PRESSRELEASE, 10 juli 2017

Information kring observationsnotering och handelsstopp aktiehandel

Citat av Nasdaq’s anmärkning:

 ”Börsen kan konstatera att Nordic Mines AB inte uppfyller noteringskraven gällande ledning (punkt 2.4.2 i regelverket) och kapacitet för informationsgivning (punkt 2.4.3 i regelverket), samt att det förefaller föreligga väsentliga brister gällande styrelsen (punkt 2.4.1 i regelverket).

Mot bakgrund av ovan, och med utgångspunkt i punkten 2.9.2 (2) i regelverket, emotser börsen en grundlig redogörelse kring vilka åtgärder bolaget avser att vidta samt på vilket sätt dessa åtgärder föranleder att kraven ovan kan anses uppfyllda. En sådan redogörelse emotses senast fredagen den 21 juli 2017. Det handelsstopp som börsen beslutat om i dag kommer att bestå åtminstone till dess att börsen erhåller bolagets redogörelse.

 När börsen erhållit återkoppling från bolaget kring ovan kommer vi att ta ställning till hur vi går vidare i ärendet. Med anledning av att bolaget inte bedöms uppfylla tillämpliga noteringskrav har börsen beslutat att, även mot denna bakgrund, uppdatera observationsnoteringen av bolagets aktie, (punkt 2.7 (i) i regelverket).”

 Nordic Mines svar

 Bolaget och styrelsen jobbar intensivt med att lösa de frågor som Nasdaq poängterat och avser att återkomma till börsen innan 21 juli med ett svar. 


 

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ, 4 juli 2017

Kommuniké vid Nordic Mines årsstämma 2017

Vid årsstämma i Nordic Mines AB (publ) ("Nordic Mines" eller "Bolaget") hölls den 30 juni 2017, på Azets Insight AB’s lokaler, Lindhagensgatan 94 i Stockholm. 

Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning, dispositioner beträffande Bolagets resultat och ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2016. 

Årsstämman beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016 och att det ansamlade resultatet om 97 529 tkr överförs i ny räkning.

Årsstämman beviljade var och en av styrelseledamöterna Hans Andreasson, Krister Söderholm, Kari Langenoja och Torsten Börjemalm ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Styrelseledamot och ordförande Vinod Sethi, styrelsemedlem Salim Govani och styrelsemedlem och verkställande direktör Saradhi Rajan beviljades inte ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara fem utan suppleanter samt att Bolaget ska ha en revisor och en revisorssuppleant. 

Beslut om arvode till styrelsen och revisor

Årsstämman beslutade att arvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med ett belopp om 200 000 kronor till var och en av de styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till större aktieägare (dvs. Torsten Börjemalm och Krister Söderholm), vilket ger ett sammanlagt belopp om 400 000 kronor.

Årsstämman beslutade vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse, styrelseordförande och revisor

Årsstämman beslutade att, för tiden fram till slutet av nästa årsstämma, till styrelsen välja Hans Andreasson, Torsten Börjemalm Krister Söderholm och Fredrik Zettergren. Fredrik Zettergren valdes till styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade vidare att, för tiden fram till slutet av nästa årsstämma, välja KPMG AB till Bolagets revisor.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade att anta riktlinjer för ersättning till VD och andra ledande befattningshavare i Bolaget i enlighet med tidigare praxis.

Beslut om nyemission

Årsstämman beslutade att, i enlighet med i kallelsen intaget förslag godkänna förslag om nyemission enligt tidigare kommuniké.

För ytterligare information kontakta:
Torbjörn Bygdén
Företagsekreterare och Investor Relations
Torbjorn.Bygden@azets.net
00 46 (0) 70 301 45 46
Lindhagensgatan 94, box 34212
10026 Stockholm

För mer information om Nordic Mines, besök www.nordicmines.com/.

 Nordic Mines AB (publ.) Är skyldig att offentliggöra denna information enligt EU: s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande, via byrån för den kontaktperson som anges ovan, den 8 juni 2017 08.45 CEST.

 Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Laiva-gruvan i Finland producerade guld mellan 2011 och 2014. Insättningen är bland de största i Norden. Nordic Mines är medlem i SveMin och tillämpar sina rapporteringsregler för offentliga gruv- och prospekteringsföretag. Nordic Mines-aktien har tecknats för handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista. För ytterligare information, se www.nordicmines.com.

 

 PRESSMEDDELANDE, 30 juni 2017

Styrelse och ledningsförändringar i Nordic Mines AB (publ)

Vinod Sethi, styrelseordförande och ordförande har meddelat att han inte önskar omväljas på årsstämman. Kari Langenoja har också förklarat att han inte står till förfogande för omval. Saradhi Rajan, VD har valt att avgå från sin position med omedelbar verkan.

För ytterligare information kontakta:
Torbjörn Bygdén
Företagsekreterare och Investor Relations
Torbjorn.Bygden@azets.com
00 46 (0) 70 301 45 46
Lindhagensgatan 94, box 34212
10026 Stockholm

För mer information om Nordic Mines, besök www.nordicmines.com/.
Nordic Mines AB (publ.) Är skyldig att offentliggöra denna information enligt EU: s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande, via byrån för den kontaktperson som anges ovan, den 29 juni 2017 08.45 CEST.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Laiva-gruvan i Finland producerade guld mellan 2011 och 2014. Insättningen är bland de största i Norden. Nordic Mines är medlem i SveMin och tillämpar sina rapporteringsregler för offentliga gruv- och prospekteringsföretag. Nordic Mines-aktien har tecknats för handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista. För ytterligare information, se www.nordicmines.com.

PDF version >