Pressmeddelanden 15 mars 2017


 

Nordic Mines fattar beslut om Företrädesemission om 51 miljoner kronor samt riktad nyemission

Detta pressmeddelande får inte publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller till någon annan jurisdiktion där distribution respektive utskick av detta pressmeddelande skulle vara olagligt. Informationen i detta pressmeddelande får ej distribueras, kopieras eller vidareföras på sätt som går i konflikt med gällande restriktioner.

Den 15 mars 2017 beslutade styrelsen i Nordic Mines AB (publ) (”Nordic Mines” eller ”Bolaget”), villkorat av godkännande av efterföljande extra bolagsstämma som kommer att hållas den 18 april 2017, om en nyemission av aktier och teckningsoptioner (Units) med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. (”Företrädesemissionen”). Vid fullteckning i Företrädesemissionen kommer Bolaget att få in cirka 51 miljoner kronor, före emissionskostnader.

 

Sammanfattning av Företrädesemissionen:

 •  På avstämningsdagen för Företrädesemissionen kommer aktieägare i Bolaget att för varje aktie i Bolaget erhålla en (1) Uniträtt. Tre (3) Uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit bestående av en (1) aktie och en (1) teckningsoption.
 • Teckningskursen är 0,27 kronor per Unit (motsvarande 0,27 kronor per aktie). Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag.
 • En teckningsoption ger rätt att, mellan 2 april 2018 – 30 April 2018, teckna en (1) aktie till det lägsta av aktiens kvotvärde vid utnyttjande av teckningsoptionen och 0,27 kronor.
 • Vid fullteckning av Företrädesemissionen kommer Nordic Mines att få in cirka 51 miljoner kronor, före emissionskostnader.
 • Teckningsperioden är 2 – 16 maj 2017.
 • Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna i april 2018 tillförs Nordic Mines ytterligare högst cirka 51 miljoner kronor före emissionskostnader, under förutsättning att kvotvärdet är högst 0,27 kronor.


Kallelse till den extra bolagsstämman, för att bland annat godkänna besluten gällande nyemissionerna, kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

 

Rune Nordström, Head of Corporate Communications and Investor Relations:

rune.nordstrom@nordicmines.com, +46 70 602 65 20

 

För mer information om Nordic Mines, vänligen besök www.nordicmines.com.

 

Denna information är sådan som Nordic Mines AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 15 mars 2017 kl. 09.30 CET.


Länk till pressmeddelandet pdf-fil.

 

 


 

 

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I Nordic Mines AB (PUBL)

Aktieägarna i Nordic Mines AB (publ), org.nr 556679-1215 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 18 april 2017 kl. 14.00 hos Visma Services AB, Lindhagensgatan 94 i Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman ska:

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 10 april 2017, och
 • dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast måndagen den 10 april 2017 under adress Nordic Mines AB (publ), c/o Advokatfirman Lindahl KB, Att. Sarah Rehnström, Box 1065, 101 39 Stockholm, Sverige, per telefon +46 8 527 70 882, eller via e-post till bolagsstamma@lindahl.se.

Vid anmälan ska uppges aktieägarens fullständiga namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två) samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd måndagen den 10 april 2017. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.nordicmines.se.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av stämman och val av ordförande på stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordning
 6. Beslut om: 
  a.          ändring av bolagsordningen; och
  b.          minskning av Bolagets aktiekapital
 7. Beslut om att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier och teckningsoptioner (Units) med företrädesrätt för befintliga aktieägare
 8. Beslut om att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier och teckningsoptioner (Units) med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
 9. Beslut om att öka Bolagets aktiekapital genom fondemission
 10. Beslut om minskning av Bolagets aktiekapital
 11. Beslut om antalet styrelseledamöter
 12. Fastställande av styrelsearvode
 13. Val av styrelseledamot
 14. Stämmans avslutande

 

För ytterliggare information, vänligen kontakta:

Rune Nordström, Head of Corporate Communications and Investor Relations:

rune.nordstrom@nordicmines.com, +46 70 602 65 20

För mer information om Nordic Mines, vänligen besök www.nordicmines.com.

 

Denna information är sådan som Nordic Mines AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons omsorg för offentliggörande den 15 mars 2017 kl. 09.30 CET.

 

Länk till kallelsen till extra bolagsstämma pdf-fil.