PRESSMEDDELANDE 31 maj 2016


Kallelse till årsstämma i Nordic Mines AB (publ)

 

Aktieägarna i Nordic Mines AB (publ), 556679-1215 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 30 juni 2016 klockan 10:00 på Westmanska palatset, Holländargatan 17, Stockholm.

A.     Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska:

  1. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 23 juni 2016;
  2. dels senast torsdagen den 23 juni 2016, helst före klockan 15.00, anmäla sig till Bolaget antingen per post: Nordic Mines AB (publ), Mäster Samuelsgatan 60, 8tr., 111 21 Stockholm, per telefon: 08-505 165 00 eller per e-post: info@nordicmines.com.

I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och/eller antalet biträden (högst två). Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

 

Länk till pressmeddelandet  PDF-fil>>


För ytterligare information kontakta:

Saradhi Rajan, VD, +44 743 271 1564

d.saradhi.rajan@nordicmines.com


För mer information om Nordic Mines, vänligen se; www.nordicmines.com

Ovanstående information kan vara sådan information som Nordic Mines AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades klockan 08:45 den 31 maj 2016.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Vid Laivagruvan i Finland producerades guld under åren 2011 till och med 2014. Fyndigheten är en av de största i Norden. Nordic Mines är medlem i Svemin och tillämpar dess rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Nordic Mines aktie är upptagen till handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista. Se även www.nordicmines.com