Du är här

Bolagsstämma

Inför Årsstämma i Stockholm den 30 juni 2017

Kallelse till Årsstämma 2017 pdf-fil

 

Inför extra bolagsstämma den 18 april 2017

Kallelse till extra bolagsstämma pdf-fil

Här kan du hämta fullmakt för ombud till stämman pdf-fil

Styrelsens redogörelse under 12:7, 13:6, 14:8 and 20:12 § Aktiebolagslagen pdf-fil

Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser pdf-fil

-

Bilaga 1 - Styrelsens förslag till beslut om a) ändring av bolagsordningen; och b) minskning av Bolagets aktiekapital pdf-fil

Bilaga 2 - Styrelsens förslag till beslut om att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier och teckningsoptioner (Units) med företrädesrätt för befintliga aktieägare pdf-fil

Bilaga 3 - Styrelsens förslag till beslut om att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier och teckningsoptioner (Units) med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt pdf-fil

Bilaga 4 - Styrelsens förslag till beslut att öka bolagets aktiekapital genom fondemission pdf-fil

Bilaga 5 - Styrelsens förslag till beslut om minskning av Bolagets aktiekapital pdf-fil

Bilaga 6 - Lau Su Holding ABs förslag till beslut antalet styrelseledamöter, arvoden åt styrelseledamöter och val av styrelseledamöter pdf-fil

 

Inför extra bolagsstämma den 9 januari 2017

Kallelse till extra bolagsstämma pdf-fil

Här kan du hämta fullmakt för ombud till stämman pdf-fil

Styrelsens förslag till beslut pdf-fil

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen pdf-fil

Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen pdf-fil


Inför Årsstämma i Stockholm den 30 juni 2016

Kallelse till Årsstämma 2016 pdf-fil

Här kan du hämta fullmakt för ombud till stämman... pdf-fil

Utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare... pdf-fil 

Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen. pdf-fil


Protokoll från bolagsstämmor

30 juni 2016 Årsstämmoprotokoll pdf-fil

7 januari 2016 Protokoll från extra bolagsstämma pdf-fil

21 oktober 2015 Protokoll från extra bolagsstämma pdf-fil

30 juni 2015 Årsstämmoprotokoll pdf-fil

27 juni 2014 Årsstämmoprotokoll pdf-fil

28 april 2014 Protokoll från extra bolagsstämma pdf-fil

23 maj 2013 Årsstämmoprotokoll 2013 pdf-fil

Bilaga 1 pdf-fil, Bilaga 2 pdf-fil, Bilaga 3 pdf-fil, Bilaga 4 pdf-fil, Bilaga 5 pdf-fil 

Presentation från bolagstämman 23 maj 2013 pdf-file

3 januari 2013 protokoll från extra bolagsstämma 20 december 2012 pdf-format

15 augusti 2012 protokoll från extra bolagsstämma pdf-format

15 juni 2012 Protokoll från extra bolagstämma pdf-format

23 maj 2012 Årsstämmoprotokoll 2012 pdf-format

19 maj 2011 Årsstämmoprotokoll 2011 pdf-format

4 maj 2010 Årsstämmoprotokoll 2010 pdf-format

11 januari 2010 Extrabolagstämmoprotokoll pdf-format

12 maj 2009 Årsstämmoprotokoll 2009 pdf-format

6 maj 2008 Årsstämmoprotokoll 2008 pdf-format

6 maj 2008 Årstämmokommuniké 2008 pdf-format


Inför extra bolagsstämma 7 januari 2016

Kallelse till extra bolagsstämma, pdf-fil

Här kan du hämta fullmakt för ombud till stämman, pdf-fil


Inför extra bolagsstämma 21 oktober 2015

Kallelse till extra bolagsstämma, pdf-fil

Här kan du hämta fullmakt för ombud till stämman, pdf-fil

Styrelsens fullständiga beslutsförslag, pdf-fil

Styrelsens redogörelse för händelser av väsentlig betydelse, pdf-fil

Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse för händelser av väsentlig betydelse, pdf-fil

Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse avseende föreslagna åtgärder för att återställa bolagets bundna egna kapital och aktiekapital, pdf-fil

Årsredovisning 2014, pdf-fil

Styrelsens beslut om fastställande av slutgiltiga villkor för nyemission av aktier och bolagsordningsändring, pdf-fil

 

Inför Årsstämma Uppsala den 30  juni 2015.

Kallelse till Årsstämma 2015 pdf-fil

Här kan du hämta fullmakt för ombud till stämman... pdf-fil

29 juni 2015. Styrelsen fastställer villkoren avseende förslag till bolagsordningsändring.... pdf-fil

16 juni 2015. Utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare... pdf-fil 

9 juni 2015. Styrelsens fullständiga förslag. pdf-fil

9 juni 2015. Valberedningens förslag. pdf-fil

9 juni 2015. Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen. pdf-fil

9 juni 2015. Revisorsyttrande enligt 20 kap. 14 § aktiebolagslagen. pdf-fil

 


Inför Årsstämma i Uppsala den 27 juni 2014

Kallelsen till årsstämma pdf-fil

Här kan du hämta fullmakt för ombud till stämman... pdf-fil

5 juni 2014 Förslag till riktlinjer för ersättning ...pdf-fil

5 juni 2014 Förslag till bemyndigande ...pdf-fil

5 juni 2014 Revisorsyttrande. pdf-fil

13 juni 2014 Utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare ...pdf-fil

26 juni2014 Valberedningens förslag. pdf-fil

 

Inför extra bolagsstämma 28 april 2014 kl. 11.00

Styrelsens fullständiga beslutsförslag, pdf-fil

Bolagsordning, pdf-fil

Revisorsyttrande, pdf-fil

Här kan du hämta fullmakt för ombud till stämman, pdf-fil

 

Styrelsens förslag till årstämman 2013

Kallelsen till årsstämma, pdf-fil

Här kan du hämta fullmakt för ombud till stämman....pdf-fil

Valberedningens förslag, pdf-fil

Förslag till riktlinjer för ersättning ...pdf-fil

Förslag till bemyndigande ...pdf-fil

Utvärdering av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare ...Läs mer>>

 

Styrelsens förslag till årsstämman 2012

Kallelsen till årsstämma 2012, pdf-fil

Här kan du hämta fullmakt för ombud till stämman....pdf-fil

Valberedningens yttrande inför årsstämman 2012, ..pdf-fil

Förslag bolagsordningsändring, pdf-fil

Förslag bemyndigande, pdf-fil

Förslag optioner, pdf-fil

Förslag riktlinjer för ersättning, pdf-fil

Utvärdering av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, pdf-fil