PRESSMEDDELANDE, 21 juni 2017

Nordic Mines AB (publ) kallar till extra bolagsstämma för att besluta om joint venture med Firesteel Resources Inc. enligt uppgifter som tidigare offentliggjorts.

Aktieägarna i Nordic Mines AB (publ) eller ”Bolaget”, med organisationsnummer 556679-1215, välkomnas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 25 juli 2017 klockan 13:30 på Azets Insight ABs kontor, Lindhagensgatan 94, Stockholm. 

Rätt att delta i stämman

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per fredagen den 18 juli 2017, och dels senast den 21 juni 2017, helst före kl. 15, anmäla sitt deltagande till Bolaget antingen under adress: Nordic Mines AB (publ), c/o Azets Insight AB Att. Ludmilla Lundberg, Box 34212, 100 26 Stockholm, per telefon +46 70 268 81 13, eller via e-post till ludmilla.lundberg@azets.net.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida www.nordicmines.com. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakten får inte vara äldre än fem år.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per den 18 juli 2017 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum.

 

Agenda för bolagsstämman

Föreslagens dagordning

1)   

Öppnande av stämman

2)   

Val av ordförande vid stämman

3)   

Förberedelse och godkännande av röstlängden

4)   

Val av en eller två personer för att verifiera protokollet

5)   

Fastställande av om mötet har vederbörligen sammankallats

6)   

Godkännande av dagordningen

7)   

Beslut att fortsätta med förslaget till avtal med Firesteel om Joint Venture avseende Nordic Mines Marknad AB

8)   

Stämmans avslutande

Ytterligare agendaposter för extrastämma 25 juli

Föremål för aktieägarnas samtycke föreslås att en notering av Nordic Mines Marknad AB på lämplig börs görs vid en lämplig tidpunkt. Börser som Toronto, Mumbai och Dubai kommer sannolikt att vara lämpliga för notering av gruvföretag, och kommer att vara bland de marknader som bolaget kommer att undersöka för notering. 

Det föreslås att fusionera Nordic Mines Marknad AB och Nordic Mines AB (publ) före en sådan notering. Denna övning kan ge aktieägare i Nordic Mines AB (publ) en alternativ likviditetskälla. Detta är ett tillägg till dagordningen för extrastämma den 25 juli.

För ytterligare information, kontakta:

Torbjörn Bygdén
Företagsekreterare och Investor Relations
Torbjorn.Bygden@azets.com
00 46 (0) 70 301 45 46
Lindhagensgatan 94, box 34212
10026 Stockholm

Nordic Mines AB (publ.) Är skyldig att offentliggöra denna information enligt EU: s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande, via byrån för den kontaktperson som anges ovan, den 21 juni 2017 08:00 CEST.

 
Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Laiva-gruvan i Finland producerade guld mellan 2011 och 2014. Insättningen är bland de största i Norden. Nordic Mines är medlem i SveMin och tillämpar sina rapporteringsregler för offentliga gruv- och prospekteringsföretag. Nordic Mines-aktien har tecknats för handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista. För ytterligare information, se
www.nordicmines.com.

 

Pressmeddelandet som pdf >