pressmeddelande presentera en av bolagets långivare godkänd slutlig uppdaterad åtgärdsplan för Laivagruvan under april 2015, dock senast maj 2015.

I syfte att nå bolagets övergripande mål att återuppta driften av Laivagruvan på ett sätt som ger förutsättningar för en lönsam gruvdrift fortskrider Nordic Mines i sin planering med att utvärdera en rad alternativ för att stärka Laivaprojektet strukturellt, operationellt och finansiellt. Bolaget utvärderar olika samarbeten kring raffinering och möjliga strukturaffärer inom den Nordiska guldgruvbranschen. Nordic Mines utvärderar även olika alternativ för att skapa utökad finansiell flexibilitet vid återupptagen drift, exempelvis genom förförsäljning av guldproduktion och guldleveranser, omförhandlade leverantörsvillkor eller andra sorters bryggfinansiering av rörelsekapital.

Den uppdaterade åtgärdsplanen för Laivagruvan har arbetats fram i samarbete med det välrenommerade internationella gruvkonsultbolaget SRK Consulting (UK) Limited ("SRK"). SRK har även tagit fram den uppdaterade mineralreserven och mineraltillgången för Laivagruvan som bolaget presenterade i pressmeddelande den 26 februari 2015.

För ytterligare information kontakta:
Thomas Cederborg, VD, 070-848 0521
Jonatan Forsberg, CFO, 076-105 1310

För mer information om Nordic Mines, vänligen se; www.nordicmines.se.

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande klockan 08.00 den 26 mars 2015.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. I Laivagruvan i Finland påbörjades guldproduktionen i slutet av 2011. Fyndigheten är en av de största i Norden. Nordic Mines är medlem i Svemin och tillämpar dess rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Nordic Mines aktie är upptagen till handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista. Se även www.nordicmines.se.Nordic Mines informerar rörande uppdaterad åtgärdsplan för Laiva

2015-03-04 Valberedning i Nordic Mines

PRESSMEDDELANDE 4 mars 2015

I enlighet med årsstämmans beslut 2014 har det inrättats en valberedning inför årsstämman 2015. I valberedningen ingår Tord Cederlund och Lennart Schönning. De representerar två av de största aktieägarna som utnyttjat sin rätt att utse representant i valberedningen. Övriga representanter är Catharina Lagerstam och Manfred Lindvall, vilka representerar de mindre aktieägarna i Nordic Mines.
Till ordförande för valberedningen har Tord Cederlund utsetts.

För ytterligare information kontakta:

Thomas Cederborg, VD, 070-848 0521
Jonatan Forsberg, CFO, 076-105 1310

För mer information om Nordic Mines, vänligen se; www.nordicmines.se.

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande klockan 08.00 den 4 mars 2015.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. I Laivagruvan i Finland påbörjades guldproduktionen i slutet av 2011. Fyndigheten är en av de största i Norden. Nordic Mines är medlem i Svemin och tillämpar dess rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Nordic Mines aktie är upptagen till handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista. Se även www.nordicmines.se.Valberedning i Nordic Mines

2015-02-26 Nordic Mines redovisar en uppdaterad mineralreserv motsvarande fem års guldproduktion

Nordic Mines redovisar en uppdaterad mineralreserv och mineraltillgång för Laivagruvan per den 1 januari 2015. Mineralreserven motsvarar fem års guldproduktion.

Den totala bevisade och sannolika mineralreserven i Laiva per den 1 januari 2015 uppgår till 9 367 000 ton med en genomsnittlig guldhalt om 1,19 gram guld per ton (cut-off 0,6 gram per ton). Guldinnehållet i mineralreserven motsvarar omkring 11 200 kg (360 000 troy ounce).

Mineralreserven är baserad på en uppdaterad mineraltillgång (vari mineralreserven ingår). Den totala kända och indikerade mineraltillgången i Laiva per den 1 januari 2015 uppgår till 15 970 000 ton med en genomsnittlig halt om 1,52 gram guld per ton (cut-off 0,6 gram per ton). Guldinnehållet i den totala kända och indikerade mineraltillgången motsvarar omkring 24 300 kg (780 000 troy ounce). Därtill tillkommer en antagen mineraltillgång om 3 220 000 ton med en genomsnittlig halt om 2,08 gram guld per ton (cut-off 0,6 gram per ton). Guldinnehållet i den antagna mineraltillgången motsvarar omkring 6 700 kg (215 000 troy ounce).

Den uppdaterade mineralreserven och mineraltillgången för Laivagruvan är framtagen av det oberoende gruvkonsultbolaget SRK Consulting (UK) Limited ("SRK"). SRK har även under hösten och vintern 2014/2015 arbetat tillsammans med Nordic Mines för att uppdatera bolagets åtgärdsplan för Laivagruvan. En indikativ uppdaterad åtgärdsplan har som tidigare meddelats levererats till bolagets långivare under januari 2015. Bolagets långivare har därefter inbjudit Nordic Mines till en fortsatt diskussion kring åtgärdsplanen och uppstarten av Laivagruvan. Bolagets målsättning är att under mars månad 2015 slutföra och presentera en slutlig uppdaterad åtgärdsplan.

Kommentar från VD, Thomas Cederborg

Den uppdaterade mineralreserven visar att Laivagruvan har en livslängd på minst fem år. Det är ett gediget arbete som SRK och Nordic Mines nu slutfört i och med framtagandet av den uppdaterade mineralreserven, kommenterar Nordic Mines VD Thomas Cederborg.

Laiva mineratillgång (1 januari 2015)

Kategori Tonnage (t) Guldhalt (g/t) Guld innehåll (kg) Guld innehåll (tr.oz)
Känd - - - -
Indikerad 15 970 000 1,52 24 300 780 000
Känd + indikerad 15 970 000 1,52 24 300 780 000
Antagen 3 220 000 2,08 6 700 215 000

Mineraltillgången redovisas med en cut-off om 0,6 g/t

Modellen för beräkningen av mineraltillgången begränsas av ett antaget guldpris om € 1 300 per troy ounce (USD 1 510 per troy ounce)

Mineraltillgången redovisas inklusive redovisad mineralreserv

Laiva mineralreserv (1 januari 2015)

Kategori Tonnage (t) Guldhalt (g/t) Guld innehåll (kg) Guld innehåll (tr.oz)
Bevisad - - - -
Sannolik 9 367 000 1,19 11 200 360 000
Bevisad + sannolik 9 367 000 1,19 11 200 360 000

Mineralreserven redovisas med en cut-off om 0,6 g/t

Beräkningen av mineralreserven har baserats på ett antaget femårigt guldpris om € 1 020 per troy ounce (USD 1 184 per troy ounce)

Beräkningarna av mineraltillgångar och mineralreserver 2015
Mineraltillgången som rapporterades i november 2013 baserades på en geostatistisk process som rapporterade mineraltillgången i 10x5x10 meters block. Arbeten under 2014 har lett till att mineraltillgången nu rapporteras i mindre block om 4x4x5 meter.  Den nuvarande mineraltillgången (cut-off 0,6 g/t) är grundad på den del av den totala mineraliseringen (41 miljoner ton) som beräknas vara lönsam att bryta i dagbrott vid ett guldpris på € 1 300 per troy ounce eller USD 1 510 per troy ounce.

Beräkningen av mineralreserven har baserats på ett antaget 5-årigt guldpris om € 1 020 per troy ounce eller USD 1 184 per troy ounce.

Beräkningen följer den nu gällande JORC koden ("JORC Code 2012").

Ansvarig "Competent Person" för beräkning av mineraltillgången är Dr John Arthur vid SRK Consulting (UK) Limited, Chartered Geologist and Fellow of the Geological Society of London.

Ansvarig "Competent Person" för beräkning av mineralreserven är Mr Allan Blair, BEng, MAusIMM (#102240) vid SRK Consulting (UK) Limited.

Innehållet i detta pressmeddelande har granskats och godkänts av Peter Kuiper, utvecklingschef för Nordic Mines och av SveMin registrerad kvalificerad person (QP).

För ytterligare information kontakta:

Thomas Cederborg, VD, 070-848 0521
Peter Kuiper, Utvecklingschef, 070-567 6444

För mer information om Nordic Mines, vänligen se; www.nordicmines.se.

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande klockan 08.00 den 26 februari 2015.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. I Laivagruvan i Finland påbörjades guldproduktionen i slutet av 2011. Fyndigheten är en av de största i Norden. Nordic Mines är medlem i Svemin och tillämpar dess rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Nordic Mines aktie är upptagen till handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista. Se även www.nordicmines.se.Nordic Mines redovisar en uppdaterad mineralreserv

2015-02-19 Nordic Mines AB (publ) bokslutskommuniké januari - december 2014

Fjärde kvartalet 2014

·       Intäkter uppgick som en följd av produktionsstoppet vid Laivagruvan till 0,0 Mkr (68,2 Mkr).

·       Rörelseresultatet uppgick som en följd av produktionsstoppet till -38,7 Mkr (-610,5 Mkr, till följd av omfattande nedskrivningar under fjärde kvartalet 2013).

·       Periodens resultat efter skatt uppgick till -46,7 Mkr (-603,3 Mkr), motsvarande -0,01 kr (-1,77 kr) per aktie.

·       Periodens totalresultat uppgick till -49,6 Mkr (-621,7 Mkr), motsvarande -0,01 kr (-1,82 kr) per aktie.

·       Likvida medel uppgick vid periodens slut till 83,2 Mkr (129,7 Mkr, 30 september 2014).

·       Eget kapital uppgick vid periodens slut till 466,7 Mkr (516,3 Mkr, 30 september 2014).

·       Då Nordic Mines beslutat att tillsvidare stoppa produktionen vid Laivagruvan har ingen malm anrikats under perioden.

·       I syfte att nå Nordic Mines övergripande mål att återuppta driften av Laivagruvan, på ett sätt som ger förutsättningar för en lönsam gruvdrift, har bolaget under perioden vidtagit en rad åtgärder. Dessa omfattar bland annat att bolaget enligt tidigare offentliggjord tidplan under januari månad levererat en indikativ uppdaterad åtgärdsplan och en uppdaterad finansiell modell till bolagets långivare för deras godkännande. Bolagets långivare har därefter inbjudit Nordic Mines till en fortsatt diskussion kring åtgärdsplanen och uppstarten av Laivagruvan.

·       Nordic Mines går nu vidare i sin planering och utvärderar en rad alternativ för att stärka Laivaprojektet operationellt och finansiellt. Bolaget utvärderar olika samarbeten kring raffinering och möjliga strukturaffärer inom den Nordiska guldgruvbranschen. Nordic Mines utvärderar även olika alternativ för att skapa utökad finansiell flexibilitet vid återupptagen drift, exempelvis genom förförsäljning av guldproduktion och guldleveranser, leverantörsvillkor eller andra sorters bryggfinansiering av rörelsekapital.

·       Under fjärde kvartalet 2014 har det oberoende gruvkonsultbolaget SRK Consulting (UK) Limited ("SRK") arbetat med att ta fram nya beräkningar för mineraltillgången i Laiva. Nordic Mines har som tidigare meddelats för avsikt att under februari månad 2015 offentliggöra en uppdaterad mineraltillgång och därtill som målsättning att under mars månad 2015 slutföra och genom pressmeddelande presentera en slutlig uppdaterad åtgärdsplan som bolaget utarbetat i samarbete med SRK.

Januari - december 2014

·       Intäkter uppgick till följd av produktionsstopp vid Laivagruvan från andra kvartalet netto endast till 62,9 Mkr (325,3 Mkr).

·       Rörelseresultatet uppgick till följd av omfattande skuldavskrivningar till 305,2 Mkr (-732,4 Mkr).

·       Periodens resultat efter skatt uppgick till 125,8 Mkr (-722,5 Mkr), motsvarande 0,07 kr (-2,22 kr) per aktie.

·       Periodens totalresultat uppgick till 104,9 Mkr (-625,9 Mkr), motsvarande 0,06 kr (-1,93 kr) per aktie.

·       Likvida medel uppgick vid periodens slut till 83,2 Mkr (129,7 Mkr, 30 september 2014).

·       Eget kapital uppgick vid periodens slut till 466,7 Mkr (516,3 Mkr, 30 september 2014).

Kommentar från vd, Thomas Cederborg

Nordic Mines övergripande mål är att återuppta driften av Laivagruvan på ett sätt som ger förutsättningar för en lönsam gruvdrift. Vi är nu i slutfasen med att uppdatera och genomgripande verifiera den åtgärdsplan som Nordic Mines tidigare utarbetat i samarbete med det välrenommerade internationella gruvkonsultbolaget SRK Consulting (UK). Den uppdaterade åtgärdsplanen baseras på en av SRK uppdaterad geologisk modell och mineraltillgång och fokuserar på en förbättrad arbetsmetod för gruvbrytning samt en kapacitetsökning i det till gruvan intilliggande anrikningsverket. Bolaget har som målsättning att genom pressmeddelande presentera en uppdaterad mineraltillgång innan utgången av februari månad 2015 och en slutlig uppdaterad åtgärdsplan under mars månad 2015, säger Nordic Mines VD Thomas Cederborg i en kommentar.

Vi utvärderar även möjligheterna att stärka Laivaprojektet genom samarbeten och strukturaffärer med andra aktörer inom den Nordiska guldgruvbranschen. Nordic Mines bedömer att guldkoncentrat från flera Nordiska guldprojekt kan raffineras i Nordic Mines anrikningsverk och därmed förädla slutprodukten från guldkoncentrat till dorétackor med en förbättrad lönsamhet som följd. Det finns även tydliga synergier i form av inköpsoptimering och effektiviserad administration. Slutligen har de senaste årens fallande guldpris lett till att en rad intressanta strukturaffärer nu kan bli aktuella, avslutar Thomas Cederborg.

För ytterligare information kontakta:
Thomas Cederborg, CEO, +46 708 480 521
Jonatan Forsberg, CFO, +46 761 051 310

För mer information om Nordic Mines, vänligen se; www.nordicmines.se

Ovanstående information kan vara sådan information som Nordic Mines AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades klockan 08.00 den 19 februari 2015.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag med mål att bli en av Nordens och Europas ledande guldproducenter och en förebild inom miljöarbete. I Laivagruvan i Finland påbörjades guldproduktionen i slutet av 2011. Fyndigheten är en av de största i Norden. Prospektering bedrivs i Finland och Sverige. Nordic Mines grundades 2005 och har över 100 anställda med huvudkontor i Uppsala. Aktien är upptagen till notering på Nasdaq OMX Small Cap-lista. Se även www.nordicmines.seNordic Mines AB (publ) bokslutskommuniké 2014

2014-12-19 Nordic Mines informerar om arbetet med bolagets uppdaterade åtgärdsplan

PRESSMEDDELANDE 19 december 2014

Nordic Mines AB (publ) ("Nordic Mines" eller "Bolaget") fortsätter arbetet med att uppdatera och genomgripande verifiera den åtgärdsplan som Bolaget tidigare utarbetat i samarbete med det välrenommerade internationella gruvkonsultbolaget SRK Consulting (UK) Limited ("SRK"). Den uppdaterade åtgärdsplanen baseras på en av SRK uppdaterad geologisk modell och mineraltillgång och fokuserar på en förbättrad arbetsmetod för gruvbrytning samt en kapacitetsökning i det till gruvan intilliggande anrikningsverket.

Bolagets mål är att återuppta driften av Laivagruvan på ett sätt som ger förutsättningar för en lönsam gruvdrift.

I samband med att de företagsrekonstruktioner som Bolaget och vissa av dess dotterbolag befunnit sig i upphörde ingick Nordic Mines en uppgörelse avseende betydande nedskrivningar av befintliga fordringar och i övrigt förändrade villkor under det projektfinansieringsavtal som ingåtts med Bolagets långivare och vilka beskrivs närmare i Bolagets tilläggsprospekt daterat den 14 augusti 2014.

Som en del av överenskommelsen åtog sig Nordic Mines att senast vid vissa datum presentera för Bolagets långivare en uppstartsplan (bestående av den uppdaterade åtgärdsplanen nämnd ovan) och en uppdaterad finansiell modell för Laivagruvan, vilka även ska godkännas av Bolagets långivare. För att säkerställa korrektheten och minimera risken i arbetet med dessa för Nordic Mines diskussioner med Bolagets långivare om att erhålla mer tid för detta arbete. Förlängning har begärts från den 1 respektive 15 december 2014 till och med januari 2015.

Bolaget har för avsikt att genom pressmeddelande presentera en uppdaterad mineraltillgång och åtgärdsplan i februari 2015.

För ytterligare information kontakta:

Thomas Cederborg, CEO, +46 708 480 521
Jonatan Forsberg, CFO, +46 761 051 310

För mer information om Nordic Mines, vänligen se; www.nordicmines.se.

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande klockan 08.00 den 19 december 2014.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. I Laivagruvan i Finland påbörjades guldproduktionen i slutet av 2011. Fyndigheten är en av de största i Norden. Nordic Mines grundades 2005 och har knappt 100 anställda. Aktien är upptagen till handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista. Se även www.nordicmines.se.Nordic Mines informerar rörande uppdaterad åtgärdsplan

2014-11-07 CORRECTION: Nordic Mines AB (publ) Delårsrapport januari - september 2014
This is a correction of the announcement from 08:00 07.11.2014 CET. Reason for the correction: Saknade sidor i tidigare version

 Tredje kvartalet 2014

·       Intäkter uppgick till följd av produktionsstopp vid Laivagruvan netto endast till 1,3 Mkr (74,4 Mkr).
·       Rörelseresultatet uppgick till följd av omfattande skuldavskrivningar till 406,7 Mkr (-52,8 Mkr).
·       Periodens resultat efter skatt uppgick till 235,9 Mkr (-47,0 Mkr), motsvarande 0,28 kr (-0,14 kr) per aktie.
·       Periodens totalresultat uppgick till 224,3 Mkr (-19,4 Mkr), motsvarande 0,15 kr (-0,06 kr) per aktie.
·       Likvida medel uppgick vid periodens slut till 129,7 Mkr (7,0 Mkr, 30 juni 2014).
·       Eget kapital uppgick vid periodens slut till 516,3 Mkr (159,4 Mkr, 30 juni 2014).
·       Då Nordic Mines beslutat att tillsvidare stoppa produktionen vid Laivagruvan har ingen malm anrikats under perioden.
·       Den 31 juli 2014 fastställde Uleåborgs tingsrätt det ackordsförslag som lämnades in till tingsrätten av rekonstruktören för Nordic Mines finska dotterbolag.
·       Den 7 augusti 2014 fastställde Uppsala tingsrätt de ackordsförslag som lämnades in till tingsrätten av rekonstruktören för Nordic Mines svenska bolag.
·       Den 11 augusti 2014 offentliggjorde Nordic Mines att bolaget nått en principöverenskommelse med bolagets långivare som till stora delar bekräftade den preliminära icke-bindande överenskommelse som presenterats den 5 juni 2014.
·       Den 14 augusti 2014 offentliggjorde Nordic Mines att bolaget undertecknat slutlig avtalsdokumentation avseende den överenskommelsen med bolagets långivare som presenterats den 11 augusti 2014.
·       Den 14 augusti 2014 offentliggjorde Nordic Mines ett tilläggsprospekt avseende den då förestående företrädesemissionen.
·       Den 22 augusti 2014 offentliggjorde Nordic Mines att bolaget erhållit anmälningar om teckning av nya aktier i den då pågående företrädesemissionen uppgående till 100 Mkr.
·       Den 1 september 2014 offentliggjorde Nordic Mines att bolaget erhållit anmälningar om teckning av nya aktier i den då pågående företrädesemissionen uppgående till cirka 152 Mkr (före emissionskostnader). Emissionsutfallet innebar att samtliga förutsättningar för att slutföra refinansieringen av Nordic Mines därmed förelåg. Samma datum offentliggjorde Nordic Mines ett andra tilläggsprospekt avseende företrädesemissionen.
·       Den 10 september 2014 offentliggjorde Nordic Mines att emissionslikviden från företrädesemissionen betalats in.

Januari - september 2014

·       Intäkter uppgick till följd av produktionsstopp vid Laivagruvan från andra kvartalet netto endast till 62,9 Mkr (257,1 Mkr).
·       Rörelseresultatet uppgick till följd av omfattande skuldavskrivningar till 343,8 Mkr (-121,9 Mkr).
·       Periodens resultat efter skatt uppgick till 172,3 Mkr (-119,2 Mkr), motsvarande 0,23 kr (-0,39 kr) per aktie.
·       Periodens totalresultat uppgick till 154,5 Mkr (-4,2 Mkr), motsvarande 0,21 kr (-0,01 kr) per aktie.
·       Likvida medel uppgick vid periodens slut till 129,7 Mkr (7,0 Mkr, 30 juni 2014).
·       Eget kapital uppgick vid periodens slut till 516,3 Mkr (159,4 Mkr, 30 juni 2014).

Väsentliga händelser efter periodens utgång

·       Den 21 oktober 2014 avhöll Nordic Mines en kapitalmarknadspresentation och med anledningen av den publicerades samma datum även en bolagsuppdatering på bolagets hemsida. I bolagsuppdateringen beskrivs Nordic Mines nuläge, närmaste framtidsplaner och långsiktiga strategiska prioriteringar. Bland annat informeras om bolagets målsättning att Laivagruvan ska leverera ett positivt EBITDA inom 6-12 månader från gruvans återstart.

Kommentar från vd, Thomas Cederborg

I och med utfallet av företrädesemissionen om 152 miljoner kronor har Nordic Mines kunnat avsluta den rekonstruktionsprocess som bolaget befunnit sig i sedan juli 2013. Den erhållna emissionslikviden har även medfört att skuldnedskrivningar om cirka 450 miljoner kronor har kunnat genomföras. Skuldavskrivningarna tillsammans med ackordsuppgörelserna i Sverige och Finland samt tillförd emissionslikvid gör att Nordic Mines gått från konkurshot till en stärkt kassa. Åtgärderna möjliggör sammantaget att vi under vintern/våren 2015 har som målsättning att återuppta driften av Laivagruvan på ett sätt som ger förutsättningar för en lönsam gruvdrift", kommenterar Nordic Mines VD Thomas Cederborg.

För ytterligare information kontakta:
Thomas Cederborg, CEO, +46 708 480 521
Jonatan Forsberg, CFO, +46 76 105 13 10

För mer information om Nordic Mines, vänligen se; www.nordicmines.se

Ovanstående information kan vara sådan information som Nordic Mines AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades klockan 08.00 den  7 November 2014.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag med mål att bli en av Nordens och Europas ledande guldproducenter och en förebild inom miljöarbete. I Laivagruvan i Finland påbörjades guldproduktionen i slutet av 2011. Fyndigheten är en av de största i Norden. Prospektering bedrivs i Finland och Sverige. Nordic Mines grundades 2005 och har över 100 anställda med huvudkontor i Uppsala. Aktien är upptagen till notering på Nasdaq OMX Small Cap-lista. Se även www.nordicmines.seDelårsrapport jan - sept 2014 Nordic Mines AB (publ)

2014-11-07 Nordic Mines AB (publ) Delårsrapport januari - september 2014

 Tredje kvartalet 2014

·       Intäkter uppgick till följd av produktionsstopp vid Laivagruvan netto endast till 1,3 Mkr (74,4 Mkr).
·       Rörelseresultatet uppgick till följd av omfattande skuldavskrivningar till 406,7 Mkr (-52,8 Mkr).
·       Periodens resultat efter skatt uppgick till 235,9 Mkr (-47,0 Mkr), motsvarande 0,28 kr (-0,14 kr) per aktie.
·       Periodens totalresultat uppgick till 224,3 Mkr (-19,4 Mkr), motsvarande 0,15 kr (-0,06 kr) per aktie.
·       Likvida medel uppgick vid periodens slut till 129,7 Mkr (7,0 Mkr, 30 juni 2014).
·       Eget kapital uppgick vid periodens slut till 516,3 Mkr (159,4 Mkr, 30 juni 2014).
·       Då Nordic Mines beslutat att tillsvidare stoppa produktionen vid Laivagruvan har ingen malm anrikats under perioden.
·       Den 31 juli 2014 fastställde Uleåborgs tingsrätt det ackordsförslag som lämnades in till tingsrätten av rekonstruktören för Nordic Mines finska dotterbolag.
·       Den 7 augusti 2014 fastställde Uppsala tingsrätt de ackordsförslag som lämnades in till tingsrätten av rekonstruktören för Nordic Mines svenska bolag.
·       Den 11 augusti 2014 offentliggjorde Nordic Mines att bolaget nått en principöverenskommelse med bolagets långivare som till stora delar bekräftade den preliminära icke-bindande överenskommelse som presenterats den 5 juni 2014.
·       Den 14 augusti 2014 offentliggjorde Nordic Mines att bolaget undertecknat slutlig avtalsdokumentation avseende den överenskommelsen med bolagets långivare som presenterats den 11 augusti 2014.
·       Den 14 augusti 2014 offentliggjorde Nordic Mines ett tilläggsprospekt avseende den då förestående företrädesemissionen.
·       Den 22 augusti 2014 offentliggjorde Nordic Mines att bolaget erhållit anmälningar om teckning av nya aktier i den då pågående företrädesemissionen uppgående till 100 Mkr.
·       Den 1 september 2014 offentliggjorde Nordic Mines att bolaget erhållit anmälningar om teckning av nya aktier i den då pågående företrädesemissionen uppgående till cirka 152 Mkr (före emissionskostnader). Emissionsutfallet innebar att samtliga förutsättningar för att slutföra refinansieringen av Nordic Mines därmed förelåg. Samma datum offentliggjorde Nordic Mines ett andra tilläggsprospekt avseende företrädesemissionen.
·       Den 10 september 2014 offentliggjorde Nordic Mines att emissionslikviden från företrädesemissionen betalats in.

