PRESSRELEASE, 6 Oktober 2017

Styrelsens uppdatering av läget och överväganden gjorda av styrelsen

Styrelsens första prioritet har varit att undvika konkurs. Det lån som utgivits av Firesteel Resources (FTR) gör att det omedelbara hotet nu är undanröjt. För det andra har det varit att utkristallisera hur bolaget ska fungera i samband att Nordic Mines AB blir ett holdingbolag enligt det Joint Venture (JV) avtal som slutits med FTR. Sist men icke minst har det på styrelsens agenda varit viktigt att erhålla garantier för att aktieägarna kan emotse en notering på en adekvat börs.

I våra ansträngningar att undvika konkurs har vi erbjudit våra leverantörer att betala en del av skulderna och därmed 75% nedskrivning av deras fordringar. 

Det lån vi erhållit från FTR på 500k CAD (3 250 000 kr) och löper med : LIBOR + 5% ( ca 7%). Bolaget har lyckats framhandla fram en lägre ränta som i utgångspunkt var satt till 12%.

Att verka som ett holdingbolag utan egna intäkter innebär att vi måste tillse att minimera kostnaderna. Någon utdelning från JV kan vi inte påräkna om en ganska lång tid. Det innebär att vi behöver se över mer kostnadseffektiva lösningar för hemsida, bokföring, revision etc. Alla dessa kommer att omförhandlas eller avvecklas. Styrelse och VD jobbar idag utan ersättning.

För att återkomma till frågan om notering av bolaget på en renommerad börs har vi lyckats få en skriftlig avsiktsförklaring av FTR med sikte på notering på Toronto börsen TSX. Denna process är nu under förberedelse och nästa steg kan påbörjas så snart JV år bildat. 

Värdet på vår del i det fall FTR skulle utnyttja rätten att köpa hela Nordic Mines skulle i tidigare avtal vara "fair marker value" eftersom FTR nu skriftligen åtagit sig att lista det nya bolaget, så har den texten ändrats till "aktievärdet".

Dock återstår en del att reda upp i Nordic Mines OY, som ju är under Finsk rekonstruktion under advokatfirman Krogerus. Krogerus har till uppgift att godkänna alla investeringar i bolaget. Det ställs alltså långtgående krav på redovisning planer och som måste godkännas. Krogerus har uttalat sig tillfreds med att FTR går in i verksamheten.

För ytterligare information kontakta: 

Claes Jansson, Verkställande direktör

Claesjansson7@gmail.com

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Laiva-gruvan i Finland producerade guld mellan 2011 och 2014. Fyndigheten är bland de största i Norden. Nordic Mines är medlem i SveMin och tillämpar sina rapporteringsregler för offentliga gruv- och prospekteringsföretag.

 PRESSRELEASE, 21 September 2017

Styrelsen informerar om hittillsvarande arbete

Vid den senaste bolagsstämman den 8 september fattades med stor majoritet beslut om att ett Joint Venture (JV) med Firesteel Resourses snarast skulle ingås, detaljer kring avtalet står att finna i tidigare pressmeddelande. 

Vid stämman avgick Hans Andreasson och Torsten Börjemalm från styrelsen och Fred Boman och Claes Jansson invaldes.

Efter intensivt arbete på bägge sidor av Atlanten är nu alla underskrifter på plats. JV avtalet såväl som Management Service avtal och dessutom ett avtal som reglerar återbetalning av lån till Lau Su, Lau Tzu och Jade Global.

Nordic mines AB kommer att erhålla ett lån från Firesteel att kunna upprätthålla betalning av löner, skatter och leverantörer. Firesteel har utfäst 500.000 CAD för att " hålla lampan tänd" i Nordic Mines till dess vår del JV genererar inkomster. Vidare pågår förhandlingar med våra fordringsägare om nedskrivning av skulder, i syfte att undvika konkurs.

Styrelsen har vidare varit i kontakt med Mangold fondkommission för att undersöka möjligheterna att notera och därmed kunna handla med Nomi aktier. 

Vidare har styrelsen beslutat att utse styrelseledamoten Claes Jansson till ny VD i Nordic Mines AB, vilket därmed följer regelverkens krav. Claes har accepterat att inte ta ut någon ersättning från företaget så länge som de ekonomiska svårigheter består.

Har ni frågor eller synpunkter är ni välkomna att kontakta Claes på nordicclaes@gmail.com

Vi kommer att fortlöpande ge information om utvecklingen här på hemsidan.

För ytterligare information kontakta:

 

Torbjörn Bygdén Företagsekreterare och Investor Relations

Torbjorn.Bygden@azets.net

00 46 (0) 70 301 45 46 Lindhagensgatan 94, box 34212 10026 Stockholm

För mer information om Nordic Mines, besök www.nordicmines.com/.

Nordic Mines AB (publ.) Är skyldig att offentliggöra denna information enligt EU: s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande, via byrån för den kontaktperson som anges ovan, den 21 september 2017.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Laiva-gruvan i Finland producerade guld mellan 2011 och 2014. Fyndigheten är bland de största i Norden. Nordic Mines är medlem i SveMin och tillämpar sina rapporteringsregler för offentliga gruv- och prospekteringsföretag.


 


 

PRESSRELEASE, 13 September 2017

Nordic Mines AB extra bolagsstämma 8 september 2017

Vid bolagsstämman behandlades förslag från Firesteel Resources Ltd och förslag från Lau Su Holding AB. Vid stämman framgick att Lau Su dragit tillbaka sitt förslag och att stämman beslöt att bifalla förslag som styrelse och Firesteel har berett i form av Joint Venture i Nordic Mines Marknad AB.  Nordic Mines har tidigare informerat om affären i detalj vilken även står att finna så som press relases.

Firesteel avser att investera motsvarande CAD 20m i verksamheten samt att finansiera Nordic Mines AB med lån intill dess att verksamheten vid Laiva börjar genera egna medel som kommer Nordic Mines AB till del.

Det finns inget beslut om och när aktien ska noteras åter. Det finns ett antal alternativ som styrelsen får beakta i det fortsatta arbetet.

Stämman beslöt också att bifalla avskedsansökan för styrelseledamöterna Hans Andreasson och Torsten Börjemalm. Till nya ledamöter valdes Fred Boman och Clas Jansson.

För ytterligare information kontakta:

Torbjörn Bygdén Företagsekreterare och Investor Relations 

Torbjorn.Bygden@azets.net 

00 46 (0) 70 301 45 46 Lindhagensgatan 94, box 34212 10026 Stockholm 

För mer information om Nordic Mines, besök www.nordicmines.com/. 

Nordic Mines AB (publ.) Är skyldig att offentliggöra denna information enligt EU: s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande, via byrån för den kontaktperson som anges ovan, den 14 september 2017. 

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Laiva-gruvan i Finland producerade guld mellan 2011 och 2014. Fyndigheten är bland de största i Norden. Nordic Mines är medlem i SveMin och tillämpar sina rapporteringsregler för offentliga gruv- och prospekteringsföretag.