PRESSMEDDELANDE 25 februari 2016


NORDIC MINES AB (publ) Bokslutskommuniké 2015

 


Fjärde kvartalet 2015

 • Intäkter uppgick som en följd av produktionsstoppet vid Laivagruvan till 0,0 miljoner kornor (0,0 miljoner kronor).
 • Rörelseresultatet uppgick till 80,3 miljoner kronor (-38,7 miljoner kronor), huvudsakligen till följd av vinsten från förvärvet av utestående bankskuld.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 76,1 miljoner kronor (-45,6 miljoner kronor), motsvarande 0,36 kr (-0,86 kr) per aktie.
 • Likvida medel uppgick vid periodens slut till 32,6 miljoner kronor (21,1 miljoner kronor, 30 september 2015). Bolaget har vid rapportdagen inte tillräckligt med likviditet för att täcka sitt behov under de kommande tolv månaderna.
 • Eget kapital uppgick vid periodens slut till 524,9 miljoner kronor (390,0 miljoner kronor, 30 september 2015).
 • Den 16 oktober 2015 tillkännagav Nordic Mines (”Nordic Mines” eller ”Bolaget” och tillsammans med dotterbolagen ”Koncernen”) Nordic Mines styrelses (”Styrelsen”) beslut angående de slutliga villkoren för emission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemission”).
 • Den 21 oktober 2015 höll Nordic Mines en extra bolagsstämma (”Oktoberstämman”) för att fatta beslut kring Styrelsens förslag om den kommande Företrädesemissionen. Samma dag tillkännagav Nordic Mines också en bolagsuppdatering med anledning av Bolagets VDs presentation på Oktoberstämman där Eva Kaijser beskrev Bolagets aktiviteter och strategier framöver.
 • Den 23 oktober 2015 publicerade Nordic Mines ett prospekt med anledning av Företrädesemissionen innehållandes bland annat ny finansiell information kring Bolaget.
 • Den 9 november 2015 tillkännagav Nordic Mines att man nått en slutlig överenskommelse med Bolagets långivare om att Nordic Mines ska förvärva långivarnas samtliga fordringar på koncernbolagen enligt befintligt projektfinansieringsavtal. Samma dag publicerades även ett tilläggsprospekt avseende Företrädesemissionen med anledning av överenskommelsen.
 • Den 13 november 2015 tillkännagav Nordic Mines resultatet av Företrädesemissionen, där teckningsanmälningar motsvarande cirka 80 miljoner kronor inkommit, vilket medförde att Bolaget fick en ny majoritetsägare i Lau Su Holding AB (”Lau Su” eller ”Majoritetsägaren”).
 • Den 16 november 2015 offentliggjorde Nordic Mines ett tilläggsprospekt avseende Företrädesemissionen. Tilläggsprospektet togs fram dels med anledning av att Bolaget efter Företrädesemissionen skulle komma att få en ny majoritetsägare i Lau Su, dels med anledning av det aktiebaserade vederlag som skulle erläggas till Lau Su i och med slutförandet av Företrädesemissionen.
 • Den 18 november 2015 observationsnoterades Nordic Mines aktie i avvaktan på inbetalning av slutlig emissionslikvid.
 • Den 1 december 2015 tillkännagav Nordic Mines att Bolaget erhållet betalningar om cirka 80 miljoner kronor i Företrädesemission, varpå Styrelsen deklarerade att villkoren för Företrädesemissionen därmed ansågs uppfyllda.
 • Den 14 december 2015 togs observationsnoteringen för Nordic Mines aktie bort.
 • Den 14 december 2015 tillkännagav Nordic Mines att Bolaget slutfört återköpet av utestående bankskuld enligt tidigare ingångna överenskommelse med Bolaget långivare.
 • Den 14 december 2015 kallade Nordic Mines till en extra bolagsstämma att avhållas den 7 januari (”Januaristämman”) 2016 med syfte att välja en ny styrelse för Bolaget som avspeglar den nya ägarstrukturen i Nordic Mines.

 

Januari - december 2015

 • Intäkter uppgick som en följd av produktionsstoppet vid Laivagruvan till 0,0 miljoner kronor (62,9 miljoner kronor).
 • Rörelseresultatet uppgick till 13,0 miljoner kronor, huvudsakligen till följd av vinsten från förvärvet av utestående bankskuld (305,2 miljoner kronor, huvudsakligen till följd av ackordsvinster).
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 0,0 miljoner kronor (125,8 miljoner kronor), motsvarande 0,00 kr (6,62 kr) per aktie.

 

Betydande händelser efter 31 december 2015

 • Den 5 januari 2016 annonserade Bolagets nya majoritetsägare ett förslag till ny styrelse för Nordic Mines.
 • Den 7 januari 2016 avhöll Nordic Mines Januaristämman, då den nya styrelsen för Bolaget valdes.
 • Den 13 januari 2016 kom Aktiemarknadsnämnden med ett uttalande avseende Nordic Mines. Se Aktiemarknadsnämndens uttalande rörande Nordic Mines.
 • Den 3 februari 2016 tillkännagav Nordic Mines förändringar i Bolagets ledningsgrupp. D. Saradhi Rajan utsågs till VD i Nordic Mines. Därutöver utsågs även Nigel Pickett och Andrew Malim till nya medlemmar i Bolagets ledningsgrupp. Vidare tillkännagavs att nuvarande VD Eva Kaijser samt Bolagets CFO Jonatan Forsberg båda har valt att lämna sina respektive poster hos Nordic Mines senast vid februari månads utgång 2016.
 • Den 19 februari 2016 tillkännagav Nordic Mines sammansättningen i valberedningen inför den ordinarie årsstämman 2016.

 

Bokslutskommuniké 2015 Nordic Mines AB (publ)  PDF-fil>>


För ytterligare information kontakta:

 

D. Saradhi Rajan,  +44 743 271 1564

Eva Kaijser, VD, 070-932 09 01

Jonatan Forsberg, CFO, 076-105 13 10

 

För mer information om Nordic Mines, vänligen se; www.nordicmines.com

 

Ovanstående information kan vara sådan information som Nordic Mines AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades klockan 08.00 den 25 februari 2016.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Vid Laivagruvan i Finland producerades guld under åren 2011 till och med 2014. Fyndigheten är en av de största i Norden. Nordic Mines är medlem i Svemin och tillämpar dess rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Nordic Mines aktie är upptagen till handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista. Se även www.nordicmines.com