Januari - september 2014

·       Intäkter uppgick till följd av produktionsstopp vid Laivagruvan från andra kvartalet netto endast till 62,9 Mkr (257,1 Mkr).
·       Rörelseresultatet uppgick till följd av omfattande skuldavskrivningar till 343,8 Mkr (-121,9 Mkr).
·       Periodens resultat efter skatt uppgick till 172,3 Mkr (-119,2 Mkr), motsvarande 0,23 kr (-0,39 kr) per aktie.
·       Periodens totalresultat uppgick till 154,5 Mkr (-4,2 Mkr), motsvarande 0,21 kr (-0,01 kr) per aktie.
·       Likvida medel uppgick vid periodens slut till 129,7 Mkr (7,0 Mkr, 30 juni 2014).
·       Eget kapital uppgick vid periodens slut till 516,3 Mkr (159,4 Mkr, 30 juni 2014).

Väsentliga händelser efter periodens utgång

·       Den 21 oktober 2014 avhöll Nordic Mines en kapitalmarknadspresentation och med anledningen av den publicerades samma datum även en bolagsuppdatering på bolagets hemsida. I bolagsuppdateringen beskrivs Nordic Mines nuläge, närmaste framtidsplaner och långsiktiga strategiska prioriteringar. Bland annat informeras om bolagets målsättning att Laivagruvan ska leverera ett positivt EBITDA inom 6-12 månader från gruvans återstart.

Kommentar från vd, Thomas Cederborg

I och med utfallet av företrädesemissionen om 152 miljoner kronor har Nordic Mines kunnat avsluta den rekonstruktionsprocess som bolaget befunnit sig i sedan juli 2013. Den erhållna emissionslikviden har även medfört att skuldnedskrivningar om cirka 450 miljoner kronor har kunnat genomföras. Skuldavskrivningarna tillsammans med ackordsuppgörelserna i Sverige och Finland samt tillförd emissionslikvid gör att Nordic Mines gått från konkurshot till en stärkt kassa. Åtgärderna möjliggör sammantaget att vi under vintern/våren 2015 har som målsättning att återuppta driften av Laivagruvan på ett sätt som ger förutsättningar för en lönsam gruvdrift", kommenterar Nordic Mines VD Thomas Cederborg.

För ytterligare information kontakta:
Thomas Cederborg, CEO, +46 708 480 521
Jonatan Forsberg, CFO, +46 76 105 13 10

För mer information om Nordic Mines, vänligen se; www.nordicmines.se

Ovanstående information kan vara sådan information som Nordic Mines AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades klockan 08.00 den  7 November 2014.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag med mål att bli en av Nordens och Europas ledande guldproducenter och en förebild inom miljöarbete. I Laivagruvan i Finland påbörjades guldproduktionen i slutet av 2011. Fyndigheten är en av de största i Norden. Prospektering bedrivs i Finland och Sverige. Nordic Mines grundades 2005 och har över 100 anställda med huvudkontor i Uppsala. Aktien är upptagen till notering på Nasdaq OMX Small Cap-lista. Se även www.nordicmines.seDelårsrapport jan - sept 2014 Nordic Mines AB (publ)

2014-10-21 Nordic Mines publicerar bolagsuppdatering

PRESSMEDDELANDE, 21 oktober 2014

Med anledning av dagens kapitalmarknadspresentation publicerar Nordic Mines en bolagsuppdatering, Company Update, på sin hemsida. I denna beskrivs Nordic Mines nuläge, närmaste framtidsplaner och långsiktiga strategiska prioriteringar.

Idag, den 21 oktober, ger Nordic Mines en kapitalmarknadspresentation på Operaterrassen för media, investerare och analytiker. Detta sker mot bakgrund av att Nordic Mines förutsättningar förändrats väsentligt jämfört med senaste rapporttillfället. Företrädesemissionen på 152 miljoner kronor som genomfördes i september, tillsammans med att skuldsättningen på grund av nedskrivningar och ackordsuppgörelser minskar med 440 miljoner kronor, har lett till att bolaget idag befinner sig i ett nytt och väsentligt starkare läge.

Idag publicerar Nordic Mines på sin hemsida den Company Update som presenteras under dagen. I denna beskrivs bland annat:

 • De milstolpar som ska passeras på vägen mot att återstarta Laivagruvan under vintern/våren 2015
 • Den anpassade och mer konservativa strategin
 • Målsättningen att Laiva ska leverera ett positivt EBITDA inom 6-12 månader från gruvans återstart
 • Bolagets långsiktiga fokus på att generera kassaflöde
 • Förutsättningarna för att i ett längre perspektiv återuppta prospektering

Nordic Mines nya Company Update finns på bolagets hemsida.
Dagens kapitalmarknadspresentation kan följas live via webbsändning.

För ytterligare information kontakta:

Thomas Cederborg, CEO, +46 708 480 521
Jonatan Forsberg, CFO, +46 761 051 310

För mer information om Nordic Mines, vänligen se; www.nordicmines.se

Ovanstående information kan vara sådan information som Nordic Mines AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades klockan 08:00 den 21 oktober 2014.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag med mål att bli en av Nordens och Europas ledande guldproducenter och en förebild inom miljöarbete. I Laivagruvan i Finland påbörjades guldproduktionen i slutet av 2011. Fyndigheten är en av de största i Norden. Prospektering bedrivs i Finland och Sverige. Nordic Mines grundades 2005 och har knappt 100 anställda. Aktien är upptagen till notering på Nasdaq OMX Small Cap-lista. Se även www.nordicmines.seNordic Mines publicerar bolagsuppdatering

2014-10-14 Nordic Mines bjuder in till kapitalmarknadspresentation

PRESSMEDDELANDE, 14 oktober 2014

Som tidigare meddelats har Nordic Mines i september genomfört en nyemission på 152 miljoner kronor. Därmed uppfylldes alla villkor för den skuldnedskrivning och de ackordsuppgörelser som innebär att Nordic Mines skuldsättning minskar med cirka 440 miljoner kronor. Sammantaget innebär detta att Nordic Mines förutsättningar har förändrats väsentligt jämfört med senaste rapporttillfälle.

För att beskriva Nordic Mines nuläge och framtid bjuder bolaget därför in till en kapitalmarknadspresentation.

VD Thomas Cederborg och CFO Jonatan Forsberg kommer bland annat att ge mer information om Laivagruvans återstart och de operativa förändringar som nu verkställs. Efter presentationen följer en frågestund.

Presentationen går även att följa live via webbsändning.


Tid: 21 oktober 2014, kl. 12.00
Plats: Operaterrassen, Stockholm

Bolaget bjuder på lunch.

OSA på www.financialhearings.com alternativt via e-post till hearings@financialhearings.com

Välkommen!

För ytterligare information kontakta:

Thomas Cederborg, CEO, +46 708 480 521
Jonatan Forsberg, CFO, +46 761 051 310

För mer information om Nordic Mines, vänligen se; www.nordicmines.se

Ovanstående information kan vara sådan information som Nordic Mines AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades klockan 08:00 den 14 oktober 2014.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag med mål att bli en av Nordens och Europas ledande guldproducenter och en förebild inom miljöarbete. I Laivagruvan i Finland påbörjades guldproduktionen i slutet av 2011. Fyndigheten är en av de största i Norden. Prospektering bedrivs i Finland och Sverige. Nordic Mines grundades 2005 och har knappt 100 anställda. Aktien är upptagen till notering på Nasdaq OMX Small Cap-lista. Se även www.nordicmines.seInbjudan till kapitalmarknadspresentation

2014-09-30 Offentliggörande av förändring av det totala antalet aktier och röster i Nordic Mines

PRESSMEDDELANDE, 30 september 2014

Under september 2014 har antalet aktier och röster i Nordic Mines AB (publ) ("Nordic Mines") ökat med anledning av en, enligt tidigare offentliggjord information, genomförd kapitalanskaffning.

Det totala antalet aktier och röster i Nordic Mines uppgår per den 30 september 2014 till 5 403 043 196. Per den 1 september 2014 uppgick det totala antalet aktier och röster i Nordic Mines till 341 216 952. Detta innebär att det totala antalet aktier och röster under september 2014 har ökat med 5 061 826 244.

Genom kapitalanskaffningen har aktiekapitalet ökat med 50 618 262,44 kronor och det totala aktiekapitalet i Nordic Mines per den 30 september 2014 uppgår till 391 835 214,44 kronor.

Enligt tidigare offentliggjord information har Nordic Mines under september 2014, som en del av den genomförda kapitalanskaffningen och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, emitterat kostnadsfria teckningsoptioner till bolagets långivare. Antalet emitterade teckningsoptioner är 736 778 618 vilka var och en ger rätt att teckna en ny aktie i Nordic Mines till aktiens kvotvärde under tiden 16 september 2014 - 10 september 2023. Emissionen beslutades av Nordic Mines styrelse med utnyttjande av det bemyndigande som lämnades av årsstämman den 27 juni 2014.

För ytterligare information kontakta:

Thomas Cederborg, CEO, +46 708 480 521
Jonatan Forsberg, CFO, +46 761 051 310

För mer information om Nordic Mines, vänligen se; www.nordicmines.se.

Ovanstående information är sådan information som Nordic Mines AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades klockan 08:00 den 30 september 2014.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag med mål att bli en av Nordens och Europas ledande guldproducenter och en förebild inom miljöarbete. I Laivagruvan i Finland påbörjades guldproduktionen i slutet av 2011. Fyndigheten är en av de största i Norden. Prospektering bedrivs i Finland och Sverige. Nordic Mines grundades 2005 och har knappt 100 anställda med huvudkontor i Uppsala. Aktien är upptagen till notering på Nasdaq OMX Small Cap-lista. Se även www.nordicmines.se.Förändring i antal aktier och röster i Nordic Mines

2014-09-10 Nordic Mines emissionslikvid inbetald

Ej för distribution, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig

PRESSMEDDELANDE, 10 september 2014

Nordic Mines AB (publ) ("Nordic Mines" eller "Bolaget") har nu erhållit betalningar för nya aktier i företrädesemissionen. Handeln med betalda tecknade aktier ("BTA") i Nordic Mines förväntas inledas på NASDAQ OMX Stockholm torsdagen den 11 september 2014.

"När emissionslikviden nu har inbetalts så har alla villkor uppfyllts för den betydande skuldnedskrivning och de ackordsuppgörelser i Sverige och Finland som innebär att Nordic Mines skuldsättning, allt annat lika, minskar med i storleksordningen cirka 440 miljoner kronor. Därutöver ger företrädesemissionen en likviditetsförstärkning som innebär att vi omgående kan påbörja arbetet för att kunna återuppta driften av Laivagruvan. Gruvan har historiskt producerat över 2 ton guld, och med det åtgärdsprogram vi genomför skapas förutsättningar för en lönsam gruvdrift", kommenterar Nordic Mines VD Thomas Cederborg.

Som tidigare meddelats (genom pressmeddelande den 1 september 2014) har Nordic Mines erhållit anmälningar om teckning av nya aktier i den pågående företrädesemissionen uppgående till cirka 152 miljoner kronor (före emissionskostnader). Då Bolaget nu har erhållit betalningar för nya aktier överstigande det minsta kapitaltillskott om 150 miljoner kronor som uppställts som villkor för företrädesemissionen har Bolaget påbörjat arbetet med att boka ut BTA till respektive VP-konton. I samband med detta inleds också registeringen av företrädesemissionen hos Bolagsverket. Handeln med BTA i Nordic Mines förväntas inledas på NASDAQ OMX Stockholm torsdagen den 11 september 2014.

Så snart som möjligt efter att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen kommer tilldelade BTA att omvandlas till nya aktier. Planerad sista dag för handel i BTA är måndagen den 15 september 2014 och stoppdag i Euroclear är torsdagen den 18 september 2014. Efter registrerad företrädesemission förväntas antalet aktier i Nordic Mines uppgå till 5 403 043 195. De nya aktierna i Nordic Mines förväntas bli föremål för handel på NASDAQ OMX Stockholm måndagen den 22 september 2014.

För ytterligare information kontakta:

Thomas Cederborg, CEO, +46 708 480 521
Jonatan Forsberg, CFO, +46 761 051 310

För mer information om Nordic Mines, vänligen se; www.nordicmines.se

Ovanstående information kan vara sådan information som Nordic Mines AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades klockan 08.00 onsdagen den 10 september 2014.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag med mål att bli en av Nordens och Europas ledande guldproducenter och en förebild inom miljöarbete. I Laivagruvan i Finland påbörjades guldproduktionen i slutet av 2011. Fyndigheten är en av de största i Norden. Prospektering bedrivs i Finland och Sverige. Nordic Mines grundades 2005 och har knappt 100 anställda med huvudkontor i Uppsala. Aktien är upptagen till notering på Nasdaq OMX Small Cap-lista. Se även www.nordicmines.seEmissionslikviden inbetald

2014-09-01 Offentliggörande av ett andra tilläggsprospekt avseende Nordic Mines företrädesemission

Ej för distribution, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig.

PRESSMEDDELANDE, 1 september 2014

Styrelsen i Nordic Mines AB (publ) ("Nordic Mines" eller "Bolaget") har upprättat ett andra tilläggsprospekt till det prospekt som publicerades den 7 maj 2014 avseende den företrädesemission som offentliggjordes den 26 mars 2014. Det andra tilläggsprospektet har upprättats i samband med publiceringen av Nordic Mines delårsrapport för perioden januari - juni 2014.

Detta tilläggsprospekt har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Tilläggsprospektet finns nu tillgängligt på Nordic Mines hemsida (www.nordicmines.com) och på Evli Bank:s hemsida (www.evli.com). Tilläggsprospektet kan även beställas från Evli Bank i Stockholm under kontorstid på telefon 08-407 80 14.

För ytterligare information kontakta:
Thomas Cederborg, CEO, +46 708 480 521
Jonatan Forsberg, CFO, +46 761 051 310

För mer information om Nordic Mines, vänligen se; www.nordicmines.se

Ovanstående information kan vara sådan information som Nordic Mines AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades klockan 14.00 den 1 september 2014.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag med mål att bli en av Nordens och Europas ledande guldproducenter och en förebild inom miljöarbete. I Laivagruvan i Finland påbörjades guldproduktionen i slutet av 2011. Fyndigheten är en av de största i Norden. Prospektering bedrivs i Finland och Sverige. Nordic Mines grundades 2005 och har knappt 100 anställda med huvudkontor i Uppsala. Aktien är upptagen till notering på Nasdaq OMX Small Cap-lista. Se även www.nordicmines.sePressmeddelande (PDF)

2014-09-01 Nyemissionen i Nordic Mines är tecknad till cirka 152 miljoner kronor

Ej för distribution, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig

PRESSMEDDELANDE, 1 september 2014

Nyemissionen i Nordic Mines AB (publ) ("Nordic Mines" eller "Bolaget") är nu tecknad till cirka 152 miljoner kronor. Därmed föreligger alla förutsättningar för att refinansieringen av Nordic Mines ska kunna slutföras.

"I och med att nyemissionen nu är tecknad till 152 miljoner kronor så är sista pusselbiten på plats för att avsluta den rekonstruktionsprocess som Nordic Mines befunnit sig i sedan juli 2013. Efter att likviden för nyemissionen inbetalats uppfylls alla villkor för den skuldnedskrivning som tillsammans med ackordsuppgörelser i Sverige och Finland samt emissionslikviden gör att Nordic Mines går från konkurshot till en stärkt kassa. Likviditetsförstärkningen från nyemissionen möjliggör, tillsammans med skuldavskrivningar om cirka 440 miljoner kronor, att vi under vinter/vår 2015 ser fram emot att återuppta driften av Laivagruvan på ett sätt som ger förutsättningar för en väsentligt bättre lönsamhet än tidigare", kommenterar Nordic Mines VD Thomas Cederborg.

Den 28 april 2014 beslutade Nordic Mines extra bolagsstämma om en nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare.

Bolaget har nu erhållit anmälningar om teckning av nya aktier i nyemissionen, från privatpersoner såväl som ett flertal institutionella investerare, uppgående till 5 061 826 243 aktier, motsvarande en anslutning om cirka 78% av det totala antalet erbjudna aktier i nyemissionen med företrädesrätt. Av de för teckning anmälda aktierna har 2 530 028 031 aktier anmälts för teckning med företrädesrätt.

När samtliga aktier betalats tillförs Bolaget cirka 152 miljoner kronor före emissionskostnader[1]. Antalet aktier i Bolaget ökas då med 5 061 826 243 till totalt 5 403 043 195 aktier och Bolagets aktiekapital ökas med 50 618 262,43 kronor till 391 835 214,43 kronor.

Betalning

Full betalning för de för teckning anmälda aktierna ska erläggas kontant senast klockan 17:00 den 5 september 2014. Teckningskursen uppgår till 0,03 kronor per aktie.

Så snart som möjligt efter att betalning skett kommer betalda tecknade aktier (BTA) bokas ut på respektive VP-konto. Dessa BTA:s kommer att handlas på NASDAQ OMX Stockholm. De senaste 30 dagarnas volymvägda genomsnittliga aktiekurs för Nordic Mines uppgår till 0,14 kronor.

Så snart aktiekapitalökningen har registrerats av Bolagsverket kommer de BTA:s som erhållits efter anmälan om teckning av nya aktier med företrädesrätt att omvandlas till nya aktier.

De nya aktier som erhålls kommer att bli föremål för handel på NASDAQ OMX Stockholm.

För ytterligare information kontakta:

Thomas Cederborg, CEO, +46 708 480 521
Jonatan Forsberg, CFO, +46 761 051 310

För mer information om Nordic Mines, vänligen se; www.nordicmines.se

Ovanstående information kan vara sådan information som Nordic Mines AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades klockan 08:00 den 1 september 2014.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag med mål att bli en av Nordens och Europas ledande guldproducenter och en förebild inom miljöarbete. I Laivagruvan i Finland påbörjades guldproduktionen i slutet av 2011. Fyndigheten är en av de största i Norden. Prospektering bedrivs i Finland och Sverige. Nordic Mines grundades 2005 och har knappt 100 anställda med huvudkontor i Uppsala. Aktien är upptagen till notering på Nasdaq OMX Small Cap-lista. Se även www.nordicmines.se


[1] Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 25 miljoner kronorNyemissionen i Nordic Mines är tecknad till ca 152 miljoner kronor

2014-08-29 Nordic Mines AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2014

Andra kvartalet 2014

·       Försäljningsintäkterna från guld och silver uppgick netto till 10,0 Mkr (97,3 Mkr).

·       Rörelseresultatet uppgick till -26,0 Mkr (-10,1 Mkr).

·       Periodens resultat efter skatt uppgick till -27,1 Mkr (-26,6 Mkr), motsvarande -0,08 kr (-0,08 kr) per aktie.

·       Periodens totalresultat uppgick till -32,8 Mkr (37,7 Mkr), motsvarande -0,10 kr (0,11 kr) per aktie.

·       Likvida medel uppgick vid periodens slut till 7,0 Mkr (21,9 Mkr, 31 mars 2014).

·       Investeringar uppgick till 0,8 Mkr (10,2 Mkr).

·       Då Nordic Mines beslutat att tillsvidare stoppa produktionen vid Laivagruvan har ingen malm anrikats under perioden. Däremot har tankarna vid anrikningsverket tömts och dorétackor motsvarande 36 kg guld tillverkats.

·       Den 8 april 2014 publicerade Nordic Mines årsredovisningen avseende räkenskapsåret 2013.

·       Den 28 april 2014 avhöll Nordic Mines extra bolagsstämma. Stämman beslutade bland annat att godkänna styrelsens beslut från den 25 mars 2014 om en företrädesemission till bolagets aktieägare samt två riktade nyemissioner. Villkoren för företrädesemissionen innebär att företrädesemissionen vid full teckning tillför bolaget högst 194 Mkr före emissionskostnader. För mer information om nyemissionerna, se avsnittet Nyemissionerna.

·       Den 7 maj 2014 offentliggjorde Nordic Mines ett prospekt avseende företrädesemissionen.

·       Den 5 juni 2014 offentliggjorde Nordic Mines en preliminär uppgörelse med bolagets långivare efter att bolaget ingått ett icke-bindande så kallat term-sheet med långivarna. Den preliminära uppgörelsen innebar bland annat skuldnedskrivning från 45 miljoner euro (cirka 410 Mkr). I den preliminära uppgörelsen erhöll långivarna efter skuldnedskrivningen 12,5 miljoner euro (cirka 113 Mkr) i förlängt lån, 2,5 miljoner euro (cirka 23 Mkr) för betalning av diverse engångskostnader samt teckningsoptioner i Nordic Mines motsvarande, efter genomförda nyemissioner, det högre av 12 procent av utestående aktier i bolaget eller 2,5 miljoner euro (cirka 23 Mkr).

·       Den 27 juni avhöll Nordic Mines ordinarie årsstämma. Årsstämman beslutade bland annat att bevilja avgående styrelse ansvarsfrihet och ordförande och kvarvarande styrelseledamöter återvaldes. Årsstämman bemyndigade även styrelsen att besluta om en eller flera emissioner av teckningsoptioner utan företräde för aktieägarna. Bemyndigandet utgör en del av den preliminära uppgörelsen med bolagets långivare.

·       Sedan ansökan om rekonstruktion utnyttjar bankkonsortiet fortsatt en administrativ möjlighet att kvarhålla betalningar från sålt guld, vilket medför en ökad risk för fördröjning eller uteblivande av betalningar till övriga borgenärer som leverantörer, myndigheter och anställda.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

·       Den 31 juli 2014 fastställde Uleåborgs tingsrätt det ackordsförslag som lämnades in till tingsrätten av rekonstruktören för Nordic Mines finska dotterbolag, advokat Hannu Ylönen vid advokatfirman Krogerus. För dotterbolagets oprioriterade fordringsägare innebär ackordet full kontant betalning för de fordringar som uppgår till maximalt 1 000 euro (cirka 9 000 kronor). För fordringar överstigande 1 000 euro innebär ackordet 10 procents betalning av det totala fordringsbeloppet.

·       Den 7 augusti 2014 fastställde Uppsala tingsrätt de ackordsförslag som lämnades in till tingsrätten av rekonstruktören för Nordic Mines svenska bolag, advokat Håkan Rudström vid advokatfirman Lindahl. För de svenska bolagens oprioriterade fordringsägare innebär ackordsförslagen full kontant betalning av fordringsbelopp upp till 9 000 kronor samt 10 procents betalning av överskjutande fordringsbelopp.

·       Den 11 augusti 2014 offentliggjorde Nordic Mines att bolaget nått en principöverenskommelse med bolagets långivare som till stora delar bekräftade den preliminära icke-bindande överenskommelse som presenterades den 5 juni 2014. Härutöver innebar principöverenskommelsen bland annat att bolaget accepterat hårda krav när det gäller bland annat uppstartsplan, finansiell modell och operationella tester. Om det finska dotterbolaget inte uppfyller kraven i principöverenskommelsen föreligger en uppsägningsgrund under låneavtalet som gör att långivarna kan ha rätt att ansöka om att den finska ackordsuppgörelsen ska upphöra att gälla.

·       Den 14 augusti 2014 offentliggjorde Nordic Mines att bolaget undertecknat slutlig avtalsdokumentation avseende den överenskommelse med bolagets långivare som presenterades den 11 augusti 2014. I och med överenskommelsen uppfylldes samtliga villkor som uppställts för anmälan om teckning av aktier i företrädesemissionen.

