Du är här

Ansvarsfriskrivning – Viktig information

Elektroniska versioner av det material som du försöker nå görs tillgängliga på denna webbsida av Nordic Mines AB (publ) ("Nordic Mines") i god tro och endast i informationssyfte. Materialet riktar sig inte till och är inte tillgängligt för personer i USA, Australien, Kanada, Hong Kong, Japan, Singapore eller Sydafrika. Vänligen läs detta meddelande noggrant – det gäller alla som läser denna webbsida. Vänligen notera att informationen nedan kan komma att ändras eller uppdateras. Du bör därför läsa hela meddelandet varje gång du besöker sidan.

 

Utländska personer

Att titta på materialet som du försöker nå kan vara olagligt i vissa jurisdiktioner. I andra jurisdiktioner kan det vara tillåtet endast för vissa personkategorier att titta på sådant material. Varje person som önskar ta del av materialet måste först själv undersöka om denne är föremål för lokala krav som förbjuder eller annars begränsar dennes möjligheter att göra så.

 

Notera särskilt att, om inte Nordic Mines så godkänner och det inte är tillåtet enligt tillämpliga lagar och regler, det inte är avsett, med vissa undantag, att något erbjudande som omnämns i materialet (”Erbjudandet”) ska riktas, eller att någon dokumentation ska översändas, direkt eller indirekt, till eller inom USA, Australien, Kanada, Hong Kong, Japan, Singapore eller Sydafrika.

 

Materialet på denna webbsida får inte distribueras eller återges, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Kanada, Hong Kong, Japan, Singapore eller Sydafrika och utgör inte, och är inte del av, något erbjudande om att förvärva, teckna, sälja eller utbyta, och inte heller en begäran om ett erbjudande om att köpa, teckna, sälja eller utbyta några värdepapper till någon person i USA, Australien, Kanada, Hong Kong, Japan, Singapore eller Sydafrika, eller en begäran om att någon ska rösta på ett visst sätt eller ge sitt godkännande i någon sådan jurisdiktion, och inte heller får någon försäljning, utgivande eller överlåtelse av de värdepapper som behandlats i detta material ske i någon jurisdiktion i strid med tillämplig lagstiftning (”Begränsade Jurisdiktioner”). Erbjudandet lämnas inte, direkt eller indirekt, i eller till USA eller någon annan Begränsad Jurisdiktion, eller genom post eller annat nationellt eller internationellt kommunikationsmedel (inkluderande, bland annat, telefax, telefon och Internet) eller genom inrättning tillhörande börs eller annan marknadsplats i USA eller någon annan av de Begränsade Jurisdiktionerna och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt, med sådant kommunikationsmedel eller genom sådan inrättning eller från USA eller någon annan Begränsad Jurisdiktion. Aktierna i Nordic Mines har inte registrerats, och kommer inte att registreras, enligt US Securities Act 1933, med efterföljande ändringar (”Securities Act”), och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA om inte sådan registrering sker enligt Securities Act eller ett undantag från sådan registrering är tillämpligt. Inget erbjudande avseende aktier i Nordic Mines görs i USA

 

Om det inte är tillåtet för dig att se material som finns på denna webbsida, eller om du är tveksam till om det är tillåtet för dig att se materialet, vänligen lämna denna webbsida.

 

Jag har läst, förstått och accepterar ovanstående.     Ja>>         Nej>>