You are here

Policies

Policies can be ordered by  clicking here>>

Miljöpolicy

På Nordic Mines är vi väl medvetna om det ansvar vi tar när en miljö påverkas av gruvdrift. Vi har därför utformat en miljöpolicy där omsorg om människor och miljö skall utgöra ett av bolagets prioriterade områden. Företaget har därför som ett av sina kärnvärden att all verksamhet skall planeras och bedrivas med utgångspunkt från miljömässiga överväganden. Vi kallar detta arbetssätt för Gröna Gruvor. Det genomsyrar vårt dagliga arbetssätt. På ett mer formellt plan hänvisar Nordic Mines till reglerna genom för SveMins etiska regler för medlemsföretag om miljöskyddsarbete.

 

 

Informationspolicy

 

Nordic Mines informationspolicy är utformad i enlighet med Nordiska Börsens krav. Detta innebär att för all informationsgivning skall Börsens regelverk särskilt beaktas utöver vad som förskrivs i Informationspolicyn. Avsikten med Informationspolicyn är framförallt att upprätthålla en hög kvalitet i det externa informationsarbetet.

Informationspolicyn behandlar bland annat:

o vem/vilka som får representera Nordic Mines som talesman/talesmän;
o vem/vilka som bedömer vad som kan utgöra kurspåverkande information;
o hur kurspåverkande information skall hanteras;
o informationsinnehåll och metod for kommunikation med aktörer på finansmarknaden och övriga intressenter.

 

 

Utdelningspolicy 

Bolaget ska årligen föreslå en utdelning som, över tiden, motsvarar 30-50 procent av bolagets resultat efter skatt. Dock skall beaktas bolagets likviditetssituation, framtida intäkter, finansiella ställning, kapitalbehov samt ställning i övrigt.
 

 

Personuppgifter


Nordic Mines AB följer mycket noggrant bestämmelserna i Personuppgiftslagen, PUL. Detta innebär att den information du lämnar hos oss inte lämnas till tredje part utan ditt skriftliga medgivande. 

 

 

Jämställdhet

Vi vill att Nordic Mines ska uppfattas som en attraktiv och trygg arbetsgivare, och kommer alltid att verka för en mångfald och för att ta tillvara medarbetarnas olika erfarenheter och kunskaper. Arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter är därför inte beroende av kön eller ursprung. Detta bibehåller en kreativ och utvecklande arbetsmiljö som ökar förutsättningarna att uppnå ett optimalt resultat.

 

 

IT och Internetpolicy

Nordic Mines har en omfattande Internetpolicy som är tänkt att skydda både företaget och utomstående. Policyn är i princip uppbygg på grundstenarna Användarriktlinjer, Säkerhet och Hårdvara. Policyn innebär bl a att syftet vid användandet av Internet och email aldriga får vara att:

o Förolämpa, kränka, trakassera eller diskriminera andra.
o Sända eller ta emot pornografiskt eller på annat sätt stötande material.
o Fildelningsprogram (ex. Kazaa eller Direct Connect) är inte tillåtna för varken utdelning eller inhämtning av någon typ av information. 
o Uttrycka åsikter som kan misstolkas på så vis att de kan tros vara företagets.
o Utge sig för att vara någon annan individ eller representera annat bolag.
o Göra eller försöka göra intrång i interna eller externa system vi inte har behörighet till.
o Kränka andras personliga integritet.

 

Vidare att inte ovarsamt använda utrustning eller orsaka skada. Miljöaspekten av hårdvaruinköp behandlas också.

 

 

Insiderpolicy

Denna policy har upprättats för att förebygga riskerna för att personer som klassificerats som insiders bryter mot gällande lagstiftning och OMX Nordic Exchange noteringsavtal.
Insiderpolicyn ska löpande hållas uppdaterad, med hänsyn till aktuella förhållanden inom Nordic Mines samt med beaktande av gällande lagstiftning. Styrelsen och bolagets ledning ska årligen göra en bedömning av behovet av att uppdatera insiderpolicyn. Bolagets CFO har blivit utsedd till bolagets ansvariga för insiderrelaterade frågor.