·       Den 14 augusti 2014 offentliggjorde Nordic Mines ett tilläggsprospekt avseende förestående företrädesemission. Tilläggsprospektet upprättades med anledning av den slutliga överenskommelsen med bolagets långivare samt ackordsplanerna som fastställts av svensk och finsk domstol.

·       Den 22 augusti 2014 offentliggjorde Nordic Mines att bolaget erhållit anmälningar om teckning av nya aktier i företrädesemissionen uppgående till 100 Mkr.  Emissionsutfallet innebar att företrädesemissionen då inte på egen hand tillförde bolaget det minsta kapitaltillskott om 150 Mkr som uppställts som villkor för genomförande av företrädesemissionen. Styrelsen meddelade samtidigt att bolaget fortsatte med arbetet för att inom ramen för den finansieringsplan som presenterades i april 2014 uppnå det uppställda emissionsvillkoret vad avser minsta kapitaltillskott. För det fall ytterligare kapitaltillskott motsvarande minst 50 Mkr inte skulle kunna erhållas riskerar bolaget att försättas i konkurs.

Januari - juni 2014

·       Försäljningsintäkterna från guld och silver uppgick netto till 61,6 Mkr (182,7 Mkr).

·       Rörelseresultatet uppgick till -62,8 Mkr (-69,1 Mkr).

·       Periodens resultat efter skatt uppgick till -63,6 Mkr (-72,3 Mkr), motsvarande -0,19 kr (-0,23 kr) per aktie.

·       Periodens totalresultat uppgick till -69,8 Mkr (15,2 Mkr), motsvarande -0,20 kr (0,05 kr) per aktie.

·       Likvida medel uppgick vid periodens slut till 7,0 Mkr (28,1 Mkr, 31 december 2013).

·       Investeringarna uppgick till 1,2 Mkr (36,0 Mkr).

 

Kommentar från vd, Thomas Cederborg

I och med överenskommelsen med bolagets långivare samt de fastställda ackordsförslagen avseende bolagets svenska och finska bolag skrivs nu skulder om sammanlagt cirka 48 miljoner euro (cirka 440 miljoner kronor) av. Tillsammans med ett kapitaltillskott möjliggör detta en återstart av Laivagruvan. Vi är tacksamma för det förtroende bolagets aktieägare visat genom att lämna in anmälningar om teckning i företrädesemissionen motsvarande 100 miljoner kronor. Bolagets styrelse och ledning arbetar nu intensivt med att inom ramen för den finansieringsplan som presenterades i april i år uppnå det uppställda emissionsvillkoret vad avser minsta kapitaltillskott om 150 miljoner kronor, säger vd Thomas Cederborg i en kommentar.

Rekonstruktionsförfaranden

Uppsala tingsrätt beslutade den 7 augusti 2014 att fastställa de ackordsförslag som inlämnats till tingsrätten av rekonstruktören för Nordic Mines svenska bolag, advokat Håkan Rudström vid advokatfirman Lindahl. För de svenska bolagens oprioriterade fordringsägare innebär ackordsförslagen full kontant betalning av fordringsbelopp upp till 9 000 kronor samt 10 procents betalning av överskjutande fordringsbelopp.

Uleåborgs tingsrätt beslutade den 31 juli 2014 att fastställa det ackordsförslag som inlämnats till tingsrätten av rekonstruktören för Nordic Mines finska dotterbolag, advokat Hannu Ylönen vid advokatfirman Krogerus. För dotterbolagets oprioriterade fordringsägare innebär ackordet full kontant betalning för de fordringar som uppgår till maximalt 1 000 euro (cirka 9 000 kronor). För fordringar överstigande 1 000 euro innebär ackordet 10 procents betalning av det totala fordringsbeloppet. Ackordsuppgörelsen innehåller villkor som gör det möjligt för bolagets långivare och övervakaren av ackordsuppgörelsen att under vissa förutsättningar (vilka närmare framgår av ackordsförslaget) ansöka om att ackordet ska upphöra.

Ytterligare upplysningar kring ackordsuppgörelserna ges i det tilläggsprospekt som registrerats av Finansinspektionen och offentliggjorts den 14 augusti 2014.

Projektlån

Nordic Mines har undertecknat slutlig avtalsdokumentation avseende en överenskommelse med bolagets långivare vilken bland annat innebär:

 • Skuldnedskrivning från 45,1 miljoner euro (cirka 406 Mkr) till 12,5 miljoner euro (cirka 113 Mkr).
 • En engångskostnad om 2,5 miljoner euro (cirka 23 Mkr) för att betala upplupen ränta samt andra kostnader hänförliga till utestående lån.
 • Emission av teckningsoptioner i Nordic Mines riktad till bolagets långivare. De nya aktier som kan tecknas med utnyttjande av optionsrätter, där parternas avsikt är att dessa ska betalas mot kvittning av utestående lån under låneavtalet, ska efter genomförd företrädesemission (och eventuella riktade emissioner) motsvara det högre av 12 procent av utestående aktier i bolaget eller 2,5 miljoner euro (cirka 23 Mkr).

I och med överenskommelsen med bolagets långivare samt de fastställda ackordsförslagen avseende koncernens svenska och finska bolag (se avsnittet Rekonstruktionsförfarande ovan) skrivs skulder om sammanlagt cirka 48 miljoner euro (cirka 440 Mkr) av.

I överenskommelsen ingår därutöver att Nordic Mines accepterat hårda krav när det gäller bland annat framtagande av en uppstartsplan för Laivagruvan och en uppdaterad finansiell modell (vilken ska godkännas av långivarna) samt att olika operationella tester ska börja mätas redan för perioden 1 februari - 30 april 2015. Om det finska dotterbolaget inte uppfyller dessa eller andra krav föreligger en uppsägningsgrund under låneavtalet som gör att långivarna kan ha rätt att ansöka om att den finska ackordsuppgörelsen ska upphöra att gälla. 

Ytterligare upplysningar kring överenskommelsen ges i tilläggsprospektet.

I och med överenskommelsen med bolagets långivare är samtliga villkor för anmälan om teckning av aktier i företrädesemissionen uppfyllda.

 

Nyemissionerna

Nordic Mines extra bolagsstämma beslutade den 28 april 2014 att godkänna den av styrelsen beslutade nyemissionen med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Den extra bolagsstämman beslutade även att godkänna två riktade nyemissioner av aktier till långsiktiga investerare respektive bolagets fordringsägare. Sista dag för anmälan om teckning i företrädesemissionen var initialt den 22 maj 2014 med möjlighet för styrelsen att besluta om förlängningar. Efter sådana förlängningar kom anmälningsperioden slutligt att fastställas till den 15 augusti 2014.

För ytterligare information kontakta:
Thomas Cederborg, CEO, +46 708 480 521
Susanne Andersson, CFO, +46 730 668 904

För mer information om Nordic Mines, vänligen se; www.nordicmines.se

Ovanstående information kan vara sådan information som Nordic Mines AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades klockan 08.00 den 29 augusti 2014.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag med mål att bli en av Nordens och Europas ledande guldproducenter och en förebild inom miljöarbete. I Laivagruvan i Finland påbörjades guldproduktionen i slutet av 2011. Fyndigheten är en av de största i Norden. Prospektering bedrivs i Finland och Sverige. Nordic Mines grundades 2005 och har över 100 anställda med huvudkontor i Uppsala. Aktien är upptagen till notering på Nasdaq OMX Small Cap-lista. Se även www.nordicmines.seNordic Mines Delårsrapport januari - juni 2014

2014-08-22 Nordic Mines informerar om den pågående kapitalanskaffningen. Arbetet med att tillföra bolaget minst 150 miljoner kronor för att finansiera en återstart av Laivagruvan fortsätter

Ej för distribution, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, HongKong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig

PRESSMEDDELANDE, 22 augusti 2014

Nordic Mines AB (publ) ("Nordic Mines" eller "Bolaget") har erhållit anmälningar om teckning av nya aktier i den pågående företrädesemissionen uppgående till 100 miljoner kronor.  Företrädesemissionen tillför inte på egen hand Bolaget det minsta kapitaltillskott om 150 miljoner kronor som uppställts som villkor för genomförande av företrädesemissionen. Styrelsen fortsätter arbetet för att inom ramen för den finansieringsplan som presenterades i april i år uppnå det uppställda emissionsvillkoret vad avser minsta kapitaltillskott.

Nordic Mines extra bolagsstämma beslutade den 28 april 2014 att godkänna den av styrelsen beslutade nyemissionen med företrädesrätt för Bolagets aktieägare (företrädesemissionen). Den extra bolagsstämman beslutade även att godkänna två riktade nyemissioner av aktier till långsiktiga investerare respektive Bolagets fordringsägare.

Företrädesemissionen är bland annat villkorad på så sätt att Bolaget måste tillföras ett kapitaltillskott om minst 150 miljoner kronor (innebärande en aktiekapitalökning om minst 50 miljoner kronor). Om Bolaget samtidigt med företrädesemissionen erhåller annat kapitaltillskott (eget eller främmande kapital) som tillsammans med emissionslikviden i företrädesemissionen uppgår till minst 150 miljoner kronor, är det dock tillräckligt att företrädesemissionen tillför Bolaget minst 90 miljoner kronor (innebärande en aktiekapitalökning om minst 30 000 000 kronor).

Bolaget har erhållit anmälningar om teckning av nya aktier i företrädesemissionen uppgående till 100 miljoner kronor, motsvarande en teckningsgrad om 52 % (varav 39 % tecknades med stöd av teckningsrätter). Företrädesemissionen tillför inte på egen hand Bolaget ett så stort kapitaltillskott att emissionsvillkoret är uppfyllt. Styrelsen fortsätter de förhandlingar som pågår och arbetar vidare med övriga intresseindikationer som inkommit till styrelsen och Bolagets finansiella rådgivare Evli Bank. Detta för att se om det ytterligare kapital som krävs för att nå ett totalt kapitaltillskott om minst 150 miljoner kronor kan erhållas. Styrelsens ambition är att återkomma med ytterligare besked om resultatet av pågående förhandlingar under nästkommande vecka.

De som anmält sig för teckning av nya aktier i företrädesemissionen behöver inte vidta några ytterligare åtgärder just nu. Först när betalningsavier skickas ut ska betalning för de nya aktierna erläggas. Sådana betalningsavier kommer att skickas ut om styrelsen gör bedömningen att emissionsvillkoret som redogörs för ovan kommer att uppfyllas.

För ytterligare information kontakta:

Thomas Cederborg, CEO, +46 708 480 521

Jonatan Forsberg, CFO, +46 761 051 310

För mer information om Nordic Mines, vänligen se; www.nordicmines.se

Ovanstående information kan vara sådan information som Nordic Mines AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades klockan 08:00 den 22 augusti 2014.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag med mål att bli en av Nordens och Europas ledande guldproducenter och en förebild inom miljöarbete. I Laivagruvan i Finland påbörjades guldproduktionen i slutet av 2011. Fyndigheten är en av de största i Norden. Prospektering bedrivs i Finland och Sverige. Nordic Mines grundades 2005 och har knappt 100 anställda med huvudkontor i Uppsala. Aktien är upptagen till notering på Nasdaq OMX Small Cap-lista. Se även www.nordicmines.seNordic Mines informerar om den pågående kapitalanskaffningen.

2014-08-14 Offentliggörande av tilläggsprospekt avseende Nordic Mines företrädesemission

Ej för distribution, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, HongKong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig

PRESSMEDDELANDE, 14 augusti 2014

Styrelsen i Nordic Mines AB (publ) ("Nordic Mines" eller "Bolaget") har upprättat ett tilläggsprospekt till det prospekt som publicerades den 7 maj 2014 avseende den företrädesemission som offentliggjordes den 26 mars 2014. Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av den slutliga överenskommelsen med Bolagets långivare och ackordsplanerna som fastställts av svensk och finsk domstol.

Tilläggsprospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Tilläggsprospektet finns nu tillgängligt på Nordic Mines hemsida (www.nordicmines.com) och på Evli Bank:s hemsida (www.evli.com). Tilläggsprospektet kan även beställas från Evli Bank i Stockholm under kontorstid på telefon 08-407 80 00.

Överenskommelsen med Bolagets långivare innebär skuldnedskrivningar från 45,1 miljoner euro till 12,5 miljoner euro, betalning av engångskostnader om 2,5 miljoner euro samt utfärdande av teckningsoptioner i Nordic Mines motsvarande det högre av 12 procent av utestående aktier eller 2,5 miljoner euro. I överenskommelsen ingår att Bolaget accepterat hårda krav när det gäller uppstartsplan, finansiell modell och operationella tester. Om det finska dotterbolaget inte uppfyller dessa krav föreligger en uppsägningsgrund under låneavtalet som gör att långivarna kan ha rätt att ansöka om att den finska ackorduppgörelsen ska upphöra att gälla.

För ytterligare information kontakta:

Thomas Cederborg, CEO, +46 708 480 521
Jonatan Forsberg, CFO, +46 761 051 310

För mer information om Nordic Mines, vänligen se; www.nordicmines.se

Ovanstående information kan vara sådan information som Nordic Mines AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades klockan 13:30 den 14 augusti 2014.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag med mål att bli en av Nordens och Europas ledande guldproducenter och en förebild inom miljöarbete. I Laivagruvan i Finland påbörjades guldproduktionen i slutet av 2011. Fyndigheten är en av de största i Norden. Prospektering bedrivs i Finland och Sverige. Nordic Mines grundades 2005 och har knappt 100 anställda med huvudkontor i Uppsala. Aktien är upptagen till notering på Nasdaq OMX Small Cap-lista. Se även www.nordicmines.seNordic Mines offentliggör tilläggsprospekt

2014-08-14 Slutlig avtalsdokumentation mellan Nordic Mines och Bolagets långivare nu undertecknad

Ej för distribution, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, HongKong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig

PRESSMEDDELANDE, 14 augusti 2014

Nordic Mines AB (publ) ("Nordic Mines" eller "Bolaget") har nu undertecknat den slutliga avtalsdokumentationen avseende överenskommelsen med Bolagets långivare. Överenskommelsen med Bolagets långivare innebär skuldnedskrivningar från 45,1 miljoner euro till 12,5 miljoner euro, betalning av engångskostnader om 2,5 miljoner euro samt utfärdande av teckningsoptioner i Nordic Mines motsvarande det högre av 12 procent av utestående aktier eller 2,5 miljoner euro. I överenskommelsen ingår att Bolaget accepterat hårda krav när det gäller uppstartsplan, finansiell modell och operationella tester. Om det finska dotterbolaget inte uppfyller dessa krav föreligger en uppsägningsgrund under låneavtalet som gör att långivarna kan ha rätt att ansöka om att den finska ackorduppgörelsen ska upphöra att gälla.

I och med överenskommelsen med Bolagets långivare är nu samtliga villkor för anmälan om teckning av aktier i företrädesemissionen uppfyllda.

Bolaget presenterade i pressmeddelande den 11 augusti 2014 att Bolaget uppnått en principöverenskommelse med Bolagets långivare, baserad på tidigare ingått icke-bindande så kallat term sheet. Slutlig avtalsdokumentation har nu undertecknats av parterna.

Uppsala tingsrätt beslutade den 7 augusti 2014 att fastställa de ackordsförslag som inlämnats till tingsrätten av rekonstruktören för koncernens svenska bolag, advokat Håkan Rudström vid Advokatfirman Lindahl. Uleåborgs tingsrätt beslutade den 31 juli 2014 att fastställa det ackordsförslag som inlämnats till tingsrätten av rekonstruktören för Bolagets finska dotterbolag.

Med överenskommelsen med Bolagets långivare samt de fastställda ackordsförslagen avseende Bolagets svenska och finska bolag skrivs skulder om sammanlagt cirka 48 miljoner euro (cirka 440 miljoner kronor) ned.

Överenskommelse med Bolagets långivare

Överenskommelsen baseras på det tidigare ingångna icke-bindande så kallade term sheet och innebär bland annat:

 • Skuldnedskrivning från 45,1 miljoner euro (cirka 406 miljoner kronor) till 12,5 miljoner euro (cirka 113 miljoner kronor).
 • En engångskostnad om 2,5 miljoner euro (cirka 23 miljoner kronor) för att betala upplupen ränta samt andra kostnader hänförliga till utestående lån.
 • Emission av teckningsoptioner i Nordic Mines riktad till Bolagets långivare. De nya aktier som kan tecknas med utnyttjande av optionsrätter, där parternas avsikt är att dessa ska betalas mot kvittning av utestående lån under låneavtalet, ska efter genomförd företrädesemission motsvara det högre av 12 procent av utestående aktier i Bolaget eller 2,5 miljoner euro (cirka 23 miljoner kronor).

I överenskommelsen ingår därutöver att Bolaget accepterat hårda krav när det gäller framtagande av en uppstartsplan för Laivagruvan och en uppdaterad finansiell modell (vilken ska godkännas av långivarna) samt att olika operationella tester ska börja mätas redan för perioden 1 februari - 30 april 2015. Om det finska dotterbolaget inte uppfyller dessa krav föreligger en uppsägningsgrund under låneavtalet som gör att långivarna kan ha rätt att ansöka om att den finska ackorduppgörelsen ska upphöra att gälla.

Ytterligare upplysningar kring avtalets slutliga villkor ges i det tilläggsprospekt som registrerats av Finansinspektionen och offentliggjorts denna dag.

Den slutliga avtalsdokumentationen är även villkorad av godkännande från rekonstruktören för koncernens svenska bolag samt från övervakaren av ackordsuppgörelsen för Bolagets finska dotterbolag.

Företrädesemissionen

Nordic Mines extra bolagsstämma beslutade den 28 april 2014 att godkänna den av styrelsen beslutade företrädesemissionen. Företrädesemissionen syftar till att tillföra Bolaget minst 150 miljoner kronor. Anmälningsperioden löper efter förlängning (per pressmeddelande den 4 augusti 2014) till och med den 15 augusti 2014.

Anmälan om teckning av aktier i företrädesemissionen, med eller utan stöd av företrädesrätt, är villkorad av att, senast sista dagen i anmälningsperioden (inklusive förlängningar), avtal ingåtts mellan Bolaget, Nordic Mines Oy samt långivarna avseende bland annat nedskrivning av befintliga fordringar under det projektfinansieringsavtal som närmare beskrivits i prospektet samt att svensk respektive finsk domstol fastställt ackordsuppgörelser inom ramen för den pågående svenska företagsrekonstruktionen och den finska företagssaneringen avseende bolag inom koncernen. I och med överenskommelsen med Bolagets långivare är nu samtliga villkor för anmälan om teckning av aktier i företrädesemissionen uppfyllda.

Information om Nordic Mines och företrädesemissionen

Prospekt som beskriver Nordic Mines och företrädesemissionen samt anmälningssedlar finns tillgängligt på Nordic Mines hemsida (www.nordicmines.com) och på Evli Bank:s hemsida (www.evli.com). Prospekt kan även beställas från Evli Bank i Stockholm under kontorstid på telefon 08-407 80 14.

För ytterligare information kontakta:

Thomas Cederborg, CEO, +46 708 480 521
Jonatan Forsberg, CFO, +46 761 051 310

För mer information om Nordic Mines, vänligen se; www.nordicmines.se

Ovanstående information kan vara sådan information som Nordic Mines AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades klockan 13:30 den 14 augusti 2014.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag med mål att bli en av Nordens och Europas ledande guldproducenter och en förebild inom miljöarbete. I Laivagruvan i Finland påbörjades guldproduktionen i slutet av 2011. Fyndigheten är en av de största i Norden. Prospektering bedrivs i Finland och Sverige. Nordic Mines grundades 2005 och har knappt 100 anställda med huvudkontor i Uppsala. Aktien är upptagen till notering på Nasdaq OMX Small Cap-lista. Se även www.nordicmines.seAvtal undertecknat mellan Nordic Mines och Bolagets långivare

2014-08-13 Förtydligande angående handel i Nordic Mines BTA

Ej för distribution, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, HongKong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig

PRESSMEDDELANDE, 13 augusti 2014

De avslut som skett i Nordic Mines AB (publ):s ("Nordic Mines" eller "Bolaget") Betalda Tecknade Aktier (BTA) på NASDAQ OMX Stockholm ("NASDAQ OMX") den 12 augusti 2014 har makulerats. Någon handel i BTA kan inte ske förrän emissionsvillkoret och villkoren för anmälan om teckning uppfyllts och betalningsavier skickats ut till innehavare av Obetalda Tecknade Aktier (OTA). Några BTA finns ännu inte skapade i Euroclear och kommer först skapas då Obetalda Tecknade Aktier (OTA) blivit betalda.

Betalningsavier för innehavare av OTA kommer först skickas ut då emissionsvillkoret och villkoren för anmälan om teckning är uppfyllda. Förutsatt att emissionsvillkoret och villkoren för anmälan om teckning uppfylls kan betalningsavier tidigast komma att skickas ut under vecka 34. Bolaget avser att genom pressmeddelande meddela om och när så sker.

Företrädesemissionens olika steg

Direktregistrerade aktieägare och investerare som med stöd av teckningsrätter anmäler sig för teckning av nya aktier får OTA utbokade på sina VP-konton. Någon handel sker inte OTA då dessa är spärrade på respektive VP-konto. När emissionsvillkoret och villkoren för anmälan om teckning är uppfyllda kommer betalningsavier skickas ut till de som anmält sig för teckning. Då betalning sker konverteras OTA till BTA vilka kommer handlas på NASDAQ OMX. BTA bokas om till vanliga aktier efter det att nyemission registrerats hos Bolagsverket.

För ytterligare information kontakta:

Jonatan Forsberg, CFO, +46 761 051 310

För mer information om Nordic Mines, vänligen se; www.nordicmines.se

Ovanstående information kan vara sådan information som Nordic Mines AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades klockan 08:00 den 13 augusti 2014.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag med mål att bli en av Nordens och Europas ledande guldproducenter och en förebild inom miljöarbete. I Laivagruvan i Finland påbörjades guldproduktionen i slutet av 2011. Fyndigheten är en av de största i Norden. Prospektering bedrivs i Finland och Sverige. Nordic Mines grundades 2005 och har knappt 100 anställda med huvudkontor i Uppsala. Aktien är upptagen till notering på Nasdaq OMX Small Cap-lista. Se även www.nordicmines.seFörtydligande angående handel i Nordic Mines BTA

2014-08-11 Nordic Mines har nått en principöverenskommelse med Bolagets långivare

Ej för distribution, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, HongKong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig

PRESSMEDDELANDE, 11 augusti 2014

Nordic Mines AB (publ) ("Nordic Mines" eller "Bolaget") har nått en principöverenskommelse med Bolagets långivare innebärande skuldnedskrivningar från 45,1 miljoner euro till 12,5 miljoner euro, betalning av engångskostnader om 2,5 miljoner euro samt utfärdande av teckningsoptioner i Nordic Mines motsvarande det högre av 12 procent av utestående aktier eller 2,5 miljoner euro. I princip-överenskommelsen ingår att Bolaget accepterat hårda krav när det gäller uppstartsplan, finansiell modell och operationella tester. Om det finska dotterbolaget inte uppfyller dessa krav föreligger en uppsägningsgrund under låneavtalet som gör att långivarna kan ha rätt att ansöka om att den finska ackorduppgörelsen ska upphöra att gälla.

I och med principöverenskommelsen med Bolagets långivare gör Bolaget nu bedömningen att samtliga villkor för anmälan om teckning av aktier i företrädesemissionen kan komma att uppfyllas före utgången av den förlängda anmälningsperioden.

Bolaget presenterade i pressmeddelande den 5 juni 2014 att Bolaget ingått ett icke-bindande så kallat term sheet med Bolagets långivare avseende de huvudsakliga villkoren för bland annat nedskrivning av utestående lån. Bolaget har därefter fortsatt diskutera villkoren med långivarna och rekonstruktörerna i Sverige och Finland för att nå en slutlig överenskommelse. Parallellt med dessa diskussioner har Uppsala tingsrätt den 7 augusti 2014 beslutat att fastställa de ackordsförslag som inlämnats till tingsrätten av rekonstruktören för koncernens svenska bolag, advokat Håkan Rudström vid Advokatfirman Lindahl. Uleåborgs tingsrätt beslutade den 31 juli 2014 att fastställa det ackordsförslag som inlämnats till tingsrätten av rekonstruktören för Bolagets finska dotterbolag.

