PRESSMEDDELANDE 18 augusti 2016


 

Delårsrapport januari – juni 2016

 

 Andra kvartalet 2016

 • Intäkter uppgick till 0,0 miljoner kronor (0,0 miljoner kronor), då Laivagruvan fortsatt förvaltats endast genom skötsel- och underhållsdrift.
 • Rörelseresultatet uppgick till -8,5 miljoner kronor (-28,4 miljoner kronor).
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -8,4 miljoner kronor (-31,3 miljoner kronor), motsvarande -0,01 kr (-0,58 kr) per aktie.
 • Likvida medel uppgick vid periodens slut till 6,7 miljoner kronor (14,8 miljoner kronor, 31 mars 2016).
 • Eget kapital uppgick vid periodens slut till 504,4 miljoner kronor (512,0 miljoner kronor, 31 mars 2016).
 • Nordic Mines AB (publ) (”Nordic Mines” eller ”bolaget”) har vid rapportdagen inte tillräckligt med likviditet för att täcka sina kostnader för september 2016. För ytterligare information se Kassaflöde och finansiell ställning i denna rapport.
 • Den 17 maj 2016, publicerade bolaget en rapport om uppdaterad malmtillgång för Laivagruvan baserad på ny laserbaserad malmsorteringsteknik.
 • Den 25 maj 2016, publicerade bolaget en preliminär ekonomisk uppskattning för Laiva-projektet.
 • Den 31 maj 2016, rapporterade bolaget om ägarförändringar i Nordic Mines till följd av att majoritetsägare Lao Su Holding AB är i färd med att skifta ut delar av innehavet till dess ursprungliga investerare.


Januari - juni 2016

 • Intäkter uppgick som en följd av produktionsstoppet vid Laivagruvan till 0,0 Mkr (0,0 Mkr).
 • Rörelseresultatet uppgick till -21,8 Mkr (-54,7 Mkr).
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -21,9 Mkr (-60,5 Mkr), motsvarande -0,04 kr (-1,12 kr) per aktie.
 • Periodens totalresultat uppgick till -20,4 Mkr (-63,0 Mkr), motsvarande -0,04 kr (-1,17 kr) per aktie.


Viktiga händelser efter periodens utgång

 • Den 14 juli 2016 meddelade bolaget att man kontrakterat Lars Vilhelmson som CFO och Joakim Kindahl som IR-konsult
 • Den 28 juli 2016 meddelade Disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm att Nordic Mines skall betala vite om sju årsavgifter (ca 1,4 Mkr), som grundar sig bland annat på Aktiemarknadsnämndens tidigare bedömning att det sätt på vilket Lau Su Holding AB tilläts att teckna nya aktier i Bolagets Företrädesemission 2015 inte var i enlighet med god sed på aktiemarknaden.
 • Den 4 augusti 2016 beslöt Nasdaq OMX att tillfälligt observationsnotera Nordic Mines aktie på grund av att bolagets likviditet ej är tillräcklig för nästkommande tre månader.
 • Den 18 augusti 2016 meddelade Nordic Mines att de har erhållit ett första brygglån genom ett aktieägarlån om 500 000 USD för att finansiera företagets operativa behov för nästa månad. För ytterligare information, se kassaflöde och finansiella ställning i denna rapport.

 

Länk till delårsrapporten  PDF-fil>>


För ytterligare information kontakta:

D. Saradhi Rajan, VD: +44 743 271 1564

För mer information om Nordic Mines, vänligen se; www.nordicmines.com

Ovanstående information kan vara sådan information som Nordic Mines AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades klockan 08:00 den 18 augusti 2016.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Vid Laivagruvan i Finland producerades guld under åren 2011 till och med 2014. Fyndigheten är en av de största i Norden. Nordic Mines är medlem i Svemin och tillämpar dess rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Nordic Mines aktie är upptagen till handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista. Se även www.nordicmines.com