Gällande lagstiftning, rekommendationer och god sed inom detta område:
- Straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument, lag (2005:377)
- Marknadsmissbruksförordning (2000:1101)
- Anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument, lag (2000:1087)
- Lag (1991:980) om handel med finansiella instrument (4 kap)
- NBK - Offentliggörande vid för förvärv och överlåtelse av aktier m.m.

Insiderinformation

Insiderinformation definierats enligt lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk till ”information om en icke offentliggjord eller inte allmänt känd omständighet som är ägnad att väsentligt påverka priset på finansiella instrument”

Den som har information som är allmänt känd kan således inte anses ha insiderinformationen. Inte heller den som har information om en omständighet som har upphört att ha betydelse för kursen på finansiella instrument kan anses ha insiderinformation. Förvärv eller avyttring av finansiella instrument får alltså ske när information av lägst samma kvalitet och kvantitet som utlöste förbudet är offentligt eller allmänt känd.

Innehav och rapportering

Anmälningsskyldighet
Nordic Mines ska, till Finansinspektionen, anmäla vilka personer som har insynsställning i bolaget. Detsamma gäller ändringar i insynsställning. Större aktieägare (definition se nedan) ska däremot själva anmäla sin insynsställning.

Den som har insynsställning ska skriftligen anmäla sitt och närstående fysiska och juridiska personers innehav av aktier och andra finansiella instrument i bolaget (förstagångsanmälan). Även ändringar i innehavet ska anmälas till Finansinspektionen (ändringsanmälan).

Anmälan ska ha kommit in till FI senast fem arbetsdagar efter det att insynsställning uppkommit eller innehavet ändrats. För närstående gäller fem arbetsdagar från det att den anmälningsskyldige fått vetskap om innehavet eller ändringen.
Aktierelaterade finansiella instrument kan vara:
Aktieoption, aktietermin, betalda tecknade aktier (BTA), interimsbevis, konvertibelt förlagslån/skuldebrev, optionsbevis, teckningsoption (skuldebrev förenat med optionsrätt till nyteckning) teckningsrätter eller vinstandelsbevis.

Insynsställning
Kretsen av insynspersoner har utökats. Från 1 juli 2008 gäller nya regler för när en person anses ha insynsställning i egenskap av större aktieägare. Numera räcker det med att personen enbart genom närstående bolag äger mer än tio procent av Nordic Mines för att anses ha insynsställning. Se punkt 8. Tidigare krävdes att personen hade ett eget innehav i bolaget för att betraktas som insynsperson. Se punkt 7.

Personer som anses ha särskilt goda förutsättningar att få tillgång till förtrolig information om Nordic Mines har insynsställning. Hit hör bland annat: 
 
1. ledamot eller suppleant i bolagets eller dess moderföretags styrelse 
2. verkställande direktör eller vice verkställande direktör i bolaget eller dess moderföretag 
3. revisor eller revisorssuppleant i bolaget eller dess moderföretag 
4. bolagsman i ett handelsbolag som är bolagets moderföretag, dock inte kommanditdelägare 
5. ledande befattningshavare eller uppdragstagare i bolaget eller dess moderföretag, om befattningen eller uppdraget normalt kan antas medföra tillgång till inte offentliggjord information som kan påverka bolagets aktiekurs 
6. befattningshavare eller uppdragstagare enligt 1-3 ovan eller annan ledande befattningshavare i ett dotterföretag som kan antas få tillgång till inte offentliggjord information som kan påverka bolagets aktiekurs 
7. större aktieägare, det vill säga den som äger minst tio procent av aktiekapitalet eller minst tio procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget (själv eller tillsammans med sådan fysisk eller juridisk person som är närstående till aktieägaren). 
8. större aktieägare är även personer som genom sitt eller sina företag äger minst tio procent av aktiekapitalet eller röstetalet i ett aktiemarknadsbolag. Personen behöver alltså inte ha något eget innehav.
 