Principöverenskommelse med Bolagets långivare

Principöverenskommelsen baseras på det tidigare ingångna icke-bindande så kallade term sheet och innebär bland annat:

 • Skuldnedskrivning från 45,1 miljoner euro (cirka 406 miljoner kronor) till 12,5 miljoner euro (cirka 113 miljoner kronor).
 • En engångskostnad om 2,5 miljoner euro (cirka 23 miljoner kronor) för att betala upplupen ränta samt andra kostnader hänförliga till utestående lån.
 • Emission av teckningsoptioner i Nordic Mines riktad till Bolagets långivare. De nya aktier som kan tecknas med utnyttjande av optionsrätter, där parternas avsikt är att dessa ska betalas mot kvittning av utestående lån under låneavtalet, ska efter genomförd företrädesemission motsvara det högre av 12 procent av utestående aktier i Bolaget eller 2,5 miljoner euro (cirka 23 miljoner kronor).

I principöverenskommelsen ingår därutöver att Bolaget accepterat hårda krav när det gäller framtagande av en uppstartsplan för Laivagruvan och en uppdaterad finansiell modell (vilken ska godkännas av långivarna) samt att olika operationella tester ska börja mätas redan för perioden 1 februari - 30 april 2015. Om det finska dotterbolaget inte uppfyller dessa krav föreligger en uppsägningsgrund under låneavtalet som gör att långivarna kan ha rätt att ansöka om att den finska ackorduppgörelsen ska upphöra att gälla.

Slutlig avtalsdokumentation förväntas undertecknas av parterna inom de närmsta dagarna. Ytterligare upplysningar kring avtalets slutliga villkor kommer att ges i det tilläggsprospekt som förväntas registreras av Finansinspektionen och offentliggöras inom de närmsta dagarna efter det att slutlig avtalsdokumentation undertecknats av parterna.

Den slutliga avtalsdokumentationen är även villkorad av godkännande från rekonstruktören för koncernens svenska bolag samt från övervakaren av ackordsuppgörelsen för Bolagets finska dotterbolag.

Företrädesemissionen

Nordic Mines extra bolagsstämma beslutade den 28 april 2014 att godkänna den av styrelsen beslutade företrädesemissionen. Företrädesemissionen syftar till att tillföra Bolaget minst 150 miljoner kronor. Anmälningsperioden löper efter förlängning (per pressmeddelande den 4 augusti 2014) till och med den 15 augusti 2014.

Anmälan om teckning av aktier i företrädesemissionen, med eller utan stöd av företrädesrätt, är villkorad av att, senast sista dagen i anmälningsperioden (inklusive förlängningar), avtal ingåtts mellan Bolaget, Nordic Mines Oy samt långivarna avseende bland annat nedskrivning av befintliga fordringar under det projektfinansieringsavtal som närmare beskrivits i prospektet samt att svensk respektive finsk domstol fastställt ackordsuppgörelser inom ramen för den pågående svenska företagsrekonstruktionen och den finska företagssaneringen avseende bolag inom koncernen. I och med principöverenskommelsen med Bolagets långivare gör Bolaget bedömningen att samtliga villkor för anmälan om teckning av aktier i företrädesemissionen kan komma att uppfyllas.

Information om Nordic Mines och företrädesemissionen

Prospektet som beskriver Nordic Mines och företrädesemissionen samt anmälningssedlar finns tillgängligt på Nordic Mines hemsida (www.nordicmines.com) och på Evli Bank:s hemsida (www.evli.com). Prospektet kan även beställas från Evli Bank i Stockholm under kontorstid på telefon 08-407 80 14.

För ytterligare information kontakta:

Thomas Cederborg, CEO, +46 708 480 521
Jonatan Forsberg, CFO, +46 761 051 310

För mer information om Nordic Mines, vänligen se; www.nordicmines.se

Ovanstående information kan vara sådan information som Nordic Mines AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades klockan 08:30 den 11 augusti 2014.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag med mål att bli en av Nordens och Europas ledande guldproducenter och en förebild inom miljöarbete. I Laivagruvan i Finland påbörjades guldproduktionen i slutet av 2011. Fyndigheten är en av de största i Norden. Prospektering bedrivs i Finland och Sverige. Nordic Mines grundades 2005 och har knappt 100 anställda med huvudkontor i Uppsala. Aktien är upptagen till notering på Nasdaq OMX Small Cap-lista. Se även www.nordicmines.seNordic Mines har nått en principöverenskommelse med långivarna

2014-08-07 Nordic Mines informerar kring de pågående rekonstruktionerna i Sverige och Finland

PRESSMEDDELANDE 7 augusti 2014

Rekonstruktionsförfarande i Sverige
Uppsala tingsrätt har idag beslutat att fastställa de ackordsförslag som inlämnats till tingsrätten av rekonstruktören för Nordic Mines AB (publ):s ("Nordic Mines" eller "Bolaget") svenska bolag. För oprioriterade fordringsägare innebär ackordsförslagen full kontant betalning av fordringsbelopp upp till 9 000 kronor samt 10 procents betalning av överskjutande fordringsbelopp.

Rekonstruktionsförfarande i Finland
Uleåborgs tingsrätt har tidigare beslutat att fastställa det ackordsförslag som inlämnats till tingsrätten av  rekonstruktören för Nordic Mines finska dotterbolag. För dotterbolagets oprioriterade fordringsägare innebär ackordet full kontant betalning för de fordringar som uppgår till maximalt 1 000 euro (cirka 9 000 kronor). För fordringar överstigande 1 000 euro innebär ackordet 10 procents betalning av det totala fordringsbeloppet. Ackordsuppgörelsen innehåller villkor som gör det möjligt för Bolagets långivare och övervakaren av ackordsuppgörelsen att ansöka om att ackordet ska upphöra bland annat om en slutlig överenskommelse med Bolagets långivare inte har ingåtts senast den 8 augusti 2014 (se vidare under rubriken "Pågående diskussioner med Bolagets långivare" nedan).

Pågående diskussion med Bolagets långivare
Bolaget presenterade i pressmeddelande den 5 juni 2014 att Bolaget ingått ett icke-bindande så kallat term sheet med Bolagets långivare avseende de huvudsakliga villkoren för bland annat nedskrivning av utestående lån.
Bolaget har därefter fortsatt diskutera villkoren med långivarna och rekonstruktörerna i Sverige och Finland för att nå en slutlig överenskommelse. Någon slutlig överenskommelse har ännu inte träffats med långivarna.

Villkorad Företrädesemission
Nordic Mines extra bolagsstämma beslutade den 28 april 2014 att godkänna den av styrelsen beslutade Företrädesemissionen. Företrädesemissionen syftar till att tillföra Bolaget minst 150 miljoner kronor. Anmälningsperioden löper efter förlängning (per pressmeddelande den 25 juli 2014) till och med den 15 augusti 2014.

Anmälan om teckning av aktier i Företrädesemissionen, med eller utan stöd av företrädesrätt, är villkorad av att, senast sista dagen i anmälningsperioden, slutlig överenskommelse ingås med Bolagets långivare samt att svensk respektive finsk domstol fastställt ackordsuppgörelser inom ramen för den pågående svenska företagsrekonstruktionen och den finska företagssaneringen avseende bolag inom koncernen.

För ytterligare information kontakta:

Thomas Cederborg, CEO, +46 708 480 521
Jonatan Forsberg, CFO, +46 761 051 310

För mer information om Nordic Mines, vänligen se; www.nordicmines.se.

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande klockan 15.00 den 7 augusti 2014.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag med mål att bli en av Nordens och Europas ledande guldproducenter och en förebild inom miljöarbete. I Laivagruvan i Finland påbörjades guldproduktionen i slutet av 2011. Fyndigheten är en av de största i Norden. Prospektering bedrivs i Finland och Sverige. Nordic Mines grundades 2005 och har knappt 100 anställda med huvudkontor i Uppsala. Aktien är upptagen till notering på Nasdaq OMX Small Cap-lista. Se även www.nordicmines.se.Nordic Mines informerar

2014-08-06 Nordic Mines informerar kring de pågående rekonstruktionerna i Sverige och Finland

PRESSMEDDELANDE 6 augusti 2014

Rekonstruktionsförfarande i Sverige
Uppsala tingsrätt har idag hållit borgenärssammanträden avseende de ackordsförslag som inlämnats till tingsrätten av rekonstruktören för Nordic Mines AB (publ):s ("Nordic Mines" eller "Bolaget") svenska bolag. På borgenärssammanträdena röstade samtliga representerade borgenärer för det föreslagna ackordet. För oprioriterade fordringsägare innebär ackordsförslagen full kontant betalning av fordringsbelopp upp till 9 000 kronor samt 10 procents betalning av överskjutande fordringsbelopp. Slutgiltigt beslut avseende det föreslagna ackordet väntas av Uppsala tingsrätt under morgondagen, 7 augusti 2014.

Rekonstruktionsförfarande i Finland
Uleåborgs tingsrätt har tidigare beslutat att fastställa det ackordsförslag som inlämnats till tingsrätten av rekonstruktören för Nordic Mines finska dotterbolag. För dotterbolagets oprioriterade fordringsägare innebär ackordet full kontant betalning för de fordringar som uppgår till maximalt 1 000 euro (cirka 9 000 kronor). För fordringar överstigande 1 000 euro innebär ackordet 10 procents betalning av det totala fordringsbeloppet. Ackordsuppgörelsen innehåller villkor som gör det möjligt för Bolagets långivare och övervakaren av ackordsuppgörelsen att ansöka om att ackordet ska upphöra bland annat om en slutlig överenskommelse med Bolagets långivare inte har ingåtts senast den 8 augusti 2014 (se vidare under rubriken "Pågående diskussioner med Bolagets långivare" nedan).

Pågående diskussion med Bolagets långivare
Bolaget presenterade i pressmeddelande den 5 juni 2014 att Bolaget ingått ett icke-bindande så kallat term sheet med Bolagets långivare avseende de huvudsakliga villkoren för bland annat nedskrivning av utestående lån.
Bolaget har därefter fortsatt diskutera villkoren med långivarna och rekonstruktörerna i Sverige och Finland för att nå en slutlig överenskommelse. Någon slutlig överenskommelse har ännu inte träffats med långivarna.

Villkorad Företrädesemission
Nordic Mines extra bolagsstämma beslutade den 28 april 2014 att godkänna den av styrelsen beslutade Företrädesemissionen. Företrädesemissionen syftar till att tillföra Bolaget minst 150 miljoner kronor. Anmälningsperioden löper efter förlängning (per pressmeddelande den 25 juli 2014) till och med den 15 augusti 2014.

Anmälan om teckning av aktier i Företrädesemissionen, med eller utan stöd av företrädesrätt, är villkorad av att, senast sista dagen i anmälningsperioden, slutlig överenskommelse ingås med Bolagets långivare samt att svensk respektive finsk domstol fastställt ackordsuppgörelser inom ramen för den pågående svenska företagsrekonstruktionen och den finska företagssaneringen avseende bolag inom koncernen.

För ytterligare information kontakta:

Thomas Cederborg, CEO, +46 708 480 521
Jonatan Forsberg, CFO, +46 761 051 310

För mer information om Nordic Mines, vänligen se; www.nordicmines.se.

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande klockan 12.30 den 6 augusti 2014.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag med mål att bli en av Nordens och Europas ledande guldproducenter och en förebild inom miljöarbete. I Laivagruvan i Finland påbörjades guldproduktionen i slutet av 2011. Fyndigheten är en av de största i Norden. Prospektering bedrivs i Finland och Sverige. Nordic Mines grundades 2005 och har knappt 100 anställda med huvudkontor i Uppsala. Aktien är upptagen till notering på Nasdaq OMX Small Cap-lista. Se även www.nordicmines.se.Nordic Mines informerar

2014-08-04 Anmälningsperioden för teckning av nya aktier i Nordic Mines AB (publ):s företrädesemission förlängs med 7 dagar till och med den 15 augusti 2014

Ej för distribution, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, HongKong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig

PRESSMEDDELANDE, 4 augusti 2014

Styrelsen i Nordic Mines AB (publ) ("Nordic Mines" eller "Bolaget") har som tidigare meddelat haft för avsikt att förlänga anmälningsperioden för det fall emissionsvillkoret och villkoren för anmälan om teckning inte är uppfyllda vid anmälningsperiodens utgång.

Bolagets långivare har gett sitt villkorade godkännande till den svenska rekonstruktionsplanen. Däremot är bland annat de slutliga avtalen mellan Bolaget och dess långivare, avseende de huvudsakliga villkoren för bland annat nedskrivning av utestående lån, ännu inte klara. Styrelsen har därför beslutat att förlänga anmälningsperioden i företrädesemissionen till klockan 17:00 den 15 augusti 2014. Även handeln i teckningsrätterna förlängs och ny sista dag för handel i teckningsrätter är den 12 augusti 2014.

Anmälan om teckning av aktier i företrädesemissionen, med eller utan stöd av företrädesrätt, villkoras av att, senast sista dagen i anmälningsperioden (inklusive förlängningar), avtal ingås mellan Bolaget, Nordic Mines Oy samt kreditgivarna avseende bland annat nedskrivning av befintliga fordringar under de projektfinansieringsavtal som närmare beskrivs i prospektet samt att svensk respektive finsk domstol fastställt ackordsuppgörelser inom ramen för den pågående svenska företagsrekonstruktionen och den finska företagssaneringen avseende bolag inom koncernen.

För att möjliggöra uppfyllande av villkoren har styrelsen beslutat om följande tidsplan:

 • Anmälningsperioden är förlängd till klockan 17:00 den 15 augusti 2014 och ny sista dag för handel i teckningsrätter är den 12 augusti 2014.
 • Förutsatt att villkoren för anmälan om teckning är uppfyllda, och styrelsen bedömer det som sannolikt att emissionsvillkoret kommer att uppfyllas, kommer betalningsavier skickas ut till aktietecknarna med start efter anmälningsperiodens utgång. Full betalning för de nytecknade aktierna ska erläggas kontant senast klockan 17:00 den 29 augusti 2014 enligt anvisningar på utsänd betalningsavi.
 • Registrering av företrädesemissionen hos Bolagsverket beräknas ske under vecka 36 2014 varpå betalda tecknade aktier (BTA) bokas om till vanliga aktier.
 • Slutligt resultat av teckning förväntas omkring den 4 september 2014.

För det fall emissionsvillkoret och villkoren för anmälan om teckning inte är uppfyllda vid den förlängda anmälningsperiodens utgång den 15 augusti 2014 förbehåller sig styrelsen rätten att förlänga perioden. Pressmeddelande om detta offentliggörs av bolaget senast den
15 augusti 2014.

Tidsplan i korthet

Sista dag för handel i teckningsrätter 12 augusti 2014
Sista dag för anmälan om teckning av aktier 15 augusti 2014
Sista dag för betalning av nya aktier (likviddatum) 29 augusti 2014
Registrering av företrädesemissionen hos Bolagsverket Beräknas ske vecka 36 2014
Slutligt resultat av teckning i företrädesemissionen Omkring 4 september 2014

Information om Nordic Mines och företrädesemissionen

Prospektet som beskriver Nordic Mines och företrädesemissionen samt anmälningssedlar finns tillgängligt på Nordic Mines hemsida (www.nordicmines.com) och på Evli Bank:s hemsida (www.evli.com). Prospektet kan även beställas från Evli Bank i Stockholm under kontorstid på telefon 08-407 80 14.

För ytterligare information kontakta:

Thomas Cederborg, CEO, +46 708 480 521
Jonatan Forsberg, CFO, +46 761 051 310

För mer information om Nordic Mines, vänligen se; www.nordicmines.se

Ovanstående information kan vara sådan information som Nordic Mines AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades klockan 08:00 den 4 augusti 2014.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag med mål att bli en av Nordens och Europas ledande guldproducenter och en förebild inom miljöarbete. I Laivagruvan i Finland påbörjades guldproduktionen i slutet av 2011. Fyndigheten är en av de största i Norden. Prospektering bedrivs i Finland och Sverige. Nordic Mines grundades 2005 och har knappt 100 anställda med huvudkontor i Uppsala. Aktien är upptagen till notering på Nasdaq OMX Small Cap-lista. Se även www.nordicmines.seFörlängd anmälningsperiod för teckning av nya aktier i Nordic Mines AB

2014-07-31 Nordic Mines informerar kring de pågående rekonstruktionerna i Finland och Sverige

PRESSMEDDELANDE 31 juli 2014

Rekonstruktionsförfarande i Finland
Uleåborgs tingsrätt har idag beslutat att fastställa det ackordsförslag som inlämnats till tingsrätten av  rekonstruktören för Nordic Mines AB (publ):s ("Nordic Mines" eller "Bolaget") finska dotterbolag. För dotterbolagets oprioriterade fordringsägare innebär ackordet full kontant betalning för de fordringar som uppgår till maximalt 1 000 euro (cirka 9 000 kronor). För fordringar överstigande 1 000 euro innebär ackordet 10 procents betalning av det totala fordringsbeloppet. Ackordsuppgörelsen innehåller villkor som gör det möjligt för Bolagets långivare och övervakaren av ackordsuppgörelsen att ansöka om att ackordet ska upphöra bland annat om en slutlig överenskommelse med Bolagets långivare inte har ingåtts senast den 8 augusti 2014 (se vidare under rubriken "Pågående diskussioner med Bolagets långivare" nedan).

Rekonstruktionsförfarande i Sverige
Bolagets rekonstruktör för de svenska bolagen inom koncernen har till Uppsala tingsrätt tidigare inlämnat ett ackordsförlag som har ett stöd av berörda borgenärer motsvarande minst 40 procent av utestående oprioriterade fordringar (per pressmeddelande 8 juli 2014). Vid inledande borgenärssammanträden den 30 juli 2014 beslutades om uppskov till den 6 augusti 2014. Vid de fortsatta borgenärssammanträdena kommer tingsrätten att besluta i frågan om förslaget om offentligt ackord kan fastställas. För oprioriterade fordringsägare innebär ackordsförslaget full kontant betalning av fordringsbelopp upp till 9 000 kronor samt 10 procents betalning av överskjutande fordringsbelopp.

Pågående diskussion med Bolagets långivare
Bolaget presenterade i pressmeddelande den 5 juni 2014 att Bolaget ingått ett icke-bindande så kallat term sheet med Bolagets långivare avseende de huvudsakliga villkoren för bland annat nedskrivning av utestående lån.
Bolaget har därefter fortsatt diskutera villkoren med långivarna och rekonstruktörerna i Sverige och Finland för att nå en slutlig överenskommelse. Någon slutlig överenskommelse har ännu inte träffats med långivarna.

Villkorad Företrädesemission
Nordic Mines extra bolagsstämma beslutade den 28 april 2014 att godkänna den av styrelsen beslutade Företrädesemissionen. Företrädesemissionen syftar till att tillföra Bolaget minst 150 miljoner kronor. Anmälningsperioden löper efter förlängning (per pressmeddelande den 25 juli 2014) till och med den 8 augusti 2014.

Anmälan om teckning av aktier i Företrädesemissionen, med eller utan stöd av företrädesrätt, är villkorad av att, senast sista dagen i anmälningsperioden, slutlig överenskommelse ingås med Bolagets långivare samt att svensk respektive finsk domstol fastställt ackordsuppgörelser inom ramen för den pågående svenska företagsrekonstruktionen och den finska företagssaneringen avseende bolag inom koncernen.

För ytterligare information kontakta:

Thomas Cederborg, CEO, +46 708 480 521
Jonatan Forsberg, CFO, +46 761 051 310

För mer information om Nordic Mines, vänligen se; www.nordicmines.se.

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande klockan 14:15  den 31 juli 2014.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag med mål att bli en av Nordens och Europas ledande guldproducenter och en förebild inom miljöarbete. I Laivagruvan i Finland påbörjades guldproduktionen i slutet av 2011. Fyndigheten är en av de största i Norden. Prospektering bedrivs i Finland och Sverige. Nordic Mines grundades 2005 och har knappt 100 anställda med huvudkontor i Uppsala. Aktien är upptagen till notering på Nasdaq OMX Small Cap-lista. Se även www.nordicmines.se.Nordic Mines informerar kring rekonstruktionerna

2014-07-25 Anmälningsperioden för teckning av nya aktier i Nordic Mines AB (publ):s företrädesemission förlängs med 7 dagar till och med den 8 augusti 2014

Ej för distribution, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, HongKong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig

PRESSMEDDELANDE, 25 juli 2014

Styrelsen i Nordic Mines AB (publ) ("Nordic Mines" eller "Bolaget") har som tidigare meddelat haft för avsikt att förlänga anmälningsperioden för det fall emissionsvillkoret och villkoren för anmälan om teckning inte är uppfyllda vid anmälningsperiodens utgång.

Bolagets långivare har gett sitt villkorade godkännande till den svenska rekonstruktionsplanen. Däremot är bland annat de slutliga avtalen mellan Bolaget och dess långivare, avseende de huvudsakliga villkoren för bland annat nedskrivning av utestående lån, ännu inte klara. Styrelsen har därför beslutat att förlänga anmälningsperioden i företrädesemissionen till klockan 17:00 den 8 augusti 2014. Även handeln i teckningsrätterna förlängs och ny sista dag för handel i teckningsrätter är den 5 augusti 2014.

Anmälan om teckning av aktier i företrädesemissionen, med eller utan stöd av företrädesrätt, villkoras av att, senast sista dagen i anmälningsperioden (inklusive förlängningar), avtal ingås mellan Bolaget, Nordic Mines Oy samt kreditgivarna avseende bland annat nedskrivning av befintliga fordringar under de projektfinansieringsavtal som närmare beskrivs i prospektet samt att svensk respektive finsk domstol fastställt ackordsuppgörelser inom ramen för den pågående svenska företagsrekonstruktionen och den finska företagssaneringen avseende bolag inom koncernen.

För att möjliggöra uppfyllande av villkoren har styrelsen beslutat om följande tidsplan:

 • Anmälningsperioden är förlängd till klockan 17:00 den 8 augusti 2014 och ny sista dag för handel i teckningsrätter är den 5 augusti 2014.
 • Förutsatt att villkoren för anmälan om teckning är uppfyllda, och styrelsen bedömer det som sannolikt att emissionsvillkoret kommer att uppfyllas, kommer betalningsavier skickas ut till aktietecknarna med start efter anmälningsperiodens utgång. Full betalning för de nytecknade aktierna ska erläggas kontant senast klockan 17:00 den 22 augusti 2014 enligt anvisningar på utsänd betalningsavi.
 • Registrering av företrädesemissionen hos Bolagsverket beräknas ske under vecka 35 2014 varpå betalda tecknade aktier (BTA) bokas om till vanliga aktier.
 • Slutligt resultat av teckning förväntas omkring den 28 augusti 2014.

För det fall emissionsvillkoret och villkoren för anmälan om teckning inte är uppfyllda vid den förlängda anmälningsperiodens utgång den 8 augusti 2014 förbehåller sig styrelsen rätten att förlänga perioden. Pressmeddelande om detta offentliggörs av bolaget senast den
8 augusti 2014.

Tidsplan i korthet

Sista dag för handel i teckningsrätter 5 augusti 2014
Sista dag för anmälan om teckning av aktier 8 augusti 2014
Sista dag för betalning av nya aktier (likviddatum) 22 augusti 2014
Registrering av företrädesemissionen hos Bolagsverket Beräknas ske vecka 35 2014
Slutligt resultat av teckning i företrädesemissionen Omkring 28 augusti 2014

Information om Nordic Mines och företrädesemissionen

Prospektet som beskriver Nordic Mines och företrädesemissionen samt anmälningssedlar finns tillgängligt på Nordic Mines hemsida (www.nordicmines.com) och på Evli Bank:s hemsida (www.evli.com). Prospektet kan även beställas från Evli Bank i Stockholm under kontorstid på telefon 08-407 80 14.

För ytterligare information kontakta:

Thomas Cederborg, CEO, +46 708 480 521
Jonatan Forsberg, CFO, +46 761 051 310

För mer information om Nordic Mines, vänligen se; www.nordicmines.se

Ovanstående information kan vara sådan information som Nordic Mines AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades klockan 08:00 den 25 juli 2014.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag med mål att bli en av Nordens och Europas ledande guldproducenter och en förebild inom miljöarbete. I Laivagruvan i Finland påbörjades guldproduktionen i slutet av 2011. Fyndigheten är en av de största i Norden. Prospektering bedrivs i Finland och Sverige. Nordic Mines grundades 2005 och har knappt 100 anställda med huvudkontor i Uppsala. Aktien är upptagen till notering på Nasdaq OMX Small Cap-lista. Se även www.nordicmines.seFörlängd anmälningsperiod för teckning av nya aktier i Nordic Mines AB

2014-07-17 Nordic Mines senarelägger delårsrapporten för andra kvartalet 2014

PRESSMEDDELANDE 17 juli 2014

Nordic Mines AB (publ) senarelägger delårsrapporten för andra kvartalet 2014. Rapporten kommer istället att publiceras den 29 augusti 2014. Tidigare meddelat publiceringsdatum för delårsrapporten var den 24 juli 2014.

Skälet till senareläggningen är de svenska och finska domstolarnas behandling av de föreslagna rekonstruktionsplanerna i Sverige och i Finland samt de ännu ej slutförda diskussionerna med bolagets långivare för att nå en slutlig överenskommelse.

För ytterligare information kontakta:

Thomas Cederborg, CEO, +46 708 480 521
Jonatan Forsberg, CFO, +46 761 051 310

För mer information om Nordic Mines, vänligen se; www.nordicmines.se.

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande klockan 08.00 den 17 juli 2014.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag med mål att bli en av Nordens och Europas ledande guldproducenter och en förebild inom miljöarbete. I Laivagruvan i Finland påbörjades guldproduktionen i slutet av 2011. Fyndigheten är en av de största i Norden. Prospektering bedrivs i Finland och Sverige. Nordic Mines grundades 2005 och har knappt 100 anställda med huvudkontor i Uppsala. Aktien är upptagen till notering på Nasdaq OMX Small Cap-lista. Se även www.nordicmines.se.Nordic Mines senarelägger delårsrapporten 2014

2014-07-10 Nordic Mines produktionsrapport för andra kvartalet 2014
PRESSMEDDELANDE 10 juli 2014

I mars 2014 beslutades det att temporärt stoppa produktionen vid Laivagruvan till dess att extern finansiering säkerställts. Fram till dess hade bolaget fortsatt anrika malm från tidigare upparbetat malmlager. Till följd av produktionsstoppet har ingen malm anrikats under andra kvartalet. Däremot har tankarna vid anrikningsverket tömts och dorétackor motsvarande 36 kg guld tillverkats.

Kvartalsrapporten för andra kvartalet 2014 kommer att publiceras den 24 juli 2014.

För ytterligare information kontakta:

Thomas Cederborg, CEO, +46 708 480 521
Jonatan Forsberg, CFO, +46 761 051 310

För mer information om Nordic Mines, vänligen se; www.nordicmines.se.

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande klockan 08.00 den 10 juli 2014.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag med mål att bli en av Nordens och Europas ledande guldproducenter och en förebild inom miljöarbete. I Laivagruvan i Finland påbörjades guldproduktionen i slutet av 2011. Fyndigheten är en av de största i Norden. Prospektering bedrivs i Finland och Sverige. Nordic Mines grundades 2005 och har knappt 100 anställda med huvudkontor i Uppsala. Aktien är upptagen till notering på Nasdaq OMX Small Cap-lista. Se även www.nordicmines.se.Produktionsrapport andra kvartalet 2014

2014-07-08 Nordic Mines informerar kring de pågående rekonstruktionerna i Sverige och Finland
PRESSMEDDELANDE 8 juli 2014

Rekonstruktionsförfarande i Sverige
Bolagets rekonstruktör för de svenska bolagen inom koncernen har till Uppsala tingsrätt inlämnat ett ackordsförlag som har ett stöd av berörda borgenärer motsvarande minst 40 procent av utestående oprioriterade fordringar. Tingsrätten har bifallit  rekonstruktörens ansökan om offentligt ackord samt kallat till borgenärssammanträden onsdagen den 30 juli 2014. Vid borgenärs-sammanträdena kommer tingsrätten besluta i frågan om förslaget om offentligt ackord kan fastställas. Möjlighet finns för tingsrätten att bevilja uppskov med slutförandet av borgenärssammanträdet i ytterligare tre veckor efter den 30 juli. För oprioriterade fordringsägare innebär ackordet full kontant betalning av fordringsbelopp upp till 9 000 kronor samt 10 procents betalning av överskjutande fordringsbelopp.

Rekonstruktionsförfarande i Finland
Bolagets rekonstruktör för det finska dotterbolaget väntas idag till Uleåborgs tingsrätt inlämna ett ackordsförslag. Borgenärerna till det finska dotterbolaget har till och med den 18 juli 2014 möjlighet att svara på ackordsförslaget. Därefter kan en begäran lämnas in till tingsrätten om att ackordsförslaget ska fastställas. Även för det finska dotterbolaget fortsätter därmed rekonstruktionsförfarandet. För oprioriterade fordringsägare innebär ackordet full kontant betalning för de fordringar som uppgår till maximalt 1 000 euro (cirka 9 000 kronor) samt 10 procents betalning för fordringar överstigande detta belopp.

För ytterligare information kontakta:

Thomas Cederborg, CEO, +46 708 480 521
Jonatan Forsberg, CFO, +46 761 051 310

För mer information om Nordic Mines, vänligen se; www.nordicmines.se.

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande klockan 14.15 den 8 juli 2014.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag med mål att bli en av Nordens och Europas ledande guldproducenter och en förebild inom miljöarbete. I Laivagruvan i Finland påbörjades guldproduktionen i slutet av 2011. Fyndigheten är en av de största i Norden. Prospektering bedrivs i Finland och Sverige. Nordic Mines grundades 2005 och har knappt 100 anställda med huvudkontor i Uppsala. Aktien är upptagen till notering på Nasdaq OMX Small Cap-lista. Se även www.nordicmines.se.Nordic Mines informerar

2014-07-04 Anmälningsperioden för teckning av nya aktier i Nordic Mines AB (publ):s företrädesemission förlängs med 21 dagar till och med den 1 augusti 2014

Ej för distribution, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, HongKong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig

PRESSMEDDELANDE, 4 juli 2014

Styrelsen i Nordic Mines AB (publ) ("Nordic Mines" eller "Bolaget") har som tidigare meddelat haft för avsikt att förlänga anmälningsperioden för det fall emissionsvillkoret och villkoren för anmälan om teckning inte är uppfyllda vid anmälningsperiodens utgång.

Bolagets långivare har nu gett sitt villkorade godkännande till den svenska rekonstruktionsplanen. Däremot är bland annat de slutliga avtalen mellan Bolaget och dess långivare, avseende de huvudsakliga villkoren för bland annat nedskrivning av utestående lån, ännu inte klara. Styrelsen har därför beslutat att förlänga anmälningsperioden i företrädesemissionen till klockan 17:00 den 1 augusti 2014. Även handeln i teckningsrätterna förlängs och ny sista dag för handel i teckningsrätter är den 29 juli 2014.

Anmälan om teckning av aktier i företrädesemissionen, med eller utan stöd av företrädesrätt, villkoras av att, senast sista dagen i anmälningsperioden (inklusive förlängningar), avtal ingås mellan Bolaget, Nordic Mines Oy samt kreditgivarna avseende bland annat nedskrivning av befintliga fordringar under de projektfinansieringsavtal som närmare beskrivs i prospektet samt att svensk respektive finsk domstol fastställt ackordsuppgörelser inom ramen för den pågående svenska företagsrekonstruktionen och den finska företagssaneringen avseende bolag inom koncernen.

För att möjliggöra uppfyllande av villkoren har styrelsen beslutat om följande tidsplan:

 • Anmälningsperioden är förlängd till klockan 17:00 den 1 augusti 2014 och ny sista dag för handel i teckningsrätter är den 29 juli 2014.
 • Förutsatt att villkoren för anmälan om teckning är uppfyllda, och styrelsen bedömer det som sannolikt att emissionsvillkoret kommer att uppfyllas, kommer betalningsavier skickas ut till aktietecknarna med start efter anmälningsperiodens utgång. Full betalning för de nytecknade aktierna ska erläggas kontant senast klockan 17:00 den 22 augusti 2014 enligt anvisningar på utsänd betalningsavi.
 • Registrering av företrädesemissionen hos Bolagsverket beräknas ske under vecka 35 2014 varpå betalda tecknade aktier (BTA) bokas om till vanliga aktier.
 • Slutligt resultat av teckning förväntas omkring den 28 augusti 2014.

För det fall emissionsvillkoret och villkoren för anmälan om teckning inte är uppfyllda vid den förlängda anmälningsperiodens utgång den 1 augusti 2014 förbehåller sig styrelsen rätten att förlänga perioden. Pressmeddelande om detta offentliggörs av bolaget senast den
1 augusti 2014.

Tidsplan i korthet

Sista dag för handel i teckningsrätter 29 juli 2014
Sista dag för anmälan om teckning av aktier 1 augusti 2014
Sista dag för betalning av nya aktier (likviddatum) 22 augusti 2014
Registrering av företrädesemissionen hos Bolagsverket Beräknas ske vecka 35 2014
Slutligt resultat av teckning i företrädesemissionen Omkring 28 augusti 2014

Information om Nordic Mines och företrädesemissionen

Prospektet som beskriver Nordic Mines och företrädesemissionen samt anmälningssedlar finns tillgängligt på Nordic Mines hemsida (www.nordicmines.com) och på Evli Bank:s hemsida (www.evli.com). Prospektet kan även beställas från Evli Bank i Stockholm under kontorstid på telefon 08-407 80 14.

För ytterligare information kontakta:

Thomas Cederborg, CEO, +46 708 480 521
Jonatan Forsberg, CFO, +46 761 051 310

För mer information om Nordic Mines, vänligen se; www.nordicmines.se

Ovanstående information kan vara sådan information som Nordic Mines AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades klockan 08:00 den 4 juli 2014.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag med mål att bli en av Nordens och Europas ledande guldproducenter och en förebild inom miljöarbete. I Laivagruvan i Finland påbörjades guldproduktionen i slutet av 2011. Fyndigheten är en av de största i Norden. Prospektering bedrivs i Finland och Sverige. Nordic Mines grundades 2005 och har knappt 100 anställda med huvudkontor i Uppsala. Aktien är upptagen till notering på Nasdaq OMX Small Cap-lista. Se även www.nordicmines.seAnmälningsperioden för teckning av nya aktier i Nordic Mines förlängs

2014-06-27 Kommuniké från Nordic Mines årsstämma 2014

PRESSMEDDELANDE 27 JUNI 2014

Vid årsstämma i Nordic Mines AB (publ) ("Nordic Mines" eller "Bolaget") som hölls idag den 27 juni 2014, på Drabanten företagshotell, Bangårdsgatan 13, i Uppsala, beslutade stämman i enlighet med de i kallelsen kommunicerade beslutsförslagen.

Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2013.

Årsstämman beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2013 och att den ansamlade förlusten om 57 368 tkr överförs i ny räkning.

Årsstämman beviljade var och en av styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.

Beslut om antalet styrelseledamöter

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara tre utan suppleanter samt att styrelsen ska ha en revisor utan suppleant.

Beslut om arvode till styrelsen och revisor

Årsstämman beslutade att arvode ska utgå till styrelsens ledamöter med ett sammanlagt belopp om 700 000 kronor, varav 300 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 200 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna.

Årsstämman beslutade vidare att arvode ska utgå till revisorn med skäligt belopp enligt räkning.

Val av styrelse, styrelseordförande och revisor

Årsstämman beslutade att till styrelsen omvälja Helve Boman, Krister Söderholm och Lennart Schönning för tiden intill utgången av nästa årsstämma, samt att omvälja Lennart Schönning till styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade vidare att omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor för Bolaget med den auktoriserande revisorn Martin Johansson som huvudansvarig revisor.

Beslut om inrättande av valberedningen

Årsstämman beslutade att inrätta en valberedning med uppgift att till nästa bolagsstämma lämna förslag till ordförande vid stämman, antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt av revisor, arvode till styrelsen och revisorn, eventuell ersättning för utskottsarbete samt principer för utseende av valberedning. Bolagets två största aktieägare per den 30 september 2014 ska erbjudas möjlighet att nominera varsin representant. Dessa två utser sedan gemensamt ytterligare två personer att ingå i valberedningen.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade att anta riktlinjer för ersättning till VD och andra ledande befattningshavare. De fullständiga riktlinjerna framgår av styrelsens förslag.

Årlig ersättning utgörs av fast samt rörlig lön (kontant) där den rörliga lönen är begränsad i förhållande till den fasta lönen och avhängig att vissa uppställda mål uppfylls. Riktlinjerna gäller för anställningsavtal som ingås efter stämmans beslut och för det fall ändringar görs i existerande villkor efter denna tidpunkt. Styrelsens förslag baseras på att Bolagets ersättningsnivå och ersättningsstruktur för ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig.

Beslut om emissionsbemyndigande

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av teckningsoptioner utan företrädesrätt för aktieägarna. Bemyndigandet utgör en del av Bolagets arbete med att återstarta verksamheten vid Laivagruvan och avsluta pågående företagsrekonstruktioner i Sverige och Finland.

För ytterligare information kontakta:

Lennart Schönning, Styrelseordförande, +46 (0) 18 84 34 500

Thomas Cederborg, CEO, +46 (0) 708 480 521

Jonatan Forsberg, CFO, +46 761 051 310

För mer information om Nordic Mines, vänligen se; www.nordicmines.se.

Uppsala, 27 juni 2014

För Nordic Mines AB (publ)

Styrelsen

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande klockan 16:00 den 27 juni 2014.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag med mål att bli en av Nordens och Europas ledande guldproducenter och en förebild inom miljöarbete. I Laivagruvan i Finland påbörjades guldproduktionen i slutet av 2011. Fyndigheten är en av de största i Norden. Prospektering bedrivs i Finland och Sverige. Nordic Mines grundades 2005 och har knappt 100 anställda med huvudkontor i Uppsala. Aktien är upptagen till notering på Nasdaq OMX Small Cap-lista. Se även www.nordicmines.se.Kommuniké från Nordic Mines årsstämma 2014

2014-06-27 Nordic Mines informerar kring de pågående rekonstruktionerna i Sverige och Finland samt diskussionerna med bolagets långivare

PRESSMEDDELANDE 27 juni 2014

Pågående diskussion med Bolagets långivare
Nordic Mines AB (publ) ("Nordic Mines" eller "Bolaget") presenterade i pressmeddelande den 5 juni 2014 att Bolaget ingått ett icke-bindande så kallat term sheet med Bolagets långivare avseende de huvudsakliga villkoren för bland annat nedskrivning av utestående lån. Bolaget har därefter fortsatt diskutera villkoren med långivarna och rekonstruktörerna i Sverige och Finland för nå en slutlig överenskommelse. Någon slutlig överenskommelse har ännu inte träffats med långivarna.

Ackordsförslag till oprioriterade fordringsägare
Inom ramen för de pågående företagsrekonstruktionerna av bolag inom koncernen verkar Bolaget för en ackordsuppgörelse avseende oprioriterade fordringsägare. För alla koncernens oprioriterade fordringsägare skulle ackordet innebära full kontant betalning av fordringsbelopp upp till 1 000 euro (cirka 9 000 kronor) samt 10 procents betalning av överskjutande fordringsbelopp. Till de svenska bolagens oprioriterade fordringsägare har ett förslag om ovan presenterats. Bolaget verkar nu för att ett liknande förslag inom kort presenteras även för det finska dotterbolagets oprioriterade fordringsägare.

Pågående rekonstruktioner
Såväl de svenska som den finska rekonstruktionen pågår, efter förlängningar, till och med den 8 juli 2014. För den finska rekonstruktionen finns möjlighet för Bolaget att söka ytterligare förlängning. För de svenska rekonstruktionerna erfordras särskilda skäl för att ytterligare förlängning ska medges av domstol.

Villkorad Företrädesemission
Nordic Mines extra bolagsstämma beslutade den 28 april 2014 att godkänna den av styrelsen beslutade Företrädesemissionen. Företrädesemissionen syftar till att tillföra Bolaget minst 150 miljoner kronor. Anmälningsperioden löper efter förlängning (per pressmeddelande den 5 juni 2014) till och med den 11 juli 2014, men kan vid behov komma att förlängas ytterligare.

Anmälan om teckning av aktier i Företrädesemissionen, med eller utan stöd av företrädesrätt, är villkorad av att, senast sista dagen i anmälningsperioden (inklusive eventuella ytterligare förlängningar), slutligt avtal ingås mellan Bolaget, Nordic Mines Oy samt Bolagets långivare samt att svensk respektive finsk domstol fastställt ackordsuppgörelser inom ramen för den pågående svenska företagsrekonstruktionen och den finska företagssaneringen avseende bolag inom koncernen.

För ytterligare information kontakta:

Thomas Cederborg, CEO, +46 708 480 521
Jonatan Forsberg, CFO, +46 761 051 310

För mer information om Nordic Mines, vänligen se; www.nordicmines.se.

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande klockan 08.00 den 27 juni 2014.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag med mål att bli en av Nordens och Europas ledande guldproducenter och en förebild inom miljöarbete. I Laivagruvan i Finland påbörjades guldproduktionen i slutet av 2011. Fyndigheten är en av de största i Norden. Prospektering bedrivs i Finland och Sverige. Nordic Mines grundades 2005 och har knappt 100 anställda med huvudkontor i Uppsala. Aktien är upptagen till notering på Nasdaq OMX Small Cap-lista. Se även www.nordicmines.se.Nordic Mines informerar

2014-06-26 Valberedningens förslag till Nordic Mines årsstämma

PRESSMEDDELANDE, 26 juni 2014

Valberedningen i Nordic Mines AB (publ) ("Bolaget") lämnar följande förslag inför Bolagets årsstämma, som hålls den 27 juni 2014.

Punkt 9 Beslut om antalet styrelseledamöter
Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara tre (3) utan suppleanter. Bolaget ska ha en (1) revisor utan suppleant.

Punkt 10 Beslut om arvode till styrelsen och revisor
Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen, för kommande mandatperiod, utgå med totalt 700 000 kronor, varav 300 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 200 000 kronor till envar övriga ledamöter. Valberedningen föreslår att arvode till revisorn utgår med skäligt belopp enligt räkning.

Punkt 11 Val av styrelse och styrelseordförande
Valberedningen föreslår omval av Helve Boman, Krister Söderholm och Lennart Schönning.

Valberedningen föreslår vidare omval av Lennart Schönning till ordförande i styrelsen. Om Lennart Schönnings uppdrag som styrelseordförande upphör i förtid, ska styrelsen välja ny ordförande.

Av de personer som valberedningen föreslår att årsstämman väljer till styrelseledamöter är, enligt valberedningens bedömning, samtliga oberoende i förhållande till större aktieägare i Bolaget. Samtliga föreslagna ledamöter är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen.

Den föreslagna styrelsen består av personer med lång bakgrund inom gruvindustrin såväl som personer med bred erfarenhet från näringslivet i allmänhet, större industriprojekt i synnerhet och med lokal finsk kännedom. Valberedningens uppfattning är att den föreslagna styrelsen har mångsidighet och bredd genom ledamöternas olika kompetens, erfarenhet och bakgrund som är ändamålsenlig med hänsyn till Bolagets verksamhet och utvecklingsskede.

Punkt 12 Val av revisor
Valberedningen föreslår omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor för Bolaget med den auktoriserade revisorn Martin Johansson som huvudansvarig revisor.

Punkt 13 Beslut om inrättande av valberedning
Valberedningen föreslår följande vad gäller valberedning inför nästa årsstämma.

Valbredningen ska inför årsstämman 2015 arbeta fram förslag till beslut vad avser ordförande vid stämman, antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt av revisor, arvode till styrelsen och revisorn, eventuell ersättning för utskottsarbete samt principer för utseende av valberedning. Valberedning ska bestå av fyra ledamöter vilka ska utses enligt följande. Envar av Bolagets två största aktieägare per den 30 september 2014, ska äga rätt att utse en representant var, varav högst en får vara en styrelseledamot som är beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare. Om båda nämnda ägare önskar utse en representant som är styrelseledamot och beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare ska ägaren med störst innehav ges företräde. Om någon av de två största aktieägarna skulle avstå från sin rätt att utse en representant i valberedningen enligt ovan, ska rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieägande i Bolaget. När ovan nämnda representanter har utsetts ska dessa tillsammans utse ytterligare två personer att ingå i valberedningen, varav minst en ska representera de mindre aktieägarna. Nämnda personer ska utses med beaktande av att en majoritet av valberedningens ledamöter inte ska utgöras av personer som även är ledamöter i Bolagets styrelse. Om valberedningen inte kan enas om annat ska den ledamot som representerar den största aktieägaren vara ordförande i valberedningen, förutsatt att denne inte är ordförande eller annan ledamot även i Bolagets styrelse, varvid istället representanten för nästkommande ägare i storleksordning, som inte är ordförande eller annan ledamot i Bolagets styrelse, ska vara ordförande.

Valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart den utsetts och senast sex månader före årsstämman 2015. Om ledamot representerar viss ägare ska ägarens namn anges. Har de relevanta ägarförhållandena ändrats per utgången av det fjärde kvartalet 2014, ska valberedningens sammansättning, om möjligt och om så anses erforderligt av den sittande valberedningen, anpassas till de nya ägarförhållandena. Valberedningen kvarstår till dess ny valberedning utsetts. Lämnar ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört ska, om så bedöms erforderligt av den sittande valberedningen, ersättare utses av samma aktieägare som utsett den avgående ledamoten eller, om denna aktieägare inte längre tillhör de två största aktieägarna, av den nya aktieägare som tillhör denna grupp.

Till ledamot i valberedningen som inte uppbär annat arvode från Bolaget ska utgå ett arvode som uppgår till 25 000 kronor för valberedningens ordförande och till 15 000 kronor för envar övriga ledamöter. Eventuella omkostnader som uppstår i nomineringsprocessen ska bäras av Bolaget.

Övrigt
Information om samtliga styrelseledamöter och revisor som föreslås finns på Bolagets hemsida, www.nordicmines.com, och kommer även att finnas tillgängligt på årsstämman.

För ytterligare information kontakta:
Lennart Schönning, styrelseordförande, +46 18 84 34 500
Thomas Cederborg, CEO, +46 708 480 521
Jonatan Forsberg, CFO, +46 761 051 310

För mer information om Nordic Mines, vänligen se; www.nordicmines.se

Ovanstående information kan vara sådan information som Nordic Mines AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades klockan 08.00 den 26 juni 2014.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag med mål att bli en av Nordens och Europas ledande guldproducenter och en förebild inom miljöarbete. I Laivagruvan i Finland påbörjades guldproduktionen i slutet av 2011. Fyndigheten är en av de största i Norden. Prospektering bedrivs i Finland och Sverige. Nordic Mines grundades 2005 och har knappt 100 anställda med huvudkontor i Uppsala. Aktien är upptagen till notering på Nasdaq OMX Small Cap-lista. Se även www.nordicmines.seValberedningens förslag till Nordic Mines årsstämma

2014-06-05 Anmälningsperioden för teckning av nya aktier i Nordic Mines AB (publ):s företrädesemission förlängs med 29 dagar till och med den 11 juli 2014

Ej för distribution, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, HongKong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig

PRESSMEDDELANDE, 5 juni 2014

Styrelsen i Nordic Mines AB (publ) ("Nordic Mines" eller "Bolaget") har som tidigare meddelat haft för avsikt att förlänga anmälningsperioden för det fall emissionsvillkoret och villkoren för anmälan om teckning inte är uppfyllda vid anmälningsperiodens utgång.

Bolaget har nu genom ingående av ett icke-bindande så kallat term sheet träffat en preliminär uppgörelse med Bolagets långivare avseende de huvudsakliga villkoren för bland annat nedskrivning av utestående lån. De slutliga avtalen är ännu inte färdigförhandlade varför styrelsen beslutat att förlänga anmälningsperioden i företrädesemissionen till klockan 17:00 den 11 juli 2014. Även handeln i teckningsrätterna förlängs och ny sista dag för handel i teckningsrätter är den 8 juli 2014.

Anmälan om teckning av aktier i företrädesemissionen, med eller utan stöd av företrädesrätt, villkoras av att, senast sista dagen i anmälningsperioden (inklusive förlängningar), avtal ingås mellan Bolaget, Nordic Mines Oy samt kreditgivarna avseende bland annat nedskrivning av befintliga fordringar under de projektfinansieringsavtal som närmare beskrivs i prospektet samt att svensk respektive finsk domstol fastställt ackordsuppgörelser inom ramen för den pågående svenska företagsrekonstruktionen och den finska företagssaneringen avseende bolag inom koncernen.