På begäran av ett i Sverige noterat bolag, eller dess moderföretag, kan FI pröva om en befattningshavare eller uppdragstagare ska anses ha insynsställning enligt 5 och 6 ovan. Begäran ska göras skriftligen.
Som närstående räknas:
 
1. make eller sambo till den anmälningsskyldige 
2. omyndiga barn som står under den anmälningsskyldiges vårdnad 
3. andra närstående om de har gemensamt hushåll med den anmälningsskyldige sedan minst 1 år 
4. juridisk person vars verksamhet den anmälningsskyldige har ett väsentligt inflytande över och med vilken han, eller närstående enligt 1-2 ovan, har en ekonomisk gemenskap 
5. juridisk person vars verksamhet den anmälningsskyldige har ett väsentligt inflytande över och i vilken han eller närstående enligt 1-3 ovan har ekonomisk gemenskap
 
Närstående juridisk person grundas på förutsättningen att det finns ett väsentligt inflytande och en ekonomisk gemenskap. Med väsentligt inflytande menas att personen ingår i styrelsen för eller har en ledande ställning i den juridiska personen. Även en dominerande ägarposition anses innebära ett väsentligt inflytande. Med ekonomisk gemenskap menas ägarandel eller rätt att uppbära ekonomisk avkastning från den juridiska personen. Enligt lagen går gränsen vid en andel på tio procent. Även utländska juridiska personer kan omfattas av begreppet närståendekretsen. 

Anmälan om insynsställning
Nordic Mines ska till Finansinspektionen anmäla vilka personer som har insynsställning i bolaget. Anmälan ska ha kommit in till FI senast 14 kalenderdagar från det att insynsställningen uppkom eller förändrades.
 
I vissa fall ska bolaget samtidigt underrätta insynspersonen om att bolaget anmält denna som insynsperson till Finansinspektionen. Det gäller de fall när någon har insynsställning som ledande befattningshavare eller uppdragstagare och som kan antas medföra tillgång till inte offentliggjord information som kan påverka Nordic Mines aktiekurs.

Loggbok - förteckning över personer med insiderinformation
Svenska aktiebolag som gett ut fondpapper ska föra en förteckning, loggbok, över personer som är anställda eller har uppdrag för bolaget och som har tillgång till insiderinformation som rör Nordic Mines. Kravet på loggbok fyller funktionen av att hålla ordning på personer som fått tillgång till insiderinformation men inte uppfyller kravet på insynsställning. Bolaget ska notera i loggboken när en person har insiderinformation. Reglerna om loggbok finns i lag (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument. Det är upp till Nordic Mines att avgöra om en händelse är att betrakta som ”väsentligt kurspåverkande” eller inte.

Insynsregistrering och loggbok är inte samma sak och ska inte blandas ihop. Även insynspersoner ska antecknas i loggboken när de har tillgång till insiderinformation. Skillnaden är att loggboken är baserad på information medan insynsställning är baserad på tjänsten.
 
I loggboken ska anges:
- skäl till att personen finns med, 
- datum då personen fick tillgång till informationen (FI rekommenderar även att  
   klockslaget noteras) och 
- när förteckningen senast uppdaterades.

Personer som tas upp i förteckningen ska samtidigt och skriftligen underrättas av bolaget om vad det innebär. Förteckningen ska uppdateras och sparas i minst fem år från det datum då den upprättats eller fem år från det datum då den uppdaterats.

Hannu Vehmanen (CFO) har av Michael Nilsson (VD) blivit betrodd att föra loggboken för Nordic Mines räkning. Vid ett eventuellt bud på Nordic Mines ska styrelsens ordförande till en början ansvara för loggboken eftersom det är normalt att denna person har den första kontakten med en eventuell budgivare. Ordföranden kan därefter delegera till VD eller CFO att därefter föra loggboken för bolagets räkning.