För att möjliggöra uppfyllande av villkoren har styrelsen beslutat om följande tidsplan:

 • Anmälningsperioden är förlängd till klockan 17:00 den 11 juli 2014 och ny sista dag för handel i teckningsrätter är den 8 juli 2014.
 • Förutsatt att villkoren för anmälan om teckning är uppfyllda, och styrelsen bedömer det som sannolikt att emissionsvillkoret kommer att uppfyllas, kommer betalningsavier skickas ut till aktietecknarna med start efter anmälningsperiodens utgång. Full betalning för de nytecknade aktierna ska erläggas kontant senast klockan 17:00 den 1 augusti 2014 enligt anvisningar på utsänd betalningsavi.
 • Registrering av företrädesemissionen hos Bolagsverket beräknas ske under vecka 32, 2014, varpå betalda tecknade aktier (BTA) bokas om till vanliga aktier.
 • Slutligt resultat av teckning förväntas omkring den 7 augusti 2014.

För det fall emissionsvillkoret och villkoren för anmälan om teckning inte är uppfyllda vid den förlängda anmälningsperiodens utgång den 11 juli 2014 förbehåller sig styrelsen rätten att förlänga perioden. Pressmeddelande om detta offentliggörs av bolaget senast den 11 juli 2014.

Tidsplan i korthet

Sista dag för handel i teckningsrätter 8 juli 2014
Sista dag för anmälan om teckning av aktier 11 juli 2014
Sista dag för betalning av nya aktier (likviddatum) 1 augusti 2014
Registrering av företrädesemissionen hos Bolagsverket Beräknas ske vecka 32, 2014
Slutligt resultat av teckning i företrädesemissionen Omkring 7 augusti 2014

Information om Nordic Mines och företrädesemissionen

Prospektet som beskriver Nordic Mines och företrädesemissionen samt anmälningssedlar finns tillgängligt på Nordic Mines hemsida (www.nordicmines.com) och på Evli Bank:s hemsida (www.evli.com). Prospektet kan även beställas från Evli Bank i Stockholm under kontorstid på telefon 08-407 80 14.

För ytterligare information kontakta:

Thomas Cederborg, CEO, +46 708 480 521
Jonatan Forsberg, CFO, +46 761 051 310

För mer information om Nordic Mines, vänligen se; www.nordicmines.se

Ovanstående information kan vara sådan information som Nordic Mines AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades klockan 08:00 den 5 juni 2014.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag med mål att bli en av Nordens och Europas ledande guldproducenter och en förebild inom miljöarbete. I Laivagruvan i Finland påbörjades guldproduktionen i slutet av 2011. Fyndigheten är en av de största i Norden. Prospektering bedrivs i Finland och Sverige. Nordic Mines grundades 2005 och har knappt 100 anställda med huvudkontor i Uppsala. Aktien är upptagen till notering på Nasdaq OMX Small Cap-lista. Se även www.nordicmines.seNordic Mines AB (publ) förlänger anmälningsperioden

2014-06-05 Nordic Mines presenterar preliminär uppgörelse med Bolagets långivare

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

PRESSMEDDELANDE, 5 juni 2014

Nordic Mines AB (publ) ("Nordic Mines" eller "Bolaget") har genom ingående av ett icke-bindande så kallat term sheet träffat en preliminär uppgörelse med Bolagets långivare avseende de huvudsakliga villkoren för bland annat nedskrivning av utestående lån. Uppgörelsen syftar till att, tillsammans med den pågående företrädesemissionen i Bolaget ("Företrädesemissionen") samt den eftersträvade uppgörelsen med leverantörer till bolag inom koncernen om nedskrivning av utestående skulder, återstarta verksamheten vid Laivagruvan och avsluta pågående företagsrekonstruktioner i Sverige och Finland. Den preliminära uppgörelsen med Bolagets långivare innebär bland annat:

 • Skuldnedskrivning från 45,1 miljoner euro (cirka 406 miljoner kronor) till 12,5 miljoner euro (cirka 113 miljoner kronor).
 • En engångskostnad om 2,5 miljoner euro (cirka 23 miljoner kronor) för att betala upplupen ränta samt andra kostnader hänförliga till utestående lån.

                

 • Emission av teckningsoptioner i Nordic Mines riktad till Bolagets långivare. De nya aktier som kan tecknas med utnyttjande av optionsrätter, mot kvittning av utestående lån, ska efter genomförd Företrädesemission motsvara det högre av 12 procent av utestående aktier i Bolaget eller 2,5 miljoner euro (cirka 23 miljoner kronor).

Kvarvarande lån om 12,5 miljoner euro (cirka 113 miljoner kronor) ska ha en löptid om fem år. De första två åren utbetalas endast ränta för det fall Bolaget överträffar en med långivarna på förhand överenskommen finansiell plan. I annat fall ackumuleras räntan under de första två åren och läggs på skulden och följs därefter av kontant räntebetalning under följande tre år. Parterna ska enas om en amorteringsplan för de kvarvarande lånen vilken ska löpa under en treårsperiod med start om två år.

Engångskostnaderna (upplupen ränta, legala kostnader som långivarna har haft och räntesäkringskostnader) om 2,5 miljoner euro (cirka 23 miljoner kronor) utbetalas i två rater varav den första om 1,5 miljoner euro (cirka 14 miljoner kronor) utbetalas i samband med Företrädesemissionen, dock företrädesvis med av i Bolaget redan existerande likvider. Resterande 1,0 miljon euro (cirka 9 miljoner kronor) utbetalas senast i juni 2016.

Emissionen av teckningsoptioner i Nordic Mines är villkorad av att den förestående årsstämman den 27 juni 2014 godkänner det emissionsbemyndigande som styrelsen föreslagit stämman.

En slutlig uppgörelse med Bolagets långivare är villkorad bland annat av att parterna enas om slutlig avtalsdokumentation (innefattande bland annat justerade lånevillkor, amorteringsplan, uppdaterad affärsplan, villkor för teckningsoptionerna och att svensk respektive finsk domstol fastställt ackordsuppgörelser inom ramen för de pågående företagsrekonstruktionerna i Sverige och Finland). Att slutligt avtal med Bolagets långivare ingås är ett villkor för att Företrädesemissionen ska genomföras (se vidare under Pågående Företrädesemission nedan).

Förslag till ackord med leverantörer

Inom ramen för de pågående företagsrekonstruktionerna av bolag inom koncernen kommer Bolaget verka för att ackord föreslås avseende oprioriterade fordringsägare. För alla koncernens oprioriterade fordringsägare skulle ackordet innebära full kontant betalning av fordringsbelopp upp till 1 000 euro (cirka 9 000 kronor) samt 10 procents betalning av överskjutande fordringsbelopp.

Pågående Företrädesemission

Nordic Mines extra bolagsstämma beslutade den 28 april 2014 att godkänna den av styrelsen beslutade Företrädesemissionen. Företrädesemissionen syftar till att tillföra Bolaget minst 150 miljoner kronor. Anmälningsperioden löper efter förlängning (per pressmeddelande idag den 5 juni 2014) till och med den 11 juli 2014, men kan vid behov komma att förlängas ytterligare.

Anmälan om teckning av aktier i Företrädesemissionen, med eller utan stöd av företrädesrätt, är villkorad av att, senast sista dagen i anmälningsperioden (inklusive eventuella ytterligare förlängningar), slutligt avtal ingås mellan Bolaget, Nordic Mines Oy samt Bolagets långivare samt att svensk respektive finsk domstol fastställt ackordsuppgörelser inom ramen för den pågående svenska företagsrekonstruktionen och den finska företagssaneringen avseende bolag inom koncernen.

Återstart av Laivagruvan

Under förutsättning att transaktionerna, Företrädesemissionen samt uppgörelser med långivare och leverantörer, genomförs framgångsrikt och en för gruvan acceptabel nivå på guldpriset föreligger förväntar sig Nordic Mines kunna återstarta en kassaflödespositiv gruvdrift. Bolaget bedömer att investeringar om cirka 70 miljoner kronor krävs under första året efter återstarten för att effektivisera verksamheten i enlighet med åtgärdsplanen. Majoriteten avser investeringar i anrikningsverket för ökad genomsättning och tillgänglighet. Av dessa 70 miljoner kronor bedömer Bolaget att investeringar om cirka 30 miljoner kronor behöver göras direkt i samband med återstarten. I samband med den preliminära ekonomiska värderingen av Laivaprojektet samt ytterligare diverse antaganden, arbetades det under hösten 2013 fram uppdaterade ekonomiska beräkningar som vid dåvarande guldpris visade ett totalt positivt kassaflöde för projektets livslängd. Dessa initiala beräkningar har sedan dess varit föremål för fortsatt utveckling och justeras allt eftersom ny information analyseras. Det är Bolagets uppfattning att den av SRK uppdaterade mineraltillgången förbättrar förutsättningarna för en kassaflödespositiv gruvverksamhet. En återstart av gruvverksamheten är samtidigt helt beroende av att tillräcklig extern finansiering erhålles. Bolaget bedömer att cirka 150 miljoner kronor krävs för att återstarta gruvverksamheten och skapa de rätta förutsättningarna för verkställande av åtgärdsplanen.

För ytterligare information kontakta:
Thomas Cederborg, CEO, +46 708 480 521
Jonatan Forsberg, CFO, +46 761 051 310

För mer information om Nordic Mines, vänligen se; www.nordicmines.se

Ovanstående information kan vara sådan information som Nordic Mines AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades klockan 08.00 den 5 juni 2014.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag med mål att bli en av Nordens och Europas ledande guldproducenter och en förebild inom miljöarbete. I Laivagruvan i Finland påbörjades guldproduktionen i slutet av 2011. Fyndigheten är en av de största i Norden. Prospektering bedrivs i Finland och Sverige. Nordic Mines grundades 2005 och har knappt 100 anställda med huvudkontor i Uppsala. Aktien är upptagen till notering på Nasdaq OMX Small Cap-lista. Se även www.nordicmines.seNordic Mines presenterar preliminär uppgörelse med långivare

2014-06-02 Rekonstruktionsförfarandet fortsätter för Nordic Mines

PRESSMEDDELANDE, 2 juni 2014

Tingsrätten i Uleåborg har godkänt att arbetet med att färdigställa en rekonstruktionsplan för det finska dotterbolaget Nordic Mines Oy skall fortsätta.

Rekonstruktören för Nordic Mines Oy har begärt att Tingsrätten i Uleåborg ska förlänga tiden för att färdigställa rekonstruktionsplanen.

Tingsrätten i Uleåborg har godkänt att förlänga tiden till den 8 juli 2014.

För ytterligare information kontakta:
Thomas Cederborg, CEO, +46 708 480 521
Jonatan Forsberg, CFO, +46 761 051 310

För mer information om Nordic Mines, vänligen se; www.nordicmines.se

Ovanstående information kan vara sådan information som Nordic Mines AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades klockan 16.00 den 2 juni 2014.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag med mål att bli en av Nordens och Europas ledande guldproducenter och en förebild inom miljöarbete. I Laivagruvan i Finland påbörjades guldproduktionen i slutet av 2011. Fyndigheten är en av de största i Norden. Prospektering bedrivs i Finland och Sverige. Nordic Mines grundades 2005 och har över 100 anställda med huvudkontor i Uppsala. Aktien är upptagen till notering på Nasdaq OMX Small Cap-lista. Se även www.nordicmines.seRekonstruktionsförfarandet fortsätter för Nordic Mines AB

2014-05-27 Kallelse till årsstämma i Nordic Mines AB (publ)

PRESSMEDDELANDE, 27 maj 2014

Årsstämman i Nordic Mines AB (publ), org. nr: 556679-1215 ("Bolaget"), kommer att hållas fredagen den 27 juni 2014 kl. 10.00 på Drabanten, Bangårdsgatan 13, i Uppsala.

A. Anmälan m.m.
Aktieägare (och i förekommande fall innehavare av betald tecknad aktie, så kallad BTA) som önskar delta i årsstämman ska:

 1. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 20 juni 2014;
   
 2. dels senast kl. 15.00 måndagen den 23 juni 2014 anmäla sig till Bolaget per post på adress Nordic Mines AB (publ), Trädgårdsgatan 11, 753 09 Uppsala, eller per telefon 018-84 34 500, eller per e-post info@nordicmines.se.

I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde. Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

B. Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltningsregistrera sina aktier måste dessutom tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta på stämman. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast fredagen den 20 juni 2014, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste begära omregistrering hos förvaltaren.

C. Ombud m.m.
Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren underskriven och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas fullmakten. Fullmakts giltighet får anges till som längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven postadress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns
också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.nordicmines.se.

D. Förslag till dagordning

1.                    Stämmans öppnande
2.                    Val av ordförande vid stämman
3.                    Upprättande och godkännande av röstlängd
4.                    Val av en eller två justeringsmän
5.                    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6.                    Godkännande av dagordningen

 1. Framläggande av årsredovisning och koncernredovisning samt revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2013

8.                    Beslut

 1. om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2013
 2. om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen

c.           om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
9.                    Beslut om antalet styrelseledamöter
10.                 Beslut om arvode till styrelsen och revisorer
11.                 Val av styrelse och styrelseordförande
12.                 Val av revisor
13.                 Beslut om inrättande av valberedning
14.                 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

 1. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av teckningsoptioner utan företrädesrätt för aktieägarna

16.                 Avslutande av stämman

E. Valberedning inför årsstämman 2014
I enlighet med årsstämmans beslut 2013 har en valberedning inrättats. I valberedningen ingår Kjell Moreborg, ordförande, representant för de större aktieägarna, Lennart Schönning, representant för Property Dynamics AB, samt Henrik Stuifbergen och Dan Haglund, representanter för de mindre aktieägarna.

F. Beslutsförslag
Val av ordförande vid stämman (Punkt 2)
Valberedningen föreslår att ordförande för årsstämman föreslås på plats.

Förslag till resultatdisposition (Punkt 8.b)
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2013 samt att den ansamlade förlusten disponeras så att i ny räkning överförs -57 368 tusen kronor.

Styrelseledamöter, revisor, arvoden och valberedning (Punkterna 9, 10, 11, 12 och 13)
Bolaget hade vid tidpunkten för denna kallelse inte erhållit något förslag från Bolaget valberedning om antalet styrelseledamöter (Punkt 9), arvode till styrelsen och revisorer (Punkt 10), val av styrelse och styrelseordförande (Punkt 11), val av revisor (Punkt 12) och inrättande av valberedning (Punkt 13). Så fort Bolaget erhåller sådana förslag kommer dessa att offentliggöras på Bolagets hemsida.

Förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (Punkt 14) Styrelsen har utarbetat förslag till riktlinjer för bestämmande av ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Dessa utgörs av VD och andra ledande befattningshavare i Bolaget och dess dotterbolag. Styrelsen föreslår att stämman fastställer följande riktlinjer för bestämmande av ersättning och övriga anställningsvillkor till ledande befattningshavare i Bolaget. Principerna gäller för anställningsavtal som ingås efter stämmans beslut samt för det fall ändringar görs i existerande villkor efter denna tidpunkt. Styrelsens förslag baseras på att Bolagets ersättningsnivå och ersättningsstruktur för ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig.

Fast lön: Den fasta lönen ska vara individuell och baserad på varje individs ansvar och roll såväl som individens kompetens och erfarenhet i relevant befattning.

Rörlig lön: Den rörliga lönen för ledande befattningshavare inom Bolaget ska vara strukturerad som en variabel komponent av det totala kontanta ersättningspaketet och kriterierna för den rörliga lönen ska i första hand vara relaterade till uppfyllandet av uppställda produktionsmål samt i andra hand till finansiellt utfall. Syftet med de rörliga ersättningarna är att främja Bolagets långsiktiga värdeskapande. Kriterierna för denna rörliga kompensation ska revideras årligen av styrelsen för att säkerställa att målen står i linje med gällande affärsstrategier. Den andel av den totala ersättningen som utgörs av rörlig lön varierar beroende på befattning och ska kunna utgöra högst 20 procent av den fasta lönen vid full måluppfyllelse. Om målen överträffas ska den rörliga lönen vara maximerad till 30 procent av den fasta lönen. Planen ska också innehålla en lägsta prestationsnivå i förhållande till mål, under vilken ingen bonus erhålles. Mot bakgrund av att den rörliga ersättning som kan utgå är relativt begränsad, att kriterierna för den rörliga ersättningen är tydliga, transparenta och satta till största delen mot produktionsmål och finansiellt utfall samt att kriterierna revideras årligen bedömer styrelsen att det inte finns anledning att införa några särskilda förbehåll som villkorar utbetalning av viss del av sådan ersättning av att de prestationer på vilka intjänandet grundats visar sig vara hållbara över tid, eller som ger Bolaget möjlighet att återkräva sådana ersättningar som utbetalats på grundval av uppgifter som senare visat sig vara uppenbart felaktiga.

Övriga förmåner: Övriga förmåner, såsom företagsbil, ersättning för sjukvårdsförsäkring etc., ska vara av begränsat värde i förhållande till övrig kompensation och överensstämma med vad som marknadsmässigt är brukligt. Utöver detta kan deltagande i långsiktiga incitamentsprogram, t.ex. bestående av teckningsoptioner, eller andel i personalfond eller vinstandelsstiftelse, erbjudas som ett komplement, i förekommande och tillämpliga fall baserat på beslut och riktlinjer av bolagsstämma.

Pension: VD och övriga ledande befattningshavare har rätt till pensionsförmåner på marknadsmässiga villkor, varvid pensionsgrundande lön utgörs av fast lön. Pensionsavsättningar får göras med upp till 35 procent av fast månadslön och, när det gäller VD, avgångsvederlag.

Uppsägningstid och avgångsvederlag: För VD och övriga ledande befattningshavare skall gälla en uppsägningstid om upp till sex månader vid uppsägning från befattningshavarens sida och upp till sex månader vid uppsägning från Bolagets sida. Bolagets CFO är anlitad som konsult och omfattas därmed inte av uppsägningstiden om sex månader. Vid uppsägning kan ledande befattningshavare ha rätt till ett avgångsvederlag motsvarande upp till sex månadslöner. Anställningsvillkoren i övrigt skall vara marknadsmässiga.

Ersättningsutskottet: Ett inom styrelsen utsett ersättningsutskott ska bereda frågor om lön och övriga anställningsvillkor för VD och ledande befattningshavare samt förelägga styrelsen förslag till beslut i sådana frågor.
                                             
Avvikelse i enskilt fall: Styrelsen ska ha rätt att frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Om sådan avvikelse sker ska information om detta och skälet till avvikelsen redovisas vid närmast följande årsstämma. Samtliga tidigare beslutade, men ännu inte utbetalda ersättningar till ledande befattningshavare överensstämmer med de ovan föreslagna riktlinjerna.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av teckningsoptioner utan företrädesrätt för aktieägarna (Punkt 15)
Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt, besluta om emission av teckningsoptioner enligt följande.

Teckningsoptionerna ska kunna tecknas av UniCredit AG, Bank of America Merrill Lynch Intl Ltd och Finnvera Plc (eller till dem närstående parter eller till parter som träder i deras ställe). Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission av teckningsoptioner med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt är att Bolaget ska kunna nå en uppgörelse med Bolagets fordringsägare om en skuldnedskrivning.

Emission av teckningsoptioner ska kunna ske upp till ett högsta antal om 930 591 688 (motsvarande, vid utnyttjande, 12 procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget under antagande om full teckning i den företrädesemission som beslutades på extra bolagsstämman den 28 april 2014), som vardera berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget. För det fall UniCredit AG, Bank of America Merrill Lynch Intl Ltd och Finnvera Plc (eller till dem närstående parter eller part som trätt i deras ställe) tecknar sig för aktier i den riktade nyemission av aktier som beslutades på extra bolagsstämman den 28 april 2014 ska det högsta antal teckningsoptioner som kan emitteras enligt detta bemyndigande minskas i motsvarande mån. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller andra villkor. Teckningsoptionerna ska kunna emitteras vederlagsfritt, teckningskursen för nya aktier som tecknats med utnyttjande av optionsrätt ska kunna motsvara befintliga aktiers vid var tid gällande kvotvärde och betalning för nya aktie ska kunna ske genom kvittning förutsatt att aktiebolagslagens krav för kvittning är uppfyllda.

Beslutet fordrar bifall av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

G.Frågor till styrelse och verkställande direktör
Aktieägare har möjlighet att begära upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Sådan information lämnas av styrelsen eller verkställande direktör vid bolagsstämman under förutsättning att uppgifterna kan lämnas utan väsentlig skada för Bolaget.

H.Antal aktier och röster
Det totala antalet aktier i Bolaget per dagen för kallelsen till årsstämman uppgår till 341 216 952. Det totala antalet röster i Bolaget, per samma dag, uppgår till 341 216 952. Bolaget innehar inte några egna aktier.

I.   Handlingar
Fullmaktsformulär, årsredovisning och revisionsberättelse samt övriga handlingar hålls tillgängliga hos Nordic Mines AB (publ), Trädgårdsgatan 11, 753 09 Uppsala, tel +46 (0)18 - 84 34 500, och på Bolagets hemsida, www.nordicmines.se, senast från och med torsdagen den 5 juni 2014 och kopior av dessa handlingar sänds till de aktieägare som så önskar och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även framläggas på stämman.

Uppsala i maj 2014
Nordic Mines AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
Lennart Schönning, styrelseordförande, +46 18 84 34 500
Thomas Cederborg, CEO, +46 708 480 521
Jonatan Forsberg, CFO, +46 761 051 310

För mer information om Nordic Mines, vänligen se; www.nordicmines.se

Ovanstående information kan vara sådan information som Nordic Mines AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades klockan 08:00 den 27 maj 2014.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag med mål att bli en av Nordens och Europas ledande guldproducenter och en förebild inom miljöarbete. I Laivagruvan i Finland påbörjades guld-produktionen i slutet av 2011. Fyndigheten är en av de största i Norden. Prospektering bedrivs i Finland och Sverige. Nordic Mines grundades 2005 och har knappt 100 anställda med huvudkontor i Uppsala. Aktien är upptagen till notering på Nasdaq OMX Small Cap-lista. Se även www.nordicmines.seKallelse till årsstämma Nordic Mines AB den 27 juni

2014-05-14 Anmälningsperioden för teckning av nya aktier i Nordic Mines AB (publ):s företrädesemission förlängs med tre veckor till och med den 12 juni 2014

Ej för distribution, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, HongKong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig

PRESSMEDDELANDE, 14 maj 2014

Styrelsen i Nordic Mines AB (publ) ("Nordic Mines" eller "Bolaget") har som tidigare meddelat haft för avsikt att förlänga anmälningsperioden för det fall emissionsvillkoret och villkoren för anmälan om teckning inte är uppfyllda vid anmälningsperiodens utgång.

Bolaget förhandlar fortfarande om nya avtal med kreditgivarna och styrelsen har därför beslutat att förlänga anmälningsperioden i företrädesemissionen till klockan 17:00 den 12 juni 2014. Även handeln i teckningsrätterna förlängs och ny sista dag för handel i teckningsrätter är den 9 juni 2014.

Anmälan om teckning av aktier i företrädesemissionen, med eller utan stöd av företrädesrätt, villkoras av att, senast sista dagen i anmälningsperioden (inklusive förlängningar), avtal ingås mellan Bolaget, Nordic Mines Oy samt kreditgivarna avseende bland annat nedskrivning av befintliga fordringar under de projektfinansieringsavtal som närmare beskrivs i prospektet samt att svensk respektive finsk domstol fastställt ackordsuppgörelser inom ramen för den pågående svenska företagsrekonstruktionen och den finska företagssaneringen avseende bolag inom koncernen.

För att möjliggöra uppfyllande av villkoren har styrelsen beslutat om följande tidsplan:

 • Anmälningsperioden är förlängd till klockan 17:00 den 12 juni 2014 och ny sista dag för handel i teckningsrätter är den 9 juni 2014.
 • Förutsatt att villkoren för anmälan om teckning är uppfyllda, och styrelsen bedömer det som sannolikt att emissionsvillkoret kommer att uppfyllas, kommer betalningsavier skickas ut till aktietecknarna med start efter anmälningsperiodens utgång. Full betalning för de nytecknade aktierna ska erläggas kontant senast klockan 17:00 den 3 juli 2014 enligt anvisningar på utsänd betalningsavi.
 • Registrering av företrädesemissionen hos Bolagsverket beräknas ske under vecka 28, 2014 varpå betalda tecknade aktier (BTA) bokas om till vanliga aktier.
 • Slutligt resultat av teckning förväntas omkring den 9 juli 2014.

För det fall emissionsvillkoret och villkoren för anmälan om teckning inte är uppfyllda vid den förlängda anmälningsperioden utgång den 12 juni 2014 förbehåller sig styrelsen rätten att förlänga perioden. Pressmeddelande om detta offentliggörs av bolaget senast den 12 juni 2014.

Tidsplan i korthet

Sista dag för handel i teckningsrätter 9 juni 2014
Sista dag för anmälan om teckning av aktier 12 juni 2014
Sista dag för betalning av nya aktier (likviddatum) 3 juli 2014
Registrering av företrädesemissionen hos Bolagsverket Beräknas ske vecka 28 2014
Slutligt resultat av teckning i företrädesemissionen Omkring 9 juli 2014

Information om Nordic Mines och företrädesemissionen

Prospektet som beskriver Nordic Mines och företrädesemissionen samt anmälningssedlar finns tillgängligt på Nordic Mines hemsida (www.nordicmines.com) och på Evli Bank:s hemsida (www.evli.com). Prospektet kan även beställas från Evli Bank i Stockholm under kontorstid på telefon 08-407 80 14.

För ytterligare information kontakta:

Thomas Cederborg, CEO, +46 708 480 521
Jonatan Forsberg, CFO, +46 761 051 310

För mer information om Nordic Mines, vänligen se; www.nordicmines.se

Ovanstående information kan vara sådan information som Nordic Mines AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades klockan 14:30 den 14 maj 2014.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag med mål att bli en av Nordens och Europas ledande guldproducenter och en förebild inom miljöarbete. I Laivagruvan i Finland påbörjades guldproduktionen i slutet av 2011. Fyndigheten är en av de största i Norden. Prospektering bedrivs i Finland och Sverige. Nordic Mines grundades 2005 och har knappt 100 anställda med huvudkontor i Uppsala. Aktien är upptagen till notering på Nasdaq OMX Small Cap-lista. Se även www.nordicmines.seNordic Mines AB; Anmälningsperioden förläng

2014-05-07 Offentliggörande av prospekt avseende Nordic Mines företrädesemission

Ej för distribution, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, HongKong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig

PRESSMEDDELANDE, 7 maj 2014

Styrelsen i Nordic Mines AB (publ) ("Nordic Mines" eller "Bolaget") har upprättat ett prospekt avseende den företrädesemission som offentliggjordes den 26 mars 2014. Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet finns nu tillgängligt på Nordic Mines hemsida (www.nordicmines.com) och på Evli Bank:s hemsida (www.evli.com). Prospektet kan även beställas från Evli Bank i Stockholm under kontorstid på telefon 08-407 80 00.

Finansieringslösningen innebär, som tidigare meddelats, bland annat:
             

 • Målsättning att nå en uppgörelse med Bolagets nuvarande kreditgivare om skuldnedskrivning till 15 miljoner euro (cirka 135 miljoner kronor).
 • Målsättning att nå en uppgörelse med leverantörer om nedskrivningar av utestående skulder med 90 procent.
 • Kontanttillskott om totalt minst 150 miljoner kronor.

Nordic Mines förhandlar om uppgörelse med Bolagets kreditgivare
Som tidigare kommunicerats för Bolaget förhandlingar med Bolagets nuvarande kreditgivare, UniCredit Bank AG, Bank of America Merrill Lynch Intl Ltd och Finnvera Plc. Målsättningen är att nå en uppgörelse avsedd att väsentligt reducera Bolagets skuldsättning, förlänga återbetalningstiden samt åstadkomma räntenivåer och villkor (covenants) som möjliggör en kassaflödespositiv drift av verksamheten i Laiva. Parterna har per dags datum inte ingått några bindande avtal kring en uppgörelse. 

Villkor för anmälan om teckning
Anmälan om teckning av aktier i Företrädesemissionen, med eller utan stöd av företrädesrätt, villkoras av att, senast sista dagen i anmälningsperioden (inklusive förlängningar), avtal ingås mellan Bolaget, Nordic Mines Oy samt kreditgivarna avseende bland annat nedskrivning av befintliga fordringar under de projektfinansieringsavtal som närmare beskrivs i prospektet samt att svensk respektive finsk domstol fastställt ackordsuppgörelser inom ramen för den pågående svenska företagsrekonstruktionen och den finska företagssaneringen avseende bolag inom koncernen.

Återstart av Laivagruvan

Under förutsättning att transaktionerna, företrädesemissionen samt uppgörelser med kreditgivare och leverantörer, genomförs framgångsrikt och ett guldpris på dagens nivå förväntar sig Nordic Mines kunna återstarta en kassaflödespositiv gruvdrift.

Bolaget bedömer att investeringar om cirka 70 miljoner kronor krävs under första året efter återstarten för att effektivisera verksamheten i enlighet med åtgärdsplanen. Majoriteten avser investeringar i anrikningsverket för ökad genomsättning och tillgänglighet. Av dessa 70 miljoner kronor bedömer Bolaget att investeringar om cirka 30 miljoner kronor behöver göras direkt i samband med återstarten.

I samband med den preliminära ekonomiska värderingen av Laivaprojektet samt ytterligare diverse antaganden, arbetades det under hösten 2013 fram uppdaterade ekonomiska beräkningar som visade ett totalt positivt kassaflöde för projektets livslängd. Dessa initiala beräkningar har sedan dess varit föremål för fortsatt utveckling och justeras allt eftersom ny information analyseras. Det är Bolagets uppfattning att den av SRK uppdaterade mineraltillgången förbättrar förutsättningarna för en lönsam gruvverksamhet. En återstart av gruvverksamheten är samtidigt helt beroende av att tillräcklig extern finansiering erhålles. Bolaget bedömer att cirka 150 miljoner kronor krävs för att återstarta gruvverksamheten och skapa de rätta förutsättningarna för verkställande av åtgärdsplanen.

Uppsala, 7 maj 2014
Nordic Mines AB (publ)

Vid frågor, kontakta gärna:
Thomas Cederborg, CEO: +46 708 480 521
Jonatan Forsberg, CFO: +46 761 051 310

För mer information om Nordic Mines, vänligen se; www.nordicmines.se

Ovanstående information kan vara sådan information som Nordic Mines AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades klockan 18.30 den 7 maj 2014.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag med mål att bli en av Nordens och Europas ledande guldproducenter och en förebild inom miljöarbete. I Laivagruvan i Finland påbörjades guldproduktionen i slutet av 2011. Fyndigheten är en av de största i Norden. Prospektering bedrivs i Finland och Sverige. Nordic Mines grundades 2005 och har över 100 anställda med huvudkontor i Uppsala. Aktien är upptagen till notering på Nasdaq OMX Small Cap-lista. Se även www.nordicmines.seNordic Mines offentliggör prospekt

2014-04-28 Nordic Mines AB (publ): Kommuniké från Nordic Mines extra bolagsstämma

PRESSMEDDELANDE 28 APRIL 2014

Godkännande av nyemissioner

Den extra bolagsstämman i Nordic Mines AB (publ) ("Nordic Mines" eller "Bolaget"), som hölls idag den 28 april 2014, beslutade att godkänna styrelsens beslut av den 25 mars 2014 om en företrädesemission till Bolagets aktieägare samt två riktade nyemissioner av aktier till långsiktiga investerare respektive Bolagets fordringsägare.

Företrädesemissionen omfattar högst 6 483 122 088 aktier och lägst 5 000 000 000 aktier.[1] För varje på avstämningsdagen innehavd aktie erhålles 19 teckningsrätter i företrädesemissionen och 1 teckningsrätt berättigar till teckning av 1 ny aktie till en teckningskurs om 0,03 kronor. Bolaget kommer att, vid full anslutning, tillföras högst cirka 194 miljoner kronor, före emissionskostnader, genom företrädesemissionen.

Styrelsen har rätt att fram till dagen före avstämningsdagen (det vill säga senast den 4 maj 2014) dra tillbaka företrädesemissionen. Styrelsen avser även att utnyttja denna möjlighet för det fall styrelsen bedömer att förhandlingarna avseende en uppgörelse med Bolagets nuvarande långivare om skuldnedskrivning inte har framskridit på tillfredställande sätt.

Teckningskursen i de båda riktade nyemissionerna är 0,03 kronor per aktie och antalet aktier kan ökas med högst 3 000 000 000 respektive             750 000 000.

Ändringar av bolagsordning, m.m.

Bolagsstämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, om följande till nyemissionerna sammanhängande beslut: ändringar av bolagsordningen, minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier och fondemission.

Emissionsbemyndigande för styrelsen

Bolagsstämman beslöt att avslå styrelsen förslag om emissionsbemyndigande för styrelsen.

För ytterligare information kontakta:

Lennart Schönning, Styrelseordförande, +46 (0) 18 84 34 500

Thomas Cederborg, Verkställande direktör, +46 (0) 761 051 310

För mer information om Nordic Mines, vänligen se; www.nordicmines.se

Uppsala, 28 april 2014

För Nordic Mines AB (publ)

Styrelsen

Ovanstående information kan vara sådan information som Nordic Mines AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades klockan 15.00 den 28 april 2014.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag med mål att bli en av Nordens och Europas ledande guldproducenter och en förebild inom miljöarbete. I Laivagruvan i Finland påbörjades guldproduktionen i slutet av 2011. Fyndigheten är en av de största i Norden. Prospektering bedrivs i Finland och Sverige. Nordic Mines grundades 2005 och har över 100 anställda med huvudkontor i Uppsala. Aktien är upptagen till notering på Nasdaq OMX Small Cap-lista. Se även www.nordicmines.se


[1] Om Bolaget samtidigt med företrädesemissionen erhåller annat kapitaltillskott (eget eller främmande kapital) som tillsammans med emissionslikviden i företrädesemissionen uppgår till 150 miljoner kronor, ska ökningen av antalet aktier som en följd av företrädesemissionen ändå vara lägst 3 000 000 000 aktier.Kommuniké från extra bolagsstämma

2014-04-28 Nordic Mines AB presenterar preliminär finansieringslösning och villkor för nyemissioner

PRESSMEDDELANDE, 28 april 2014

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

Nordic Mines AB (publ) ("Nordic Mines" eller "Bolaget") presenterar en preliminär finansieringslösning och villkor för nyemissioner för att återstarta Laivagruvan och avsluta pågående företagsrekonstruktioner i Sverige och Finland. Finansieringslösningen innebär bland annat:

 • Målsättning att nå en uppgörelse med Bolagets nuvarande långivare om en skuldnedskrivning till 15 miljoner euro (cirka 135 miljoner kronor).
 • Målsättning att nå en uppgörelse med leverantörer om nedskrivningar av utestående skulder med 90 procent.
 • Kontanttillskott om totalt minst 150 miljoner kronor.

Diskussioner med nuvarande långivare
Nordic Mines för diskussioner med Bolagets nuvarande långivare, UniCredit Bank AG, Bank of America Merrill Lynch Intl Ltd och Finnvera Plc, för att nå en uppgörelse avsedd att reducera Bolagets skuldsättning. Långivarna har ställt sig positiva till en uppgörelse som i huvuddrag innebär följande:

 • Betydande nedskrivning av existerande lån till 15 miljoner euro (cirka 135 miljoner kronor), av vilka cirka 2,5 miljoner euro (cirka 22,5 miljoner kronor) kvittas mot nya aktier i Bolaget på samma villkor som gäller i företrädesemissionen presenterad nedan (innebärande 750 000 000 nya aktier i Nordic Mines, motsvarande cirka 10 procent av totalt antal aktier i bolaget efter full teckning i företrädesemissionen).
 • Kvarvarande lån om 12,5 miljoner euro (cirka 112,5 miljoner kronor) har en löptid om fem år och amorteras med rak amortering över en treårsperiod vilken börjar löpa om två år. Räntan ackumuleras och läggs på skulden under de första två åren och följs av kontant räntebetalning under följande år.

En slutlig uppgörelse är villkorad bland annat av att parterna enas om slutlig avtalsdokumentation. Styrelsen har rätt att fram till dagen före avstämningsdagen för företrädesemissionen (det vill säga senast den 4 maj 2014) dra tillbaka företrädesemissionen. Styrelsen avser också att utnyttja denna möjlighet för det fall styrelsen bedömer att förhandlingarna om slutlig avtalsdokumentation inte har framskridit på tillfredställande sätt.

Förslag till ackord med leverantörer
Inom ramen för de pågående företagsrekonstruktionerna av bolag inom koncernen kommer Bolaget verka för att ackord föreslås avseende oprioriterade fordringsägare. För alla koncernens oprioriterade fordringsägare skulle ackordet innebära full kontant betalning av fordringsbelopp upp till 1 000 euro (cirka 9 000 kronor) samt 10 procents betalning av överskjutande fordringsbelopp.

Styrelsen fastställer villkoren för kontanttillskott genom i första hand nyemissioner om minst 150 miljoner kronor
Nordic Mines offentliggjorde den 26 mars 2014 att styrelsen, under förutsättning av extra bolagsstämmas godkännande, beslutat om att stärka Bolaget operationellt och finansiellt genom nyemissioner. Styrelsen beslutade den 27 april 2014 att fastställa de slutgiltiga villkoren för dessa nyemissioner och för den tillhörande bolagsordningsändringen, enligt nedan.

Den extra bolagsstämman hålls i Uppsala den 28 april 2014, kl. 11.00. Kallelsen till den extra bolagsstämman offentliggjordes den 26 mars 2014 och finns tillgänglig på Nordic Mines hemsida, www.nordicmines.com.

Förslag till beslut m.m.

7 (c) Ändring av bolagsordningen
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att bestämmelserna i 4 och 5 paragraferna i bolagsordningen ska ha följande lydelse.

Gränserna för aktiekapitalet (§ 4 i bolagsordningen)
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 195 000 000 kronor respektive inte överstiga 780 000 000 kronor.

Gränserna för antalet aktier (§ 5 i bolagsordningen)
Antalet aktier skall vara lägst 3 000 000 000 stycken och högst 12 000 000 000 stycken.

7 (d) Riktad nyemission
Styrelsen beslutar om följande villkor rörande den riktade nyemissionen till långsiktiga investerare:

 • Aktiekapitalet ska ökas med högst 30 000 000 kronor.
 • Antalet aktier ska ökas med högst 3 000 000 000.
 • För varje ny aktie ska 0,03 kronor betalas.

Denna nyemission syftar till att möjliggöra för styrelsen att fortsätta utvärdera möjligheten att låta långsiktiga investerare, identifierade av bolaget med hjälp av dess finansiella rådgivare, teckna aktier i Bolaget. Styrelsen avser endast tilldela aktier i denna nyemission för det fall styrelsen förväntar att anslutningsgraden i företrädesmissionen blir otillräcklig.

7 (e) Riktad nyemission
Styrelsen beslutar om följande villkor rörande den riktade nyemissionen till bolagets fordringsägare:

 • Rätt att teckna aktier ska endast tillkomma UniCredit AG, Bank of America Merrill Lynch Intl Ltd och Finnvera Plc (eller till dem närstående parter).
 • Aktiekapitalet ska ökas med högst 7 500 000 kronor.
 • Antalet aktier ska ökas med högst 750 000 000.
 • För varje ny aktie ska 0,03 kronor betalas genom kvittning av fordran.

7 (f) Företrädesemission
Styrelsen beslutar om följande villkor rörande nyemissionen med företrädesrätt för bolagets aktieägare:

 • Aktiekapitalet ska ökas med högst 64 831 220,88 kronor och med lägst 50 000 000 kronor.
 • Antalet aktier ska ökas med högst 6 483 122 088 och med lägst
  5 000 000 000.
 • För varje på avstämningsdagen innehavd aktie ska 19 teckningsrätter erhållas och 1 teckningsrätt berättiga till teckning av 1 ny aktie.
 • För varje ny aktie ska 0,03 kronor betalas.

Om Bolaget samtidigt med företrädesemissionen erhåller annat kapitaltillskott (eget eller främmande kapital) som tillsammans med emissionslikviden i företrädesemissionen uppgår till minst 150 miljoner kronor, ska ökningen av aktiekapitalet och antalet aktier som en följd av företrädesemissionen ändå vara lägst 30 000 000 kronor respektive 3 000 000 000 aktier.

Teckningskursen motsvarar en rabatt om cirka 75 procent jämfört med stängningskursen för Nordic Mines aktier den 25 april 2014 på NASDAQ OMX Stockholm.

Beslutet avseende företrädesemissionen, om detta godkänns av den extra bolagsstämman, kommer också att upphöra att gälla om Bolagets aktiekapital inte ökas med minst det minimibelopp som framgår ovan. Belopp som eventuellt betalats för nya aktier kommer i sådant fall betalas tillbaka.

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för erhållande av teckningsrätter är den 5 maj 2014. Teckningstiden löper från och med den 8 maj 2014 till och med den 22 maj 2014, eller den senare dag som beslutas av styrelsen.

Tidsplan för företrädesemissionen

28 april 2014 Extra bolagsstämma tar ställning till styrelsens beslut om nyemissionerna
29 april 2014 Sista handelsdagen i aktien med företrädesrätt att delta i företrädesemissionen
30 april 2014 Första handelsdagen i aktien utan företrädesrätt att delta i företrädesemissionen
5 maj 2014 Avstämningsdag för att delta i företrädesemissionen. Aktieägare som denna dag är registrerade i Nordic Mines aktiebok kommer att erhålla teckningsrätter för deltagande i företrädesemissionen
7 maj 2014 Beräknad dag för offentliggörande av prospektet
8 maj - 19 maj 2014 Handel med teckningsrätter
8 maj - 22 maj 2014 Teckningsperiod

Bakgrund och motiv
I juli 2013 valde Styrelsen att ansöka om företagsrekonstruktion. Rekonstruktionsarbetet har i allt väsentligt följt den plan som tidigare presenterats på borgenärssammanträde. Bolaget har sedan företagsrekonstruktionen inleddes bedrivit verksamheten utifrån de ekonomiska förutsättningar och den osäkerhet som förelegat.

Bolaget har med stöd i den av SRK Consulting (UK) Ltd uppdaterade mineraltillgången och föreslagna åtgärder kring brytning och anrikning utarbetat en affärsplan med syfte att stärka Nordic Mines operationellt genom högre halter från gruvan och mer kostnadseffektiv brytning samt ökad effektivitet i anrikningsprocessen. Parallellt med detta arbete har förhandlingar med långivare, leverantörer och investerare inom ramen för rekonstruktionen pågått och nu föreslagna åtgärder väntas möjliggöra en återstart av gruvverksamheten och implementation av affärsplanen.

Den utarbetade affärsplanen visar ett positivt kassaflöde över gruvans livslängd vid dagens nivå på guldpriset. En återstart av gruvverksamheten är samtidigt helt beroende av att tillräcklig extern finansiering erhålles. Bolaget bedömer att cirka 150 miljoner kronor krävs för att återstarta gruvverksamheten och skapa de rätta förutsättningarna för verkställande av affärsplanen.

Emissionslikviden från emissionerna planeras användas till:

 • Finansiering av ackorden till de oprioriterade fodringsägarna
 • Engångskostnader kopplade till återstarten av verksamheten om cirka 25 miljoner kronor
 • Investeringar kopplade till affärsplanen om cirka 30 miljoner kronor som tas direkt i samband med återstarten av verksamheten
 • Uppbyggnad av rörelsekapital i samband med återstarten av verksamheten. Bolaget beräknar att cirka 35 miljoner kronor krävs till detta
 • Likviditetsreserv för oförutsedda kostnader i samband med återstart av gruvverksamheten

Finansiella och legala rådgivare
Evli Bank Plc är finansiell rådgivare till Nordic Mines och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB är legal rådgivare.

För ytterligare information kontakta:
Thomas Cederborg, CEO, +46 708 480 521
Jonatan Forsberg, CFO, +46 761 051 310

För mer information om Nordic Mines, vänligen se; www.nordicmines.se

Ovanstående information kan vara sådan information som Nordic Mines AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades klockan 08.00 den 28april 2014.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag med mål att bli en av Nordens och Europas ledande guldproducenter och en förebild inom miljöarbete. I Laivagruvan i Finland påbörjades guldproduktionen i slutet av 2011. Fyndigheten är en av de största i Norden. Prospektering bedrivs i Finland och Sverige. Nordic Mines grundades 2005 och har knappt 100 anställda med huvudkontor i Uppsala. Aktien är upptagen till notering på Nasdaq OMX Small Cap-lista. Se även www.nordicmines.se

VIKTIG INFORMATION
Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller
indirekt, i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika. Distribution av
detta pressmeddelande kan vara förbjudet i vissa övriga jurisdiktioner. Informationen i detta pressmeddelande
skall inte utgöra ett erbjudande om att sälja eller en uppmaning om att köpa några värdepapper i Nordic Mines i
någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande varken utgör, eller utgör en del av, ett erbjudande eller en uppmaning om att köpa eller
teckna värdepapper i USA. Värdepapper omnämnda häri får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller
ett undantag från registrering i enlighet med U.S. Securities Act från 1933 i dess aktuella lydelse. Nordic Mines
avser inte att registrera någon del av erbjudandet av värdepapper i USA eller genomföra ett erbjudande av
värdepapper till allmänheten i USA. Kopior av detta offentliggörande distribueras eller skickas inte och får inte
distribueras eller skickas till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika.

Detta dokument har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet. Detta dokument är en annons och inte
ett prospekt och investerare skall inte teckna eller köpa värdepapper som avses i detta dokument förutom på
grundval av den information som finns i prospekt som kommer att offentliggöras av Nordic Mines på dess
hemsida inom sinom tid.

Nordic Mines har inte beslutat om att erbjuda aktier eller rätter till allmänheten i någon medlemsstat inom det
Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet, med undantag för Sverige och annan jurisdiktion dit erbjudandet av
aktier eller rätter har blivit passporterat. Inom sådana medlemsstater inom det Europeiska Ekonomiska
Samarbetsområdet, förutom Sverige (och andra jurisdiktioner dit erbjudandet av aktier eller rätter har blivit
passporterat), som har implementerat prospektdirektivet (en "Relevant Medlemsstat") har ingen åtgärd per detta
datum vidtagits för att rikta ett erbjudande av aktier eller rätter till allmänheten som kräver att ett prospekt
publiceras i någon Relevant Medlemsstat. Som en konsekvens härav, får aktierna eller rätterna endast erbjudas i
Relevant Medlemsstater:

(a) till juridiska personer som är behöriga eller har tillstånd att bedriva verksamhet inom den finansiella
marknaden eller, om de inte har sådan behörighet eller sådant tillstånd, vars verksamhetsföremål är att
uteslutande investera i värdepapper;

(b) till juridisk person som uppfyller två eller fler av följande kriterier: (1) balansomslutning som motsvarar minst 20
miljoner euro, (2) nettoomsättning enligt resultaträkningen som motsvarar minst 40 miljoner euro och (3) eget
kapital enligt balansräkningen som motsvarar minst 2 miljoner euro; eller

(c) i något annat hänseende som inte kräver att Nordic Mines publicerar ett prospekt i enlighet med Artikel 3(2) i
prospektdirektivet.

Vid tillämpning härav skall uttrycket "ett erbjudande av aktier eller rätter till allmänheten" i någon Relevant
Medlemsstat innebära kommunikation, i någon form, av tillräcklig information om villkoren för erbjudandet och de
aktier eller rätter som erbjuds för att en investerare skall kunna besluta om att köpa värdepapper, såsom detta
kan variera i sådan Relevant Medlemsstat till följd av implementeringen av prospektdirektivet i sådan
medlemsstat och med uttrycket "prospektdirektivet" menas Direktiv 2003/71/EG i dess ändrade lydelse
inkluderande samtliga implementeringsåtgärder i respektive Relevant Medlemsstat.

Evli företräder Nordic Mines och ingen annan i samband med emissionerna och kommer inte att
vara ansvarig gentemot någon annan än Nordic Mines för tillhandahållandet av skydd som erbjudits till dess
klienter eller för tillhandahållandet av rådgivning i samband med emissionerna.

Evli åtar sig inget som helst ansvar och lämnar ingen utfästelse eller garanti, varken uttryckligen eller
implicit, avseende innehållet i detta pressmeddelande, inklusive dess riktighet, dess fullständighet eller verifiering
eller för något annat uttalande som gjorts eller avsetts att göras av Evli, eller å dess vägnar, i samband med
Nordic Mines eller emissionerna, och inget i detta pressmeddelande är, eller skall förlitas på som, ett
löfte eller en utfästelse i detta avseende, oavsett vad avser det förflutna eller framtiden. I enlighet härmed
frånsäger sig Evli i den fullaste mån det är tillåtet enligt lag allt ansvar oavsett om det hänför sig till
skadestånd, avtal eller annorledes som det annars skulle ha vad avser detta pressmeddelande eller något sådant
uttalande.