Handelsförbud

Handelsförbudet gäller:
- Ledamot eller suppleant i bolagets eller dess moderföretags styrelse 
- Verkställande direktör eller vice verkställande direktör i bolaget eller dess moderföretag 
- Revisor eller revisorssuppleant i bolaget eller dess moderbolag
 
Handelsförbudet innebär att ovan nämnda insynspersoner och deras närstående inte får handla med aktier i Nordic Mines 30 dagar före offentliggörandet, rapportdagen inkluderad, av ordinarie delårsrapporter. Förbudet omfattar förvärv såväl på som utanför värdepappersmarknaden.
 
Det finns dock vissa undantag till förbudet där handel ändå är tillåtet:
- Avyttring enligt villkoren i ett offentligt erbjudande om aktieköp. 
- Avyttring av tilldelade emissionsrätter, inlösenrätter samt andra liknande rätter som 
  omvandlingsrätter.
 
Om det finns synnerliga skäl kan FI medge ytterligare undantag från handelsförbudet.

Flaggning
Aktieägare i Nordic Mines ska anmäla större innehavsförändringar till Finansinspektionen. FI offentliggör och lagrar dessa så kallade flaggningsmeddelanden. Innehållet i flaggningsmeddelandet ansvarar aktieägaren för.
 
Flaggningsanmälan och anmälan till Insynsregistret är två helt skilda förfaranden med olika regler. Rapporteringen sker direkt på FI:s webbplats med hjälp av e-legitimation.

Lagen
När ska jag anmäla
Flaggningsanmälan ska göras när en aktieägare förvärvar eller avyttrar aktier i ett aktiemarknadsbolag och därmed uppnår eller passerar (det vill säga endera över- eller underskrider) gränsvärdena 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 66 2/3, och 90 procent av röstetalet eller antalet aktier i bolaget. 

Till vem ska jag anmäla
Flaggningsanmälan ska göras till både bolaget och Finansinspektionen senast på handelsdagen efter att transaktionen genomförts. 

NBK:s regler
När ska jag anmäla
Information ska lämnas varje gång innehavet, genom en ökning eller minskning, passerar ett procenttal som är jämnt delbart med fem. Första informationsskyldigheten inträffar därmed när innehavet uppgår till eller överstiger fem procent. Gränsvärdena uppgår därmed till 5,10, 15, 20, 25 osv. upp till 90 procent av totalt antal aktier eller röster i bolaget.

Till vem ska jag anmäla

Förvärvaren eller överlåtaren skall offentliggöra förvärvet respektive överlåtelsen senast klockan 09.00 nästföljande börsdag genom meddelande till en etablerad nyhetsbyrå och minst en rikstäckande dagstidning. Offentliggörandet ska anses ha skett när meddelandet lämnats till nyhetsbyrån. Meddelandet ska samtidigt lämnas till den börs eller auktoriserade marknadsplats där bolagets aktie är noterade, samt till bolaget.

 

 

Upphovsrätt

 

Copyright © Nordic Mines AB. All rights reserved
Hela denna nätplats inklusive bilder, text och illustrationer är upphovsrättsskyddad och får ej kopieras, distribueras eller på annat sätt dupliceras utan skriftlig tillåtelse från Nordic Mines. All olovlig användning av vårt varumärke är ett brott mot svensk och europeisk varumärkeslagstiftning och kommer att beivras. Om du är tveksam kan du kontakta oss på info@nordicmines.se

 

 

Cookies

Cookies är små alfanumeriska textfiler som vi överför till din dators hårddisk via webbläsaren för att underlätta för våra system att känna igen dig och ge dig möjlighet att hålla kontakten, få personliga hälsningar, information och statistik.

Under Hjälp i verktygsfältet på de flesta webbläsare finner du information om hur du ställer in din dator för att acceptera cookies, hur du får information när du mottar en ny cookie samt hur du blockerar cookies helt och hållet. Cookies ger dig dock möjlighet att utnyttja våra funktioner fullt ut och vi rekommenderar dig därför att acceptera dem.