Detta pressmeddelande innehåller framåtblickande uttalanden, vilket är uttalanden som avser framtida händelser.
I detta sammanhang avser framåtblickande uttalanden ofta Nordic Mines förväntade framtida affärsmässiga och
finansiella utveckling och innehåller ofta ord som "förväntas", "förutser", "har för avsikt", "planerar", "tror",
"försöker" eller "ska". Framåtblickandeuttalanden rör per definition förhållanden som i varierande mån är osäkra
och som kan påverkas av många faktorer, inklusive förhållandena på finansmarknader, priser på råvaror och
värdet på finansiella tillgångar; effekter av normgivning samt lagstiftnings-, utrednings- och rättsliga åtgärder;
strategiska åtgärder; samt ett fler tal andra frågor på nationell, regional och global nivå, inklusive frågor av politisk,
ekonomisk, affärsmässig och konkurrenskaraktär. Dessa faktorer kan få Nordic Mines faktiska framtida resultat
att väsentligen avvika från vad som uttrycks i de framåtblickande uttalandena. Nordic Mines utfäster sig inte att
uppdatera sina framåtblickande uttalanden.

Du uppmanas att läsa detta pressmeddelande och prospektet och den information som har inarbetats genom
hänvisning däri när detta gjorts tillgängligt, i dess helhet för en vidare diskussion av de faktorer som kan påverka
Nordic Mines framtida prestation och de branscher inom vilka bolaget är verksamt. I ljuset av dessa risker,
osäkerheter och antaganden, är det möjligt att de händelser som beskrivs i de framåtriktade uttalandena inte
inträffar.Nordic Mines AB presenterar preliminär finansieringslösning

2014-04-23 NORDIC MINES AB (publ) Delårsrapport första kvartalet Januari - Mars 2014

Första kvartalet 2014

·         Försäljningsintäkterna från guld och silver uppgick netto till 51,6 Mkr (85,4 Mkr)

·         Rörelseresultatet uppgick till -36,9 Mkr (-59,0 Mkr)

·         Periodens resultat efter skatt uppgick till -36,4 Mkr (-45,7 Mkr),
motsvarande -0,11 kr (-0,17 kr) per aktie

·         Periodens totalresultat uppgick till -37,0 Mkr (-22,5 Mkr), motsvarande -0,11 kr (-0,08 kr) per aktie

·         Likvida medel uppgick vid periodens slut till 21,9 Mkr (149,7 Mkr)

·         Investeringarna uppgick till 0,5 Mkr 16,5 Mkr)

·         Totalt producerades 187 kilo guld (278 kilo) vid Laivagruvan

·         Sedan ansökan om rekonstruktion utnyttjar bankkonsortiet fortsatt en administrativ möjlighet att kvarhålla betalningar från sålt guld, vilket medför en ökad risk för fördröjning eller uteblivande av betalningar till övriga borgenärer som leverantörer, myndigheter och anställda.

·         Den 14 januari 2014 beslutade Tingsrätten i Uppsala att rekonstruktionsförfarandena skulle fortsätta i de svenska bolagen i ytterligare 3 månader.

·         Den juridiska process som inleddes av en underleverantör under fjärde kvartalet slutfördes och betalades under januari 2014.

·         Den 14 februari 2014 beslutade Tingsrätten i Uleåborg att rekonstruktionsförfarandet skulle fortsätta i det finska dotterbolaget till och med 30 maj 2014.

·         Den 12 mars offentliggjorde bolaget att det finska dotterbolaget Nordic Mines Oy inleder samarbetsförhandlingar för att planera temporärt produktionsstopp vid Laivagruvan för att uppnå ytterligare kostnadsbesparingar.

·         Den 13 mars offentliggjorde bolaget att Jonatan Forsberg tillträder som interim CFO, då
Susanne Andersson valt att lämna bolaget.

·         Den 26 mars annonserades en kallelse till extra bolagsstämma den 28 april 2014 för att behandla styrelsens beslut om nyemissioner, förslag till emissionsbemyndigande samt därtill hörande förslag i syfte att skapa flexibilitet för att hantera bolagets kapitalisering och rekonstruktion.

 

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Den 17 april 2014 beslutade Uppsala Tingsrätt att rekonstruktionsförfarandena skulle fortsätta i de svenska bolagen i ytterligare 3 månader till och med den 8 juli 2014. Per den 8 juli 2014 har de svenska bolagen varit under rekonstruktion i 12 månader. Enligt svensk lag finns ingen möjlighet att förlänga rekonstruktionstid mer än 12 månader om inte synnerliga skäl föreligger. Om en lösning inte finns på plats den 8 juli 2014, löper bolaget risk att försättas i konkurs.

VD:s kommentar

"Sökandet efter alternativa finansieringslösningar fortsätter för att säkerställa en återstart vid Laivagruvan"

"Första kvartalet kan sammanfattas med intensivt arbete för att söka extern finansiering liksom planeringsarbete för nedskrivning av skulder vid framtida ackordsförhandlingar. För att säkerställa likvida medel under rekonstruktionstiden har bolaget haft samarbetsförhandlingar med representanter för de anställda i det finska dotterbolaget och därefter tagit beslut om att temporärt stoppa produktionen vid Laivagruvan för att uppnå ytterligare kostnadsbesparingar", inleder Thomas Cederborg, VD. 

Totalt producerades 187 kilo guld under det första kvartalet 2014, jämfört med 241 kilo föregående kvartal. Sedan slutet av juli 2013 gör bolaget tillfälligt uppehåll med brytning i gruvan för att under rekonstruktionsarbetet åstadkomma kostnadsbesparingar. Under tiden försörjs anrikningsverket med tidigare bruten malm i lager, vilken innehåller en lägre guldhalt. Per den 31 mars 2014 fanns 335 800 ton malm i upplag. Genomsättningen i anrikningsverket var 371 678 ton malm under kvartalet.

Försäljningsintäkterna var 51,6 Mkr, jämfört med 68,2 Mkr under fjärde kvartalet. Minskningen beror på en lägre guldproduktion på grund av lägre halt. Den lägre halten beror på en fallande trend av guld i kvarvarande malmupplag som anrikats under första kvartalet

Rörelseresultatet var -36,9 Mkr, jämfört med -610,5 Mkr under fjärde kvartalet. Förlusten under fjärde kvartalet beror framförallt på extraordinära justeringar om totalt 575,9 Mkr.

Då bolaget går med förlust och förbrukar kassa framförallt på grund av en alltför låg guldhalt i malmupplagen, har vidare beslut tagits att göra temporärt uppehåll i anrikningsverket och därmed stoppa produktionen. En återstart av verksamheten vid Laiva är helt beroende av att en extern finansiering säkerställs.

Kassalikviditeten var fortsatt ansträngd och uppgick till 21,9 Mkr, jämfört med 28,1 Mkr per den 31 december 2013.

"En återstart av verksamheten är beroende av nedskrivning av skulder vid framtida ackordsförhandlingar samt ytterligare extern finansiering. Därmed fortsätter arbetet med att söka efter alternativa finansieringslösningar. Det är viktigt att hålla alla alternativ öppna och för detta krävs mer tid", avslutar Thomas Cederborg, VD.

För ytterligare information kontakta:
Thomas Cederborg, CEO, +46 708 480 521
Jonatan Forsberg, CFO, +46 761 051 310

För mer information om Nordic Mines, vänligen se; www.nordicmines.se

Ovanstående information kan vara sådan information som Nordic Mines AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades klockan 08.00 den 23 April 2014.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag med mål att bli en av Nordens och Europas ledande guldproducenter och en förebild inom miljöarbete. I Laivagruvan i Finland påbörjades guldproduktionen i slutet av 2011. Fyndigheten är en av de största i Norden. Prospektering bedrivs i Finland och Sverige. Nordic Mines grundades 2005 och har över 100 anställda med huvudkontor i Uppsala. Aktien är upptagen till notering på Nasdaq OMX Small Cap-lista. Se även www.nordicmines.seNordic Mines AB Q1 januari - mars 2014

2014-04-10 Nordic Mines: Laivagruvan producerade 187 kilo guld under första kvartalet 2014

Bolaget har under kvartalet fortsatt anrika malm från tidigare brutet malmlager, vilken innehåller en lägre guldhalt. I mars beslutades det att temporärt stoppa produktionen vid Laivagruvan till dess att en extern finansiering säkerställs.

Produktionen av guld under kvartalet var 62 kilo i januari, 63 kilo i februari och 63 kilo i mars.

Sedan ansökan om rekonstruktion i början av juli 2013, gör bolaget tillfälligt uppehåll med brytning i gruvan för att under rekonstruktionsarbetet erhålla kostnads-besparingar. Under tiden försörjs anrikningsverket med malm från tidigare brutet malmlager, vilken innehåller lägre guldhalt än den malm som tas direkt från gruvan till verket. Ingående guldhalt var 0.6 gram guld per ton i det första kvartalet 2014 jämfört med 0.8 gram guld per ton i det fjärde kvartalet 2013. Den lägre halten beror på en fallande trend i guldhalt i kvarvarande malmupplag som anrikats under första kvartalet.

Under kvartalet gjordes ett fåtal testbrytningar i södra dagbrottet i enlighet med den nya preliminära brytningsmodell som framställdes i november 2013. Målet var att preliminärt utvärdera brytningsmodellen samt att höja den ingående guldhalten i verket då guldhalten i kvarvarande malmupplag är låg. Det är dock för tidigt att kunna dra några slutsatser.

I slutet av mars togs vidare beslut om att göra temporärt uppehåll i anrikningsverket och därmed stoppa produktionen. En återstart av gruvverksamheten vid Laiva är helt beroende av att en extern finansiering säkerställs.

Genomsättningen var 371 678 ton för kvartalet, inklusive negativ påverkan från planerade underhållsstopp om cirka 5 dygn och att i slutet av mars minskades genomsättningen inför det planerade temporära produktionsstoppet vid Laivagruvan.

Tillgängligheten var 87% under första kvartalet jämfört med 84% för fjärde kvartalet 2013. Processutbytet var 79% i kvartalet, jämfört med 82% i föregående kvartal. Det lägre processutbytet beror på en lägre ingående guldhalt.

Den finansiella kvartalsrapporten för första kvartalet kommer att publiceras den 23 april 2014.


För ytterligare information kontakta:

Thomas Cederborg, CEO, +46 708 480 521
Jonatan Forsberg, CFO, +46 761 051 310

För mer information om Nordic Mines, vänligen se; www.nordicmines.se

Ovanstående information kan vara sådan information som Nordic Mines AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades klockan 08.00 den 10 april 2014.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag med mål att bli en av Nordens och Europas ledande guldproducenter och en förebild inom miljöarbete. I Laivagruvan i Finland påbörjades guldproduktionen i slutet av 2011. Fyndigheten är en av de största i Norden. Prospektering bedrivs i Finland och Sverige. Nordic Mines grundades 2005 och har över 100 anställda med huvudkontor i Uppsala. Aktien är upptagen till notering på Nasdaq OMX Small Cap-lista. Se även www.nordicmines.seNordic Mines Produktionsrapport Q1 2014

2014-04-08 Nordic Mines AB (publ) årsredovisning för 2013 är nu publicerad

Nordic Mines årsredovisning för 2013 finns nu tillgänglig under www.nordicmines.com

För ytterligare information kontakta:
Thomas Cederborg, CEO, +46 708 480 521
Jonatan Forsberg, CFO, +46 761 051 310

För mer information om Nordic Mines, vänligen se; www.nordicmines.com

Ovanstående information kan vara sådan information som Nordic Mines AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades klockan 08.00 den 8 april 2014.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag med mål att bli en av Nordens och Europas ledande guldproducenter och en förebild inom miljöarbete. I Laivagruvan i Finland påbörjades guldproduktionen i slutet av 2011. Fyndigheten är en av de största i Norden. Prospektering bedrivs i Finland och Sverige. Nordic Mines grundades 2005 och har över 100 anställda med huvudkontor i Uppsala. Aktien är upptagen till notering på Nasdaq OMX Small Cap-lista. Se även www.nordicmines.seNordic Mines Årsredovisning 2013

2014-03-26 Nordic Mines tidigarelägger första kvartalsrapporten till den 23 april 2014

Nordic Mines tidigarelägger första kvartalsrapporten med en vecka från den 30 april till den 23 april 2014 kl 08.00 CET. Produktionsrapporten för första kvartalet kommer att publiceras den 10 april 2014 kl 08.00 CET som tidigare angivet.

För ytterligare information kontakta:
Thomas Cederborg, CEO, +46 708 480 521
Jonatan Forsberg, CFO, +46 761 051 310

För mer information om Nordic Mines, vänligen se; www.nordicmines.se

Ovanstående information kan vara sådan information som Nordic Mines AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades klockan 08.00 den 26 mars 2014.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag med mål att bli en av Nordens och Europas ledande guldproducenter och en förebild inom miljöarbete. I Laivagruvan i Finland påbörjades guldproduktionen i slutet av 2011. Fyndigheten är en av de största i Norden. Prospektering bedrivs i Finland och Sverige. Nordic Mines grundades 2005 och har över 100 anställda med huvudkontor i Uppsala. Aktien är upptagen till notering på Nasdaq OMX Small Cap-lista. Se även www.nordicmines.seNordic Mines tidigarelägger Q1 Rapport

2014-03-26 Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ)

Aktieägarna i Nordic Mines AB (publ), 556679-1215 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014 klockan 11.00 på Drabanten, Bangårdsgatan 13 i Uppsala.

 1. Anmälan m.m. 

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska:

 1. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast tisdagen den 22 april 2014;
 1. dels senast klockan 15.00 tisdagen den 22 april 2014 anmäla sig till Bolaget antingen per post: Nordic Mines AB (publ), Trädgårdsgatan 11, 753 09 Uppsala, per telefon: 018-84 34 500 eller per e-post: info@nordicmines.se. 

I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde. Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

 1. Förvaltarregistrerade aktier 

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta vid stämman, dessutom tillfälligt låta inregistrera sina aktier i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast tisdagen den 22 april 2014, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste begära omregistrering hos förvaltaren.

 1. Ombud m.m. 

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren underskriven och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas fullmakten. Fullmakts giltighet får anges till som längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven postadress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.nordicmines.se.

 1. Förslag till dagordning 

 1. Stämmans öppnande 

 2. Val av ordförande vid stämman 

 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 

 4. Val av en eller två justeringsmän 

 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 

 6. Godkännande av dagordningen 

 7. Beslut om: 

  1. ändring av bolagsordningen; 

  2. minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier; 

  3. ändring av bolagsordningen; 

  4. godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission; 

  5. godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission; 

  6. godkännande av styrelsens beslut om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna; och 

  7. fondemission utan utgivande av nya aktier 

 8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission och emission av konvertibler och teckningsoptioner med eller utan företrädesrätt för aktieägarna 

 9. Stämmans avslutande 

 1. Förslag till beslut 

Punkt 2 Val av ordförande vid stämman

Som ordförande vid stämman föreslås Torbjörn Koivisto.

Punkt 7 Kapitalanskaffning och därmed tillhörande beslut

Information med anledning av styrelsens förslag enligt denna punkt 7

Bolaget har genom ett pressmeddelande daterat onsdagen den 26 mars 2014 offentliggjort att styrelsen tisdagen den 25 mars 2014 beslutat om nyemissioner, under förutsättning av stämmans godkännande, med bemyndigande för styrelsen att besluta om de slutliga villkoren för sådana nyemissioner.

Styrelsens förslag enligt nedan ger styrelsen flexibilitet att genomföra en nödvändig kapitalanskaffning inom ramen för den pågående företagsrekonstruktionen på ett för Bolagets aktieägare ändamålsenligt sätt. Styrelsen avser att före stämman, omkring fredagen den 25 april 2014, fastställa och offentliggöra de slutliga emissionsvillkoren och slutligt förslag för några av de erforderliga bolagsordningsändringarna.

Styrelsen förbehåller sig rätten att återkalla ett eller flera av de beslutade och/eller föreslagna åtgärderna enligt denna punkt 7, om det skulle visa sig att någon eller några av dessa åtgärder inte är erforderliga för kapitalanskaffningens och företagsrekonstruktionen genomförande. Ett eventuellt återkallande avses att meddelas före stämman, omkring fredagen den 25 april 2014.

Punkt 7 a) Beslut om ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra den av styrelsen föreslagna minskningen av Bolagets aktiekapital enligt punkt 7 b) nedan, föreslår styrelsen att stämman beslutar om att bestämmelsen i § 4 i bolagsordningen gällande gränserna för aktiekapitalet ändras så att aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 900 000 kronor respektive inte överstiga 7 600 000 kronor.

Punkt 7 b) Beslut om minskning av aktiekapital utan indragning av aktier

För att underlätta de av styrelsen beslutade nyemissionerna enligt punkterna 7 d)-7 f) nedan, föreslår styrelsen att stämman beslutar om minskning av Bolagets aktiekapital med 337 804 782,48 kronor, att genomföras utan indragning av aktier, för avsättning till fri fond att användas enligt beslut av stämman.

Efter minskningen kommer Bolagets aktiekapital att uppgå till 3 412 169,52 kronor fördelat på sammanlagt 341 216 952 aktier (före nyemissionerna enligt punkterna 7 d)-7 f) nedan), envar aktie med ett kvotvärde om 0,01 krona.

Punkt 7 c) Beslut om ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra de av styrelsen beslutade nyemissionerna enligt punkterna 7 d)-7 f) nedan, föreslår styrelsen att stämman beslutar om att bestämmelserna i 4 och 5 §§ i bolagsordningen gällande gränserna för aktiekapitalet respektive antal aktier ändras i erforderlig utsträckning.

Styrelsen avser inför stämman, omkring fredagen den 25 april 2014, att presentera sitt förslag vad avser sådana nya gränser. Därvid ska de av styrelsen förslagna nya gränserna för (i) aktiekapitalet inte kunna understiga 190 000 000 kronor respektive överstiga 1 000 000 000 kronor, och (ii) antalet aktier inte kunna understiga 190 000 000 aktier respektive överstiga 20 000 000 000 aktier, varvid minimikapitalet inte får vara mindre än en fjärdedel av maximikapitalet och det lägsta antalet aktier inte får vara färre än en fjärdedel av det högsta antalet aktier.

Punkt 7 d) Beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission

Styrelsen föreslår att stämman godkänner styrelsens beslut fattat tisdagen den 25 mars 2014 om nyemission riktad till en eller flera investerare som bedöms som långsiktiga, på i huvudsak följande villkor.

Teckning och betalning av de nya aktierna ska ske senast måndagen den 5 maj 2014, eller sådant senare datum som styrelsen beslutar. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att aktierna registrerats hos Bolagsverket. Eventuell överkurs ska avsättas till överkursfonden.

Styrelsen (eller den som styrelsen utser inom sig) ska bemyndigas att, omkring fredagen den 25 april 2014, fastställa det belopp med vilket Bolagets aktiekapital ska ökas, det antal aktier som ska ges ut och vilket belopp som ska betalas för varje ny aktie.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen, efter sonderingar med befintliga aktieägare och potentiella nya investerare, bedömt att anskaffning av nytt kapital och företagsrekonstruktionen kraftigt underlättas om en del av kapitalanskaffningen sker genom en riktad nyemission. Med hänsyn härtill har en riktad nyemission ansetts vara till fördel för bolaget och dess aktieägare.

Punkt 7 e) Beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission

 

Styrelsen föreslår att stämman godkänner styrelsens beslut fattat tisdagen den 25 mars 2014 om nyemission riktad till en eller flera av Bolagets fordringsägare, på i huvudsak följande villkor.

Teckning och betalning av de nya aktierna ska ske senast måndagen den 5 maj 2014, eller sådant senare datum som styrelsen beslutar. Noteras att styrelsen har för avsikt att medge rätt till kvittning enligt aktiebolagslagen. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att aktierna registrerats hos Bolagsverket. Eventuell överkurs ska avsättas till överkursfonden.

Styrelsen (eller den som styrelsen utser inom sig) ska bemyndigas att, omkring fredagen den 25 april 2014, fastställa det belopp med vilket Bolagets aktiekapital ska ökas, det antal aktier som ska ges ut och vilket belopp som ska betalas för varje ny aktie.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen, efter sonderingar med befintliga aktieägare och potentiella nya investerare, bedömt att anskaffning av nytt kapital och företagsrekonstruktionen kraftigt underlättas om en del av kapitalanskaffningen sker genom en riktad nyemission. Med hänsyn härtill har en riktad nyemission ansetts vara till fördel för Bolaget och dess aktieägare.

Punkt 7 f) Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsen föreslår att stämman godkänner styrelsens beslut fattat tisdagen den 25 mars 2014 om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna, på i huvudsak följande villkor.

Samtliga aktieägare i Bolaget ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de äger. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som ska ha rätt att teckna aktier med företrädesrätt (det vill säga att erhålla teckningsrätter) ska vara måndagen den 5 maj 2014. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med torsdagen den 8 maj 2014 till och med torsdagen den 22 maj 2014, eller sådant senare datum som styrelsen beslutar. Anmälan om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske under samma tid. Teckning av nya aktier enligt eventuella åtagande om så kallad underwriting eller teckningsgaranti ska dock kunna ske senast fjärde bankdagen efter teckningstidens utgång. Teckning ska i sådana fall ske på särskild teckningslista. Betalning för aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant i enlighet med instruktioner på avräkningsnota, dock senast tredje bankdagen efter utfärdandet av avräkningsnotan. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att aktierna registrerats hos Bolagsverket. Eventuell överkurs ska avsättas till överkursfonden.

Styrelsen (eller den som styrelsen utser inom sig) ska bemyndigas att, omkring fredagen den 25 april 2014 (dock ej senare), fastställa det belopp med vilket Bolagets aktiekapital ska ökas, det antal aktier som ska ges ut och vilket belopp som ska betalas för varje ny aktie.

Företrädesemissionen är villkorad av att en tillräcklig anslutningsgrad i företrädesemissionen enligt styrelsens rimliga bedömning kan uppnås för att kunna genomföra den föreslagna kapitalanskaffningen och företagsrekonstruktionen där den nu föreslagna företrädesemissionen ingår. Företrädesemissionen enligt denna punkt 7 f) kan sålunda helt eller delvis återkallas fram till dagen före avstämningsdagen.

Punkt 7 g) Beslut om fondemission utan utgivande av nya aktier

För att undvika att behöva Bolagsverkets eller allmän domstols tillstånd för att verkställa den av styrelsen under punkt 7 b) ovan föreslagna minskningen av Bolagets aktiekapital, föreslår styrelsen att stämman beslutar om att öka Bolagets aktiekapital genom att 337 804 782,48 kronor överförs från Bolagets fria egna kapital enligt den senast fastställda balansräkningen. Fondemissionen ska ske utan utgivande av nya aktier.

Punkt 8 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission och emission av konvertibler och teckningsoptioner med eller utan företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler enligt följande.

Emission ska kunna ske upp till det högsta antal aktier som tillåts enligt vid var tid gällande bolagsordning. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller andra villkor. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att Bolaget ska ha flexibilitet att kunna genomföra den inledda företagsrekonstruktionen och anskaffa nödvändigt kapital.

 1. Övrigt, majoritetskrav 

Styrelsen föreslår att stämmans beslut enligt punkterna 7 a)-7 g) (med förbehåll för att ett eller flera ärenden kan komma att återkallas) antas som ett gemensamt beslut. Beslutet fordrar bifall av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Även beslut enligt punkt 8 ovan fordrar bifall av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

 1. Frågor till styrelsen och den verkställande direktören 

Aktieägare har möjlighet att begära upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Sådan information lämnas av styrelsen eller den verkställande direktören vid stämman under förutsättning att uppgifterna kan lämnas utan väsentlig skada för Bolaget.

 1. Antal aktier och röster 

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget per dagen för kallelsen till stämman uppgår till 341 216 952. Bolaget innehar inte några egna aktier.

 1. Handlingar 

Styrelsens fullständiga förslag och beslut enligt punkterna 7 a)-7 g) och 8 ovan samt de handlingar som avses i 12 kap. 7 §, 13 kap. 6 § och 20 kap. 14 § aktiebolagslagen kommer senast tre veckor före stämman att hållas tillgängliga på Bolagets webbplats, www.nordicmines.se, hos Bolaget på Trädgårdsgatan 11, 753 09 Uppsala och skickas kostnadsfritt till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid stämman.

* * *

Uppsala i mars 2014

Nordic Mines AB (publ)

Styrelsen

 

 

Ovanstående information kan vara sådan information som Nordic Mines AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades klockan 08.00 den 26 mars 2014.

 Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines